Документ z1553-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.10.2013, підстава - z1639-13

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
17.11.2004 N 470
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 грудня 2004 р.
за N 1553/10152
Про внесення змін та доповнень
до Положення про вимоги до стандартної (типової)
форми виготовлення вексельних бланків

{ Рішення фактично втратило чинність у зв'язку з втратою чинності
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 338 ( z0360-02 ) від 22.11.2001, до якого вносились зміни }

Відповідно до статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та
статті 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" ( 2374-14 ),
а також з метою поліпшення умов для обігу переказних векселів та
простих векселів Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Унести такі зміни та доповнення до Положення про вимоги до
стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 22.11.2001 N 338 ( z0360-02 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 11.04.2002 за N 360/6648
(далі - Положення):
1.1. Унести преамбулу такого змісту: "Це Положення розроблено відповідно до статті 8 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ) та статті 5 Закону України "Про обіг векселів в
Україні" ( 2374-14 ), а також з метою поліпшення умов для обігу
переказних векселів та простих векселів".
1.2. Абзац другий пункту 5 доповнити реченням такого змісту: "Літери серій встановлюються окремо для бланків простого та
переказного векселів".
1.3. Унести зміни та доповнення до додатків 1 і 2 до
Положення ( z0360-02 ), виклавши їх у новій редакції, що
додаються.
2. Заступнику Виконавчого секретаря О.Петрашку забезпечити: державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції
України; публікацію цього рішення відповідно до вимог чинного
законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
заступника Виконавчого секретаря О.Петрашка.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії
від 17.11.2004 N 40

Додаток 1
до Положення про вимоги до
стандартної (типової) форми
виготовлення вексельних
бланків
( z0360-02 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 17.11.2004 N 470)

ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ Серія ___ N____
____________________________________________ я
(валюта) (сума цифрами) к
а __________________________________________________________
к (місце складання) (дата складання) а
ц в
е __________________________________________________________ а
п л
т ______________________ 20 р. заплатіть проти цього і
о переказного векселя наказу с
в __________________________________________________________ т
а (найменування того, кому або за наказом кого платіж
н повинен бути здійснений) з
о __________________________________________________________ а
(валюта) (сума словами)

п Платник __________________________________
і (трасат) (найменування)
д
п __________________________________________
и (точна адреса)
с
п Підлягає сплаті в ________________________
л __________________________________________
а (місце платежу)
т __________________________________________
н (найменування банківської
и __________________________________________
к установи)
а
підпис і точна адреса трасанта
ідентифікаційний номер (код)
Начальник управління
регулювання та розвитку ринку
цінних паперів О.Науменко

Додаток 2
до Положення про вимоги до
стандартної (типової) форми
виготовлення вексельних
бланків
( z0360-02 )
(у редакції рішення
Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
від 17.11.2004 N 470)

ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ Серія ___ N ____
___________________________________________ я
(валюта) (сума цифрами) к __________________________________________________________
(місце складання) (дата складання) а ___________________________________________________________ в
а ________________________ 20 р. ми заплатимо проти цього л
простого векселя наказу і __________________________________________________________ с
(найменування того, кому або за наказом кого платіж т
повинен бути здійснений) ___________________________________________________________ з (валюта) (сума словами) а

Підлягає сплаті в ______________________ ________________________________________
(місце платежу) ________________________________________
(найменування банківської ________________________________________
установи)
підпис і точна адреса векселедавця
ідентифікаційний номер (код)
Начальник управління
регулювання та розвитку ринку
цінних паперів О.Науменковгору