Документ z1555-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.08.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.11.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.08.2012 N 631
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2012 р.
за N 1555/21867

Про внесення змін до наказу
Адміністрації Державної прикордонної
служби України від 28 квітня 2004 року N 354

Відповідно до Законів України "Про державний захист
працівників суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ), "Про
забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві" ( 3782-12 ), "Про оперативно-розшукову діяльність"
( 2135-12 ), пункту 18 статті 19 Закону України "Про Державну
прикордонну службу України" ( 661-15 ), підпункту 21 пункту 4
Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
N 399 ( 399/2011 ), та з метою приведення нормативно-правового
акта у відповідність до Кримінального процесуального кодексу
України ( 4651-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби України від 28 квітня 2004 року N 354 ( z0637-04 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення
заходів власної безпеки військовослужбовців і працівників
Державної прикордонної служби України та їх близьких родичів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2004 року
за N 637/9236, такі зміни: У преамбулі слова та цифри "підпункту 17 пункту 4 Положення
про Адміністрацію Державної прикордонної служби України,
затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2003 року
N 797/2003" замінити словами та цифрами "підпункту 21 пункту 4
Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року
N 399 ( 399/2011 )".
1.2. Пункти 3 та 4 викласти у такій редакції: "3. Начальнику управління внутрішньої безпеки Адміністрації
Державної прикордонної служби України, начальникам окремих
відділів внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби
України, начальнику Окремого відділу власної безпеки Державної
прикордонної служби України здійснювати координацію проведення
заходів власної безпеки в органах Державної прикордонної служби
України. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління внутрішньої безпеки Департаменту персоналу
Адміністрації Державної прикордонної служби України.".
2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок організації та
здійснення заходів власної безпеки військовослужбовців і
працівників Державної прикордонної служби України та їх близьких
родичів, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної
служби України від 28 квітня 2004 року N 354 ( z0637-04 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 травня 2004 року
за N 637/9236, що додаються.
3. Начальнику управління внутрішньої безпеки Департаменту
персоналу в установленому законодавством порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
4. Наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
Кримінальним процесуальним кодексом України ( 4651-17 ).
Т.в.о. Голови Державної
прикордонної служби України
генерал-лейтенант І.М.Риньков

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної прикордонної
служби України
15.08.2012 N 631
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 вересня 2012 р.
за N 1555/21867

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок
організації та здійснення заходів власної
безпеки військовослужбовців і працівників
Державної прикордонної служби України
та їх близьких родичів
( z0637-04 )
1. У главі 1:
1.1. У пункті 1.1: слова "Кримінально-процесуального кодексу України" замінити
словами "Кримінального процесуального кодексу України"; слова та цифри "підпункту 17 пункту 4 Положення про
Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого
Указом Президента України від 4 серпня 2003 року N 797/2003"
замінити словами та цифрами "підпункту 21 пункту 4 Положення про
Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого
Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 399
( 399/2011 )".
1.2. У пункті 1.3: абзац другий викласти у такій редакції: "- кримінальному провадженні та провадженні у справах про
адміністративні правопорушення;"; доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту: "- виконанні вироків, рішень, ухвал і постанов судів,
постанов органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
досудове розслідування, та прокурорів;". У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим; в абзаці п'ятому слова "товарів та інших предметів чи
речовин" замінити словом "вантажів".
1.3. Пункт 1.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.5-1.7 вважати відповідно пунктами
1.4-1.6.
1.4. У пункті 1.4 слова "Близькі родичі, які підлягають
захисту, - це батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і
сестри, дід, баба, онуки" замінити словами "Захисту також
підлягають близькі родичі (батьки, дружина (чоловік), діти, рідні
брати і сестри, дід, баба, онуки)".
1.5. У пункті 1.5 слова "Держприкордонслужби України"
замінити словами "Державної прикордонної служби України".
2. У главі 2:
2.1. В абзаці четвертому пункту 2.4 цифри "16" замінити
цифрами "24".
2.2. У пункті 2.6 слова "у кримінальній справі" замінити
словами "у кримінальному провадженні".
2.3. Друге речення пункту 2.10 виключити.
2.4. Абзаци другий, третій пункту 2.11 викласти в такій
редакції: "Згідно із Законом України "Про оперативно-розшукову
діяльність" ( 2135-12 ) зазначені заходи здійснюються в межах
заведеної оперативно-розшукової справи оперативними підрозділами
управління внутрішньої безпеки, окремих відділів внутрішньої
безпеки, Окремого відділу власної безпеки Державної прикордонної
служби України. За результатами проведення вищезазначених заходів керівник,
який прийняв рішення, та начальники управління внутрішньої
безпеки, окремих відділів внутрішньої безпеки, Окремого відділу
власної безпеки вживають додаткових заходів безпеки та здійснюють
їх координацію.".
2.5. В абзаці третьому пункту 2.13 слова "Офіцери управління
внутрішньої та власної безпеки" замінити словами "Офіцери
управління внутрішньої безпеки, окремих відділів внутрішньої
безпеки, Окремого відділу власної безпеки".
3. У главі 3:
3.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції: "3.1. Рішення про вжиття спеціальних заходів безпеки
військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби
України та їх близьких родичів, зазначених у пунктах 1.3, 1.4
глави 1 цієї Інструкції, приймають начальники органів охорони
державного кордону України, Морської охорони (прикордонних
загонів, окремих контрольно-пропускних пунктів, загонів Морської
охорони), розвідувального органу Адміністрації Державної
прикордонної служби України та його підрозділів.".

3.2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції: "3.2. Рішення про вжиття спеціальних заходів безпеки осіб,
які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової
діяльності, приймають керівники підрозділів розвідувального органу
Адміністрації Державної прикордонної служби України,
оперативно-розшукових підрозділів органів охорони державного
кордону спільно з керівниками управління внутрішньої безпеки,
окремих відділів внутрішньої безпеки, Окремого відділу власної
безпеки.".
3.3. Пункти 3.3, 3.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 3.5-3.10 вважати відповідно пунктами
3.3-3.8.
3.4. В абзаці другому пункту 3.5 слова "управління
внутрішньої та власної безпеки Державної прикордонної служби
України" замінити словами "підрозділу внутрішньої безпеки або
Окремого відділу власної безпеки".
3.5. У пункті 3.6 слова "управління внутрішньої та власної
безпеки може заводити" замінити словами "управління внутрішньої
безпеки, окремі відділи внутрішньої безпеки або Окремий відділ
власної безпеки заводить".
3.6. У пункті 3.8: слова "органів дізнання та" виключити; абзац другий виключити.
4. У главі 4:
4.1. У пункті 4.1 слова та цифри "у пунктах 3.1-3.4" замінити
словами та цифрами "у пунктах 3.1, 3.2 глави 3 цієї Інструкції".
4.2. В абзаці першому пункту 4.2 слова та цифри "у пунктах
3.1, 3.3-3.4" замінити словами та цифрами "у пунктах 3.1, 3.2
глави 3 цієї Інструкції".
Т.в.о начальника управління
внутрішньої безпеки
Департаменту персоналу
полковник В.С.Нікіфоренковгору