Документ z1513-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2016  № 3303/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2016 р.
за № 1513/29643

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 99 “Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги” НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5 “Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства юстиції України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами), такі зміни:

1) назву наказу викласти в такій редакції:

“Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі”;

2) пункт 2 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3 - 7 вважати відповідно пунктами 2 - 6.

2. Затвердити Зміни до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497 (із змінами), що додаються.

3. Координаційному центру з надання правової допомоги  (Вишневський А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.11.2016 № 3303/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2016 р.
за № 1513/29643

ЗМІНИ
до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

1. У пункті 3:

1) абзац другий після слів “фізичних осіб - підприємців,” доповнити словами “державної реєстрації статутів територіальних громад сіл, селищ, міст,”;

2) абзац шостий пункту 3 викласти в такій редакції:

“протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (щодо нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин));”.

2. У пункті 4:

1) підпункт 4.7 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.8 - 4.82 вважати відповідно підпунктами 4.7 - 4.81;

2) підпункт 4.10 викласти в такій редакції:

“4.10 бере в межах повноважень участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю “Правознавство” у навчальних закладах незалежно від форми власності та підпорядкування, надає пропозиції щодо підготовки юридичних кадрів; вносить до відповідних органів управління освітою пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов’язаної з вивченням права у вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладах, закладах підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;”;

3) підпункт 4.12 викласти в такій редакції:

“4.12 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової допомоги;”;

4) підпункт 4.21 викласти в такій редакції:

“4.21 здійснює відповідно до законодавства державну реєстрацію нормативно-правових актів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, а також обов’язкових постанов по порту, що приймаються адміністрацією морських портів України згідно зі статтею 17 Закону України “Про морські порти України”, веде реєстр цих актів;”;

5) підпункт 4.23 викласти в такій редакції:

“4.23 перевіряє в органах виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, їх структурних підрозділах, територіальних органах центральних органів виконавчої влади, адміністрації морських портів України стан додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, вимагає у разі потреби подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію або їх скасування, вносить пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;”;

6) підпункт 4.35 викласти в такій редакції:

“4.35 контролює через структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію повноважень з питань державної виконавчої служби, здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового виконання рішень та районними, районними у місті, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними відділами державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції;”;

7) підпункт 4.36 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.37 - 4.81 вважати відповідно підпунктами 4.36 - 4.80;

8) у підпункті 4.37 слова “Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму” замінити словами “ Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”;

9) підпункти 4.52 - 4.57 викласти в такій редакції:

“4.52 здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, адвокатських бюро та об’єднань, суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги (крім осіб, що надають послуги в рамках трудових відносин), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечує надання методологічної, методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу;

4.53 здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу, та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;

4.54 вимагає від суб’єктів первинного фінансового моніторингу виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення; проводить перевірку організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення фінансового моніторингу; застосовує санкції до суб’єктів первинного фінансового моніторингу;

4.55 інформує Мін’юст з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; подає (за наявності) Мін’юсту інформацію про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу;

4.56 організовує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України; організовує та контролює виконання іноземних запитів і доручень, що надходять на підставі міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах;

4.57 здійснює представництво інтересів осіб у судах України у рамках виконання Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, інших міжнародних договорів України про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах у порядку, визначеному законодавством України;”;

10) підпункти 4.62 - 4.64 викласти в такій редакції:

“4.62 через відділ державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції (далі - Відділ Управління державної реєстрації):

організовує проведення районним, районним у місті, міським (міст обласного значення), міськрайонним, міжрайонним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції (далі - Відділ) державної реєстрації актів цивільного стану та виконання ним інших повноважень, визначених законодавством;

здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану, контролює їх діяльність стосовно додержання ними законодавства у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, перевіряє їхню роботу, надає практичну та методичну допомогу;

забезпечує належне зберігання та оформлення Відділом книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та іншої документації, пов’язаної з державною реєстрацією актів цивільного стану, їх облік, а також зберігає другі примірники актових записів цивільного стану, веде в установленому порядку облік книг державної реєстрації актів цивільного стану і метричних книг; передає книги державної реєстрації актів цивільного стану і метричні книги на архівне зберігання відповідно до законодавства;

забезпечує Відділ бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, їх належний облік та зберігання;

організовує ведення звітності та складання відповідних її форм Відділом та виконавчими комітетами сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад з питань державної реєстрації актів цивільного стану, а також безпосередньо веде звітність у  встановленому законодавством порядку та складає звіти про витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

розглядає матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану, а також надає інформацію про анульовані свідоцтва для оприлюднення на офіційному веб-сайті Мін’юсту у випадках, визначених законодавством;

забезпечує ведення та формування Відділом Державного реєстру актів цивільного стану громадян, а також безпосередньо вносить до нього відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також у встановленому законодавством порядку вносить відповідні зміни до актових записів цивільного стану, повторно видає на їх підставі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

здійснює звірку відповідності підпису посадової особи та відбитка печатки, проставлених на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану, зразкам, наявним у справах Головного територіального управління юстиції, та засвідчує їх для консульської легалізації;

забезпечує надання Відділом платних послуг та безпосередньо надає їх відповідно до законодавства;

4.63 через Відділ:

проводить державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені (прізвища, власного імені, по батькові) та про кожний факт реєстрації акту цивільного стану видає відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану;

вносить до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про народження фізичної особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесені зміни до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання;

розглядає заяви та готує матеріали про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичних осіб - громадян України, а також про внесення змін до актових записів цивільного стану і поновлення втрачених записів;

готує та подає до Відділу Управління державної реєстрації матеріали щодо анулювання поновлених та повторно складених актових записів цивільного стану;

складає висновок про анулювання актового запису про шлюб у випадках, передбачених статтею 39 Сімейного кодексу України, та анулює актові записи цивільного стану відповідно до законодавства;

забезпечує належне зберігання та оформлення книг державної реєстрації актів цивільного стану, метричних книг та здійснює їх підготовку для передачі на архівне зберігання відповідно до законодавства;

забезпечує з дотриманням вимог законодавства виконавчі органи сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад бланками свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх належний облік та зберігання;

видає повторно свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством України;

веде звітність та подає до Відділу Управління державної реєстрації відповідні її форми у встановленому законодавством порядку, а також звіти про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану;

перевіряє дотримання вимог законодавства посадовими особами виконавчих органів сільських, селищних та міських (крім міст обласного значення) рад, які проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті, та надає їм методичну допомогу;

організовує та надає фізичним особам з дотриманням вимог законодавства платні послуги;

4.64 через Відділ Управління державної реєстрації та Відділ приймає для проставлення апостиля офіційні документи, що видаються органами юстиції та судами, а також документи, що оформляються нотаріусами України, та видає їх з проставленим апостилем;”;

11) підпункти 4.65 - 4.69 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 4.70 - 4.80 вважати відповідно підпунктами  4.65 - 4.75;

12) доповнити після підпункту 4.67 новим підпунктом 4.68 такого змісту:

“4.68 здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, які реєструють акти цивільного стану, проводить відповідні наради, семінари;”.

У зв’язку з цим підпункти 4.68 - 4.75 вважати відповідно підпунктами  4.69 - 4.76.

3. У пункті 5:

1) підпункт 5.1 викласти в такій редакції:

“5.1 організовує роботу з персоналом Головного територіального управління юстиції, його структурних підрозділів та установ нотаріату, забезпечує підвищення кваліфікації (професійне навчання) державних службовців і працівників Головного територіального управління юстиції та установ нотаріату, які не є державними службовцями;”;

2) підпункти 5.2 - 5.5 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 5.6 - 5.14 вважати відповідно підпунктами 5.2 - 5.10;

3) підпункт 5.2 викласти в такій редакції:

“5.2 складає проект зведеного штатного розпису, штатного розпису та кошторису Головного територіального управління юстиції, а також зведеного штатного розпису нотаріальних контор і подає на затвердження державному секретарю Міністерства юстиції України;”;

4) у підпункті 5.5 слова “управлінь юстиції” замінити словами “відділів державної виконавчої служби, Відділів”;

5) підпункт 5.6 після слів “до його компетенції,” доповнити словами “в тому числі”.

4. У підпункті 6.5 пункту 6 слова “районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управліннях юстиції та” виключити.

5. Пункт 7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8 - 15 вважати відповідно пунктами 7 - 14.

6. В абзаці першому пункту 8 слова “районними, районними у містах, міськими (міст обласного значення), міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції,” виключити.

7. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Начальник Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначається на посаду та звільняється з посади державним секретарем Міністерства юстиції України за погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Начальники Головних територіальних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.

Начальник Головного територіального управління юстиції має трьох заступників, у тому числі: першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції, заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальника Управління державної виконавчої служби, заступника начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальника Управління державної реєстрації.

Заступники начальника Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України за погодженням з Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління державної виконавчої служби та його заступники, заступник начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації - начальник Управління державної реєстрації призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України.

Начальник Головного територіального управління юстиції має право вносити державному секретарю Міністерства юстиції України подання про призначення заступника начальника відповідного Головного територіального управління юстиції у порядку, визначеному статтею 41 Закону України “Про державну службу”.

Начальник Головного територіального управління юстиції несе персональну відповідальність за виконання покладених на Головне територіальне управління юстиції завдань і здійснення ним своїх повноважень, упровадження програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної правової політики, в межах компетенції установлює ступінь відповідальності заступників начальника Головного територіального управління юстиції, керівників структурних підрозділів відповідного Головного територіального управління юстиції за керівництво окремими ділянками його діяльності, а також за роботу підвідомчих органів та установ юстиції.”.

8. У пункті 10:

1) підпункти 10.6 - 10.13 викласти в такій редакції:

“10.6 вносить Міністру юстиції України на затвердження структуру Головного територіального управління юстиції відповідно до Типової структури Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженої відповідним наказом Міністерства юстиції України (далі - Типова структура), у строки, встановлені дорученням Міністра юстиції України.

10.7 затверджує положення про структурні підрозділи і посадові інструкції працівників Головного територіального управління юстиції;

10.8 затверджує штатні розписи нотаріальних контор;

10.9 організовує планування роботи з персоналом Головного територіального управління юстиції, забезпечує планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями та підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Головного територіального управління юстиції, які не є державними службовцями;

10.10 призначає в установленому порядку громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій “Б” і “В” Головного територіального управління юстиції, крім тих, суб’єктом призначення яких відповідно до законодавства є державний секретар Міністерства юстиції України, та звільняє з таких посад; присвоює їм ранги державних службовців;

10.11 приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців Головного територіального управління юстиції;

10.12 виконує функції роботодавця стосовно працівників Головного територіального управління юстиції, які не є державними службовцями;

10.13 виконує функції роботодавця стосовно завідувачів та інших працівників державних нотаріальних контор, завідувачів та інших працівників державних нотаріальних архівів;”;

2) доповнити після підпункту 10.13 новими підпунктами 10.14 та 10.15 такого змісту:

“10.14 вносить державному секретарю Міністерства юстиції України в установленому порядку пропозиції про заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності своїх заступників, заступників начальників Управлінь державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції;

10.15 здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Головному територіальному управлінні юстиції та установах нотаріату;”.

У зв’язку з цим підпункти 10.14, 10.15 вважати відповідно підпунктами 10.16, 10.17.

9. У другому реченні абзацу першого пункту 11 слова “керівники районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, а також” виключити.

10. В абзаці третьому пункту 13 слова “заступник Міністра юстиції - керівник апарату” замінити словами “державний секретар Міністерства юстиції України”.

Директор  Координаційного
центру з надання правової
допомогиА.В. Вишневськийвгору