Документ z1529-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.06.2019, підстава - z0545-19

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.10.2014  № 1013


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1529/26306

Про затвердження Порядку надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів
№ 176 від 25.04.2019}

Відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією», положень Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії», а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено процедуру надання та анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера, що додається.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д.О.

Міністр

О. Шлапак

В.о. Голови
Державної фіскальної служби України

Голова Державної служби
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


А.В. МакаренкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів  України
07.10.2014 № 1013


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 грудня 2014 р.
за № 1529/26306

ПОРЯДОК
надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера відповідно до положень Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, ратифікованої Законом України від 07 грудня 2011 року № 4091-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ, Угоди про сільське господарство між Україною та Королівством Норвегія, Угоди про сільське господарство між Україною та Ісландією та Угоди про сільське господарство між Україною та Швейцарською Конфедерацією», та положень Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5445-VI «Про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії», а також інших міжнародних договорів України, укладених у встановленому законом порядку, якими передбачено надання та анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера (далі - угоди).

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у таких значеннях:

декларація інвойс або декларація про походження (далі - декларація) - декларація про преференційне походження товару з України, оформлена підприємством-експортером на інвойсі, повідомленні про доставку чи будь-якому іншому комерційному документі незалежно від вартості товарів, який описує відповідний товар з достатньою для його ідентифікації деталізацією, форму та текст якої наведено у додатках до угод, за винятком транспортних документів, складених перевізниками;

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

уповноважений (схвалений) експортер - підприємство-експортер, юридична особа, фізична особа - підприємець, що зареєстрована в Україні, за винятком митного брокера, яка здійснює постійні відправлення товарів на умовах угод та має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості товару та відповідає вимогам цього Порядку.

{Абзац третій пункту 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

Інші терміни, що використовуються в цьому Порядку, застосовуються у значеннях, встановлених в угодах та Митному кодексі України.

ІІ. Порядок надання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. З метою отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер подає до митниці за місцем своєї державної реєстрації заяву на отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, підписану керівником підприємства-експортера.

2. До заяви додаються:

1) належним чином завірена копія зовнішньоекономічного договору (контракту), за яким буде експортовано товар(и) преференційного походження з України (за наявності);

2) декларація(ї) постачальника (виробника), заповнена(і) за формою(ами), наведеною(ими) в додатках 3, 4 до Порядку заповнення та видачі митницею сертифіката з перевезення (походження) товару EUR.1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2017 року № 950, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2017 року за № 1563/31431.

3. Для отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підприємство-експортер має відповідати таким критеріям:

здійснення зовнішньоекономічних експортних операцій з товарами преференційного походження;

відсутність до дня звернення до митниці із заявою порушень правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, за результатом верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів про походження (перевезення) товару з України та/або декларацій;

відповідність товару, який експортується, правилам визначення преференційного походження товарів, установленим угодами.

4. Статус уповноваженого (схваленого) експортера надається митницею підприємству-експортеру у строк, що не перевищує 90 календарних днів з дня отримання нею заяви.

5. У разі надання митницею підприємству-експортеру статусу уповноваженого (схваленого) експортера інформація про таке підприємство вноситься до програмно-інформаційного комплексу Єдиної автоматизованої інформаційної системи «Реєстр уповноважених експортерів» (далі - Реєстр).

6. Підприємству-експортеру присвоюється номер авторизації уповноваженого (схваленого) експортера (далі - номер авторизації), який формується за допомогою Реєстру:

N UA XXX/YYYY/MMMM,

де UA - код Альфа-2;

XXX - перші три цифри коду митниці, якою надано статус уповноваженого (схваленого) експортера;

YYYY - цифри поточного року;

MMMM - порядковий номер уповноваженого (схваленого) експортера в Україні.

7. Дозвіл митниці на використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера підтверджується інформаційним аркушем, який оформлюється митницею у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку.

8. Один примірник інформаційного аркуша зберігається у справах митниці, інший - видається або надсилається поштою уповноваженому (схваленому) експортеру у строк, встановлений пунктом 4 цього розділу.

9. Інформаційний аркуш видається митницею на товар(и) в межах товарної(их) позиції(й) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТ ЗЕД), що експортується(ються) уповноваженим (схваленим) експортером, без зміни номера авторизації.

10. Доповнення інформаційного аркуша новою(ими) товарною(ими) позицією(ями) УКТ ЗЕД здійснюється митницею за заявою уповноваженого (схваленого) експортера відповідно до вимог цього Порядку.

11. У разі невідповідності підприємства-експортера критеріям, переліченим у пункті 3 цього розділу, митниця письмово повідомляє підприємство-експортера про відмову в межах строку, встановленого пунктом 4 цього розділу.

12. Відмова у наданні статусу уповноваженого (схваленого) експортера не перешкоджає повторному зверненню підприємства-експортера до митниці відповідно до цього Порядку за умови усунення причин, що призвели до відмови.

13. Строк дії статусу уповноваженого (схваленого) експортера не обмежений у часі, за винятком випадків, визначених пунктом 1 розділу III цього Порядку.

14. Подані підприємством-експортером разом із заявою документи залишаються у справах митниці.

{Розділ II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

ІІІ. Порядок анулювання митницею статусу уповноваженого (схваленого) експортера

1. Статус уповноваженого (схваленого) експортера анулюється у разі:

подання підприємством-експортером заяви у довільній формі про анулювання його статусу уповноваженого (схваленого) експортера;

припинення юридичної особи - уповноваженого (схваленого) експортера згідно із законодавством України;

порушення правил визначення преференційного походження товарів, встановлених угодами, що експортуються уповноваженим (схваленим) експортером;

оформлення декларації на товар(и), відсутній (відсутні) в інформаційному аркуші;

невиконання обов’язків, встановлених розділом IV цього Порядку.

2. У разі анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера митниця письмово інформує про це підприємство-експортера у строк не пізніше робочого дня, що настає за датою анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера, з обов'язковим зазначенням підстав для такого рішення, наведених у пункті 1 цього розділу.

3. Митниця не пізніше робочого дня, що настає за датою анулювання статусу уповноваженого (схваленого) експортера, вилучає підприємство-експортера та номер його авторизації з Реєстру.

IV. Права та обов'язки уповноваженого (схваленого) експортера

1. Уповноважений (схвалений) експортер має право самостійно оформлювати декларацію незалежно від вартості преференційного походження товару з України, що експортується на умовах угод.

2. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний на товар(и) преференційного походження в межах товарної(их) позиції(й) УКТ ЗЕД отримати інформаційний аркуш відповідно до вимог розділу ІІ цього Порядку.

{Пункт 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

3. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний оформлювати декларацію тільки на товар, який відповідає правилам визначення преференційного походження товарів, встановленим угодами.

4. Уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний зберігати копію декларації протягом не менше трьох років з дня її оформлення, а також документи, що підтверджують преференційне походження експортованих товарів з України.

5. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язується виконувати вимоги, зазначені в угоді(ах), щодо заборони відшкодування (зменшення) або звільнення від сплати мит на матеріали, що не походять з держав Сторін угод(и) та були використані під час виробництва продуктів.

{Пункт 5 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

6. На запит митниці уповноважений (схвалений) експортер зобов'язаний у найкоротший строк, але не більше 14 календарних днів з дня направлення такого запиту, надати копію декларації та документи, що підтверджують преференційне походження товару(ів) з України, експортованого(их) відповідно до митної декларації.

{Пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

7. Уповноважений (схвалений) експортер зобов’язаний у порядку, встановленому статтями 345-355 Митного кодексу України, забезпечити органу доходів і зборів проведення документальних перевірок, пов’язаних з виробництвом товару(ів), на який(і) оформлено декларацію(ї) при експорті з України.

{Пункт 7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

8. Уповноважений (схвалений) експортер є відповідальним відповідно до чинного законодавства за незаконне використання наданого йому статусу уповноваженого (схваленого) експортера.

V. Права та обов'язки митниці

1. Митниця веде облік уповноважених (схвалених) експортерів та їх номерів авторизації, що підтверджує їх статус, шляхом внесення до Реєстру.

2. У разі подання уповноваженим (схваленим) експортером відомостей, передбачених пунктом 10 розділу II цього Порядку, митниця не пізніше дня, що настає за днем зміни таких відомостей, вносить відповідні зміни (доповнення) до Реєстру.

{Пункт 2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

3. Митниця здійснює нагляд за використанням наданого статусу шляхом затребування у підприємства-експортера документів, наведених у пунктах 4, 5 розділу IV цього Порядку.

{Пункт 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

4. За запитом митного органу країни ввезення товару митниця проводить верифікацію (перевірку достовірності) декларації(й) у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1029 «Про затвердження Порядку верифікації (перевірки достовірності) сертифікатів і декларацій про походження товару з України».

{Розділ V доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
на отримання статусу уповноваженого (схваленого) експортера

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}


Додаток 2
до Порядку надання та анулювання
митницею статусу уповноваженого
(схваленого) експортера
(пункт 7 розділу II)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ АРКУШ,
що підтверджує статус уповноваженого (схваленого) експортера

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

{Додаток 3 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}

{Додаток 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 176 від 25.04.2019}вгору