Документ z1519-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.01.2018. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.11.2017  № 240


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2017 р.
за № 1519/31387

Про затвердження Порядку проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну таємницю» та пункту 9 Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 лютого 2016 року № 43, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, що додається.

2. Режимно-секретному сектору Державної аудиторської служби України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу розгляду звернень громадян, інформаційних запитів, взаємодії зі ЗМІ та зв'язків з громадськістю Державної аудиторської служби України у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Державної аудиторської служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

Л. Гаврилова

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Служби безпеки УкраїниП. Демчина


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної аудиторської
служби України
24.11.2017 № 240


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2017 р.
за № 1519/31387

ПОРЯДОК
проведення заходів державного фінансового контролю Держаудитслужбою та її міжрегіональними територіальними органами в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею

1. Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи мають право провадити діяльність, пов’язану з державною таємницею, після надання їм Службою безпеки України відповідно до статті 20 Закону України «Про державну таємницю» спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

2. Держаудитслужба та її міжрегіональні територіальні органи здійснюють заходи державного фінансового контролю в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею (далі - об’єкт контролю), відповідно до Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 року № 1017, Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 року № 361, Порядку проведення інспектування Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2006 року № 550, Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту виконання місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 року № 698, Порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року № 214, з урахуванням особливостей, визначених Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (далі - Порядок № 939), та цим Порядком.

3. Терміни «секретні документи», «матеріальні носії секретної інформації» у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про державну таємницю» і Порядку № 939.

4. Доступ посадових осіб Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів до державної таємниці на об’єкті контролю здійснюється з письмового дозволу керівника об’єкта контролю після пред’явлення документа, що посвідчує особу, довідки про наявність допуску до державної таємниці (далі - довідка) та припису на виконання завдання (далі - припис) за формами, наведеними відповідно в додатках 14 та 15 до Порядку № 939.

5. Довідка підписується керівником режимно-секретного органу (далі - РСО) Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу, скріплюється печаткою РСО, реєструється в журналі обліку довідок про наявність допуску до державної таємниці і видається під розписку у цьому журналі на строк до 12 місяців.

Одна довідка може використовуватися посадовою особою Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу для проведення заходів державного фінансового контролю на кількох об’єктах контролю.

Після того як потреба у використанні довідки минула або закінчився строк її дії, довідку повертають до РСО Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу та долучають до окремої справи, строк зберігання якої становить п’ять років з часу її закриття.

6. Припис повинен містити повне найменування об’єкта контролю, посаду посадової особи Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу, яка проводить заходи державного фінансового контролю, її прізвище, ім’я, по батькові та зміст завдання.

Припис підписується керівником Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу та скріплюється гербовою печаткою.

Припис видається кожній посадовій особі Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу для проведення заходів державного фінансового контролю тільки на одному об’єкті контролю.

Керівники об’єкта контролю забезпечують посадовим особам Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів відповідно до припису можливість обробки інформації з обмеженим доступом з використанням атестованих засобів обчислювальної техніки.

7. Припис та довідка реєструються РСО об’єкта контролю у журналі обліку осіб, які прибули у відрядження.

У приписі відповідно до довідки зазначаються відомості про наявність у особи відповідної форми допуску до державної таємниці. Довідка залишається в РСО об’єкта контролю, а припис в установленому порядку подається керівникові об’єкта контролю для надання письмового дозволу.

8. Письмовий дозвіл оформлюється на приписі із зазначенням у ньому переліку (категорії) матеріальних носіїв секретної інформації, до яких надаватиметься доступ.

Ступінь секретності відомостей, з якими може бути ознайомлена посадова особа Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу, повинен відповідати формі наданого допуску до державної таємниці.

9. Припис з письмовим дозволом та позначкою про наявність відповідної форми допуску до державної таємниці передається керівникам тих структурних підрозділів об’єкта контролю, де посадова особа Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу ознайомлюватиметься з документами, що містять державну таємницю.

Керівники структурних підрозділів безпосередньо вирішують питання щодо ознайомлення посадових осіб Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів з необхідним обсягом інформації, зазначають у приписі реєстраційні номери справ, томів справ, документів тощо і забезпечують здійснення контролю за тим, щоб посадова особа Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу ознайомлювалася тільки з тими матеріальними носіями секретної інформації і в тому обсязі, які необхідні для перевірки відповідних питань державного фінансового контролю, визначених письмовим дозволом керівника об’єкта контролю, формою допуску до державної таємниці посадової особи Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу та службовою потребою.

10. Процедура здійснення витягів та записів із секретних документів посадовими особами Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів проводиться відповідно до вимог Порядку № 939.

11. Посадові особи Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів отримують в РСО об’єкта контролю ті матеріальні носії секретної інформації, щодо яких надано дозвіл.

Доступ до таких носіїв надається у режимних приміщеннях об’єкта контролю.

12. Посадові особи Держаудитслужби, її міжрегіональних територіальних органів зобов’язані виконувати встановлені на об’єкті контролю вимоги режиму секретності.

13. Після ознайомлення з матеріальними носіями секретної інформації керівник структурного підрозділу об’єкта контролю на зворотному боці припису зазначає, з якими секретними роботами, частинами робіт, справами, документами тощо була ознайомлена посадова особа Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу, їх найвищий гриф секретності. Зміст такого запису посадова особа Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу засвідчує своїм підписом.

Приписи повертаються в РСО об’єкта контролю та зберігаються у відповідних справах об’єкта контролю не менш як 10 років.

На підставі запису в приписі у довідці робиться позначка про ступінь секретності відомостей, з якими ознайомлена посадова особа Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу під час проведення заходів державного фінансового контролю. Ця позначка засвідчується підписом керівника РСО об’єкта контролю та скріплюється печаткою РСО об’єкта контролю. Довідка повертається посадовій особі Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу.

14. Засекречування документів, які створюються за результатами державного фінансового контролю, здійснюється шляхом надання їм на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2005 року за № 902/11182, грифа секретності посадовою особою Держаудитслужби, її міжрегіонального територіального органу, яка готує, створює, підписує чи затверджує такі документи.

Завідувач
Режимно-секретного сектору


Т. Главацькавгору