Документ z1554-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.03.2015, підстава - z0241-15

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.08.2012  № 893


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1554/21866

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури № 59 від 16.02.2015}

Про затвердження Положення про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

На виконання пункту 6 Положення про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року № 906, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва, що додається.

2. Відділу театрального мистецтва управління мистецтв Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти (Воронько О.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Т.Г. Кохана.

Перший заступник Міністра

Ю.П. Богуцький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури
України
21.08.2012 № 893


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1554/21866

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва

1. Це Положення регулює порядок роботи Комісії з питань призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва (далі - Комісія).

2. Комісія є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві культури України (далі - Мінкультури України), утвореним відповідно до Указу Президента України від 10 вересня 2011 року № 906 «Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери» з метою забезпечення кваліфікованого та об’єктивного розгляду пропозицій щодо добору кандидатів на здобуття державних стипендій серед видатних діячів культури і мистецтва (далі - Стипендії).

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Мінкультури України та цим Положенням.

4. Основним завданням Комісії є розгляд пропозицій, поданих на конкурсний відбір кандидатів для одержання Стипендій серед видатних діячів культури і мистецтва та внесених на розгляд Мінкультури України центральними та місцевими органами виконавчої влади, президіями галузевих академій наук, закладами культури, вченими, педагогічними, художніми та іншими радами закладів культури і установ, творчими спілками, іншими громадськими організаціями.

5. Для здійснення своїх функцій Комісія має право отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, президій галузевих академій наук, закладів культури, вчених, педагогічних і художніх рад, творчих спілок та інших громадських організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для своєї роботи.

6. Члени Комісії зобов’язані:

брати участь у роботі Комісії;

зберігати конфіденційність інформації;

дотримуватися вимог чинного законодавства, в тому числі цього Положення.

7. Комісію очолює голова. До складу Комісії входять заступник голови, члени Комісії та відповідальний секретар, а також представники Мінкультури України, провідні фахівці у галузі культури і мистецтва, представники творчих спілок, мистецтвознавці, професійні творчі працівники, керівники підприємств, установ, організацій та закладів культури, інші фахівці.

8. Персональний склад Комісії затверджується наказом Мінкультури України.

Перегляд персонального складу Комісії здійснюється працівниками Мінкультури України раз на три роки, що не виключає можливості внесення змін та доповнень до її складу в цей період з об’єктивних обставин.

9. Голова Комісії здійснює:

організацію діяльності Комісії;

скликання, організацію підготовки та ведення засідання Комісії;

визначення порядку денного засідань;

підписання протоколів засідань.

10. Формою роботи Комісії є засідання. Черговість засідань Комісії визначається головою за необхідності, але не менше двох разів на рік.

11. Засідання Комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

12. Головуючий на засіданні Комісії здійснює:

відкриття, закриття та ведення засідання;

забезпечення всебічного і об’єктивного розгляду документів, поданих з пропозиціями;

надання слова для виступу, оголошення наступного промовця;

оголошення питання для голосування та результатів голосування;

вживання заходів щодо дотримання порядку на засіданні.

13. Засідання Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

14. У разі необхідності Комісія може більшістю голосів прийняти рішення про продовження своєї роботи наступного дня після дня засідання.

15. Якщо розгляд питань неможливий у зв’язку з відсутністю необхідної кількості членів Комісії, головуючий переносить засідання на інший, визначений Комісією, день.

16. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням.

Рішення є правомочним, якщо воно прийняте простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є ухвальним.

17. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати та прийняте рішення.

18. Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписують голова Комісії та відповідальний секретар. При цьому особлива думка щодо розглянутих питань може бути зафіксована в протоколі, якщо на цьому наполягає член Комісії.

Протокол веде відповідальний секретар, а у разі його відсутності - особа, уповноважена членами Комісії.

19. Відповідальний секретар Комісії є працівником Мінкультури України і бере участь у засіданнях без права голосу.

Відповідальний секретар здійснює:

організаційне забезпечення проведення засідань Комісії;

забезпечення підготовки документів для членів Комісії;

ведення та оформлення протоколів засідань;

не пізніше ніж за три дні до початку засідання інформує членів Комісії про місце і час проведення засідання;

доведення рішення та висновків Комісії до відома керівництва Мінкультури України.

20. На здобуття Стипендій може бути висунуто діячів культури і мистецтва за багаторічне сумлінне виконання професійних обов’язків та високий професіоналізм, які внесли особистий вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва, з метою стимулювання їх творчої праці та засвідчення особистих досягнень.

21. На здобуття Стипендій подаються такі документи:

клопотання про призначення Стипендії;

інформація про творчі досягнення кандидата, який висувається на здобуття Стипендії;

витяг з протоколу засідання колегії (правління, секретаріату, ради) органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, президій галузевих академій наук, закладів культури, вчених, педагогічних і художніх рад, творчих спілок та інших громадських організацій;

копія першої сторінки паспорта;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Документи та пропозиції щодо кандидатур на отримання Стипендій, подані без дотримання вимог, зазначених у цьому пункті Положення, не розглядаються на засіданні Комісії.

22. Організаційно-методичне забезпечення роботи Комісії здійснює Мінкультури України.

Директор Департаменту
формування державної
політики у сфері культури,
мистецтв та освіти
Л.П. Гомольськавгору