Документ z1536-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.09.2016, підстава - z1141-16

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.07.2013  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2013 р.
за № 1536/24068

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства оборони № 388 від 28.07.2016}

Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

{Заголовок із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 851 від 10.12.2013
№ 563 від 19.10.2015}

Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України та з метою вдосконалення порядку надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, порушення військової дисципліни в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 22 березня 2012 року № 160 "Про затвердження Інструкції про порядок надання доповідей і донесень про злочини, порушені кримінальні справи, події, адміністративні корупційні правопорушення, грубі порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12 квітня 2012 року за № 559/20872.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

П.В. Лебедєв

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Головного управління
нагляду за додержанням законів
у воєнній сфері

Перший заступник Голови
Служби безпеки України

В. Козачук


П. Шатковський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
02.07.2013  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 вересня 2013 р.
за № 1536/24068

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

{Заголовок Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

{У тексті Інструкції слова “черговий менеджер” у всіх відмінках замінено словами “оперативний черговий” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни в структурних підрозділах апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях, підпорядкованих Міністерству оборони України, та державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - військові частини та державні підприємства).

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

адміністративне корупційне правопорушення - умисне діяння (бездіяння), що містить ознаки корупції, вчинене військовими посадовими особами і державними службовцями Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також особами, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, за яке законом установлено адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

військове адміністративне правопорушення - правопорушення, вчинене військовослужбовцем, що тягне за собою адміністративну відповідальність, визначену главою 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення;

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

військовослужбовець - особа, яка проходить військову службу;

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

донесення - інформація щодо події, кримінального правопорушення, адміністративного корупційного та військового адміністративного правопорушення, надана в усній або письмовій формі до вищого органу військового управління та відповідного органу управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

{Абзац п'ятий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

доповідь - інформація щодо події, кримінального правопорушення, адміністративного корупційного та військового адміністративного правопорушення, надана в усній або письмовій формі безпосередньому начальнику, відповідному органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, органу досудового розслідування;

{Абзац шостий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

кримінальне правопорушення - злочини, передбачені Кримінальним кодексом України, та кримінальні проступки;

надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності;

працівник - державний службовець, інший працівник Міністерства оборони України та Збройних Сил України, а також фізична особа, яка працює на умовах трудового договору на державному підприємстві.

1.3. Доповіді та донесення про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни передаються відповідними технічними засобами передачі та обробки інформації з урахуванням наявності (відсутності) у них інформації з обмеженим доступом.

{Пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

ІІ. Порядок надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та вжиті заходи щодо усунення причин та умов їх скоєння

{Заголовок розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2.1. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, вчинені військовослужбовцями або працівниками (під час виконання службових обов’язків, робочого часу), що сталися у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Міністерства оборони України та Збройних Сил України, державних підприємствах, відповідають командири військових частин, начальники військових навчальних закладів, керівники установ та організацій Міністерства оборони України та Збройних Сил України (далі - командири військових частин та керівники державних підприємств).

{Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2.2. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники) органів військового управління та з’єднань Збройних Сил України відповідають за дотримання строків надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, вчинені військовослужбовцями, працівниками (під час виконання службових обов’язків, у робочий час), що сталися у військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Міністерства оборони України та Збройних Сил України, на державних підприємствах, а також за повноту та об’єктивність проведення розслідувань за фактами подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних правопорушень та адекватність вжитих попереджувальних заходів.

{Абзац перший пункту 2.2 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 851 від 10.12.2013, № 563 від 19.10.2015}

Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України у встановленому порядку порушують клопотання перед Міністром оборони України щодо проведення службових розслідувань стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

2.3. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники) органів військового управління та з’єднань Збройних Сил України, командири військових частин про кожний виявлений факт ненадання інформації про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне корупційне та військове адміністративне правопорушення призначають службове розслідування, після завершення якого надають письмові доповіді за підпорядкованістю та до відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Військова служба правопорядку), вказуючи вжиті заходи до службових осіб, винних у ненаданні доповіді.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2.4. Доповіді та донесення про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення командири військових частин надають своїм прямим начальникам за підпорядкованістю (керівники державних підприємств - керівнику структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління цим підприємством) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

{Абзац перший пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

Доповіді та донесення надаються:

негайно (протягом 15 хвилин) після отримання інформації про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне корупційне правопорушення - усно за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції;

про обставини вчинення події, кримінального правопорушення за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції, адміністративного корупційного правопорушення за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції, - письмово протягом доби з моменту надання усної доповіді про подію, кримінальне правопорушення, корупційне адміністративне правопорушення. У разі вчинення військового адміністративного правопорушення завірена копія протоколу про військове адміністративне правопорушення протягом доби надсилається до органу управління Військової служби правопорядку та органу військової прокуратури, у зоні діяльності яких дислокована військова частина, державне підприємство.

{Абзац четвертий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

У разі вчинення підлеглим військовослужбовцем кримінального правопорушення командир (начальник) військової частини, керівник державного підприємства протягом робочого дня письмово повідомляє про це керівника органу досудового розслідування та начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

{Абзац п'ятий пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2.5. Командири військових частин про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення негайно (протягом 15 хвилин після отримання інформації) по лінії оперативних чергових або особисто повідомляють оперативного чергового за підпорядкованістю, головного оперативного чергового Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, а керівники державних підприємств - головного оперативного чергового Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислоковане державне підприємство.

2.6. Оперативний черговий (черговий військової частини) при отриманні інформації про надзвичайну ситуацію або подію протягом 15 хвилин уточнює її місце, обставини та зміст, час і дату виникнення, наслідки та інформацію про людей, що загинули (у разі наявності). З’ясовує попередні висновки про причини події, завдані збитки та орієнтовні заходи, які необхідно вжити для ліквідації наслідків події, та ті, які необхідно провести для недопущення повторних випадків, доповідає головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України, оперативному черговому за підпорядкованістю та командиру військової частини за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Інструкції.

До подій слід відносити:

загибель або тяжке тілесне ушкодження чи каліцтво військовослужбовців та працівників (за висновками медичного огляду). Надалі обліковується за висновками судово-медичної експертизи, крім випадків загибелі та поранення під час ведення бойових дій, а також під час проведення антитерористичної операції;

{Абзац третій пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

заподіяння істотної шкоди (шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) або тяжкі наслідки (шкода, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян);

катастрофи та аварії військової техніки та озброєння;

падіння снарядів, бомб, безпілотних літаків, ракет за межами полігонів, несанкціонований пуск ракет, крім районів ведення бойових дій або проведення антитерористичної операції;

{Абзац шостий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

пожежі на території військових частин та державних підприємств, які спричинили істотну шкоду або інші тяжкі наслідки;

масові харчові отруєння, інфекційні захворювання (10 і більше осіб протягом доби), крім гострих респіраторних захворювань, поодинокі захворювання холерою, іншими особливо небезпечними інфекційними хворобами, СНІДом;

дорожньо-транспортні пригоди, якщо стан хоча б одного з постраждалих тяжкий (за висновками медичних працівників), а також у разі тяжких наслідків. Надалі обліковуються за висновками судово-медичної експертизи;

напади сторонніх осіб на варту та вартових;

проникнення сторонніх осіб на територію військових частин та державних підприємств, що призвело до заволодіння зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, озброєнням чи військовою технікою;

випадки застосування (використання) військовослужбовцями та працівниками зброї (крім правомірних випадків під час ведення бойових дій, а також під час проведення антитерористичної операції) під час виконання службових обов’язків.

{Абзац дванадцятий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2.6.1. До прибуття командира військової частини (у неробочий час) оперативний черговий (черговий військової частини) організовує заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або події, продовжує збір та уточнення інформації.

2.6.2. Письмові доповіді про наслідки надзвичайної ситуації або події надаються по лінії оперативно-чергової служби головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України через одну, чотири та вісім годин з моменту надання усної доповіді.

2.6.3. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей про надзвичайні ситуації та події головному оперативному  черговому Головного командного центру Збройних Сил України відповідають посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби.

2.7. Про вжиті командувачами видів Збройних Сил України, командувачами (командирами, начальниками)) органів військового управління та з’єднань Збройних Сил України, командирами військових частин та керівниками державних підприємств заходи, прийняті рішення щодо реагування на події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення із зазначенням номерів та дат виданих наказів посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби протягом доби доповідають по лінії оперативно-чергової служби за підпорядкованістю і надають інформацію до органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство.

{Пункт 2.7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2.7.1. Про вжиті заходи дисциплінарного впливу відносно військовослужбовців Збройних Сил України, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 44, 173, 174, 178, 185 та 185-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, командири (начальники) військових частин (установ) не пізніше ніж у десятиденний строк з дня одержання матеріалів про адміністративне правопорушення надають інформацію із зазначенням номерів та дат виданих наказів до органу управління Військової служби правопорядку за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

2.8. Начальник органу управління Військової служби правопорядку протягом одного робочого дня усно повідомляє командирів військових частин, керівників державних підприємств про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, вчинені їх підлеглими, а також надсилає письмове повідомлення командиру військової частини (керівнику державного підприємства) про відкриття кримінального провадження або його закриття, складання протоколу про адміністративне корупційне правопорушення.

2.9. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники) органів військового управління та військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, надають доповіді за підпорядкованістю Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про загибель військовослужбовців (працівників під час виконання посадових обов’язків), кримінальні правопорушення, пов’язані з розкраданням зброї, боєприпасів, та такі, що спричинили тяжкі наслідки:

{Абзац перший пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

усно - протягом 15 хвилин та письмово - протягом доби з моменту надання усної доповіді;

уточнені обставини та прийняті рішення - письмово протягом п’яти діб;

вжиті заходи, результати розгляду кримінальних правопорушень в суді - письмово до 07 числа місяця, що настає за звітним періодом.

2.10. Оперативний черговий Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України надає довідки:

Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України та посадовим особам, які визначені їх рішеннями, про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, обліковані за добу в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, - щодня;

головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, обліковані за добу та тиждень у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, - щодня і щотижня (до 16.00, щоп’ятниці).

2.11. Головний оперативний черговий Головного командного центру Збройних Сил України доповідає щодня усно начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, а у неробочий час тільки у разі, коли необхідне втручання начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України.

2.12. Про всі випадки травмувань особового складу, затримання військовослужбовців за підозрою у скоєнні злочинів, дорожньо-транспортних пригод у військових частинах або поза межами військових частин за участю особового складу Збройних Сил України, які не є порушеннями військової дисципліни, кримінальними правопорушеннями та подіями і не обліковуються за військовими частинами, командири військових частин повідомляють безпосередніх начальників за підпорядкованістю та орган управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого знаходиться військова частина.

Такі випадки обліковуються у Головному управлінні Військової служби правопорядку Збройних Сил України, Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) та територіальних управліннях Військової служби правопорядку для подальшого відстеження ситуації.

2.13. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники) органів військового управління та військових частин, безпосередньо підпорядкованих Міністру оборони України або начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України, надають до 07 числа щомісяця Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України через Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України:

{Абзац перший пункту 2.13 розділу II в редакції Наказів Міністерства оборони № 851 від 10.12.2013, № 563 від 19.10.2015}

Зведення про військові адміністративні правопорушення за формою, наведеною в додатку 14 до цієї Інструкції;

{Пункт 2.13 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

Зведення про події, кримінальні правопорушення за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції;

Доповідь про події, кримінальні правопорушення, які скоєні (що трапились), за формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції;

Доповідь щодо військовослужбовців (працівників), щодо яких було складено протоколи про скоєння адміністративного корупційного правопорушення, за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції.

2.13.1. Командири (начальники) військових частин, органів військового управління Збройних Сил України (керівники державних підприємств) щомісяця до 04 числа надають за підпорядкованістю та начальнику органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство:

Доповідь про військовослужбовців, щодо яких було складено протоколи про вчинення військових адміністративних правопорушень, за формою, наведеною в додатку 15 до цієї Інструкції;

{Підпункт 2.13.1 пункту 2.13 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

Доповідь про події (кримінальні правопорушення), які скоєні (що трапились), за формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції;

Доповідь про військовослужбовців (працівників), щодо яких було складено протоколи про скоєння адміністративного корупційного правопорушення, за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції.

{Підпункт 2.13.2 пункту 2.13 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2.14. Оперативні чергові (чергові) військових лікувальних закладів негайно (протягом 15 хвилин) інформують оперативного чергового Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокований медичний заклад, про всі випадки надходження постраждалих військовослужбовців.

2.14.1. Оперативний черговий Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України о 06.00 та 23.00 щодоби інформує головного оперативного чергового Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України про військовослужбовців, які знаходяться у тяжкому стані.

2.14.2. Керівник Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України щотижня надає до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України довідку-доповідь про стан травматизму, померлих від травм і хвороб військовослужбовців та санітарно-епідемічний стан у Збройних Силах України.

{Підпункт 2.14.3 пункту 2.14 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

2.15. Командири підрозділів, військових частин щодня усно доповідають своїм безпосереднім начальникам (за підпорядкованістю) про всі порушення військової дисципліни, скоєні підлеглими, та пропозиції щодо накладання на них дисциплінарних стягнень.

2.16. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), невихід без поважних причин на службу, нез’явлення з відрядження, з відпустки, з лікувального закладу, у разі призначення або переведення до нового місця служби командири військових частин доповідають своїм безпосереднім начальникам (за підпорядкованістю) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, усно - протягом доби з моменту, коли стало відомо про факт порушення, а протягом доби з моменту надання усної доповіді - письмово.

2.16.1. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової військової служби, його нез’явлення вчасно зі звільнення в розташування військової частини, у разі призначення або переведення до іншого місця служби, нез’явлення з відрядження, відпустки або закладу охорони здоров’я командири військових частин доповідають своїм безпосереднім начальникам та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, усно (негайно протягом 15 хвилин) - з моменту встановлення факту самовільного залишення частини, а протягом дванадцяти годин з моменту надання усної доповіді - письмово.

2.16.2. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (працівником Збройних Сил України - місця несення служби) зі зброєю командири військових частин доповідають своїм безпосереднім начальникам та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, негайно з моменту встановлення факту самовільного залишення військової частини або місця служби (працівником Збройних Сил України - місця несення служби).

2.16.3. У разі набуття ознак кримінального правопорушення у діях військовослужбовця щодо самовільного залишення військової частини або місця служби командири військових частин протягом робочого дня письмово повідомляють про це керівника органу досудового розслідування та начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

2.17. Головний оперативний черговий Головного командного центру Збройних Сил України після отримання інформації про подію, надзвичайну ситуацію, крім випадків загибелі та поранення військовослужбовців під час ведення бойових дій, а також під час проведення антитерористичної операції, негайно доповідає усно Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України у разі:

{Абзац перший пункту 2.17 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

державної зради;

конфліктних ситуацій та інцидентів на державному кордоні України (порушення воєнними літальними апаратами, кораблями державного кордону; обстріли із-за державного кордону територій, об’єктів, осіб; масове порушення правопорядку на державному кордоні; зосередження озброєних угруповань поблизу кордону; насильницькі дії проти прикордонників та представників інших контрольних служб України);

диверсії, терористичного акту, викрадення, навмисного знищення, пошкодження майна та інших дій на військових об’єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно значну матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

захоплення або спроби захоплення громадян України, плавучих засобів, літальних апаратів, іншої воєнної техніки та озброєння;

невиконання бойового завдання;

залишення військової частини зі зброєю;

нападу на варту і вартових, проникнення на військові об’єкти та заволодіння зброєю;

застосування військовослужбовцями, кораблями (катерами), літаками (вертольотами) зброї, спеціальних засобів та здійснення заходів фізичного впливу, внаслідок чого спричинено загибель, каліцтво або травмування людей;

загибелі військовослужбовців під час виконання службових обов’язків;

отримання тяжких тілесних ушкоджень, обмороження третього та четвертого ступенів (10 і більше осіб);

викрадення (замаху на викрадення) та втрати зброї, бойових припасів, вибухових та отруйних речовин, навмисного виведення з ладу зброї та військової техніки;

витоку секретної інформації, спроби агентурного проникнення до органів військового управління, фактів та ознак шпигунства;

несанкціонованого пуску ракет, падіння ракет, бомб, снарядів, мін, безпілотних літальних апаратів поза межами полігонів (визначених районів), зіткнення, падіння воєнних літаків (вертольотів);

катастроф та аварій, пов’язаних з використанням зброї та воєнної техніки, техногенних або природних катастроф та аварії на військових об’єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно значну матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

витоків хімічних отруйних речовин з воєнних об’єктів, що призвели до зараження місцевості, особового складу чи населення;

масових (10 і більше осіб), протягом короткого часу, інфекційних захворювань, харчових отруєнь, поодиноких захворювань на холеру, віспу, чуму.

Про такі події та надзвичайні ситуації інформуються Президент України, Голова Верховної Ради України і Прем’єр-міністр України.

2.17.1. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей Президенту України, Голові Верховної Ради України і Прем’єр-міністру України, Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо надзвичайних ситуацій та подій відповідає начальник Головного командного центру Збройних Сил України.

ІІІ. Порядок збору, узагальнення, аналізу та обліку інформації про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення

{Заголовок розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.1. Загальний збір, узагальнення, аналіз та облік інформації про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення за Міністерство оборони України та Збройні Сили України здійснюються Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України; за структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органи військового управління, з’єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України, військові частини, військові навчальні заклади, установи, організації Міністерства оборони України - структурами по роботі з особовим складом, а за їх відсутності - особами, призначеними наказами відповідних керівників.

{Пункт 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.2. Події, кримінальні правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, обліковуються за місцем їх скоєння (військовою частиною, підприємством) відповідно до переліків правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (додаток 8), незалежно від органу, який проводить досудове розслідування.

3.2.1. Події, кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями строкової військової служби під час відряджень, лікування, обліковуються за фактичним місцем перебування військовослужбовців (за винятком виконання завдань у складі штатного підрозділу), іншими категоріями військовослужбовців та працівниками - за місцем проходження служби (роботи).

3.2.2. Події, кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями, які вибули до нового місця служби, але не прибули до нього, - обліковуються за попереднім місцем служби.

3.2.3. Події, кримінальні правопорушення, скоєні у неробочий час військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проживають на території військових частин, - обліковуються як скоєні не під час виконання обов’язків військової служби.

3.2.4. Події, кримінальні правопорушення, вчинені громадянами після призову на військову службу, але до прибуття у військову частину, обліковуються за військовою частиною призначення - під час слідування з представником цієї військової частини, за військкоматом, який призвав на службу, - під час слідування з представником військкомату або самостійного слідування. Аналогічним чином обліковуються події та кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями під час слідування у дисциплінарний батальйон та гауптвахту.

3.2.5. Кримінальне правопорушення, скоєне військовослужбовцем протягом тривалого часу у декількох військових частинах (правопорушення, що триває), обліковується за останнім місцем скоєння.

3.2.6. Під час передачі військової частини (державного підприємства) в інше підпорядкування облік подій та кримінальних правопорушень передається разом з військовою частиною (державним підприємством).

3.2.7. У разі розформування військової частини облік подій та кримінальних правопорушень передається за правонаступництвом.

3.2.8. У разі скоєння однією особою кількох кримінальних правопорушень кожне кримінальне правопорушення обліковується окремо.

3.2.9. У разі скоєння події чи кримінального правопорушення двома та більше військовослужбовцями різних військових частин таке правопорушення обліковується за старшим за посадою, а у разі рівних посад - старшим за військовим званням, надалі переобліковується за організатором злочину.

3.3. Інформація щодо подій та кримінальних правопорушень, скоєних військовослужбовцями та працівниками, обліковується в Журналі обліку подій і кримінальних правопорушень (додаток 9).

3.3.1. Інформація щодо адміністративного корупційного правопорушення обліковується в день виявлення правопорушення в Книзі обліку протоколів, справ, рішень щодо корупційних адміністративних правопорушень (додаток 10).

3.3.2. Інформація щодо військового адміністративного правопорушення обліковується в Журналі обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення, форма якого визначена в Інструкції з оформлення протоколів про військові адміністративні правопорушення, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 19 травня 2015 року № 222, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 04 червня 2015 року за № 656/27101.

{Пункт 3.3 розділу III доповнено новим підпунктом 3.3.2 згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.3.3. Після надходження до військової частини (державного підприємства) рішення суду про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності та у разі виявлення необлікованих адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень відповідні дані вносяться до відповідних книг обліку правопорушень у день надходження рішення (виявлення правопорушення).

{Підпункт 3.3.3 пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.4. Виключення з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень, облікованих за військовою частиною (державним підприємством), здійснюється на підставі:

виправдувального вироку суду;

письмової постанови відповідного прокурора чи працівника органу, який проводив досудове розслідування, про закриття кримінального провадження у разі: відсутності події кримінального правопорушення; відсутності у діянні складу кримінального правопорушення; набрання чинності законом, яким скасована кримінальна відповідальність за діяння, вчинене особою; коли потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

{Пункт 3.4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.5. Зареєстровані кримінальні правопорушення залишаються на обліку в разі, коли кримінальне провадження закрите: щодо померлого; внаслідок акта амністії; у разі звільнення винного від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обставин; у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям; у зв’язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим; з передачею особи на поруки.

3.6. Уточнення обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень здійснюється на підставі відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив досудове розслідування.

{Пункт 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.6.1. Рішення щодо виключення з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень приймає начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України після перевірки отриманих матеріалів відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив досудове розслідування, про що надалі інформує посадову особу, на яку покладено облік.

{Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.7. Про зняття з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень командир військової частини (керівник державного підприємства) протягом доби доповідає безпосередньому начальнику за підпорядкованістю (керівнику структурного підрозділу апарату Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління цим підприємством) та повідомляє начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина (державне підприємство).

{Пункт 3.7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.8. Командири військових частин та їх заступники по роботі з особовим складом щомісяця організовують проведення звірки обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень зі структурним підрозділом Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

{Пункт 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.8.1. Керівники структурних підрозділів апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, структури по роботі з особовим складом органів військового управління, з’єднань з метою контролю об’єктивності доповідей, наданих підлеглими про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, осіб, стосовно яких повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, щотижня організовують звірку облікових даних про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення з Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

{Підпункт 3.8.1 пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.8.2. Начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області) - військовий комендант (місто Київ) та начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку щомісяця організовують звірку облікових даних про скоєні події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні і військові адміністративні правопорушення та прийняті судові рішення з відповідними прокуратурами областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, військовими прокуратурами регіонів та обласними інформаційними центрами Міністерства внутрішніх справ України у своїх зонах діяльності.

{Підпункт 3.8.2 пункту 3.8 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.8.3. Начальники зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку щомісяця проводять з відповідними прокуратурами областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, військовими прокуратурами гарнізонів та місцевими прокуратурами звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень, скоєних особовим складом Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

{Підпункт 3.8.3 пункту 3.8 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.8.4. Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісяця проводить з Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України або з іншим правоохоронним органом, на який покладено здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, та інформаційними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних корупційних та військових адміністративних правопорушень.

{Підпункт 3.8.4 пункту 3.8 розділу III в редакції Наказу Міністерства оборони № 563 від 19.10.2015}

3.9. Згідно з Переліком порушень військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану військової дисципліни (додаток 11), порушення підлягають обліку:

у підрозділах - у Журналі обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями (додаток 12);

у військових частинах - у Журналі обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями (додаток 13).

3.10. Ведення обліку службового переміщення осіб, які скоїли події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні правопорушення, покладається на керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, начальників штабів командувань видів Збройних Сил України, начальника Тилу Збройних Сил України, начальника Озброєння Збройних Сил України, начальника Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, командувачів оперативних командувань, начальників територіальних управлінь, командирів з’єднань.вгору