Про умови оплати праці працівників УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву
Держком.матеріального резерву; Наказ, Схема від 07.12.2005333
Документ z1531-05, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 10.02.2012, підстава - z0092-12

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
З ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ
Н А К А З
07.12.2005 N 333
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2005 р.
за N 1531/11811
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 3 ( z0092-12 ) від 03.01.2012 }
Про умови оплати праці працівників
УкрНДІ "Ресурс" системи державного резерву
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету
з державного матеріального резерву
N 202 ( z0406-06 ) від 27.03.2006 N 149 ( z0514-07 ) від 26.04.2007 N 203 ( z0713-07 ) від 18.06.2007 N 165 ( z0510-08 ) від 22.05.2008 N 348 ( z1287-08 ) від 29.12.2008 N 254 ( z0679-10 ) від 02.07.2010 N 332 ( z0875-10 ) від 15.09.2010 N 403 ( z1160-10 ) від 08.11.2010 N 469 ( z1409-10 ) від 27.12.2010
Наказом Державного агентства резерву N 16 ( z0146-11 ) від 27.01.2011 }
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
30 серпня 2002 року N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) та від
22.08.2005 N 790 ( 790-2005-п ) "Про внесення змін та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів
України з питань оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Українського державного науково-дослідного інституту
"Ресурс" Держкомрезерву України, згідно з додатком 1 до наказу;
{ Абзац другий пункту 1 в редакції Наказу Державного комітету
України з державного матеріального резерву N 203 ( z0713-07 ) від
18.06.2007 - застосовується з 1 червня 2007 року } схеми тарифних розрядів посад (професій) керівних, наукових
працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців,
робітників та інших працівників Українського державного
науково-дослідного інституту "Ресурс", згідно з додатками 2, 3.
2. Надати право директору інституту в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі, установлювати:
2.1. Конкретні розміри посадових окладів (ставок заробітної
плати) відповідно до затвердженої цим наказом схеми тарифних
розрядів.
2.2. Посадові оклади заступникам директора інституту,
заступникам керівників структурних підрозділів інституту - на
5-15 відсотків, головним бухгалтерам - на 10-30 відсотків,
помічникам керівників - на 30-40 відсотків нижче, ніж посадовий
оклад відповідного керівника, визначеного за схемою тарифних
розрядів, затвердженою цим наказом.
2.3. У разі, коли посадові оклади окремих категорій
працівників за Єдиною тарифною сіткою розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери збільшуються порівняно з посадовими
окладами цих категорій працівників (визначеними без урахування
підвищень, передбачених умовами оплати праці), що діяли до
1 вересня 2005 року, менше, ніж на відсоток підвищення мінімальної
заробітної плати з 1 вересня 2005 року, чи в разі, коли вони
зменшуються, таким категоріям працівників установлюється
попередній посадовий оклад (без урахувань підвищень, передбачених
умовами оплати праці), підвищений на 7,1 відсотка.
2.4. Надбавки працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки
заробітної плати, тарифної ставки): за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на строк її
виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються; б) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу (ставки заробітної плати). Надбавки за почесне звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним званням.
За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається директором
інституту; в) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом.
2.5. Доплати працівникам: а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної
ставки): за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт. Зазначені види доплат не встановлюються директору інституту,
його заступникам, керівникам структурних підрозділів інституту, їх
заступникам; б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки
(посадового окладу) за роботу в нічний час, за кожну годину роботи
з 10 години вечора до 6 години ранку; в) за вчене звання: професора - у граничному розмірі 33 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним ученим званням. За
наявності в зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням; г) за науковий ступінь: доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати); кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу (ставки заробітної плати). Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем. За
наявності в зазначених працівників двох наукових ступенів доплата
встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем. Відповідність ученого звання та наукового ступеня профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається директором
інституту. Документи, що засвідчують наявність наукового ступеня та
вченого звання, повинні відповідати нормам та вимогам,
передбаченим законодавством.
2.6. Надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі
на оздоровлення, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік,
крім матеріальної допомоги на поховання.
2.7. Преміювати працівників відповідно до їх особистого
внеску в загальні результати роботи згідно із затвердженими
порядком і розмірами преміювання працівників. Преміювання директора інституту, його заступників,
установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання
матеріальної допомоги здійснюються за рішенням Держкомрезерву
України в межах коштів на оплату праці. Рішення про відповідність почесного звання, ученого звання та
наукового ступеня профілю діяльності директора інституту
приймається Держкомрезервом України.
3. Директору інституту запровадити з 1 вересня 2005 року ці
умови оплати праці працівників інституту в межах фонду заробітної
плати, затвердженого в кошторисі.
В.о. Голови Держкомрезерву України Р.Г.Головін
ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної
політики України
Заступник Міністра Н.Іванова
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.Матвійчук

Додаток 1
до наказу Держкомрезерву
07.12.2005 N 333
(у редакції наказу
Держкомрезерву
від 22.05.2008 N 165
( z0510-08 )

РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників Українського державного науково-дослідного
інституту "Ресурс" Держкомрезерву України

------------------------------------------------------------------ | Тарифні розряди | Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються | | |----------------------------------------------| | | з 1 червня 2007 року | з 1 вересня 2008 року | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 1 | 1,00 | 1,00 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 2 | 1,06 | 1,09 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 3 | 1,12 | 1,18 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 4 | 1,18 | 1,27 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 5 | 1,24 | 1,36 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 6 | 1,30 | 1,45 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 7 | 1,37 | 1,54 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 8 | 1,47 | 1,64 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 9 | 1,57 | 1,73 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 10 | 1,66 | 1,82 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 11 | 1,78 | 1,97 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 12 | 1,92 | 2,12 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 13 | 2,07 | 2,27 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 14 | 2,21 | 2,42 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 15 | 2,35 | 2,58 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 16 | 2,50 | 2,79 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 17 | 2,66 | 3,00 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 18 | 2,83 | 3,21 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 19 | 3,01 | 3,42 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 20 | 3,25 | 3,64 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 21 | 3,41 | 3,85 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 22 | 3,50 | 4,06 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 23 | 3,71 | 4,27 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 24 | 3,80 | 4,36 | |-----------------+----------------------+-----------------------| | 25 | 3,93 | 4,51 | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У 2011 році посадові оклади (тарифні ставки)
розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної
ставки) працівника першого тарифного розряду з 1 січня - 613
гривень. Для працівників, у яких посадові оклади менші ніж розмір
мінімальної заробітної плати, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатному розписі установлюються на рівні мінімальної заробітної
плати. Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
{ Примітка 1 додатка 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державного комітету України з державного матеріального резерву
N 254 ( z0679-10 ) від 02.07.2010 - застосовується з 1 січня 2010
року, N 332 ( z0875-10 ) від 15.09.2010 - застосовується з 1 липня
2010 року, N 403 ( z1160-10 ) від 08.11.2010 - застосовується з
1 жовтня 2010 року, N 469 ( z1409-10 ) від 27.12.2010 -
застосовується з 1 грудня 2010 року, Наказом Державного агентства
резерву N 16 ( z0146-11 ) від 27.01.2011 - застосовується з
1 січня 2011 року }
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення окладу
(ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний
коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка)
визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від
0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
{ Додаток 1 у редакції Наказів Державного комітету з державного
матеріального резерву N 202 ( z0406-06 ) від 27.03.2006, N 149
( z0514-07 ) від 26.04.2007 - застосовується з 1 квітня
2007 року, N 203 ( z0713-07 ) від 18.06.2007 - застосовується з 1
червня 2007 року, N 165 ( z0510-08 ) від 22.05.2008; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету з державного
матеріального резерву N 348 ( z1287-08 ) від 29.12.2008 }
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування,
фінансування та бухгалтерського
обліку О.П.Кулак

Додаток 2
до наказу Держкомрезерву
України
07.12.2005 N 333

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
посад керівних, наукових працівників,
професіоналів, фахівців, технічних службовців
та інших працівників Українського державного
науково-дослідного інституту "Ресурс"

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад | Тарифні | | | розряди | |------------------------------------------------------+---------| | 1 | 2 | |------------------------------------------------------+---------| |Директор | 18-22 | |------------------------------------------------------+---------| |Головний інженер | 16-19 | |------------------------------------------------------+---------| |Завідувач науково-дослідного відділу (відділення, | 17-20 | |лабораторії), учений секретар | | |------------------------------------------------------+---------| |Завідувач науково-дослідного сектору (лабораторії), що| 16-19 | |входить до складу науково-дослідного відділу | | |(лабораторії) | | |------------------------------------------------------+---------| |Завідувач (начальник) відділу: патентно-ліцензійного, | 17-19 | |стандартизації, науково-технічної інформації, який | | |виконує наукову, науково-технічну або | | |науково-організаційну роботу | | |------------------------------------------------------+---------| |Старший науковий співробітник | 14-18 | |------------------------------------------------------+---------| |Науковий співробітник | 12-17 | |------------------------------------------------------+---------| |Молодший науковий співробітник | 10-16 | |------------------------------------------------------+---------| |Працівники, які проводять наукові та науково-технічні | | |розробки: | | |провідні: інженери, конструктори, економісти, інші | 11-14 | |фахівці | | |------------------------------------------------------+---------| |Професіонали та фахівці: інженери, інженери-технологи,| | |програмісти, інші фахівці: | | |------------------------------------------------------+---------| |I категорії | 12-13 | |------------------------------------------------------+---------| |II категорії | 11-12 | |------------------------------------------------------+---------| |Працівники інших структурних підрозділів: | | |------------------------------------------------------+---------| |завідувач (начальник) відділу: кадрів, планового, | 10-12 | |юридичного, міжнародних зв'язків, | | |матеріально-технічного постачання, | | |експлуатаційно-технічного, загального | | |------------------------------------------------------+---------| |Завідувач канцелярії, друкарського бюро, господарства | 5-8 | |------------------------------------------------------+---------| |Провідні фахівці: юрисконсульт, бухгалтер та інші | 7-9 | |------------------------------------------------------+---------| |Фахівці: референт та інші | 6-9 | |------------------------------------------------------+---------| |Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, | 4-5 | |діловод, оператор копіювальних і розмножувальних машин| | |------------------------------------------------------+---------| |Техніки всіх спеціальностей: | | |------------------------------------------------------+---------| |I категорії | 7 | |------------------------------------------------------+---------| |II категорії | 6 | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування,
фінансування та бухгалтерського
обліку О.П.Кулак

Додаток 3
до наказу Держкомрезерву
України
07.12.2005 N 333

СХЕМА ТАРИФНИХ РОЗРЯДІВ
професій робітників Українського державного
науково-дослідного інституту "Ресурс"

------------------------------------------------------------------ | Найменування посад |Тарифні | | |розряди | |-------------------------------------------------------+--------| | 1 | 2 | |-------------------------------------------------------+--------| |1. Робітники, які виконують прості некваліфіковані або | | |допоміжні роботи: | | |кур'єр, підсобний робітник, прибиральник виробничих | 1-2 | |(службових) приміщень та інші | | |-------------------------------------------------------+--------| |2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи: | | |водії: електро- та автовізка, транспортно-прибиральної | 1-3 | |машини і самохідних механізмів; копіювальник та інші | | |-------------------------------------------------------+--------| |3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) | | |роботи: | | |слюсар, токар, столяр, електрик, електромеханік, | 2-5 | |сантехнік, водій автомобіля та інші | | |-------------------------------------------------------+--------| |4. Робітники, які виконують висококваліфіковані | | |(особливо складні та відповідальні) роботи: | | |з ремонту та налагоджування електронного та іншого | 3-8 | |особливо складного обладнання, робітники з комплексного| | |обслуговування й ремонту будинків та інші | | ------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
стратегічного планування,
фінансування та бухгалтерського
обліку О.П.Кулаквгору