Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Список, Форма типового документа [...] від 09.08.201214
Документ z1548-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.08.2018, підстава - z0900-18

3. Банк-агент забезпечує цілісність та збереження інформації під час її обробки, передавання та зберігання.

4. Банк-агент розміщує в загальнодоступних для клієнтів місцях за місцезнаходженням банку, відокремлених підрозділів інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам неплатоспроможного банку.

{Пункт 5 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 948 від 02.04.2018}

{Пункт 6 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

5. Банк-агент надає Фонду звіти про виплати відшкодувань у строки та за формами, визначеними у договорі між Фондом і банком-агентом.

{Абзац перший пункту розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

Звіти надаються Фонду на паперових носіях та в електронному вигляді разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються вид звіту, звітний період, кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум у файлах.

Інформація на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку-агента (за наявності), в електронному вигляді - у csv-файлі. Структура файла визначається договором. Дані на паперових носіях та в електронному вигляді повинні бути ідентичними.

6. Банк-агент припиняє або призупиняє виплати відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, або на вимогу Фонду та направляє Фонду звіт про виплати.

{Пункт розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1731 від 05.09.2016; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

7. Подання банком-агентом звітності та інших документів до Фонду здійснюється особисто уповноваженою особою банку-агента або через Державне підприємство спеціального зв'язку. Звіти можуть бути передані до Фонду в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України.

8. Усі дані про виплати направляються Фонду від імені банку-агента - юридичної особи.

V. Особливості здійснення виплат гарантованих сум відшкодування засобами Системи

1. Взаємовідносини між Фондом та банками-агентами у Системі визначаються регламентом роботи банків-агентів, що є невід’ємною частиною відповідних договорів між Фондом та банками-агентами.

2. Система складається з таких основних компонентів:

МОВ;

ПЦФ з API для взаємодії з банками-агентами;

АРМів АБС (внутрішніх платіжних систем) банків-агентів.

3. Фонд як учасник Системи:

1) визначає неплатоспроможні банки, щодо яких здійснюються виплати гарантованих сум відшкодувань за допомогою засобів Системи;

2) здійснює процедури, пов’язані з організацією процесу виплат гарантованих сум відшкодувань вкладникам (отримувачам) за допомогою засобів Системи;

3) обробляє та готує інформацію для ПЦФ.

4. Банки-агенти як учасники Системи відповідно до умов договорів, укладених з Фондом, здійснюють виплату гарантованих сум відшкодувань за інформацією, отриманою від ПЦФ.

5. Вкладник має право одержати гарантовану суму відшкодування за вкладом, який був розміщений у неплатоспроможному банку і виплати за яким здійснюються засобами Системи, у будь-якій установі будь-якого банку-агента, що підключений до ПЦФ.

Фонд оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті список банків-агентів, підключених до ПЦФ.

6. Банк-агент відповідно до наданих отримувачем документів формує в АБС (внутрішній платіжній системі) такі запити, що обробляються ПЦФ:

1) «запит пошуку вкладника» (щодо наявності інформації про вкладника), на який ПЦФ надає відповідь у вигляді всіх даних вкладника та його унікального ідентифікатора в ПЦФ.

На запит може надійти інформація про декількох вкладників, що відповідає параметрам надісланого запиту. У такому випадку відповідальний працівник банку-агента звіряє надіслану від ПЦФ інформацію з документами, що надав отримувач, та обирає той запис про вкладника, який відповідає наданим документам;

2) «запит залишку відшкодувань», результатом обробки якого є наявна інформація з ПЦФ про ГСР за вкладами вкладника в одному неплатоспроможному банку;

3) «запит виплати залишку відшкодувань» за обраними записами про ГСР, належними одному вкладнику в одному неплатоспроможному банку (збіг особи власника рахунку і отримувача).

У такому запиті має бути вказана ознака «власник рахунку/отримувач». При цьому ознака «отримувач» має бути задіяна як у випадку виплати іншій особі (за довіреністю, батькам або опікунам тощо), так і у випадку зміни власником рахунку його прізвища, імені, по батькові та даних його паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та за умови підтвердження такого факту відповідними документами, засвідченими у встановленому законодавством порядку, що видані уповноваженими органами державної влади.

ПЦФ надає відповідь на запит у вигляді підтвердження чи відхилення операції виплати гарантованих сум відшкодувань.

У разі підтвердження проведення операції з виплати гарантованої суми відшкодування банк-агент завершує її відповідно до внутрішніх правил банку-агента щодо здійснення розрахунків з клієнтами;

4) «запит звіту всіх операцій за період» із зазначенням дати і часу початку та закінчення періоду. Такий запит формується за результатами здійснених за визначений період (день, тиждень, місяць) операцій з виплат ГСР.

7. Фонд за необхідності здійснює щодня у МОВ формування звіту про проведені протягом дня операції з виплати ГСР вкладникам.

8. У разі якщо банк-агент відобразив виплату в Системі, але фактично виплата відшкодування вкладнику здійснена не була, банк-агент повинен надати супровідним листом до Фонду файл із записом, сформованим з ПЦФ за допомогою «запиту звіту відшкодувань». У супровідному листі вказується причина, з якої вкладнику фактично не була здійснена виплата. Файл із записом повністю формується засобами Системи за структурою рядка файла з інформацією про вкладника, визначеною відповідним договором з банком-агентом, що сформований за Правилами формування csv файлів.

Банк-агент надає до Фонду зазначену інформацію за допомогою системи електронної пошти Національного банку України або на електронних зовнішніх носіях (CD-диски тощо). На підставі цієї інформації Фонд здійснює відображення у Системі операції з відновлення невиплаченої ГСР.

9. Фонд щомісяця здійснює звірку звітів, сформованих банком-агентом в АБС (внутрішній платіжній системі) без використання ПЦФ, із звітами, сформованими Фондом у МОВ з використанням ПЦФ.

{Положення доповнено новим розділом V згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

VI. Порядок перевірки даних вкладників або інших осіб, які мають право на отримання відшкодування коштів за вкладами

1. Перевірка даних вкладника або іншої особи, яка звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, здійснюється відповідальними особами Фонду та банку-агента.

2. Вкладник або його представник, який звертається за отриманням гарантованої суми відшкодування, пред'являє відповідальному працівнику банку-агента свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу (далі - паспортний документ). Фізичні особи - резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта яких внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова»).

{Абзац перший пункту 2 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017, № 948 від 02.04.2018}

Вкладники, які є громадянами України, зареєстрованим місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України, додатково пред’являють довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та особисту декларацію про відсутність громадянства держави-окупанта, відповідно до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України».

{Пункт 2 розділу VI доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

{Абзац третій пункту 2 розділу VI виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 948 від 02.04.2018}

3. Виплата банком-агентом відшкодування на підставі довіреності здійснюється за умови надання довіреною особою паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, та довіреності (нотаріально засвідченої копії довіреності). Фізичні особи - резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім осіб, у паспорті яких контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до паспорта яких внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків), або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесений запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова».

{Абзац перший пункту 3 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 948 від 02.04.2018}

У разі якщо у довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника - фізичної особи - резидента, представник додатково має подати копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків фізичної особи, на ім’я якої відкривався рахунок. Така копія має бути засвідчена у встановленому законодавством порядку.

Представник вкладника - громадянина України, зареєстрованим місцем проживання якого є тимчасово окупована територія України, додатково повинен подати копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, засвідчену у встановленому законодавством порядку, та особисту декларацію вкладника про відсутність громадянства держави-окупанта, відповідно до Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України», справжність підпису на якій засвідчено у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 3 розділу VI в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

4. Відшкодування батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам) малолітньої особи (дитини, яка не досягла 14 років), опікунам (піклувальникам) особи, визнаної недієздатною, здійснюється за умови пред’явлення законним представником документів, що дають змогу ідентифікувати вкладника та його законного представника, а саме свідоцтва про народження вкладника або іншого документа, що посвідчує особу вкладника, та паспорта або іншого документа, що посвідчує особу законного представника. Опікун (піклувальник) також має пред’явити документ, що підтверджує статус законного представника вкладника. У разі якщо вкладник та його законний представник є резидентами, додатково подаються документи, видані відповідними контролюючими органами, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або паспорт, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або до якого внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків), або територіальними підрозділами Державної міграційної служби України внесено дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків / внесено запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії або на паспорті проставлено слово «відмова».

{Абзац перший пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 948 від 02.04.2018}

Відшкодування неповнолітній особі віком від 14 до 16 років здійснюється за умови пред'явлення нею документа, що посвідчує неповнолітню особу. Якщо ця особа є резидентом, вона додатково має пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що свідчить про її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (або документи, визначені у третьому реченні абзацу першого цього пункту).

{Абзац другий пункту 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 948 від 02.04.2018, № 1972 від 12.07.2018}

Відшкодування неповнолітній особі віком від 16 до 18 років здійснюється в порядку, визначеному пунктом 2 цього розділу.

{Пункт 4 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

5. Результат перевірки даних особи, яка звернулася за отриманням відшкодування до Фонду (банку-агента), встановлюється після перевірки кожного окремого елемента інформації про особу. Такими елементами є:

прізвище, ім'я, по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

дата видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

найменування або код органу, яким виданий паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

6. Результат вважається позитивним:

за умови повної відповідності документів, наданих заявником, Переліку або інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, наданої Фондом банку-агенту;

за умови підтвердження факту зміни прізвища, імені, по батькові та даних паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, відповідними документами, засвідченими у встановленому законодавством порядку, виданими уповноваженими органами державної влади;

якщо в Переліку або інформації про вкладників, яким здійснюється виплата відшкодування, наданої Фондом банку-агенту, значення поля «Реєстраційний номер платника податків» становить «0000000000», а вкладник надає документ з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

7. Шляхом наступної перевірки допускається підтвердження прав особи на отримання гарантованої суми відшкодування у разі виявлення певних невідповідностей (описок) між документами, наданими заявником, та Переліком або інформацією про вкладника, наданою Фондом банку-агенту. За результатами такої перевірки встановлюється відповідність, невідповідність або неповна відповідність між кожним окремим елементом інформації та документами, наданими вкладником.

Не впливає на результат ідентифікації:

написання лапок або іншого символа замість апострофа (результат перевірки елемента вважається позитивним);

розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э або/також розбіжність не більше одної іншої літери в написанні прізвища, імені та по батькові, наприклад: «Олександрівна - Александрівна», «Овсіївна - Овсівна», «Михаіл - Михаїл» (результат перевірки елемента вважається позитивним);

скорочене написання по батькові, яке надає можливість встановити по батькові, наприклад: «Олександрівна - Олександр-а», «Анатолівна - Анатол.» (результат перевірки елемента вважається позитивним);

пропущення знака апостроф або написання замість нього іншого символа, наприклад: «В'ячеслав - Вячеслав», «Мар'ян - Мар”ян;

пропуск слів, літер, розбіжність у літерах І, Ї, И, Й, Е, Є та Э, написання абревіатурою або використання загальноприйнятих скорочень у найменуванні органу, яким виданий документ, або даті видачі, що дають можливість визначення органу, яким виданий документ, наприклад: «відділенням - від. », «МВС - УМВС», «Амур-Нижньодніпровським - АНД», «міста Києва - м. Києва », «січня - січ.» тощо (неповна відповідність);

розбіжність у даті видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, за умови відповідності серії, номера та найменування органу, яким виданий документ.

Залежно від поєднання результатів перевірок кожного окремого елемента остаточний результат ідентифікації вважається позитивним або негативним.

8. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється.

Виплата зазначеній особі здійснюється тільки після отримання банком-агентом письмового повідомлення від Фонду про дозвіл щодо виплати коштів.

{Положення в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 823 від 26.05.2016}

Начальник відділу організації
виплат


І.В. АралінаДодаток 1
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 3 розділу II)

ПРАВИЛА
формування csv файлів

Csv файл - текстовий структурований файл, у якому реквізити розміщуються в обумовленому порядку та розділяються фіксованим символом.

Правила формування csv файла такі:

символ розділювач - табуляція (<CHR(09)>);

кожний рядок файла закінчується символами <CR><LF>-(<CHR(13)><CHR(10)>).

Назва файла повинна мати такий формат:

ТbbbbbbDDMMYYYY.nnn;

RBbbbbbbaaaaaaDDMMYYYY.nnn;

RZaaaaaabbbbbbDDMMYYYY.nnn,

де Т - тип файла змін до бази даних про вкладників, що може приймати значення D, Z, M, N, I, K.

Файли з інформацією отримуються Фондом від неплатоспроможного банку;

RB - ознака файла інформації, що надсилається Фондом до банку-агента (щодо неплатоспроможного банку);

RZ - ознака файла звіту, що отримується Фондом від банку-агента (щодо неплатоспроможного банку);

aaaaaa - код (МФО) банку-агента;

bbbbbb - код (МФО) неплатоспроможного банку;

DDMMYYYY - дата формування файла (день, місяць, рік);

nnn - номер посилки файла (001-999).

К - тип файла змін та/або доповнень до переліків вкладників банків, які були віднесені до категорії неплатоспроможних або щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію до 01 липня 2016 року.

Файл або декілька вищезазначених файлів формуються у вигляді архіву даних про вкладників за допомогою архіватора ZIP.

Найменування файла архіву таке:

FZххххDМ.nnn,

де FZ - ознака файла архіву звітів;

хххх - електронна адреса відправників файла згідно з довідником банків Національного банку України (RCUKRU.DBF поле NCKS);

M - кодований місяць дати формування файла;

D - кодований день дати формування файла;

nnn - номер посилки файла (001-999).

Кодування номера дня та місяця проводиться так:

номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1-9, номери 10-31 відповідають літерам латинського алфавіту [A-V] (таблиця).

Таблиця

Номер

Код

Номер

Код

1

1

17

H

2

2

18

I

3

3

19

J

4

4

20

K

5

5

21

L

6

6

22

M

7

7

23

N

8

8

24

O

9

9

25

P

10

A

26

Q

11

B

27

R

12

C

28

S

13

D

29

T

14

E

30

U

15

F

31

V

16

G__________
Примітка до таблиці.


Номер дня розміщений у межах від 1 до 31 - > [1-9, A-V]. Номер місяця розміщений у межах від 1 до 12 - > [1-9, A-C].

Після виконання процедури архівування файлів здійснюється їх захист за допомогою програмного забезпечення «Автоматизоване робоче місце обміну неплатіжною інформацією» (АРМ-НБУ-Інформаційний). Для обробки (шифрування) архівних файлів в АРМ-НБУ-Інформаційний здійснюється налаш-тування для задачі F, в якій додається маска вихідного файла Z.

{Положення доповнено новим Додатком 1 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 948 від 02.04.2018}Додаток 2
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 3 розділу II)

ОПИС
можливих змін до інформації, що надається до Фонду (для електронних носіїв)

Тип файла змін

Тип (структура) файла

Примітка

1

Зміна реквізитів вкладника

Z

Обробляються тільки перші десять реквізитів інформаційного рядка

2

Додавання інформації про новий рахунок/запис

D

Новий DID,
ZID - без змін

3

Додавання інформації про нового вкладника

D, Z

Нові DID, ZID

4

Зміна суми на рахунку без зміни реквізитів рахунку, договору

D, Z

Нова сума, існуючі DID, ZID

5

Зміна реквізитів рахунку, договору без зміни реквізитів вкладника та суми

D

Існуючі DID, ZID

6

Обмеження виплат за всіма рахунками вкладника

Z

Відображення обмеження (блокування) за ZID використовується ТІЛЬКИ у разі, якщо обмеження стосується виплат відшкодування за всіма рахунками вкладника

7

Зняття обмеження виплат з усіх рахунків вкладника

Z

Відображення зняття обмеження (розблокування) за ZID використовується ТІЛЬКИ у разі, якщо зняття обмеження стосується виплат відшкодування за всіма рахунками вкладника

8

Обмеження виплат за окремими рахунками/записами

D


9

Зняття обмеження з окремих рахунків/записів

D


10

Зняття обмеження з окремого рахунку/запису з одночасною зміною суми на рахунку вкладника без зміни реквізитів рахунку, договору

D


11

Перехід права власності (у тому числі у разі спадкування)

I

Передаються дані про нового власника. Якщо інформація про нового власника вже була в базі даних, вона передається з його ZID. Поля 1 - 10 містять інформацію про реквізити нового власника (у тому числі спадкоємця), поле 11 - про загальну суму вкладів та відсотків старого власника, поле 12 - про частину гарантованої суми, що належить новому власнику. У полі 13 «ZID» вказується ідентифікатор вкладника, який БУВ власником рахунків

12

Додавання або виключення інформації з файлу N

N


13

Додавання або виключення інформації з файлу М

M


14

Зміни та/або доповнення до переліків вкладників банків, що були  віднесені до категорії неплатоспроможних або щодо яких прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію  до 01 липня 2016 року

К

За умови виплат засобами Системи

{Положення доповнено новим Додатком 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017; із змінами, внесеними згідно з № 948 від 02.04.2018}Додаток 3
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла

№ з/п

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ рядка у файлі «D»

Номер інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатор рахунку вкладника)

N 10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові вкладника

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у вкладника є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта або вкладник є нерезидентом, який не має реєстраційного номера, - реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Дата укладення

Дата укладення договору з вкладником

D = 10

12

Дата закінчення строку дії

Дата закінчення строку дії договору з вкладником

D = 10

13

Номер договору

Номер договору з вкладником

C40

14

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Номер аналітичного рахунку

N=5C25

15

Сума залишку на рахунку для обліку вкладів

Сума залишку на рахунку (коп.)

N16

16

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Номер рахунку

N=5C25

17

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Сума нарахованих відсотків, зменшених на суму податку (коп.)

N16

18

Процентна ставка

Розмір процентної ставки

N4.T4

19

Код валюти вкладу

Цифровий код валюти вкладу відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269). Ведучі нулі зазначаються

N = 3

20

Ознака

0 - для записів про рахунки, що використовуються для здійснення підприємницької діяльності, 1 - для записів про рахунки, що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності

N = 1

21

№ рядка у файлі «Z»

Номер інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатор вкладника)

N10

22

Ознака*

Ознака

С10вгору