Документ z1556-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.09.2014, підстава - z1062-14

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
15.11.2004 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2004 р.
за N 1556/10155

Про затвердження Порядку розроблення
та затвердження технологічних нормативів
використання питної води
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
N 179 ( z1062-14 ) від 25.06.2014 }

Відповідно до Положення про Державний комітет України
з питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом
Президента України від 19 серпня 2002 року N 723 ( 723/2002 ), та
на виконання статті 29 Закону України "Про питну воду та питне
водопостачання" ( 2918-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок розроблення та затвердження
технологічних нормативів використання питної води, що додається.
2. Рекомендувати керівникам Республіканського комітету
житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим,
управлінь житлово-комунального господарства облдержадміністрацій,
Головного управління комунального і готельного господарства
та туризму Київської міської державної адміністрації, Управління
комунального господарства Севастопольської міської державної
адміністрації забезпечити доведення даного наказу до відома
підприємств та організацій житлово-комунального господарства.
3. Юридичному відділу (М.Г.Агапова) разом з Управлінням
водопровідно-каналізаційного господарства (В.Є.Хомко) направити
цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.П.Рудого.
Голова Комітету Г.М.Семчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
15.11.2004 N 205
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2004 р.
за N 1556/10155

ПОРЯДОК
розроблення та затвердження технологічних
нормативів використання питної води

Цей документ визначає єдиний порядок розроблення та
затвердження технологічних нормативів використання питної води
(далі - ТНВПВ) на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального господарства (далі - підприємства), крім
суб’єктів господарювання, які надають послуги з централізованого
водопостачання та/або водовідведення. { Абзац перший в редакції
Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства N 179 ( z1062-14 ) від
25.06.2014 }
1. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються у такому
значенні: поточні ТНВПВ - технологічні нормативи, установлені
для існуючого рівня технологій (для існуючих підприємств); перспективні ТНВПВ - технологічні нормативи, установлені
з урахуванням досягнень на рівні передових світових технологій
(для нових підприємств, що проектуються); індивідуальні ТНВПВ (далі - ІТНВПВ) - технологічні нормативи,
установлені для конкретного підприємства; поточні ІТНВПВ - технологічні нормативи, установлені
з урахуванням існуючих рівнів технологій для конкретного
підприємства; галузеві ТНВПВ - технологічні нормативи, установлені
для кожної з підгалузей житлово-комунального господарства. Терміни вода питна, підприємство питного водопостачання,
питне водопостачання, система питного водопостачання,
технологічний норматив використання питної води (ТНВПВ) вживаються
у значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про питну воду
та питне водопостачання" ( 2918-14 ).
Розроблення, погодження та затвердження методик
розробки поточних ТНВПВ та галузевих ТНВПВ
2. Методики розробки поточних ТНВПВ та галузевих ТНВПВ
(для кожної з підгалузей житлово-комунального господарства)
розробляє центральний орган виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства.
3. Методики розробки поточних ТНВПВ повинні містити: технологічні витрати питної води на виробництво одиниці
продукції (послуг); втрати та необліковані витрати питної води
при транспортуванні; витрати питної води на власні потреби працівників
та на утримання території підприємств у належному санітарному
стані, віднесених на одиницю продукції (послуг).
4. При визначенні технологічних витрат питної води вся
технологія виробництва даної підгалузі житлово-комунального
господарства поділяється на окремі технологічні процеси
і для кожного з них визначаються необхідні витрати питної води
(води, забраної із системи питного водопостачання) при додержанні
встановлених технологічних регламентів шляхом відповідних
приладних вимірювань. Для кожного технологічного процесу повинно
бути проведено не менше трьох вимірювань, результати яких
усереднюються.
5. Для визначення втрат та необлікованих витрат питної води
при транспортуванні провадиться обстеження підприємств даної
підгалузі, визначаються усі місця можливих утрат та недообліку
води та надаються методичні вказівки щодо їх нормування.
6. Витрати питної води на власні потреби працівників
підприємства визначають за нормами додатка 3 СНиП 2.04.01-85
"Внутренний водопровод и канализация зданий" та за кількістю
працівників підприємства.
7. Витрати питної води на утримання території підприємств
у належному санітарному стані (на поливання твердих покриттів
та зелених насаджень) визначають за нормами СНиП 2.04.02-84
"Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".
8. Галузеві ТНВПВ (для кожної з підгалузей
житлово-комунального господарства) розробляють на підставі
узагальнення тривалого (3-5 років) досвіду впровадження поточних
ІТНВПВ на підприємствах відповідних підгалузей
житлово-комунального господарства.
9. ТНВПВ установлюються у кубічних метрах питної води
на виробництво та транспортування одиниці продукції.
10. Проекти методик розробки поточних ІТНВПВ та галузевих
ТНВПВ погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища, центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку
водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує реалізацію державної політики у сферах ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження, і
затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері
житлово-комунального господарства. { Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 179
( z1062-14 ) від 25.06.2014 }
Розроблення, погодження та затвердження
поточних ІТНВПВ
11. Поточні ІТНВПВ призначені для нормування водокористування
існуючих підприємств. Вони використовуються для: - визначення нормативних обсягів використання води
підприємством; - обґрунтування потреби у воді для отримання дозволів
на спеціальне водокористування; - планування й організації поточного контролю
за водогосподарською діяльністю; - визначення витрат операційної діяльності на одиницю
продукції (послуг) та базових тарифів.
12. Поточні ІТНВПВ розробляються кожним підприємством
житлово-комунального господарства за методиками розробки поточних
ІТНВПВ та/або за галузевими ТНВПВ, погоджуються зі структурними
підрозділами органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій з питань охорони навколишнього природного
середовища, територіальними органами Держводагентства України і
затверджуються органами місцевого самоврядування на строк до 5
років. { Пункт 12 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства N 179
( z1062-14 ) від 25.06.2014 }
13. Підставою для перегляду поточних ІТНВПВ або внесення
до них змін можуть бути: - зміни в чинному законодавстві; - закінчення терміну дії поточних ІТНВПВ; - зміна технології виробництва, зміни в технічному стані
та кількості мереж і споруд водопостачання та водовідведення,
оснащенні абонентів засобами обліку; - висновки Державної інспекції з енергозбереження
про фактичний стан обліку і неефективного використання питної
води.
Начальник Управління
водопровідно-каналізаційного
господарства В.Є.Хомковгору