Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Форма типового документа [...] від 12.07.20127
Документ z1547-12, попередня редакція — Редакція від 05.03.2013, підстава - z0276-13
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.07.2012  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1547/21859

Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 7 від 25.01.2013}

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року № 3 "Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2002 року за № 242/6530.

3. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Банкам, що внесені до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у тримісячний строк після набрання чинності цим рішенням інформацію, передбачену підпунктом 4.2 пункту 4 розділу ІІ Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого цим рішенням.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Це Рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Директор - розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
12.07.2012  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1547/21859

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Метою цього Положення є забезпечення належного виконання функцій Фонду щодо ведення реєстру учасників Фонду відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Інформація щодо персональних даних, що містяться у реєстрі учасників Фонду, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

перелік учасників Фонду - витяг з реєстру учасників Фонду, який містить найменування учасників Фонду та реєстраційні номери учасників Фонду;

свідоцтво учасника Фонду (далі - Свідоцтво) - документ установленого зразка, який підтверджує участь банку у Фонді та факт унесення Фондом інформації про банк до реєстру учасників Фонду;

учасник Фонду - банк, який має банківську ліцензію, на підставі якої банк має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг, та перехідний банк, який створюється у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, номінальним власником і управителем акцій якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях відповідно до їх визначень у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

3. Дія цього Положення поширюється на всі банки України, крім публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді) та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

4. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.

5. У разі надання інформації (документів) безпосередньо до Фонду датою подання є дата реєстрації паперових форм інформації (документів) у Фонді. При надходженні інформації (документів) поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника. При невиконанні цих умов інформація (документи) дані вважаються поданими несвоєчасно.

{Пункт 5 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013}

ІІ. Порядок ведення реєстру учасників Фонду

1. Реєстр учасників Фонду створюється і ведеться Фондом, який є його розпорядником та адміністратором.

2. Фонд забезпечує одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації про учасників Фонду.

3. При веденні реєстру учасників Фонду формується справа на кожний банк, що є учасником Фонду. До справи включаються оригінали та/або копії документів, які підтверджують інформацію, що знаходиться в реєстрі учасників Фонду.

4. Ведення реєстру учасників Фонду здійснюється Фондом у паперовому вигляді (у пронумерованій, прошнурованій книзі, засвідченій підписом директора-розпорядника та відбитком печатки Фонду), а також в електронному вигляді.

4.1. Реєстр учасників Фонду в паперовому вигляді містить таку інформацію:

порядковий номер запису;

реєстраційний номер учасника Фонду;

дату реєстрації банку у реєстрі учасників Фонду;

повне найменування банку та скорочене найменування (за наявності);

місцезнаходження банку;

електронну адресу, адресу абонента електронної пошти Національного банку України, телефон і факс, сторінку учасника Фонду в мережі Інтернет (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові голови правління (ради директорів) учасника Фонду;

прізвище, ім’я та по батькові головного бухгалтера учасника Фонду;

номер та дату банківської ліцензії;

дату видачі Національним банком України банківської ліцензії;

номер та дату Свідоцтва;

номер бланка Свідоцтва;

дату отримання Свідоцтва та підпис уповноваженої особи банку;

дату повернення банком Свідоцтва та підпис уповноваженої особи банку;

підставу для повернення Свідоцтва;

примітки.

4.2. До реєстру учасників Фонду в електронному вигляді, крім наведеної у підпункті 4.1 пункту 4 розділу ІІ цього Положення інформації, додатково вносяться дані про прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби таких осіб:

голови правління (ради директорів) учасника Фонду;

заступників або виконуючих обов’язки голови правління та членів правління (ради директорів) учасника Фонду;

головного бухгалтера, його заступників або виконуючих обов’язки головного бухгалтера;

власників істотної участі учасника Фонду;

членів спостережної (наглядової) ради учасника Фонду;

членів ревізійної комісії учасника Фонду;

осіб, які надавали послуги як аудитори учаснику Фонду;

осіб, які надавали послуги як юридичні радники учаснику Фонду;

суб’єктів оціночної діяльності, які надавали послуги учаснику Фонду;

осіб, які на індивідуальній основі отримують від учасника Фонду проценти за вкладом на більш сприятливих умовах, ніж звичайні, або мають інші фінансові привілеї від учасника Фонду.

У разів якщо особа через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби, до реєстру учасників Фонду вноситься інформація про відмітку у паспорті такої особи щодо наявності у неї права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів).

{Підпункт 4.2 пункту 4 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013}

5. Перелік учасників Фонду розміщується на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет.

6. Фонд двічі на рік станом на 1 січня та 1 липня публікує в газетах "Урядовий кур’єр" та "Голос України" перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд додатково публікує в зазначених газетах інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду.

ІІІ. Порядок унесення інформації про учасників Фонду до реєстру учасників Фонду

1. Банк включається до реєстру учасників Фонду після отримання Фондом повідомлення Національного банку України про видачу банківської ліцензії.

2. Для унесення банку до реєстру учасників Фонду та для отримання Свідоцтва банки протягом п’яти робочих днів з дня отримання банківської ліцензії, зобов’язані подати до Фонду заяву на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, встановленою в додатку 1 до цього Положення (далі - Заява), та такі документи:

довідку про склад правління (ради директорів) банку, яка включає прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби, голови правління (ради директорів) учасника Фонду, його заступників, виконуючих обов’язки голови правління та членів правління (ради директорів) учасника Фонду (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби. У такому разі банк подає засвідчені в установленому порядку копії сторінок паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів));

довідку про прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби. У такому разі банк подає засвідчені в установленому порядку копії сторінок паспорту з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів)), головного бухгалтера, його заступників, виконуючих обов’язки головного бухгалтера (за наявності);

нотаріально завірену копію банківської ліцензії, видану Національним банком України, із зазначенням на її зворотній стороні інформації щодо фактичної дати отримання ліцензії банком засвідченої підписом керівника та печаткою банку;

{Абзац четвертий пункту 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013}

інформацію, передбачену абзацами п’ятим - дванадцятим підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІІ цього Положення, у вигляді завірених копій документів та у електронному вигляді у форматі .dbf за формою, визначеною у додатку 2 до цього Положення.

{Пункт 2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013}

3. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання Заяви Фонд уносить інформацію про банк до реєстру учасників Фонду та здійснює оформлення Свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб згідно з додатком 3 до цього Положення, яке видається Голові правління банку (ради директорів) або уповноваженій ним особі за дорученням.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013}

4. Учасник Фонду зобов’язаний потягом семи робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться у документах, визначених в абзацах другому - четвертому пункту 2 цього розділу, подати до Фонду поштою або безпосередньо до Фонду, або засобами електронного зв’язку Національного банку України письмове Повідомлення про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, згідно з додатком 4 до цього Положення. У разі зміни осіб, інформація про яких внесена до реєстру, Повідомлення додатково повинно містити інформацію щодо дати та номеру розпорядчого документу про призначення зазначених осіб.

Учасник Фонду зобов’язаний у разі виникнення змін щоквартально до 10 числа місяця, наступного за кварталом, надавати до Фонду інформацію, передбачену абзацом п’ятим пункту 2 цього розділу, станом на 1 число кварталу. Інформація, передбачена абзацами восьмим - десятим підпункту 4.2 пункту 4 розділу ІІ цього Положення, подається за один рік, що передує кварталу, у якому вона подається.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013}

5. Протягом п’яти робочих днів після отримання від учасника Фонду повного пакета документів щодо змін Фонд вносить відповідні зміни до реєстру учасників Фонду.

6. У разі зміни найменування учасника Фонду Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва.

Свідоцтво учасника Фонду видається банку після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва.

7. Документи, що подаються до Фонду, мають бути викладені українською мовою, містити достовірну та повну інформацію на дату їх подання. Документи засвідчуються підписами голови правління (ради директорів), головного бухгалтера та відбитком печатки учасника Фонду.

8. При реорганізації учасників Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих учасників щодо участі у Фонді.

Правонаступник протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації Національним банком України змін, передбачених абзацом першим цього пункту, письмово повідомляє Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідні документи, що підтверджують ці зміни, і повертає до Фонду Свідоцтво того учасника Фонду, який реорганізувався.

9. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію учасника Фонду такий учасник виключається з реєстру учасників Фонду за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

10. Фонд здійснює контроль за дотриманням учасниками Фонду вимог цього Положення шляхом проведення перевірок та дистанційно.

{Пункт 10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингуО.Л. Дещеня
Додаток 1
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

ЗАЯВА
на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осібДодаток 2
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

ІНФОРМАЦІЯ
щодо осіб, яким Фонд не гарантує відшкодування коштів
за вкладами банку

{Положення доповнено Додатком 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 7 від 25.01.2013}


Додаток 3
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

СВІДОЦТВО
учасника фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Додаток 4
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осібвгору