Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Список, Форма типового документа [...] від 09.08.201214
Документ z1548-12, попередня редакція — Редакція від 12.02.2016, підстава - z0148-16
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.08.2012  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1548/21860

Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
№ 10 від 11.02.2013
№ 43 від 30.12.2013
№ 104 від 29.09.2014
№ 1 від 04.01.2016}

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року № 2 «Про затвердження Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2002 року за № 241/6529.

3. Відділу організації виплат разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.08.2012 № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1548/21860

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) коштів за вкладами фізичних осіб, а також порядок здійснення виплат коштів за вкладами протягом дії тимчасової адміністрації в межах суми, гарантованої Фондом, за рахунок цільової позики Фонду.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку;

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013, № 104 від 29.09.2014, № 1 від 04.01.2016}

розрахункова сума - сума коштів в межах гарантованої, яка є частиною загальної розрахункової суми та яка повертається вкладнику під час дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду та/або за рахунок власних коштів банку.

{Абзац третій пункту 2 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

Інші терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються в значеннях, наведених у Законі.

Вклади в іноземній валюті включаються до загальної розрахункової суми після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку.

{Абзац п’ятий пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014, № 1 від 04.01.2016}

3. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

{Пункт 3 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

4. Виплата відшкодування здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

5. Гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладами у випадках, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону.

6. Фонд гарантує відшкодування коштів за вкладом, який вкладник має в банку, що в подальшому реорганізувався шляхом перетворення, на тих самих умовах, що і до реорганізації.

7. Вклади, передані перехідному банку, гарантуються Фондом на тих самих умовах, що існували до дня їх передачі.

8. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

9. Відшкодування за вкладами можуть сплачуватися іншим особам згідно із законодавством (за довіреністю, свідоцтвом про право на спадщину тощо).

Виплата відшкодування за вкладами, відкритими на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років), здійснюється їх законним представникам - батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам).

Якщо вкладник, який проживає за кордоном, не може отримати особисто суму відшкодування, виплата може бути здійснена його уповноваженому представнику в Україні.

{Пункт 10 розділу I виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

10. Фонд завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

{Пункт 10 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

11. У разі відсутності в банку бази даних про вкладників уповноважена особа Фонду протягом двох робочих днів після встановлення цього факту інформує про це виконавчу дирекцію Фонду.

Передбачені цим Положенням дії із забезпечення виконання зобов’язань банку з виплати коштів вкладникам у період здійснення тимчасової адміністрації та при здійсненні відшкодування коштів за вкладами виконуються після відновлення банком бази даних про вкладників.

{Розділ I доповнено новим пунктом 11 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

ІІ. Діяльність із забезпечення виконання зобов’язань банку з виплати коштів в період здійснення тимчасової адміністрації

1. Національний банк України повідомляє Фонд про віднесення банку до категорії неплатоспроможних не пізніше дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

{Пункт 1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

2. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Пункт 3 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

3. Банк після отримання повідомлення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку повинен здійснити:

1) нарахування відсотків та перерахування з рахунків з обліку нарахованих витрат податку з оподаткованого доходу;

2) відображення в базі даних сум залишків коштів на рахунках вкладників з урахуванням видаткових операцій (зокрема сум за операціями, що успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог) та без урахування сум прибуткових операцій, проведених після початку процедури виведення Фондом банку з ринку;

{Підпункт 2 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

3) консолідацію інформації про вкладників на рівні головного банку;

4) звірку сум залишків за вкладами і нарахованими відсотками, зменшеними на суму податку, між базою даних та балансовими рахунками, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки. Результати звірки оформлюються у вигляді Акта звірки бази даних та балансових рахунків за формою, визначеною Правилами формування та ведення баз даних про вкладників, затвердженими рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 3, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 23 серпня 2012 року за № 1430/21742 (далі - Правила);

5) направлення до Фонду протягом трьох робочих днів файлів бази даних «D», «Z», «M» і «N» разом із супровідним листом.

У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках, сум нарахованих відсотків і гарантованих сум у файлах. До супровідного листа додається Акт звірки бази даних та балансових рахунків. Файли «D» і «Z» подаються на електронних носіях. Інформація, що міститься у файлах «M» і «N», подається на паперових та електронних носіях. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

{Підпункт 5 пункту 3 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Підпункт 6 пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Підпункт 7 пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Підпункт 8 пункту 3 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

4. Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів «D» та «Z» на предмет відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум у файлі «Z».

Результати перевірки файлів разом із супровідним листом передаються банку. У супровідному листі вказується статус прийняття файла (прийнято без помилок/прийнято з помилками), а також зазначаються сума і кількість безпомилкових записів. Фонд передає банку, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України:

{Абзац другий пункту 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

файл із прийнятими безпомилковими записами, включеними до розрахунку гарантованої суми відшкодування;

{Абзац пункту 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

файл з помилками для перевірки та доопрацювання.

{Абзац пункту 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

5. Банк має право надати до Фонду відповідні зміни до бази даних про вкладників. Зміни надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються:

суть змін (зміна реквізитів вкладника без зміни гарантованої суми, тимчасове обмеження, зняття тимчасового обмеження тощо);

{Абзац другий пункту 5 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

кількість інформаційних рядків, що змінюються;

підсумкові значення сум у файлі змін (за записами, що змінюються).

Зміни реквізитів вкладника (поля 2 * 10) надаються за структурою файла «Z» з обов’язковим зазначенням номера інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатора вкладника).

Усі інші зміни, що стосуються певного конкретного запису з файла «D» (сум, номерів рахунків та договорів, дат укладення та закінчення договорів тощо), надаються за структурою файла «D» з обов’язковим зазначенням номера інформаційного рядка у файлі «D» (ідентифікатора рахунку вкладника) та номера інформаційного рядка у файлі «Z» (ідентифікатора вкладника).

Банк має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).

{Пункт 5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

6. З метою забезпечення виконання зобов'язань банку з виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників Фонд має право надати неплатоспроможному банку цільову позику. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, у національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Виплати за такими зобов'язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

{Пункт 6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

7. У разі необхідності отримання цільової позики уповноважена особа Фонду подає Фонду разом із обґрунтуванням заявку на отримання цільової позики для здійснення виплат вкладникам згідно з додатком 1 до цього Положення.

Обґрунтування необхідності надання цільової позики має містити суми прогнозних надходжень та відтоку грошових коштів протягом періоду дії тимчасової адміністрації, а також розшифрування рахунку № 9806 «Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку».

До заявки додаються:

розрахунок загальної суми цільової позики для здійснення виплат вкладникам згідно з додатком 2 до цього Положення;

список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду, згідно з додатком 3 до цього Положення (далі - Список);

перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 7 частини четвертої статті 26 Закону;

проект договору цільової позики.

За потреби Фонд може витребувати від неплатоспроможного банку інші документи.

8. Рішення про надання цільової позики банку приймається виконавчою дирекцією Фонду. У договорі цільової позики зазначаються сума цільової позики та розмір процентів.

{Пункт 8 розділу II доповнено новим абзацом першим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

Цільова позика перераховується Фондом неплатоспроможному банку окремими траншами на підставі укладеного між Фондом та банком договору цільової позики. Для отримання чергового траншу цільової позики уповноважена особа Фонду надає до Фонду заявку на отримання траншу. До заявки на отримання траншу додається список вкладників (у межах Списку), які отримують кошти за рахунок цього траншу, а також його розрахунок.

9. Список (списки) формується(ються) відповідно до базової структури Правил у розрізі рахунків вкладника з визначенням належних розрахункових сум, в електронному вигляді - за структурою інформаційного рядка файла «Список», визначеною у додатку 4 до цього Положення.

Список складається з інформації, що введена в базу даних про вкладників відповідно до укладених з банком договорів банківського вкладу (депозиту) та банківського рахунку.

До Списку не включається інформація про:

{Абзац третій пункту 9 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону;

{Абзац пункту 9 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

записи, що повернуті банку як помилкові.

{Абзац пункту 9 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

Список подається до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом. У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум.

Список на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та засвідчується підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку (за наявності), на електронних носіях - на CD-дисках у csv-файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Список в електронному вигляді може бути переданий до Фонду засобами електронної пошти Національного банку України.

10. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Список до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

наявності всіх необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

коректності реквізитів вкладника;

значення загального розміру розрахункових сум за всіма рахунками одного вкладника, що не повинно перевищувати суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

11. Протягом процедури виплат за рахунок цільової позики уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників, яким необхідно здійснити виплати за рахунок цільової позики, в частині зміни:

реквізитів вкладників;

особи вкладника (на підставі свідоцтва про право на спадщину тощо).

Зміни надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

{Пункт 11 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

12. Перерахування траншу цільової позики неплатоспроможному банку здійснюється на підставі укладеного договору цільової позики, рішення виконавчої дирекції Фонду та за розпорядженням директора-розпорядника Фонду.

13. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду звіти про виплати коштів вкладникам під час дії тимчасової адміністрації (додаток 5):

станом на 01 число кожного місяця протягом дії тимчасової адміністрації;

станом на кінець останнього дня виплат вкладникам за рахунок цільової позики та/або за рахунок власних коштів банку.

Звіти подаються:

на паперовому носії - згідно з додатком 5 до цього Положення;

на електронному носії - за структурою інформаційного рядка файла «Звіт про виплати», визначеною у додатку 6 до цього Положення.

{Пункт 13 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

14. Звіти на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчуються підписами уповноваженої особи Фонду та відбитком печатки неплатоспроможного банку, на електронних носіях - у csv-файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними. Звіти подаються до Фонду разом із супровідним листом, у якому зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум.

{Абзац перший пункту 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

Звіти можуть бути передані до Фонду в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України.

15. Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити:

виконання умов договору цільової позики;

повернення невикористаної суми цільової позики Фонду у строк, визначений договором цільової позики;

надання виконавчій дирекції Фонду звіту про виплати коштів вкладникам під час дії тимчасової адміністрації (додатки 5, 6) станом на кінець останнього дня виплат та остаточного звіту про виплати коштів вкладникам підчас дії тимчасової адміністрації (додаток 7). Зазначений остаточний звіт подається тільки на паперовому носії.

Одночасно зі звітами банк має право надати до Фонду зміни до бази даних про вкладників відповідно до пункту 5 цього розділу.

{Пункт 15 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Розділ II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013, № 104 від 29.09.2014}

ІІІ. Діяльність уповноваженої особи Фонду при здійсненні відшкодувань коштів за вкладами

1. Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

2. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду:

перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (далі - Перелік) (додаток 8), із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;

переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 8, 11 частини четвертої статті 26 Закону.

Переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів:

4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону - подаються за структурою інформаційного рядка файла «N»;

7, 8 і 11 частини четвертої статті 26 Закону - подаються за структурою інформаційного рядка файла «М».

3. Перелік складається станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Визначений у Переліку залишок гарантованої суми надається з урахуванням розрахункових сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

Якщо вкладник не отримав свої вклади у межах суми граничного розміру відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації, така сума відшкодування включається до Переліку.

До Переліку не включаються:

інформація про вкладників, які отримали всю належну їм гарантовану суму відшкодування під час дії тимчасової адміністрації;

інформація про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону;

записи, що повернуті банку для доопрацювання як помилкові, - до усунення помилок.

4. Перелік та переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом, подаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом:

на паперових носіях - пронумеровані, прошиті, складені в алфавітному порядку за прізвищами та засвідчені підписом уповноваженої особи Фонду і відбитком печатки банку, що ліквідується;

на електронних носіях - у csv файлі.

Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Інформація про вкладника в Переліку має забезпечувати можливість його ідентифікації відповідно до законодавства.

Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла «Перелік вкладників» (додаток 9) та за правилами формування csv файлів (додаток 10).

5. Протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно:

зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування;

зміни розміру належних їм сум;

зміни особи вкладника;

змін реквізитів вкладників;

змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників.

Додаткова інформація надається окремими файлами залежно від її типу.

{Розділ III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

IV. Діяльність Фонду при здійсненні відшкодування коштів за вкладами

1. Фонд завантажує поданий уповноваженою особою Фонду Перелік до програмно-апаратного комплексу Фонду та здійснює його перевірку в частині:

{Абзац перший пункту 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

невключення до Переліку інформації про рахунки вкладників, розмір залишку гарантованої суми яких з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку, становить менше 10 гривень або більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, незалежно від кількості вкладів в одному банку;

{Абзац другий пункту 1 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

невключення до Переліку інформації про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом (відповідно до інформації, наданої уповноваженою особою Фонду);

{Абзац третій пункту 1 розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014, № 1 від 04.01.2016}

відсутності в Переліку більше одного запису по одному вкладнику;

{Абзац четвертий пункту 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

наявності всіх необхідних для проведення ідентифікації реквізитів вкладника;

коректності реквізитів вкладника.

2. Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (з урахуванням обмежень, визначених уповноваженою особою Фонду відповідно до частини другої статті 38 Закону), за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення (далі - Загальний Реєстр).

Протягом трьох робочих днів (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - протягом 20 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду Переліку.

{Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

3. Загальний Реєстр складається на паперових та електронних носіях.

Загальний Реєстр на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) підписується відповідальною особою, яка його склала, та засвідчується підписом директора-розпорядника та відбитком печатки Фонду, на електронних носіях - у csv файлі. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

{Абзац другий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла «Загальний Реєстр» (додаток 12) та за правилами формування csv файлів (додаток 10).

{Абзац третій пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

{Пункт 4 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

4. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування за Загальним Реєстром (частинами Загального Реєстру) та/або за Реєстром переказів, що є частиною Загального Реєстру, сформованим за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду.

Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

{Пункт 4 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

5. На підставі рішення виконавчої дирекції за розпорядженням директора-розпорядника Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України (здійснює перерахування гарантованої суми відповідно до умов договорів із банками-агентами, передачу Загального Реєстру (частин Загального Реєстру) банкам-агентам) з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування.

{Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

6. Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів. По закінченні цього строку  або у разі припинення (призупинення) виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників) відповідно до рішення суду або іншого уповноваженого органу державної влади банк–агент повертає до Фонду не отриману вкладниками суму та надає Фонду звіти про виплати відповідно до пунктів 8, 9, 10 розділу V цього Положення.

Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про подальші виплати вкладникам за частиною Загального Реєстру або за Реєстром переказів, сформованим за результатами розгляду індивідуальних звернень.

{Абзац другий пункту розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

Фонд формує частину Загального Реєстру на суму відшкодування, що не отримана вкладниками, та направляє його банкам-агентам для подальшого здійснення виплат. При цьому до цієї частини Загального Реєстру не включаються записи, виплата за якими здійснюватиметься спадкоємцям (представникам спадкоємців).

{Абзац пункту 6 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Пункт розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013}

7. Виплата сум відшкодування спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень.

Виплата сум відшкодування особам, які внаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі/частині Загального Реєстру відмінні від реквізитів їх документів тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром або частиною Загального реєстру, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду їх індивідуальних звернень до Фонду.

{Абзац другий пункту 7 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Пункт розділу IV в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013, № 104 від 29.09.2014}

8. Для отримання коштів по закінченні процедури виплат за Загальним Реєстром або частиною Загального Реєстру вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Рекомендована форма заяви наведена в додатку 13 до цього Положення.

{Абзац перший пункту 8 розділу IV в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

До заяви додаються:

копія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу) - сторінки, що містять прізвище, ім'я, по батькові, інформацію про серію, номер, найменування або код органу, що видав документ, дату видачі, місце проживання або місце перебування;

копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або копія сторінки паспорта, у якому органами державної податкової служби зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.

{Пункт розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 43 від 30.12.2013}

9. У разі звернення до Фонду довіреної особи - додатково до зазначених у пункті 8 цього розділу документів надається нотаріально засвідчена копія довіреності. Якщо в довіреності не зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків вкладника фізичної особи - резидента, то довірена особа додатково подає копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує реєстрацію вкладника в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

{Пункт 9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

10. Якщо відшкодування сплачується батькам (усиновлювачам) або опікунам (піклувальникам), додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу документів одного з батьків (усиновлювачів) або опікунів (піклувальників) надається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про народження дитини або нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує статус законного представника особи (рішення суду тощо).

11. Для отримання відшкодування на правах спадщини спадкоємець додатково до зазначених у пункті 9 цього розділу подає до Фонду нотаріально засвідчену копію документа, що дає право на отримання відшкодування на правах спадщини.

{Абзац другий пункту 11 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

{Абзац третій пункту 11 розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

12. Фонд на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду здійснює передачу банку-агенту Реєстру переказів та перерахування за розпорядженням директора-розпорядника Фонду суми за Реєстром переказів.

Заявнику направляється лист-повідомлення про здійснення переказу із зазначенням найменування банку-агента.

13. Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній особі, до Фонду надсилається письмова заява про виплату гарантованої суми відшкодування, засвідчена підписом керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, що була вкладником, а також платіжні реквізити для перерахування коштів.

{Пункт розділу IV виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 104 від 29.09.2014}

14. Копії документів мають бути чіткими.

Фонд звіряє дані, зазначені у копіях документів, із даними, що вказані у Переліку. Перевірка здійснюється відповідно до розділу VI цього Положення. Після перевірки даних про особу, яка має право на отримання гарантованої суми відшкодування, такі дані включаються до Реєстру переказів, сформованого за результатами розгляду індивідуальних звернень.

Реєстр переказів формується за структурою Загального Реєстру.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 14 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

V. Діяльність банку-агента при здійсненні виплат гарантованих сум відшкодування

1. Після одержання Загального Реєстру (частини Загального Реєстру, Реєстру переказів) та коштів від Фонду банк-агент відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, починає виплати гарантованих сум відшкодувань.

Банк-агент забезпечує доступність отримання вкладниками гарантованих сум відшкодувань у будь-якій установі банку.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

2. При проведенні виплат відшкодувань уповноважений працівник банку-агента повинен здійснити:

ідентифікацію особи, яка звернулась за отриманням відшкодування;

звірку реквізитів документів особи, яка звернулася за отриманням відшкодування, із реквізитами у Загальному Реєстрі (частині Загального Реєстру, Реєстрі переказів) відповідно до вимог розділу VI цього Положення;

за умови позитивного результату звірки здійснити виплату коштів, вказавши у касовому документі реквізити отримувача та підставу для виплати відшкодування іншій особі (за потреби).

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

3. Паперова та електронна версії Загального Реєстру (частини Загального Реєстру, Реєстру переказів) зберігаються в банку-агенті.

{Пункт 3 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1 від 04.01.2016}

4. Банк-агент забезпечує цілісність та збереження інформації під час її обробки, передавання та зберігання.

5. Банк-агент розміщує в загальнодоступних для клієнтів місцях за місцезнаходженням банку, відокремлених підрозділів інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку, що ліквідується.

6. За дорученням особи, яка звернулася до банку-агента та має право на отримання гарантованої суми відшкодування, банк-агент може відкрити такій особі рахунок для зарахування коштів або перерахувати ці кошти на зазначений нею рахунок.

7. У разі повідомлення Фондом банку-агента, у тому числі електронною поштою Національного банку України, про прийняття судом або іншим уповноваженим органом державної влади рішення про припинення (призупинення) виплат відшкодувань вкладникам (частині вкладників), а також про припинення виплат на вимогу Фонду - банк-агент зобов’язаний припинити виплати не пізніше наступного робочого дня за днем отримання повідомлення.

8. Банк-агент надає Фонду звіти про виплати у встановлені договором строки. Формат звітів визначається договором.

Звіти надаються Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.

Інформація на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера та відбитком печатки банку-агента, на електронних носіях - на CD-дисках у csv файлі. Структура файла визначається договором. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

9. Банк-агент припиняє виплати відповідно до умов договору, укладеного з Фондом, та протягом одного робочого дня перераховує Фонду суму невиплачених коштів та направляє звіт відповідно до пункту 8 цього розділу.

{Пункт 9 розділу V із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 10 від 11.02.2013, № 1 від 04.01.2016}вгору