Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа, Акт від 26.12.20113593/5
Документ z1523-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.12.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.12.2011 N 3593/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2011 р.
за N 1523/20261

Про затвердження Порядку взаємодії
органів державної виконавчої служби
та органів Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011
N 395 ( 395/2011 ), та з метою забезпечення взаємодії органів
державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України при
виконанні рішень про стягнення коштів на користь держави
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок взаємодії органів державної виконавчої
служби та органів Пенсійного фонду України, що додається.
2. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства
юстиції України (Зеркаль О.В.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до
Указу Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
2.2. Довести цей наказ до відома Державної виконавчої служби
України та керівників структурних підрозділів територіальних
органів Міністерства юстиції України, які забезпечують реалізацію
повноважень Державної виконавчої служби України, для забезпечення
його виконання.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної виконавчої служби України Стадніка Г.В.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
26.12.2011 N 3593/5,
постанова правління
Пенсійного фонду України
26.12.2011 N 39-1
( za523-11 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2011 р.
за N 1523/20261

ПОРЯДОК
взаємодії органів державної виконавчої служби
та органів Пенсійного фонду України

1. Цей Порядок визначає процедуру взаємодії органів державної
виконавчої служби та органів Пенсійного фонду України при
виконанні рішень про стягнення коштів на користь держави.
2. Цей Порядок спрямований на забезпечення ефективної
взаємодії між органами державної виконавчої служби та органами
Пенсійного фонду України при виконанні рішень про стягнення коштів
на користь держави за позовами органів Пенсійного фонду України,
вимог про сплату недоїмки із єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування та страхових внесків на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, рішень органів
Пенсійного фонду України про накладення штрафів і нарахування пені
та постанов у справах про адміністративні правопорушення.
3. Взаємодія органів державної виконавчої служби та органів
Пенсійного фонду України здійснюється шляхом щоквартального
взаємозвірення виконавчих документів за рішеннями, зазначеними у
пункті 2 цього Порядку, які знаходяться на виконанні в тому органі
державної виконавчої служби, з яким проводиться взаємозвірення, а
також шляхом оперативного взаємного реагування на звернення
органів державної виконавчої служби, органів Пенсійного фонду
України про факти порушення законодавства під час виконання
вказаних рішень та вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.
4. За результатами взаємозвірення складається та підписується
акт звірення виконавчих документів за рішеннями про стягнення
коштів на користь держави в інтересах органів Пенсійного фонду
України (далі - акт) у двох примірниках згідно з додатком.
5. Взаємозвірення між районними, районними в місті, міськими
(міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами
державної виконавчої служби відповідних управлінь юстиції та
відповідними управліннями Пенсійного фонду України в районах,
містах та районах у містах проводиться щокварталу до 5-го числа
місяця, наступного за звітним кварталом.
6. Копія складеного та підписаного за результатами
взаємозвірення акта в двох примірниках надсилається не пізніше
наступного дня після проведення взаємозвірення до управлінь
державної виконавчої служби відповідних головних управлінь юстиції
та головних управлінь Пенсійного фонду України в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі -
головні управління Пенсійного фонду України) відповідно.
7. Взаємозвірення між управліннями державної виконавчої
служби та головними управліннями Пенсійного фонду України
проводиться щокварталу до 10-го числа місяця, наступного за
звітним кварталом, на підставі актів, поданих згідно з пунктом 4
цього Порядку.
8. Копія акта в двох примірниках подається управліннями
державної виконавчої служби відповідних головних управлінь юстиції
та головними управліннями Пенсійного фонду України щокварталу до
15-го числа місяця, наступного за звітним, до Державної виконавчої
служби України та Пенсійного фонду України відповідно.
9. У заяві про відкриття виконавчого провадження органи
Пенсійного фонду України зазначають усі наявні відомості про
боржника, зареєстроване за ним рухоме та нерухоме майно, відкриті
у фінансових установах рахунки, його місцезнаходження, контактні
телефони тощо, що сприятиме примусовому стягненню коштів.
10. У постанові про відкриття виконавчого провадження
державний виконавець вказує боржнику на необхідність обов'язкового
зазначення у платіжних документах про перерахування заборгованості
реквізитів виконавчого документа, за яким здійснюється виконання
(назва, дата видачі та номер виконавчого документа).
11. У разі самостійної сплати коштів боржником державний
виконавець з'ясовує з органами Пенсійного фонду України
відповідність платежу реквізитам виконавчого документа. Для цього
державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після
отримання розрахункових документів про сплату боргу звертається до
органу Пенсійного фонду України, який зобов'язаний протягом
п'яти робочих днів надати письмове підтвердження сплати
відповідної суми боргу.
12. У разі самостійної сплати коштів боржником органи
Пенсійного фонду України не пізніше наступного дня після отримання
відповідної інформації повідомляють державного виконавця про факт
самостійного виконання.
13. При повторному пред'явленні до виконання виконавчого
документа, який було повернуто стягувачу у зв'язку з відсутністю у
боржника майна, на яке за законом може бути звернено стягнення,
органи Пенсійного фонду України надають державному виконавцю іншу
наявну додаткову інформацію про виявлене у боржника майно.
Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції України О.В.Зеркаль
Начальник юридичного управління
Пенсійного фонду України Т.Б.Рябцева

Додаток
до Порядку взаємодії органів
державної виконавчої служби
та органів Пенсійного фонду

АКТ
звірення виконавчих документів за рішенням
про стягнення коштів на користь держави
в інтересах органів Пенсійного фонду України
за ___________ 20____ року

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розділ А. Виконавчі документи | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Категорії |Зали- |Надійш-| У тому | Відмов- | Підля- |Усього|У тому|Залишок|Зупи- | З них на підставі | Кіль- | Кіль- | |з/п| виконавчих | шок | ло | числі | лено у | гало |завер-|числі | вико- | нено |-----------------------| кість | кість | | | документів |вико- | вико- |надійшло|відкритті|примусо-| шено | фак- |навчих |вико- | зупи- | пору- |надан- | доку- | доку- | | | |навчих|навчих |повторно| виконав-| вому |доку- |тично | доку- | нав- | нення | шення | ня |ментів,|ментів,| | | |доку- | доку- |(з гр.2)| чого | вико- |ментів|вико- |ментів | чих | вико- | судом | судом | за | які | | | |ментів|ментів | |провадже-| нанню | у | нано | на |доку- | нання |провад-| відст-| якими |надійш-| | | | на |у звіт-| | ння |виконав-|звіт- |вико- |кінець |ментів| поса- | ження | рочки |закін- | ли на | | | |поча- | ному | | | чих | ному | нав- | звіт- | (з | довою | у | вико- | чився | вико- | | | | ток |періоді| | | доку- |періо-| чих | ного |гр.8) |особою,|справі | нання | 6- | нання | | | |звіт- | | | | ментів | ді |доку- |періоду| | якій | про |рішення| місяч-| протя-| | | |ного | | | |(гр.1 + | |ментів|(гр.5 -| |законом| банк- |(п. 13 | ний | гом | | | |періо-| | | | гр.2 - | | (з |гр.6) | |надано |рутство|ст. 37 |термін |остан- | | | | ду | | | | гр.4 = | |гр.6) | | | таке | борж- |ЗУ "Про| вико- | нього | | | | | | | | гр.6 + | | | | | право | ника | вико- | нання |місяця | | | | | | | | гр.8) | | | | | (п. 6 | (п. 8 | навче | (з | звіт- | | | | | | | | | | | | |ст. 37 |ст. 37 |провад-| гр.8) | ного | | | | | | | | | | | | |ЗУ "Про|ЗУ "Про|ження")| |періоду| | | | | | | | | | | | | вико- | вико- | (з | | (з | | | | | | | | | | | | | навче | навче | гр.9) | | гр.8) | | | | | | | | | | | | |провад-|провад-| | | | | | | | | | | | | | | |ження")|ження")| | | | | | | | | | | | | | | | (з | (з | | | | | | | | | | | | | | | | гр.9) | гр.9) | | | | |---+-------------------+------+-------+--------+---------+--------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |---+-------------------+------+-------+--------+---------+--------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 |Рішення про | | | | | | | | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | | | | | | | | |(сума рядків 2 + | | | | | | | | | | | | | | | | |3 + 4 + 5), з них: | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+-------+--------+---------+--------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2 |рішення судів про | | | | | | | | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+-------+--------+---------+--------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3 |вимоги про сплату | | | | | | | | | | | | | | | | |недоїмки із єдиного| | | | | | | | | | | | | | | | |внеску на | | | | | | | | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | | | | | | | | |державне соціальне | | | | | | | | | | | | | | | | |страхування та | | | | | | | | | | | | | | | | |страхових внесків | | | | | | | | | | | | | | | | |на загально- | | | | | | | | | | | | | | | | |обов'язкове | | | | | | | | | | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+-------+--------+---------+--------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4 |рішення органів ПФУ| | | | | | | | | | | | | | | | |про накладення | | | | | | | | | | | | | | | | |штрафів і | | | | | | | | | | | | | | | | |нарахування пені | | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+------+-------+--------+---------+--------+------+------+-------+------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5 |постанови про | | | | | | | | | | | | | | | | |адміністративні | | | | | | | | | | | | | | | | |правопорушення | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розділ Б. Провадження за сумами в грн | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Категорії | Залишок | Суми, | Суми за |Відмовлено |Фактично | Усього | У тому | |з/п| виконавчих |нестягнутих|пред'явлені| повторно |у відкритті|підлягало|завершено | числі | | | документів | сум на | до |пред'явленими|виконавчого|стягненню|документів|фактично| | | | початок |стягнення у| виконавчими |провадження|(гр.15 + |у звітному|виконано| | | | звітного | звітному | документами | на суму | гр.16 - |періоді на|на суму | | | | періоду | періоді | (з гр.16) | | гр.18) | суму | (з | | | | | | | | | | гр.20) | |---+-------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+--------| | А | Б | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |---+-------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+--------| | 1 |Рішення про | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | |(сума рядків 2 + | | | | | | | | | |3 + 4 + 5), з них: | | | | | | | | |---+-------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+--------| | 2 |рішення судів про | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | |---+-------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+--------| | 3 |вимоги про сплату | | | | | | | | | |недоїмки із єдиного| | | | | | | | | |внеску на | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | |державне соціальне | | | | | | | | | |страхування та | | | | | | | | | |страхових внесків | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | |---+-------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+--------| | 4 |рішення органів ПФУ| | | | | | | | | |про накладення | | | | | | | | | |штрафів і | | | | | | | | | |нарахування пені | | | | | | | | |---+-------------------+-----------+-----------+-------------+-----------+---------+----------+--------| | 5 |постанови про | | | | | | | | | |адміністративні | | | | | | | | | |правопорушення | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Розділ Б. Провадження за сумами в грн (продовження) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N | Категорії |Стягнуто| Залишок | Зупинено | З них на підставі | Сума | Сума за | |з/п| виконавчих | у | виконавчих |документів|-----------------------------------------| за | докумен- | | | документів |звітному| документів | на суму | зупинення | порушення |надання судом|документами,|тами, які | | | |періоді | на кінець | | виконання | судом | відстрочки | за якими | надійшли | | | | | звітного | | посадовою |провадження у| виконання | закінчився | на | | | | | періоду на | |особою, якій | справі про | рішення | 6-місячний |виконання | | | | | суму | | законом | банкрутство | ( п. 13 | термін |протягом | | | | | (гр.19 - | | надано таке | боржника | ст. 37 ЗУ | виконання |останнього| | | | | гр.20 + | |право ( п. 6 |( п. 8 ст. 37| "Про | (з гр.23) | місяця | | | | | гр.21 - | | ст. 37 ЗУ | ЗУ "Про | виконавче | | звітного | | | | | гр.22) | | "Про | виконавче |провадження")| | періоду | | | | | | | виконавче |провадження")| (з гр.24) | |(з гр.23) | | | | | | |провадження")| (з гр.24) | | | | | | | | | | (з гр.24) | | | | | |---+-------------------+--------+------------+----------+-------------+-------------+-------------+------------+----------| | А | Б | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |---+-------------------+--------+------------+----------+-------------+-------------+-------------+------------+----------| | 1 |Рішення про | | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | | |(сума рядків 2 + | | | | | | | | | | |3 + 4 + 5), з них: | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+------------+----------+-------------+-------------+-------------+------------+----------| | 2 |рішення судів про | | | | | | | | | | |стягнення коштів | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+------------+----------+-------------+-------------+-------------+------------+----------| | 3 |вимоги про сплату | | | | | | | | | | |недоїмки із єдиного| | | | | | | | | | |внеску на | | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | | |державне соціальне | | | | | | | | | | |страхування та | | | | | | | | | | |страхових внесків | | | | | | | | | | |на | | | | | | | | | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | | |державне пенсійне | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+------------+----------+-------------+-------------+-------------+------------+----------| | 4 |рішення органів ПФУ| | | | | | | | | | |про накладення | | | | | | | | | | |штрафів і | | | | | | | | | | |нарахування пені | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+------------+----------+-------------+-------------+-------------+------------+----------| | 5 |постанови про | | | | | | | | | | |адміністративні | | | | | | | | | | |правопорушення | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Якщо державному виконавцеві в зазначений у
пункті 11 цього Порядку термін не надано відповідне підтвердження
сплати коштів або органом Пенсійного фонду України неможливо
встановити призначення платежу, дані кошти обліковуються в
графі 22 "Стягнуто у звітному періоді" розділу "Б" "Провадження за
сумами в грн". У разі виконання рішення в повному обсязі згідно з виконавчим
документом, у тому числі у разі самостійної сплати боржником
коштів, якщо ця сплата відбулася після відкриття виконавчого
провадження, вказаний виконавчий документ обліковується у графі 7
"У тому числі фактично виконано виконавчих документів (з гр.6)"
розділу "А" "Виконавчі документи", а сума, стягнута за цим
виконавчим документом, обліковується у графі 21 "У тому числі
фактично виконано на суму (з гр.20)" та графі 22 "Стягнуто у
звітному періоді" розділу "Б" "Провадження за сумами в грн". У графі 22 "Стягнуто у звітному періоді" розділу "Б"
"Провадження за сумами в грн" відображаються суми коштів, повністю
чи частково стягнуті на підставі рішень, зазначених у пункті 2
цього Порядку, за наростаючим підсумком з початку року.
Надходження від платників сум, не пов'язаних з виконавчим
провадженням, в акті звірення виконавчих документів не
враховуються.
Начальник відділу (управління) Начальник управління (головного
державної виконавчої служби управління) Пенсійного фонду
України
в ___________ області (місті) в ______________ районі, місті,
районі у місті (області)
__________________ (________) ________________ (____________)
"___" ____________ 20_ року "___" ____________ 20_ рокувгору