Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Положення, Форма типового документа [...] від 12.07.20127
Документ z1547-12, перша редакція — Прийняття від 12.07.2012
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.07.2012  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1547/21859

Про затвердження Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 12, пункту 13 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 лютого 2002 року № 3 "Про затвердження Положення про порядок ведення Реєстру учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 березня 2002 року за № 242/6530.

3. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Банкам, що внесені до реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, подати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у тримісячний строк після набрання чинності цим рішенням інформацію, передбачену підпунктом 4.2 пункту 4 розділу ІІ Положення про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого цим рішенням.

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

6. Це Рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", але не раніше дня його офіційного опублікування.

Директор - розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
12.07.2012  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 вересня 2012 р.
за № 1547/21859

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до частини шостої статті 17 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" і визначає порядок ведення реєстру учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Метою цього Положення є забезпечення належного виконання функцій Фонду щодо ведення реєстру учасників Фонду відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Інформація щодо персональних даних, що містяться у реєстрі учасників Фонду, є конфіденційною і розголошенню не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

перелік учасників Фонду - витяг з реєстру учасників Фонду, який містить найменування учасників Фонду та реєстраційні номери учасників Фонду;

свідоцтво учасника Фонду (далі - Свідоцтво) - документ установленого зразка, який підтверджує участь банку у Фонді та факт унесення Фондом інформації про банк до реєстру учасників Фонду;

учасник Фонду - банк, який має банківську ліцензію, на підставі якої банк має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг, та перехідний банк, який створюється у процесі виведення неплатоспроможного банку з ринку, номінальним власником і управителем акцій якого є Фонд до дня продажу цього банку інвестору.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях відповідно до їх визначень у Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

3. Дія цього Положення поширюється на всі банки України, крім публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (до прийняття відповідного закону щодо участі такого банку у Фонді) та санаційного банку, створеного до набрання чинності Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

4. Банк набуває статусу учасника Фонду в день отримання ним банківської ліцензії.

5. Датою подання інформації від учасників Фонду вважається дата фактичного отримання інформації Фондом.

ІІ. Порядок ведення реєстру учасників Фонду

1. Реєстр учасників Фонду створюється і ведеться Фондом, який є його розпорядником та адміністратором.

2. Фонд забезпечує одержання, накопичення, зберігання, захист, використання та поширення інформації про учасників Фонду.

3. При веденні реєстру учасників Фонду формується справа на кожний банк, що є учасником Фонду. До справи включаються оригінали та/або копії документів, які підтверджують інформацію, що знаходиться в реєстрі учасників Фонду.

4. Ведення реєстру учасників Фонду здійснюється Фондом у паперовому вигляді (у пронумерованій, прошнурованій книзі, засвідченій підписом директора-розпорядника та відбитком печатки Фонду), а також в електронному вигляді.

4.1. Реєстр учасників Фонду в паперовому вигляді містить таку інформацію:

порядковий номер запису;

реєстраційний номер учасника Фонду;

дату реєстрації банку у реєстрі учасників Фонду;

повне найменування банку та скорочене найменування (за наявності);

місцезнаходження банку;

електронну адресу, адресу абонента електронної пошти Національного банку України, телефон і факс, сторінку учасника Фонду в мережі Інтернет (за наявності);

прізвище, ім’я та по батькові голови правління (ради директорів) учасника Фонду;

прізвище, ім’я та по батькові головного бухгалтера учасника Фонду;

номер та дату банківської ліцензії;

дату видачі Національним банком України банківської ліцензії;

номер та дату Свідоцтва;

номер бланка Свідоцтва;

дату отримання Свідоцтва та підпис уповноваженої особи банку;

дату повернення банком Свідоцтва та підпис уповноваженої особи банку;

підставу для повернення Свідоцтва;

примітки.

4.2. До реєстру учасників Фонду в електронному вигляді, крім переліченої у підпункті 4.1 пункту 4 розділу ІІ цього Положення інформації, додатково вносяться такі дані: прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби, голови правління (ради директорів) учасника Фонду, його заступників або виконуючих обов’язки голови правління та членів правління (ради директорів) учасника Фонду, головного бухгалтера, його заступників або виконуючих обов’язки головного бухгалтера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби. У такому разі до реєстру учасників Фонду вноситься інформація про відмітку у паспорті зазначених осіб щодо наявності у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів)).

5. Перелік учасників Фонду розміщується на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет.

6. Фонд двічі на рік станом на 1 січня та 1 липня публікує в газетах "Урядовий кур’єр" та "Голос України" перелік учасників Фонду не пізніше ніж через один місяць після настання відповідних строків. Фонд додатково публікує в зазначених газетах інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше ніж через 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду.

ІІІ. Порядок унесення інформації про учасників Фонду до реєстру учасників Фонду

1. Банк включається до реєстру учасників Фонду після отримання Фондом повідомлення Національного банку України про видачу банківської ліцензії.

2. Для унесення банку до реєстру учасників Фонду та для отримання Свідоцтва банки протягом п’яти робочих днів з дня отримання банківської ліцензії, зобов’язані подати до Фонду заяву на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за формою, встановленою в додатку 1 до цього Положення (далі - Заява), та такі документи:

довідку про склад правління (ради директорів) банку, яка включає прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби, голови правління (ради директорів) учасника Фонду, його заступників, виконуючих обов’язки голови правління та членів правління (ради директорів) учасника Фонду (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби. У такому разі банк подає засвідчені в установленому порядку копії сторінок паспорта з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів));

довідку про прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання та паспортні дані або дані інших документів, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєний органом державної податкової служби (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби. У такому разі банк подає засвідчені в установленому порядку копії сторінок паспорту з відміткою про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (для резидентів)), головного бухгалтера, його заступників, виконуючих обов’язки головного бухгалтера (за наявності);

нотаріально завірену копію банківської ліцензії, видану Національним банком України.

3. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання Заяви Фонд уносить інформацію про банк до реєстру учасників Фонду та здійснює оформлення Свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб згідно з додатком 2 до цього Положення, яке видається Голові правління банку (ради директорів) або уповноваженій ним особі за дорученням.

4. Учасник Фонду зобов’язаний протягом п'яти робочих днів з дати виникнення змін до відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду, подати до Фонду письмове Повідомлення про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, згідно з додатком 3 до цього Положення.

У разі заміни Національним банком України банківської ліцензії, учасник Фонду протягом п'яти робочих днів зобов’язаний подати до Фонду нотаріально завірену копію заміненої банківської ліцензії.

5. Протягом п’яти робочих днів після отримання від учасника Фонду повного пакета документів щодо змін Фонд вносить відповідні зміни до реєстру учасників Фонду.

6. У разі зміни найменування учасника Фонду Фонд здійснює переоформлення Свідоцтва.

Свідоцтво учасника Фонду видається банку після або одночасно з поверненням попереднього Свідоцтва.

7. Документи, що подаються до Фонду, мають бути викладені українською мовою, містити достовірну та повну інформацію на дату їх подання. Документи засвідчуються підписами голови правління (ради директорів), головного бухгалтера та відбитком печатки учасника Фонду.

8. При реорганізації учасників Фонду шляхом злиття, приєднання або перетворення правонаступник набуває всіх прав і обов'язків реорганізованих учасників щодо участі у Фонді.

Правонаступник протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації Національним банком України змін, передбачених абзацом першим цього пункту, письмово повідомляє Фонд про проведену реорганізацію з посиланням на відповідні документи, що підтверджують ці зміни, і повертає до Фонду Свідоцтво того учасника Фонду, який реорганізувався.

9. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію учасника Фонду такий учасник виключається з реєстру учасників Фонду за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

10. Фонд здійснює контроль за дотриманням учасниками Фонду вимог цього Положення шляхом проведення перевірок.

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингуО.Л. Дещеня
Додаток 1
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

ЗАЯВА
на отримання свідоцтва учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Додаток 2
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

СВІДОЦТВО
учасника фонду гарантування вкладів фізичних осіб


Додаток 3
до Положення про порядок ведення
реєстру учасників Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни відомостей, що містяться в реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осібвгору