Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Форма типового документа [...] від 12.07.20127
Документ z1547-12, попередня редакція — Редакція від 13.12.2013, підстава - z1959-13
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.07.2012  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1547/21859

Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 7 від 25.01.2013
№ 29 від 23.09.2013
№ 31 від 01.11.2013}

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року № 3 "Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2002 року за № 242/6530.

3. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Банкам, що внесені до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у тримісячний строк після набрання чинності цим рішенням інформацію, передбачену підпунктом 4.2 пункту 4 розділу ІІ Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого цим рішенням.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Це Рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Директор - розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
12.07.2012  № 7
(у редакції рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
від 23.09.2013 № 29)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1547/21859

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до частини шостої статті 17 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі - Закон) і визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Метою цього Положення є забезпечення належного виконання функцій Фонду щодо ведення реєстру учасників Фонду (далі - реєстр) відповідно до Закону.

Інформація щодо персональних даних, що міститься у реєстрі, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

2. Перелік учасників Фонду розміщується на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет.

3. Фонд двічі на рік станом на 1 січня та 01 липня публікує в газетах «Урядовий кур'єр» та «Голос України» перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд додатково публікує в зазначених газетах інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру.

4. Дія цього Положення поширюється на всі банки України, крім публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді) та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом.

5. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.

6. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

ведення реєстру - одержання, включення, накопичення відомостей про учасників Фонду;

відомості про участь банку в системі обов’язкового гарантування вкладів фізичних осіб - сукупність інформації, яка міститься в реєстрі (у тому числі документи, що формують досьє учасників Фонду) відповідно до вимог цього Положення;

досьє учасника Фонду (далі - досьє) - сукупність оригіналів та/або копій документів, які підтверджують відомості, що містяться в реєстрі щодо такого учасника Фонду;

несвоєчасне подання відомостей Фонду - подання учасником Фонду необхідних відомостей до Фонду пізніше терміну (строку), встановленого Законом та/або нормативно-правовими актами Фонду, але до дати виявлення правопорушення Фондом з одночасною відсутністю в учасника Фонду підтвердних документів про вчасне подання Фонду таких відомостей;

перелік учасників Фонду - витяг з реєстру, який містить найменування учасників Фонду та реєстраційні номери учасників Фонду;

свідоцтво учасника Фонду (далі - Свідоцтво) - документ установленого зразка, який підтверджує участь банку у Фонді та факт унесення Фондом інформації про банк до реєстру;

учасник Фонду - банк, який має банківську ліцензію, на підставі якої має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг, та перехідний банк, який створюється у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, номінальним власником і управителем акцій якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях відповідно до їх визначень у Законі.

II. Вимоги до реєстру

1. Реєстр створюється і ведеться Фондом, який є його розпорядником та адміністратором.

2. Фонд забезпечує зберігання, захист, використання та поширення інформації про учасників Фонду.

3. При веденні реєстру формується досьє на кожного учасника Фонду.

4. Ведення реєстру здійснюється Фондом у паперовому вигляді (у пронумерованій, прошнурованій книзі, засвідченій підписом директора-розпорядника та відбитком гербової печатки Фонду), а також в електронному вигляді.

5. Реєстр у паперовому вигляді містить такі відомості:

1) порядковий номер запису;

2) реєстраційний номер учасника Фонду;

3) дату реєстрації банку у реєстрі;

4) повне найменування банку та скорочене найменування (за наявності);

5) місцезнаходження банку (назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту (адміністративний міський район), район, область, поштовий індекс, країна);

6) електронну адресу, адресу абонента електронної пошти Національного банку України, телефон і факс, сторінку учасника Фонду в мережі Інтернет (за наявності);

7) прізвище, ім’я та по батькові голови правління (ради директорів) учасника Фонду;

8) прізвище, ім’я та по батькові головного бухгалтера учасника Фонду;

9) номер та дату банківської ліцензії;

10) дату видачі Національним банком України банківської ліцензії учаснику Фонду;

11) номер та дату Свідоцтва;

12) номер бланка Свідоцтва;

13) дату отримання Свідоцтва та підпис уповноваженої особи учасника Фонду;

14) дату повернення банком Свідоцтва та підпис уповноваженої особи банку;

15) підставу для повернення Свідоцтва;

16) примітки.

6. До реєстру в електронному вигляді, крім наведених у пункті 5 цього розділу, додатково вносяться такі відомості:

1) прізвище, ім’я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та паспортні дані (посвідки на тимчасове/постійне проживання), реєстраційний номер облікової картки платника податків, інформація щодо дати та номера розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов’язків у повному обсязі, номери телефонів та електронну адресу таких категорій осіб:

членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду;

членів правління (ради директорів) учасника Фонду;

голови правління (ради директорів) учасника Фонду або виконуючих обов’язки голови правління (ради директорів);

заступників голови правління (ради директорів) або виконуючих обов'язки заступників голови правління (ради директорів);

головного бухгалтера учасника Фонду або виконуючого обов'язки головного бухгалтера;

заступників або виконуючих обов'язки головного бухгалтера;

членів ревізійної комісії учасника Фонду.

У разі якщо зазначені вище особи через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, до реєстру вноситься інформація про відмітку у паспорті таких осіб щодо наявності у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів);

2) код банку;

3) код за ЄДРПОУ;

4) номер кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні Національного банку України;

5) інформацію щодо двадцяти найбільших учасників банку та суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в учаснику Фонду має участь, що перевищує 10 відсотків.

III. Порядок надання учасниками Фонду відомостей до Фонду

1. Включення учасника Фонду до реєстру учасників Фонду.

Фонд вносить відомості про банк до реєстру з присвоєнням йому унікального номера - реєстраційного номера учасника Фонду та здійснює видачу Свідоцтва після:

1) отримання Фондом повідомлення Національного банку України про видачу банківської ліцензії;

2) отримання від банку відомостей, що повинні міститися в реєстрі.

Для внесення відомостей про банк до реєстру та для отримання Свідоцтва банки протягом семи робочих днів з дня отримання банківської ліцензії зобов'язані подати до Фонду відомості у вигляді:

1) заяви на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення (далі - Заява);

2) нотаріально завіреної копії банківської ліцензії, виданої Національним банком України;

3) копій, завірених підписом уповноваженої особи банку та відбитком печатки банку:

сторінок паспорта або інших документів (посвідки на тимчасове/постійне проживання), які містять фотографію, прізвище, ім’я та по батькові, дату та місце народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство;

документ про присвоєний реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім випадків наявності відмітки у паспорті щодо права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів));

розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов’язків у повному обсязі.

Документи, зазначені в абзацах дев'ятому - одинадцятому цього пункту, надаються банком щодо такого переліку осіб:

бзац дванадцятий пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 31 від 01.11.2013}

членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду;

членів правління (ради директорів) учасника Фонду;

голови правління (ради директорів) учасника Фонду або виконуючих обов’язки голови правління (ради директорів);

заступників голови правління (ради директорів) або виконуючих обов’язки заступників голови правління (ради директорів);

головного бухгалтера, його заступників або виконуючих обов’язки головного бухгалтера;

членів ревізійної комісії учасника Фонду;

4) інформацію щодо двадцяти найбільших учасників банку за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 року за № 353/7674, для форми № 670 (квартальна);

5) інформацію щодо суб’єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в учаснику Фонду має участь, що перевищує 10 відсотків, за формою, встановленою розділом 2 додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 7 травня 2003 року за № 353/7674, для форми № 645(квартальна).

Фонд уносить інформацію про банк до реєстру та здійснює оформлення Свідоцтва згідно з додатком 2 до цього Положення, яке видається Голові правління банку (ради директорів) або уповноваженій ним особі на підставі належним чином оформленої довіреності протягом семи робочих днів з дня отримання Заяви.

2. Внесення змін до відомостей, що містяться у реєстрі учасників Фонду.

Учасник Фонду зобов’язаний протягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у реєстрі, повідомити про це Фонд шляхом надсилання Повідомлення в паперовому вигляді за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення, та додати копії документів, які підтверджують зазначені зміни.

У разі заміни Національним банком України банківської ліцензії учасник Фонду також надає Фонду засвідчену в нотаріальному порядку її копію.

У разі зміни членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду; членів правління (ради директорів) учасника Фонду; голови правління (ради директорів) учасника Фонду або виконуючих обов’язки голови правління (ради директорів); заступників голови правління (ради директорів) або виконуючих обов’язки заступників голови правління (ради директорів); головного бухгалтера, його заступників або виконуючих обов’язки головного бухгалтера; членів ревізійної комісії учасника Фонду учасник Фонду також подає до Фонду копію розпорядчого документа, засвідченого підписом уповноваженої особи та відбитком печатки учасника Фонду, у тому числі який підтверджує факт звільнення попередніх осіб.

Датою виникнення змін щодо відомостей про призначення/переведення/звільнення голови правління (ради директорів) учасника Фонду, заступників голови правління (ради директорів) учасника Фонду, головного бухгалтера, заступників головного бухгалтера учасника Фонду або осіб, які виконують їх обов’язки більше одного місяця; членів правління (ради директорів) учасника Фонду, членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду, членів ревізійної комісії учасника Фонду є дата розпорядчого документа, який підтверджує факт призначення/переведення/звільнення та дату фактичного початку виконання посадових обов’язків у повному обсязі (якщо заступлення кандидатів на посади потребує погодження з Національним банком України, датою виникнення змін щодо їх призначення/переведення вважається дата погодження Національним банком України).

Датою подання відомостей учасником Фонду до Фонду є:

1) у разі надання відомостей  безпосередньо до Фонду - дата реєстрації у Фонді;

2) у разі надходження відомостей поштою - дата за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника/дата квитанції.

Протягом семи робочих днів після отримання від учасника Фонду повного пакета документів щодо змін Фонд вносить відповідні зміни до реєстру.

У разі заміни учаснику Фонду Національним банком України банківської ліцензії Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва.

Нове Свідоцтво видається учаснику Фонду після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва.

Відомості, що подаються до Фонду, мають містити достовірну та повну інформацію на дату їх подання.

При реорганізації учасників Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих учасників щодо участі у Фонді.

Правонаступник протягом семи робочих днів з дня реєстрації Національним банком України змін, передбачених абзацом першим цього пункту, письмово повідомляє Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідні документи, що підтверджують ці зміни, і повертає до Фонду Свідоцтво того учасника Фонду, який реорганізувався.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію учасника Фонду такий учасник виключається з реєстру за рішенням виконавчої дирекції Фонду та протягом семи робочих днів повертає до Фонду Свідоцтво.

Фонд здійснює контроль за дотриманням учасниками Фонду вимог цього Положення шляхом проведення інспекційних перевірок та дистанційно.

Інспекційна перевірка передбачає перевірку інспекторами(ом) учасника Фонду за його місцезнаходженням.

Дистанційний контроль полягає в перевірці повноти та своєчасності надання відомостей учасниками до Фонду відповідно до вимог цього Положення.

Учасник Фонду зобов‘язаний надати інформацію на запит Фонду щодо перевірки відомостей, що містяться в реєстрі, у строки та за формою, які визначені запитом.

{Положення в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 29 від 23.09.2013}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингуО.Л. Дещеня
Додаток 1
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 1 розділу ІІІ)

ЗАЯВА
на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Додаток 1 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 29 від 23.09.2013; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 31 від 01.11.2013}Додаток 2
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 1 розділу ІІІ)

СВІДОЦТВО
учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Положення доповнено Додатком 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 29 від 23.09.2013}


Додаток 3
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 2 розділу ІІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Додаток 3 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 29 від 23.09.2013}вгору