Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення ( Форма N 3-ПН)
Мінпраці України; Наказ, Інструкція, Форма від 19.12.2005420
Документ z1534-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.07.2013, підстава - z0988-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.12.2005 N 420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2005 р.
за N 1534/11814
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 316 ( z0988-13 ) від 31.05.2013 }
Про затвердження форм звітності
та інструкцій щодо їх заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики
N 279 ( z0946-11 ) від 14.07.2011 }

Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), статті 20 Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми звітності, що додаються (далі - форми):
1.1. N 3-ПН "Звіт про наявність вакансій".
1.2. N 4-ПН (план) "Звіт про заплановане вивільнення
працівників" ( z1535-05 ).
1.3. N 4-ПН (факт) "Звіт про фактичне вивільнення
працівників" ( z1536-05 ).

{ Підпункт 1.4 пункту 1 виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 279 ( z0946-11 ) від
14.07.2011 }

2. Затвердити інструкції щодо заповнення форм звітності,
затверджених пунктом 1 цього наказу, що додаються (далі -
інструкції):
2.1. Інструкція щодо заповнення форми звітності N 3-ПН "Звіт
про наявність вакансій".
2.2. Інструкція щодо заповнення форми звітності N 4-ПН (план)
"Звіт про заплановане вивільнення працівників" ( z1535-05 ).
2.3. Інструкція щодо заповнення форми звітності N 4-ПН (факт)
"Звіт про фактичне вивільнення працівників" ( z1536-05 ).

{ Підпункт 2.4 пункту 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики N 279 ( z0946-11 ) від
14.07.2011 }

3. Увести в дію форми та інструкції, затверджені пунктами 1 і
2 цього наказу, починаючи з 4 січня 2006 року.
4. Установити, що забезпечення зразками бланків форм та
інструкцій до їх заповнення, методологічне керівництво, збір та
розробку інформації здійснює державна служба зайнятості.
5. Державному центру зайнятості Міністерства праці та
соціальної політики України в установленому порядку подати цей
наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра праці та соціальної політики України Іванову Н.І.
Міністр І.Сахань
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного
комітету статистики України В.Головко
Директор Державного
центру  зайнятості -
керівник виконавчої дирекції
Фонду загальнообов'язкового  державного соціального страхування
України на випадок безробіття  В.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
19.12.2005 N 420
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2005 р.
за N 1534/11814

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності
N 3-ПН "Звіт про наявність вакансій"

Загальні положення
Відповідно до Закону України "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) підприємства, установи й організації, їх структурні
підрозділи та філії незалежно від форми власності та
господарювання повинні за наявності вакансій у повному обсязі
подавати інформацію про наявність вільних робочих місць (вакансій)
центрам зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових
внесків. Форма використовується для інформування населення про
наявність вакансій, сприяння працевлаштуванню громадян,
зареєстрованих у центрах зайнятості як такі, що шукають роботу,
для підбору персоналу на замовлення роботодавців, для оцінки
поточної потреби в кадрах та організації професійної підготовки
населення відповідно до потреб ринку праці. У разі необхідності підбору працівників за сприяння центрів
зайнятості фізичні особи, у тому числі підприємці, також можуть
інформувати центри зайнятості про наявність вакансій за цією
формою.
Порядок заповнення форми
1. Характеристика вакантного місця
У графі 1 зазначається назва професії (посади) відповідно до
Державного класифікатора України ДК 003-95 "Класифікатор
професій", затвердженого наказом Держстандарту України
від 27 липня 1995 року N 257 ( v0257217-95, v257u217-95,
v257a217-95, v257b217-95 ), із змінами та доповненнями (далі -
КП). У графі 2 указується код професії (посади) відповідно до КП
( v0257217-95, v257u217-95, v257a217-95, v257b217-95 ). У графі 3 указується характер роботи: постійна, тимчасова,
сезонна, за сумісництвом і таке інше. У графі 4 указується режим роботи: тривалість робочого дня в
одну (дві, три) зміну, 12 годин, 24 години; змінний (гнучкий)
графік роботи; відрядження; вахтовий метод організації праці;
неповний робочий день /тиждень/; робота на дому; робота в нічний
час тощо. У графі 5 зазначаються умови праці: важкі, шкідливі,
звичайні, у приміщенні, на повітрі та інші. У графі 6 указуються умови соціальної сфери: наявність
дитячої дошкільної установи, наявність гуртожитку, додаткова
відпустка, харчування тощо. У графі 7 указується заробітна плата (дохід), уключаючи
додаткові матеріальні заохочення. У графі 8 "Примітка" наводяться додаткові характеристики
вакантного місця. У разі необхідності у графі 8 зазначається назва населеного
пункту (адреса), де безпосередньо здійснюватиметься виконання
робіт.
2. Вимоги до претендента на вакансію
У графі 9 указується стаж роботи за професією (на посаді) у
роках. У графі 10 указуються вимоги щодо рівня освіти претендента
для заміщення вакантного робочого місця (посади). Відповідно до
Законів України "Про освіту" ( 1060-12 ) та "Про вищу освіту"
( 2984-14 ) встановлені такі освітні рівні: початкова загальна
освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня
освіта, професійно-технічна освіта, неповна вища освіта, базова
вища освіта, повна вища освіта. У графі 11 проставляється спеціальність /професія/. Спеціальність зазначається відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 24 травня 1997 року N 507 ( 507-97-п )
"Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними
освітньо-кваліфікаційними рівнями". Робітничі професії заповнюються відповідно до КП
( v0257217-95, v257u217-95, v257a217-95, v257b217-95 ). У графі 12 указується освітньо-кваліфікаційний рівень
відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 )
(молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).
Для кваліфікованих робітників указується кваліфікаційний рівень
(розряд, клас, категорія), який проставляється відповідно до
галузевих та міжгалузевих випусків Довідника кваліфікаційних
характеристик професій працівників.
3. Додаткові вимоги
Графи 13-15 заповнюються, якщо до претендента на вакантне
робоче місце (посаду) висуваються додаткові (особливі) вимоги: У графі 13 указується місце проживання. У графі 14 наводяться додаткові навички, характеристики особи
та окремі вимоги, такі як: навички роботи з комп'ютером; наявність
автомобіля; наявність прав водія (із зазначенням категорії);
володіння мовами (зазначається мова); рівень володіння мовами
(вільний, розмовний, зі словником); наявність санітарної книжки;
наявність телефону. У разі, якщо пропонується специфічна робота,
яка може виконуватися виключно особами певної статі або віку, може
вказуватися стать особи, що претендує на вакантне місце, та вікові
обмеження. У графі 15 наводяться дані про можливість працевлаштування на
вільне робоче місце (вакантну посаду) особи, що належить до
окремої категорії громадян, які потребують соціального захисту і
не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, у рахунок
річної броні, установленої місцевими державними адміністраціями,
виконавчими органами відповідних рад за поданням центрів
зайнятості, відповідно до статті 5 Закону України "Про зайнятість
населення" ( 803-12 ), із змінами та доповненнями, а також
інвалідів, пенсіонерів, студентів та інших. Наявність вільного робочого місця (вакантної посади)
зазначається щодо кожної категорії громадян окремо під такими
шифрами: 1 - молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх
загальноосвітніх школах і якій надається перше робоче місце; 2 - молодь, яка закінчила або припинила навчання у
професійно-технічних або вищих навчальних закладах освіти і якій
надається перше робоче місце; 3 - діти (сироти), які залишилися без піклування батьків; 4 - жінки, які мають дітей віком до 6 років; 5 - одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років або
дітей-інвалідів; 6 - особи передпенсійного віку (чоловіки при досягненні
58 років, жінки - 53 років); 7 - звільнені з установ, що виконують покарання; 8 - звільнені з установ, що здійснюють примусове лікування; 9 - молодь, яка звільнилася із строкової військової або
альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче
місце; 10 - особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного
із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток,
прийматися на роботу на спеціалізовані робочі місця. Крім того, у разі працевлаштування інваліда, пенсіонера,
студента у вільний від навчання час, слід зазначити потребу в
працівниках за кожною категорією цих громадян за шифрами: 11 - інваліди; 12 - пенсіонери; 13 - студенти. Звіт підписується керівником підприємства /установи,
організації/. Указується дата заповнення форми та ставиться
печатка. Зазначаються прізвище, ініціали, посада і номер телефону
виконавця.
Директор Державного
центру зайнятості В.С.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та
соціальної політики України
19.12.2005 N 420

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про наявність вакансій
за станом на ___.___.20__

------------------------------------------------ | Подають | Термін | Форма N 3-ПН | | подання | |------------------------------------+---------| |Підприємства, установи, організації,|при | ЗАТВЕРДЖЕНО |їх структурні підрозділи та філії, |наявності| Наказ Мінпраці України |незалежно від форми власності та |вакансій | 19.12.2005 N 420 |господарювання - центрам зайнятості | | за погодженням |за місцем їх реєстрації як платника | |з Держкомстатом України |страхових внесків | | ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ |Кому подається _______________________________________________________| | (найменування та адреса одержувача) | | | |Найменування організації - складача звіту ____________________________| | | |Місцезнаходження _____________________________________________________| |______________________________________________________________________| | | | Коди організації - складача | |----------------------------------------------------------------------| | за |території| виду | форми | органі- |міністерства,| | |ЄДРПОУ|(КОАТУУ) |економічної|власності| заційно- | іншого | | | | |діяльності | (КФВ) | правової | центрального| | | | | (КВЕД) | | форми | органу, | | | | | | | господа- | якому | | | | | | | рювання | підпоряд- | | | | | | | (КОПФГ) | кована | | | | | | | |організація -| | | | | | | | складач | | | | | | | | інформації | | | | | | | | (КОДУ) * | | | | | | | | | | |------+---------+-----------+---------+----------+-------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+---------+-----------+---------+----------+-------------+------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
* Тільки для підприємств державного сектору
Банківські реквізити МФО _____________________р/р______________________
Банк __________________________________________________________________
Кількість структурних підрозділів, філій ______________________________
Контактні телефони ____________________________________________________

Зворотний бік форми
N 3-ПН "Звіт про наявність
вакансій"

----------------------------------------------------------------------------- | ХАРАКТЕРИСТИКА ВАКАНТНОГО МІСЦЯ | |---------------------------------------------------------------------------| | код назва | код |характер|режим |умови| умови |заробітна|примітка| |рядка|професії|професії| роботи |роботи|праці|соціальної| плата | | | |(посади)|(посади)| | | | сфери | (дохід) | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | |-----+--------+--------+--------+------+-----+----------+---------+--------| | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- | ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА НА ВАКАНСІЮ | ДОДАТКОВІ ВИМОГИ | |----------------------------------------------+----------------------------| | код | стаж |рівень|спеціальність/|освітньо-|місце |додаткові| окрема | |рядка| роботи |освіти| Професія | кваліфі-|прожи-| навички,| категорія | | | за | | (код, назва) | каційний|вання | характе-| громадян | | | профе- | | | рівень/ | | ристики | у рахунок | | |сією (на| | | Кваліфі-| | особи та| броні, | | |посаді),| | | каційний| | окремі | а також | | | роки | | | рівень | | вимоги | інваліди, | | | | | | (розряд,| | |пенсіонери,| | | | | | клас, | | |студенти та| | | | | | кате- | | | інші | | | | | | горія) | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | А | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | |-----+--------+------+--------------+---------+------+---------+-----------| | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------
___________________20____ року
Виконавець ____________________________ Керівник ________________
(підпис, П.І.Б., N телефону) (підпис, П.І.Б.)
М.П.вгору