Документ z1512-05, попередня редакція — Редакція від 19.04.2010, підстава - z0249-10
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
03.12.2005 N 722
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2005 р.
за N 1512/11792

Про затвердження Інструкції про організацію
розгляду звернень та проведення особистого
прийому громадян у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства оборони
N 289 ( z0740-08 ) від 19.06.2008
N 93 ( z0249-10 ) від 01.03.2010 }

З метою вдосконалення роботи із зверненнями громадян у
Міністерстві оборони України і Збройних Силах України та
приведення нормативно-правових актів Міністерства оборони України
у відповідність до вимог чинного законодавства України
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про організацію розгляду звернень та
проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах України, що додається.
2. Накази Міністра оборони України від 5 квітня 1994 року
N 96 "Про введення в дію Інструкції про порядок розгляду і
прийняття рішень щодо пропозицій, заяв, скарг та приймання
відвідувачів у Збройних Силах України", від 22 липня 2004 року
N 289 "Про затвердження Інструкції про організацію особистого
прийому громадян Міністром оборони України, керівним складом
Міністерства оборони України та Збройних Сил України" та від
17 січня 2005 року N 27 "Про внесення зміни до наказу Міністра
оборони України від 22.01.2004 N 289" скасувати.
3. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України А.С.Гриценко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
03.12.2005 N 722
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2005 р.
за N 1512/11792

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію розгляду звернень та проведення
особистого прийому громадян у Міністерстві
оборони України та Збройних Силах України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція встановлює порядок розгляду, реєстрації,
приймання, узагальнення та аналізу звернень військовослужбовців,
членів їх сімей, працівників Збройних Сил України, а також інших
громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які законно
перебувають на території України (далі - громадяни), у структурних
підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, у командуваннях видів
Збройних Сил України, об'єднаннях, з'єднаннях, військових
частинах, військових навчальних закладах, установах та
організаціях Збройних Сил України (далі - органи військового
управління) та визначає порядок контролю за його дотриманням.
1.2. Інструкцію розроблено відповідно до вимог Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Законів України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), "Про Збройні Сили України" ( 1934-12 ), Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України ( 548-14 ),
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ), Указу
Президента України від 7 лютого 2008 року N 109 ( 109/2008 ) "Про
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування", постанов Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 року N 348 ( 348-97-п ) "Про
затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в
органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях
громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації", від 17 жовтня
1997 року N 1153 ( 1153-97-п ) "Про затвердження Примірної
інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органах виконавчої влади", від 24 червня 2009 року
N 630 ( 630-2009-п ) "Про затвердження Методики оцінювання рівня
організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої
влади". { Пункт 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 93
( z0249-10 ) від 01.03.2010 }
1.3. Розгляд пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг
і особистий прийом громадян є важливою ділянкою роботи органів
військового управління, засобом отримання інформації про недоліки
в роботі цих органів, однією з форм зміцнення і розширення
зв'язків з широкими верствами населення, дієвим засобом у розвитку
правової держави в Україні.
1.4. У роботі з письмовими та усними зверненнями громадян
потрібно забезпечувати кваліфікований, неупереджений, об'єктивний
і своєчасний розгляд звернень громадян з метою оперативного
розв'язання порушених у них питань, задоволення законних вимог
заявників, реального поновлення порушених конституційних прав та
запобігання надалі таким порушенням.
1.5. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути
оскаржені, належать такі у сфері управлінської діяльності,
унаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи громадянина
(групи громадян); створено перешкоди для здійснення громадянином його прав і
законних інтересів чи свобод; незаконно покладено на громадянина будь-які обов'язки або
його незаконно притягнуто до відповідальності. Інші питання, які належать до їх компетенції.
1.6. Усі звернення громадян, що надходять до Міністерства
оборони України та підпорядкованих йому органів військового
управління, підлягають обов'язковій класифікації за встановленими
статтею 3 Закону України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) їх
видами, а саме: пропозиції, заяви та скарги. Подальший розгляд
пропозицій, заяв та скарг громадян проводиться з урахуванням
особливостей, установлених статтями 14, 15 та 16 зазначеного
Закону.
2. Первинний розгляд та облік звернень громадян
2.1. Усні звернення громадян безпосередньо розглядаються, а
порушені в них питання, по можливості, вирішуються посадовими
особами органів військового управління під час особистого прийому
громадян, який проводиться згідно із затвердженим графіком. Якщо
розв'язати порушені в усному зверненні питання безпосередньо на
особистому прийомі неможливо, то вони розглядаються в тому самому
порядку, що й у разі письмового звернення. Про результати розгляду
звернення робиться відмітка в реєстраційно-контрольній картці
(комп'ютерному реєстрі, журналі обліку).
2.2. Письмові звернення громадян, оформлені належним чином і
подані в установленому порядку, підлягають обов'язковому
прийняттю, первинному розгляду та реєстрації з метою визначення їх
належності до компетенції відповідного органу військового
управління та призначення за ними конкретного виконавця. Первинний розгляд письмових звернень громадян проводиться
керівниками органів військового управління або їх заступниками
відповідно до їх повноважень.
2.3. Облік звернень громадян в органах військового управління
та доведення їх до безпосереднього виконавця здійснюється в день
їх надходження, або в перший робочий день, якщо документ надійшов
у неробочий час (під підпис у журналі обліку).
2.4. У зверненні мають бути зазначені прізвище, ім'я, по
батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного
питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи
вимоги. Письмове звернення має бути надруковане або написане від
руки, розбірливо, чітко підписане заявником (групою заявників) із
зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається
заявникові з відповідним роз'ясненням у термін не пізніше як через
десять днів з дня його надходження, крім випадків, передбачених
частиною першою статті 7 Закону України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ). Копія такого звернення залишається у провадженні
того органу військового управління, до якого звернувся громадянин. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не
підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо
встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає. Не розглядаються й повторні звернення одним і тим самим
органом від одного й того самого громадянина з одного й того
самого питання, якщо перше вирішене по суті, а також ті скарги,
які подані з порушенням термінів, передбачених статтею 17 Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ), та звернення осіб,
визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду
такого звернення приймає керівник органу військового управління,
про що повідомляється особі, яка подала звернення.
2.5. Звернення може бути подане особисто як окремою особою
(індивідуальне), так і групою осіб (колективне) чи надіслане
поштою. 2.5.1. Громадянин може подати звернення також через
уповноважену на це іншу особу, якщо ці повноваження оформлені
відповідно до чинного законодавства. 2.5.2. Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних
осіб подається їх законними представниками. 2.5.3. Відповідь за результатами розгляду звернень в
обов'язковому порядку дається тим органом військового управління,
який отримав ці звернення і до компетенції якого входить вирішення
порушених у зверненнях питань, за підписом керівника або особи,
яка виконує його обов'язки згідно з письмовим наказом. 2.5.4. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у
зверненні, доводиться до відома громадянина в письмовій формі з
посиланням на правову норму нормативного акта і викладенням
мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження
прийнятого рішення. 2.5.5. Керівники органів військового управління особисто
розглядають звернення і в першу чергу приймають Героїв України,
Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів
Великої Вітчизняної війни, повних кавалерів ордена Слави, осіб,
нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", жінок, яким
присвоєно почесне звання України "Мати-героїня". Особлива увага приділяється розгляду звернень ветеранів війни
та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей,
одиноких матерів, інших осіб, які потребують соціального захисту
та підтримки. { Підпункт 2.5.5 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 93 ( z0249-10 ) від 01.03.2010 }
2.6. Усі звернення, що надійшли поштою або з особистого
приймання, повинні прийматися, попередньо розглядатися та
централізовано реєструватися в день їх надходження на
реєстраційно-контрольних картках (додаток 1), придатних для
обробки на персональних комп'ютерах або в журналі реєстрації
звернень громадян, зразок якого встановлений додатком 4 до
Дисциплінарного статуту Збройних Сил України ( 551-14 ). Конверти,
у яких надійшли звернення, зберігаються і додаються до документів
у разі, якщо лише за конвертом можна встановити адресу
відправника, час відправлення та одержання документа або якщо у
конверті відсутні окремі документи чи встановлено невідповідність
номерів документів номерам на конверті.
2.7. Облік особистого прийому громадян ведеться на картках
обліку особистого прийому громадян (додаток 2), або в журналах
обліку особистого приймання громадян (додаток 3) відповідними
посадовими особами органів військового управління, або за
допомогою електронно-обчислювальної техніки. Журнальна форма реєстрації звернень та обліку особистого
приймання громадян допускається в органах військового управління з
річним обсягом надходження до 600 звернень і такою самою кількістю
звернень громадян на особистому прийомі. Журнали реєстрації
звернень громадян мають бути прошиті, прошнуровані, пронумеровані,
підписані посадовою особою та скріплені печаткою.
2.8. Письмові звернення, подані на особистому прийомі, також
підлягають централізованій реєстрації на реєстраційно-контрольних
картках, придатних для обробки на персональних комп'ютерах або в
журналах реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.
2.9. Реєстраційно-контрольна картка, журнал реєстрації
звернень, картка обліку особистого прийому громадян ведуться
згідно з указівками щодо заповнення реєстраційно-контрольної
картки (РКК), журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян
і картки обліку особистого прийому громадян (додаток 4).
2.10. Реєстраційний індекс звернення зазначається у
реєстраційному штампі. Штамп ставиться у правому нижньому куті
першого аркуша документа. 2.10.1. Реєстраційний індекс звернення складається з
початкової літери прізвища заявника, порядкових номерів
пропозиції, заяви, скарги, що надійшли, наприклад Ю-177, та
індексу структурного підрозділу. 2.10.2. Реєстраційний індекс може бути доповнений іншими
позначеннями, що забезпечують систематизацію, пошук, аналіз і
зберігання звернень громадян. 2.10.3. Звернення одного й того самого громадянина з одного й
того самого питання, що надіслані різним адресатам і надійшли на
розгляд до Міністерства оборони України (дублетні), обліковуються
за реєстраційним номером першого звернення з доданням порядкового
номера, що проставляється через дріб, наприклад Ю-177/1, Ю-177/2,
Ю-177/3. 2.10.4. У такому самому порядку обліковуються та реєструються
звернення громадян з одного й того самого питання, надіслані
органами державної влади вищого рівня чи іншими установами,
організаціями, підприємствами, засобами масової інформації за
належністю для їх розгляду і прийняття рішення по суті на місцях,
якщо останніми вже отримані звернення аналогічного змісту.
2.11. У разі надходження повторних звернень вони реєструються
так само, як і попередні. При цьому в правому верхньому кутку
першого аркуша повторних звернень і на реєстраційних формах
робиться позначення "ПОВТОРНО" і до звернення долучаються
ксерокопії попереднього листування.
2.12. Повторними вважаються звернення, у яких: оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що
надійшло до органу військового управління; повідомляється про несвоєчасне вирішення попереднього
звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений
законодавством термін розгляду і відповідь громадянину не
надавалась; не вирішене по суті або вирішене не в повному обсязі питання,
порушене в першому зверненні; звертається увага на інші недоліки, допущені при вирішенні
питання, порушеного в попередньому зверненні.
2.13. Керівник органу військового управління зобов'язаний
ретельно розібратися в причинах повторного звернення громадянина.
Якщо воно викликане порушенням установленого порядку розгляду, то
до посадових осіб, які припустилися порушення прав громадянина,
уживаються відповідні заходи реагування.
2.14. Щодо кожного звернення не пізніше ніж у п'ятиденний
термін має бути прийняте одне з таких рішень: прийняти до
провадження; передати на вирішення до іншого органу військового
управління; надіслати за належністю до іншого центрального органу
виконавчої влади, якщо питання, порушені у зверненні, не входять
до компетенції органів військового управління, про що одночасно
повідомляється заявнику; залишити без розгляду за наявності
підстав, визначених у статті 8 Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ).
2.15. Якщо у зверненні поряд з питаннями, що належать до
компетенції органу військового управління, порушуються питання,
які підлягають вирішенню в інших органах державної влади чи
місцевого самоврядування, то під час надання відповіді на
звернення орган військового управління також роз'яснює громадянину
порядок розв'язання цих питань. У разі направлення звернення для перевірки й прийняття
рішення до підпорядкованих органів військового управління термін
розгляду такого звернення обчислюється з дня надходження до
вищого за підлеглістю органу військового управління, який його
приймав, й до дня надання відповіді тим органом військового
управління, який його розглядав по суті. В інших випадках термін
розгляду пропозицій, заяв та скарг обчислюється від дня їхньої
реєстрації.
2.16. В органах військового управління, де є в цьому потреба
та де річний обсяг звернень громадян більше двох тисяч, на кожного
заявника може заводитись паперова алфавітна картка, у якій
вказуються: номер справи, місце проживання, прізвище, ім'я, по
батькові заявника, реєстраційний індекс та індекс виконання
звернення.
2.17. У разі використання карткової форми реєстрації звернень
кількість примірників реєстраційно-контрольних карток визначається
числом карток, що ведуться у військових частинах (установах). Вид
картотек та їх кількість повинні відповідати потребам забезпечення
обліку, довідкової роботи, контролю за виконанням доручень за
зверненнями громадян та їх аналізу. Картотеки можуть формуватись за розміщеними в алфавітному
порядку прізвищами осіб, від яких надійшли звернення, або за
тематикою порушених у них питань.
2.18. Автоматизована реєстрація звернень громадян та облік
особистого прийому громадян здійснюються з
реєстраційно-контрольних форм шляхом уведення в персональний
комп'ютер таких елементів: дата надходження звернення, прізвище,
ім'я, по батькові, категорія (соціальний стан) заявника; звідки
одержано звернення, дата, індекс, контроль; порушені питання -
короткий зміст, індекси; зміст і дата резолюції, прізвище автора,
виконавець, термін виконання; дата надіслання, індекс і зміст
документа, прийняті рішення, дата зняття з контролю; номер справи
за номенклатурою.
2.19. Автоматизована реєстрація обліку особистого прийому
громадян шляхом прямого введення в персональний комп'ютер
здійснюється за допомогою таких елементів: дата прийому, хто
приймає; прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, місце
роботи, категорія (соціальний стан) заявника; порушені питання -
короткий зміст, індекси; кому доручено розгляд, зміст доручення,
термін виконання, прийняті рішення, дата одержання відповіді. Склад зазначених елементів за потреби може бути доповнений
розпискою виконавця в одержанні документа, хід виконання тощо.
Порядок розміщення елементів у разі проведення автоматизованої
реєстрації може визначатись військовою частиною (установою).
2.20. У процесі автоматизованої реєстрації формується банк
реєстраційних даних. Автоматизовані банки даних забезпечують
користувача інформацією про всі документи і їх місцезнаходження.
2.21. У разі, якщо про результати розгляду письмового
звернення необхідно повідомити іншу організацію, усі примірники
реєстраційно-контрольних форм та перший аркуш контрольного
звернення позначаються словом "КОНТРОЛЬ" або літерою "К". Звернення, на які даються попередні відповіді, з контролю не
знімаються. Контроль завершується тільки після прийняття рішення й
ужиття заходів щодо вирішення звернення. Рішення про зняття
звернення з контролю приймають посадові особи, які прийняли
рішення про контроль.
3. Розгляд звернень громадян
3.1. Посадові особи органів військового управління у ході
розгляду звернень громадян зобов'язані уважно вникати в їх суть, у
разі потреби вимагати у виконавців матеріали їх перевірки,
направляти працівників на місця для перевірки викладених у
зверненні обставин, застосовувати інші заходи для об'єктивного
вирішення поставлених автором звернення питань, з'ясовувати та
приймати рішення про усунення причин і умов, які спонукають
авторів скаржитись.
3.2. Рішення, які приймаються за зверненнями, мають бути
мотивованими та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства.
Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню,
зобов'язана забезпечити своєчасне й правильне рішення, а в разі
визнання скарги обґрунтованою - негайно вжити заходів щодо
поновлення порушених прав громадян.
3.3. Після первинного розгляду звернень громадян керівниками
органів військового управління працівник підрозділу
документального забезпечення (секретаріату, канцелярії): уносить до журналу реєстрації пропозицій, заяв і скарг
громадян або реєстраційно-контрольної картки персонального
комп'ютера резолюцію керівництва та встановлені терміни виконання
доручень за зверненнями громадян; здійснює відправку звернень за належністю та відповідей - їх
авторам; забезпечує оперативне доведення звернень громадян до
виконавців. Звернення громадян, одержані органом військового управління
для виконання, в обов'язковому порядку обліковуються в журналі
обліку звернень цього органу військового управління або заводиться
реєстраційно-контрольна картка.
3.4. Термін розгляду пропозицій, заяв та скарг обчислюється з
дня, наступного за днем, з якого починається строк (таким днем є
день їх надходження та реєстрації в органі військового
управління), до дня направлення заявнику відповіді на його
звернення. Якщо останній день терміну розгляду звернення припадає
на неробочий день, то останнім днем терміну вважається перший
після нього робочий день.
3.5. Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше
одного місяця від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові
та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та
проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше
15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін розв'язати порушені у зверненні
питання неможливо, то керівник відповідного органу військового
управління або особа, що тимчасово виконує його обов'язки,
установлює термін, потрібний для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати 45 днів.
3.6. Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуто всі
поставлені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення та вжито
потрібних заходів щодо його виконання і заявника повідомлено про
результати перевірки звернення і прийняте рішення.
3.7. Відповідь за результатами розгляду звернення в
обов'язковому порядку дається тим органом військового управління,
який його отримав і до компетенції якого входить розв'язання
порушених у зверненні питань, за підписом керівників або осіб,
яким право ставити підпис надано відповідним керівником органу
військового управління.
3.8. Рішення про відмову в задоволенні вимог або прохань,
викладених у зверненні, доводиться до відома громадянина в
письмовій формі з посиланням на чинне законодавство і викладенням
мотивів відмови, а також із роз'ясненням порядку оскарження
прийнятого рішення. При цьому вказуються заходи, які вживались
органом військового управління для перевірки цього звернення. Якщо
давалася усна відповідь, то складається відповідна довідка, яка
додається до матеріалів перевірки звернення. У
реєстраційно-контрольній картці фіксується, що про наслідки
перевірки заявника повідомлено в ході особистої бесіди.
3.9. У разі, якщо за результатами розгляду звернення даються
письмові та усні відповіді, робиться відповідний запис у
реєстраційно-контрольних картках та в документах справи на
вільному від тексту місці останнього аркуша (крім місця,
призначеного для підшивки) або в окремій довідці.
3.10. Органи військового управління розглядають звернення
громадян без стягнення за це плати.
3.11. Органи військового управління створюють умови для
участі заявників у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надають
можливість знайомитися з матеріалами перевірок відповідних
звернень та матеріалів справ особистого прийому в частині, що їх
стосується. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.11 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 93 ( z0249-10 ) від 01.03.2010 }
3.12. Посадові особи органів військового управління
забезпечують функціонування гарячих ліній і телефонів довіри.
Проводять широку роз'яснювальну роботу з питань реалізації
громадянами права на звернення на особистий прийом. { Розділ 3 доповнено пунктом 3.12 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 93 ( z0249-10 ) від 01.03.2010 }
4. Особистий прийом громадян
4.1. Особистий прийом громадян проводиться в органах
військового управління тими керівниками та посадовими особами, які
мають право приймати рішення з питань, що входять до їх
компетенції.
4.2. Графіки особистого прийому громадян затверджуються
керівниками цих органів військового управління і доводяться до
відома громадян.
4.3. Графік особистого прийому громадян із зазначенням
прізвищ, імен, по батькові посадових осіб, які повинні приймати
відвідувачів, часу й місця прийому вивішується в приміщеннях
органів військового управління. { Пункт 4.3 в редакції Наказу Міністерства оборони N 289
( z0740-08 ) від 19.06.2008 }
4.4. Особистий прийом проводиться регулярно, не рідше одного
разу на місяць, у встановлені дні та години. { Пункт 4.4 в редакції Наказу Міністерства оборони N 289
( z0740-08 ) від 19.06.2008 }
4.5. Для проведення особистого прийому громадян в органах
військового управління відводяться спеціальні приміщення (кімнати
для відвідувачів на контрольно-перепускних пунктах), які
обладнуються належним інвентарем і, якщо це можливо,
забезпечуються юридичною літературою та нормативно-правовими
актами. Вхід до цих приміщень повинен бути безперешкодним.
4.6. На бажання відвідувачів може здійснюватися попередній
запис на особистий прийом.
4.7. На особистий прийом до Міністра оборони України, першого
заступника Міністра оборони України та заступників Міністра
оборони України проведення попереднього запису є обов'язковим.
4.8. Попередній запис громадян до Міністра оборони України,
першого заступника Міністра оборони України, заступників Міністра
оборони України здійснюється посадовими особами Управління
розгляду звернень та прийому громадян Міністерства оборони України
в місті Києві за адресою: вулиця Грушевського, 30/1 (Центральний
будинок офіцерів Збройних Сил України, кімната 349, телефони:
0-44-253-89-31, 0-44-253-04-71, 0-44-253-11-56) з 9.00 до 13.00 та
з 14.00 до 18.00 і закінчується не пізніше ніж за 10 робочих днів
до дня прийому. { Пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
оборони N 289 ( z0740-08 ) від 19.06.2008; в редакції Наказу
Міністерства оборони N 93 ( z0249-10 ) від 01.03.2010 }
4.9. В особистому прийомі громадян можуть брати участь їхні
представники, повноваження яких оформлені в установленому законом
порядку. Особам, які не перебувають у родинних або юридично
значущих відносинах з особами, що з'явились на особистий прийом,
забороняється перебувати в приміщенні, де він проводиться.
4.10. Посадова особа органу військового управління, яка
здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого
вирішення поставлених відвідувачем питань може залучити до їх
розгляду фахівців відповідних структурних підрозділів або одержати
від них потрібну інформацію.
4.11. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства
здійснюється на загальних підставах, у разі потреби - за участю
перекладача.
4.12. Особи, визнані судом у встановленому порядку
недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників
не допускаються.
4.13. Особистий прийом громадян проводиться від імені органу
військового управління. Прийом починається з пропозиції
відвідувачеві назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, місце
служби (роботи), проживання, а також викласти суть питання, з яким
він звертається. Якщо з даного питання громадянин вже звертався до
цього органу військового управління, то перед початком бесіди
вивчаються наявні матеріали. У громадянина, який звернувся,
посадова особа в коректній формі може витребувати документи, що
засвідчують особу або наявність повноважень на представництво
інтересів іншої особи. Відсутність такого документа може бути
підставою для відмови цій особі в розгляді звернення під час
прийому.
4.14. Питання, з якими звертаються громадяни, за можливістю
вирішуються під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом,
керується нормативно-правовими актами і в межах своєї компетенції
має право прийняти одне з таких рішень: задовольнити прохання чи вимогу і повідомити відвідувача про
порядок і строк виконання прийнятого рішення; відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши
заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого
рішення; прийняти письмову заяву або скаргу (коли питання потребують
додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачеві причини
неможливості розв'язання питань під час особистого прийому, а
також про порядок і строк розгляду його звернення; якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не
входить до компетенції органу військового управління, то посадова
особа, яка здійснює особистий прийом, пояснює йому, до якого
органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства,
організації та установи треба звернутися за його вирішенням, і по
змозі надає в цьому допомогу (дає адресу, номер телефону тощо).
4.15. Керівники органів військового управління зобов'язані
забезпечити прийом усіх громадян у визначений (встановлений) день
приймання з особистих питань з урахуванням правил внутрішнього
розпорядку органу військового управління. Несвоєчасний початок
прийому та припинення його раніше встановленого строку
неприпустимі.
4.16. Дані про особу, яка звернулася до керівника органу
військового управління на особистий прийом, короткий зміст питань,
з якими вона звернулася, а також про взяття на контроль і
результати розгляду звернень записуються у картках обліку
особистого прийому громадян або журналах обліку особистого прийому
громадян, що надійшли під час особистого прийому.
4.17. Відповідно до рішень, прийнятих під час особистого
прийому громадян Міністром оборони України, першим заступником
Міністра оборони України та заступниками Міністра оборони України,
відповідальними виконавцями, за результатами розгляду звернень
громадян здійснюється підготовка доповіді, яка в обов'язковому
порядку перевіряється Правовим департаментом Міністерства оборони
України на відповідність законодавству України та надається за три
робочі дні до визначеного в дорученні або в Протоколі терміну
виконання. У разі недотримання зазначених вимог відповідальна посадова
особа у визначений у дорученні або в Протоколі термін доповідає
особисто Міністру оборони України або його заступнику, який
проводив особистий прийом, про організацію виконання доручення,
причини його несвоєчасного виконання та вжиті заходи. { Розділ 4 доповнено пунктом 4.17 згідно з Наказом Міністерства
оборони N 289 ( z0740-08 ) від 19.06.2008 }
5. Відповідальність за порушення законодавства про звернення
громадян
5.1. Особисту відповідальність за стан діловодства за
зверненнями громадян несуть керівники органів військового
управління.
5.2. Безпосередня відповідальність за організацію
діловодства, ведення обліку та збереження документів за
зверненнями громадян покладається на посадових осіб органів
військового управління відповідно до їх функціональних обов'язків.
5.3. Посадові особи, які припустилися порушення законодавства
про звернення громадян, несуть дисциплінарну, адміністративну та
цивільно-правову відповідальність згідно із законом.
5.4. У разі задоволення скарги орган військового управління
або посадова особа, які прийняли неправомірне рішення щодо
звернення громадянина, уживають заходів щодо відшкодування у
встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було
завдано громадянину в результаті обмеження його прав чи законних
інтересів, вирішення питання про відповідальність осіб, з вини
яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина про
доведення не пізніш як у місячний термін прийнятого рішення до
відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи
об'єднання громадян за місцем проживання громадянина. Спори про
стягнення витрат розглядаються в судовому порядку.
5.5. Подання громадянином звернення, яке дискредитує окремих
громадян, органи військового управління, містить наклепи, образи,
заклики до розпалювання національної, расової, релігійної
ворожнечі та інших протиправних дій, тягнуть за собою
відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
6. Зберігання матеріалів діловодства за зверненнями громадян
6.1. Діловодство за зверненнями громадян в органах
військового управління ведеться в окремих справах і покладається
на спеціально призначених для цього посадових осіб чи на підрозділ
органу військового управління.
6.2. Звернення громадян після їх розв'язання з усіма
документами щодо їх розгляду й вирішення мають бути повернуті
посадовим особам чи підрозділу службового апарату, які ведуть
діловодство за зверненнями для централізованого формування справи,
картотек, банку даних. Формування й зберігання перших примірників
справ у виконавців забороняється. 6.2.1. Документи розміщуються у справах у хронологічному або
алфавітному порядку. Кожне звернення з усіма документами щодо його
розгляду й вирішення становить у справі самостійну групу. У разі
одержання повторного звернення або появи додаткових документів
вони підшиваються до даної групи документів. 6.2.2. Під час формування справ перевіряється правильність
спрямування документів до справи, їх комплектність. Невирішені
звернення, а також неправильно оформлені документи підшивати до
справ забороняється.
6.3. Органи військового управління зберігають звернення для
надання довідок і використання їх надалі. 6.3.1. Термін зберігання документів за зверненнями
визначається затвердженими керівниками органів військового
управління переліками документів і номенклатурами справ, що
утворюються у процесі їх діяльності. Установлюється п'ятирічний термін зберігання звернень та
документів, пов'язаних з їх розглядом і вирішенням. 6.3.2. У випадках, викликаних специфікою діяльності органу
військового управління, постійно діюча експертна комісія цього
органу військового управління може прийняти рішення про збільшення
терміну зберігання або про постійне зберігання окремих звернень
громадян. 6.3.3. Рішення експертної комісії про збільшення термінів
зберігання документів за зверненнями, про відбір їх для подальшого
зберігання підлягають обов'язковому затвердженню керівником органу
військового управління.
6.4. Справи, що підлягають постійному, а також тимчасовому
(понад 10 років) зберіганню, передаються до архівного підрозділу
органу військового управління через два роки після завершення
провадження. 6.4.1. Справи, що підлягають тимчасовому зберіганню (до
10 років включно), передаються до архівного підрозділу за рішенням
керівника органу військового управління. 6.4.2. Після закінчення встановлених термінів зберігання
документи за зверненнями підлягають знищенню в установленому
порядку.
7. Узагальнення, аналіз письмових і усних звернень громадян
та забезпечення контролю за їх розглядом
7.1. Письмові та усні звернення громадян, а також критичні
зауваження, які в них містяться, мають систематично, але не менше
одного разу на квартал узагальнюватися й аналізуватися з метою
своєчасного виявлення причин, що призводять до порушення
конституційних прав і законних інтересів громадян, вивчення
громадської думки, удосконалення роботи в органах військового
управління. Особливу увагу слід звернути на усунення причин, які
викликають повторні й колективні скарги, а також змушують громадян
звертатися до вищих та центральних органів державної влади,
редакцій газет і журналів з питань, які можуть і повинні
розглядатись органом військового управління на місцях.
7.2. Посадові особи, які ведуть діловодство за зверненнями,
готують для керівника органу військового управління матеріали для
аналізу й узагальнення у формі аналітичних довідок двічі на рік.
7.3. Керівники структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил
України, командувань видів Збройних Сил України за півріччя та рік
до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, подають, за
підлеглістю, узагальнену аналітичну довідку про стан роботи зі
зверненнями громадян, особистого прийому, та вирішення порушених у
них питань в порівнянні з аналогічним періодом минулого року до
Управління розгляду звернень та прийому громадян Міністерства
оборони України з даними щодо звернень громадян (додаток 5).
7.4. За результатами узагальнення, аналізу в кожному органі
військового управління складається в довільній формі аналітичний
звіт, який, крім інформації, зазначеної у довідці про стан роботи
зі зверненнями громадян, особистого прийому, та вирішення
порушених у них питань, повинен містити такі дані: ужиті заходи щодо забезпечення кваліфікованого,
неупередженого, об'єктивного та своєчасного розгляду звернень
громадян, оперативного вирішення порушених у них питань,
задоволення законних вимог заявників, поновлення порушених
конституційних прав та запобігання надалі таким порушенням; дані про здійснений особистий прийом громадян керівниками та
іншими посадовими особами щодо графіків особистого прийому
громадян, у тому числі поза робочим часом і за місцем проживання
громадян, та їх дотримання, наявності приміщень для прийому
громадян та їх належного обладнання та утримання; дані щодо звернень громадян, у яких ідеться про недоліки в
роботі, оскарження рішень або дій посадових осіб. Кількість скарг
на рішення або дії посадових осіб, які підтвердились. Що зроблено
за такими зверненнями, які заходи вжито для припинення
неправомірних дій та скасування незаконних рішень. Навести
приклади; відомості про здійснення перевірки стану роботи із
зверненнями громадян та з їх особистого прийому; виявлені факти порушень Закону України "Про звернення
громадян" ( 393/96-ВР ), не вирішення порушених у зверненні
обґрунтованих питань, що призвело до повторного звернення,
тяганини. Навести дані та відповідні приклади про притягнення
відповідних осіб до встановленої законом відповідальності; як аналізуються та узагальнюються звернення громадян для
виявлення причин, що їх породжують; пропозиції до вдосконалення.
7.5. Результати аналізу стану роботи із зверненнями громадян
та з їх особистого прийому використовуються у ході перевірок
роботи підпорядкованих органів військового управління і є
предметом розгляду на колегіях та оперативних нарадах.
7.6. Керівник органу військового управління здійснює контроль
за роботою з питань звернень та прийому громадян особисто, через
своїх заступників, керівників структурних підрозділів, відділів
тощо.
7.7. Виконавці на підставі контрольних карток, які вони
мають, та листування контролюють процес розгляду звернень,
направлених до підпорядкованих органів (підрозділів) або установ,
і про результати доповідають відповідному керівникові.
7.8. При здійсненні контролю звертається увага на строки й
повноту розгляду порушених питань, об'єктивність перевірки
звернень, законність і обґрунтованість прийнятих за ними рішень,
своєчасність їх виконання і направлення відповідей заявникам.
7.9. Якщо взяте на контроль звернення не може бути розглянуто
в установлений термін, то виконавець заздалегідь, але не пізніше
ніж за 5 днів до закінчення цього терміну, доповідає про це особі,
яка здійснює контроль, і порушує питання про продовження терміну в
межах, установлених законодавством про звернення громадян. Про
продовження вказаних термінів своєчасно інформуються органи чи
посадові особи, яких слід про це сповіщати, а в тому разі, коли
одночасно продовжується термін розгляду самого звернення, то й
автори звернень.
7.10. У повідомленнях про наслідки розгляду контрольних
звернень, які надходять від підпорядкованих органів військового
управління, має бути відображено, що конкретно виявлено під час
перевірки викладених у зверненні обставин (відомостей); чим
підтверджуються або спростовуються докази заявника. Яких ужито
заходів щодо усунення порушень; недоліків або зловживань (якщо
такі виявлені); коли надана відповідь заявникові.
7.11. Рішення про зняття звернень з контролю приймають
керівники органу військового управління, які відповідають за їх
своєчасний і правильний розгляд. Попередні відповіді на звернення,
узяті на контроль, не є підставою для зняття їх з контролю.
7.12. Стан роботи з питань звернень та особистого прийому
громадян у підвідомчих органах військового управління
перевіряється під час проведення комплексних перевірок та
перевірок з окремих питань. 7.12.1. У ході перевірок слід усебічно вивчати організацію
роботи з питань розгляду усних і письмових звернень громадян та
проведення їх особистого прийому, викривати недоліки й подавати
практичну допомогу в їх усуненні. 7.12.2. Результати перевірок відображаються в актах або
довідках. Неприпустимо робити висновки про стан цієї роботи, лише
виходячи із статистичних показників. 7.12.3. Рівень організації роботи із зверненнями громадян у
Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних Сил
України оцінюється за показниками відповідно до Методики
оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в
органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 24 червня 2009 року N 630 ( 630-2009-п ). { Пункт 7.12 розділу 7 доповнено підпунктом 7.12.3 згідно з
Наказом Міністерства оборони N 93 ( z0249-10 ) від 01.03.2010 }
7.12.4. За результатами проведеної перевірки та оцінювання
рівня організації роботи із зверненнями громадян у разі виявлення
недоліків надаються рекомендації щодо їх усунення та удосконалення
такої роботи. { Пункт 7.12 розділу 7 доповнено підпунктом 7.12.4 згідно з
Наказом Міністерства оборони N 93 ( z0249-10 ) від 01.03.2010 }
7.13. Оцінка службової діяльності відповідних посадових осіб
органів військового управління дається з урахуванням стану їх
роботи із зверненнями громадян та організації їх особистого
прийому.
Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
Міністерства оборони України С.Г.Верба

Додаток 1
до пункту 2.6 Інструкції
про організацію розгляду
звернень та проведення
особистого прийому громадян
у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах
України

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

(Лицьовий бік) ------------------------------------------------------------------ | 0203005 | Реєстраційно- | Відмітка про | | | контрольна картка | контроль | |--------------------+----------------------+--------------------| | Кореспондент | Місце проживання | | | |----------------------+--------------------| | | | Пропозиція, заява, | | | | скарга | | | |--------------------| | | | Колективна | |--------------------+----------------------+--------------------| | Дата | Реєстра- |Звідки |Дата |Індекс |Одержано поштою, на | | надхо- | ційний |одержа-|надіс-| доку- |особистому прийомі, | | дження | індекс | но |лання | мента | передано через | |кореспон-| | | | | уповноважену особу | | денції | | | | | | |-------------------------------------------+--------------------| |Попередні звернення від N від N | Індекси | |-------------------------------------------+--------------------| | Короткий зміст |1. |Питання |Підпитання | | |----------------------+--------------------| | | | | | |----------------------| | | | | | | |----------------------+--------------------| | |2. | | | |----------------------| | | | | | | |----------------------| | | | | | | |----------------------+--------------------| | |3. | | | |----------------------| | | | | | | |----------------------| | | | | | |--------------------+----------------------+--------------------| | Резолюція | | Категорія | | | | (соціальний стан) | | | | заявника | | |----------------------+--------------------| | | | | | |----------------------+--------------------| | | | | |-------------------------------------------+--------------------| |Автор резолюції | | |-------------------------------------------+--------------------| |Термін виконання | | | |Виконано за __ днів | ------------------------------------------------------------------

Хід виконання
(Зворотний бік) ------------------------------------------------------------------ |Дата передачі на | Виконавець | Записи про |Контрольні| | виконання | | продовження | відмітки | | | | терміну, | | | | | попередню | | | | | відповідь або | | | | |додаткові питання| | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | | |Перевірено на місці "_____" _____________ 20 ____ р. працівником| | | |апарату ____________ | |----------------------------------------------------------------| | | |Дата, індекс, виконання _________________ | | | |Адресат _________________________________ | | | |Вирішено ________________________________ | |----------------------------------------------------------------| | Результати |1. | | розгляду питань |----------------------------------------------| | |2. | | |----------------------------------------------| | |3. | |----------------------------------------------------------------| |З контролю зняв | | | |_______________________________________________________________ | | | |Справа ___________ Том __________ Аркуш _________ Фонд ________ | | | | Опис __________ Справа ______ | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
Міністерства оборони України С.Г.Верба

Додаток 2
до пункту 2.7 Інструкції
про організацію розгляду
звернень та проведення
особистого прийому громадян
у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах
України

КАРТКА
обліку особистого прийому громадян

------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Хто |Прізвище,| Порушені | Кому | Наслідки | |з/п|прийому|приймає|ім'я, по | питання |доручено | розгляду,| | | | |батькові,|-------------|розгляд, | індекс, | | | | | місце |корот-|індекс| зміст | дата | | | | | прожи- | кий | |доручен- | одержання| | | | |вання чи |зміст | | ня, | відповіді| | | | | місце | | | термін | від | | | | | роботи, | | |виконан- | виконавця| | | | |категорія| | | ня | | | | | |(соціаль-| | | | | | | | |ний стан)| | | | | | | | |заявника | | | | | |---+-------+-------+---------+------+------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
Міністерства оборони України С.Г.Верба

Додаток 3
до пункту 2.7 Інструкції
про організацію розгляду
звернень та проведення
особистого прийому громадян
у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах
України

ЖУРНАЛ
обліку особистого прийому громадян

------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Хто |Прізвище,| Порушені | Кому | Наслідки | |з/п|прийому|приймає|ім'я, по | питання |доручено | розгляду,| | | | |батькові,|-------------|розгляд, | індекс, | | | | | місце |корот-|індекс| зміст | дата | | | | | прожи- | кий | |доручен- | одержання| | | | |вання чи |зміст | | ня, | відповіді| | | | | місце | | | термін | від | | | | | роботи, | | |виконан- | виконавця| | | | |категорія| | | ня | | | | | |(соціаль-| | | | | | | | |ний стан)| | | | | | | | |заявника | | | | | |---+-------+-------+---------+------+------+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5а | 6 | 7 | ------------------------------------------------------------------
Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
Міністерства оборони України С.Г.Верба

Додаток 4
до пункту 2.9 Інструкції
про організацію розгляду
звернень та проведення
особистого прийому громадян
у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах
України

УКАЗІВКИ
щодо заповнення реєстраційно-контрольної
картки (РКК), журналу реєстрації пропозицій, заяв і
скарг громадян і картки (журналу) обліку
особистого прийому громадян
Реєстраційно-контрольна картка

(Лицьовий бік) ------------------------------------------------------------------ | Елементи | Пояснення до заповнення | |--------------------+-------------------------------------------| |Кореспондент |Прізвище, ім'я, по батькові автора, для | | |колективних листів - запис "колективний" і | | |зазначається прізвище одного з авторів | |Адреса |Адреса проживання або роботи, телефон | | |заявника | |Дата надходження |Число, місяць, рік одержання | |кореспонденції | | |Реєстраційний індекс|Початкова літера прізвища автора (для | | |колективних листів, листів без підпису - | | |відповідно "КО", "БП") та порядковий номер | | |кореспонденції | |Звідки одержано |Назва організації, що надіслала | | |кореспонденцію | |Дата надіслання |Число, місяць, рік надіслання листа | | |кореспонденту | |Індекс документа |Індекс супровідного листа організації, що | | |переслала пропозицію, заяву, скаргу | |Попередні звернення |Дати і реєстраційні індекси попередніх | | |звернень | |Короткий зміст |Стислий виклад пропозиції, заяви, скарги | |Резолюція |Переноситься з документа або картки обліку | | |особистого прийому громадян | |Автор резолюції |Посада, прізвище та ініціали | |Термін виконання |Зазначається відповідно до резолюції або | | |термінів виконання, встановлених | | |законодавством | |Відмітки: |Робляться у правій частині лицьового боку | |"Контроль" або "К" |РКК відмітка про контроль, у лівій частині | | |графи - про контроль організації, що | | |переслала і контролює виконання, у правій -| | |про власний контроль | |Вид документа |Пропозиція (зауваження), заява | | |(клопотання), скарга, колективна, без | | |підпису, одержано поштою, на особистому | | |прийомі, передано через уповноважену особу | |Індекси питання |Заповнюються відповідно до форми | |і підпитання |статистичного звіту про розгляд звернень | | |громадян в організаціях згідно з переліком | | |питань і підпитань, визначеним відповідними| | |організаціями | |Категорія |Дані про заявника (інвалід, ветеран війни, | |(соціальний стан) |ветеран праці, багатодітна сім'я, робітник,| |заявника |службовець, підприємець, пенсіонер тощо) | |Виконано за |Зазначається фактичний строк виконання | | | | |______________ днів | | | | | |Код РКК (0203005) |Зазначається у лівому верхньому куті | | |лицьового боку картки за Українським | | |класифікатором управлінської документації, | | |затвердженим постановою Кабінету Міністрів | | |України від 14 квітня 1997 року N 348 | | |( 348-97-п ) "Про затвердження Інструкції | | |з діловодства за зверненнями громадян в | | |органах державної влади і місцевого | | |самоврядування, об'єднаннях громадян, на | | |підприємствах, в установах, організаціях | | |незалежно від форм власності, в засобах | | |масової інформації" | |Штамп "ПОВТОРНО" |Ставиться у прямокутнику ліворуч від | | |відмітки про контроль під час реєстрації | | |повторних звернень | ------------------------------------------------------------------
У разі використання персонального комп'ютера в діловодстві за
пропозиціями, заявами і скаргами громадян допускається
застосування РКК та карток обліку особистого прийому громадян, що
містять усі зазначені та інші необхідні елементи, розміщені у
послідовності, зручній для застосування персонального комп'ютера.

Хід виконання
(Зворотний бік) ------------------------------------------------------------------ | Елементи | Пояснення до заповнення | |-------------------+--------------------------------------------| |Дата передачі на |Зазначається дата вручення документа | |виконання |безпосередньо виконавцю | |Виконавець |Прізвище, ініціали та телефон | | |безпосереднього виконавця (графи | | |заповнюються після кожного переміщення | | |документа) | |Записи про |Новий термін, посада і прізвище керівника, | |продовження |який прийняв рішення про його зміну: | |терміну, попередню |адресат, дата, індекс, короткий зміст | |відповідь або |попередньої відповіді або питання | |додаткові питання | | |Контрольні відмітки|Відмітки про нагадування, стан виконання | | |тощо | |Перевірено на місці|Дата перевірки, прізвище та ініціали особи, | | |що здійснювала перевірку, наслідки перевірки| |Дата, індекс |Дата, реєстраційний індекс документа, в | |виконання |якому міститься остаточне рішення | |Адресат |Зазначаються всі адресати, яким надіслано | | |документ з остаточним рішенням | |Результати розгляду|Короткий виклад прийнятих рішень з усіх | |питань |порушених питань | |Вирішено |Зазначається характер відповіді на | | |пропозицію, заяву, скаргу - позитивна або | | |негативна | |З контролю зняв |Посада, прізвище та ініціали керівника або | | |іншої посадової особи, яка прийняла рішення | | |про зняття з контролю пропозиції, заяви, | | |скарги, та підпис відповідального за | | |контроль | |Справа ______ |Індекс справи за номенклатурою, номер тому | |том _____ |та аркушів (проставляються після прийняття | |аркушів ___________|рішення) | |Фонд _______ |Проставляється після передачі справи до | |опис _____ |архіву | |справа _________ | | ------------------------------------------------------------------
Рекомендується застосовувати картки форматом А5 (148X210) та
А6 (105X148).

ЖУРНАЛ
реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян

------------------------------------------------------------------ |Елементи | Пояснення до заповнення | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 1 |Порядковий номер надається у міру надходження | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 2 |Число, місяць, рік надходження, початкова літера | | |прізвища автора (для колективних листів, листів без | | |підпису - відповідно "КО", "БП") | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 3 |Прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання чи місця| | |роботи та дані про автора заявника (інвалід, ветеран | | |війни, ветеран праці, багатодітна сім'я, працівник, | | |службовець, підприємець, пенсіонер тощо) | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 4 |Назва організації, що надіслала кореспонденцію, дата | | |та індекс супровідного листа, відмітка про контроль | |---------+------------------------------------------------------| |Графа 5, |Стислий виклад порушених питань (підпитань) та їх | | 5а |індекси, що проставляються у такому самому порядку, як| | |і при заповненні РКК | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 6 |Основний зміст та дата резолюції; посада, прізвище та | | |ініціали керівника - автора резолюції, прізвище | | |виконавця, термін виконання (указується відповідно до | | |резолюції або термінів, установлених законодавством) | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 7 |Дата, реєстраційний індекс і зміст документа, в якому | | |міститься остаточне рішення, та прийняті рішення з | | |усіх порушених питань; виконавець, посада, прізвище | | |керівника або посадової особи, яка прийняла рішення | | |про зняття з контролю | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 8 |Заповнюється після прийняття рішення "До справи" | ------------------------------------------------------------------
Реєстрація пропозицій, заяв, скарг ведеться в алфавітному
порядку за початковою літерою прізвища кореспондента.

КАРТКА
обліку особистого прийому громадян

------------------------------------------------------------------ |Елементи | Пояснення до заповнення | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 1 |Заповнюється у картці в разі повторного звернення | | |громадян на особистий прийом, у журналі - у порядку | | |запису громадян на особистий прийом | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 2 |Число, місяць, рік прийому | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 3 |Посада, прізвище та ініціали керівника або іншої | | |посадової особи, що веде прийом | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 4 |Заповнюється аналогічно графі 3 Журналу реєстрації | | |пропозицій, заяв і скарг громадян | |---------+------------------------------------------------------| |Графи 5, |Аналогічно до відповідних граф реєстрації пропозицій, | | 5а |заяв і скарг громадян | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 6 |Прізвище та посада виконавця, зміст доручення, термін | | |виконання; якщо заявнику дано роз'яснення на | | |особистому прийомі, робиться запис "Роз'яснено", а в | | |разі подання громадянином письмової пропозиції, заяви,| | |скарги - запис "Лист" | |---------+------------------------------------------------------| | Графа 7 |Прийняті рішення з порушених в усному зверненні | | |питань; реєстраційний індекс документа, дата одержання| | |відповіді від виконавця, у якій міститься остаточне | | |рішення | ------------------------------------------------------------------
Рекомендується застосовувати картки форматом А5 (148X210) та
А6 (105X148).
Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
Міністерства оборони України С.Г.Верба

Додаток 5
до пункту 7.3 Інструкції
про організацію розгляду
звернень та проведення
особистого прийому громадян
у Міністерстві оборони
України та Збройних Силах
України

ДОВІДКА
про стан роботи зі зверненнями громадян,
особистого прийому та вирішення порушених
у них питань до ______________________________
(орган військового управління)
у ________________________ 200 __ р.
(місяць, квартал, рік)

------------------------------------------------------------------------ | N |Звідки|Кіль-| З них | Кількість | |з/п|надій-|кість|-----------------------------------------|звернень з | | | шли |звер-|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10|11|12|13|14|урахуванням| | |звер- |нень | | | | | | | | | | | | | | |колективних| | |нення | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----------| | 1 |Від | | | | | | | | | | | | | | | | | | |грома-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |дян | | | | | | | | | | | | | | | | | | |поштою| | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----------| | 2 |Від | | | | | | | | | | | | | | | | | | |грома-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |дян на| | | | | | | | | | | | | | | | | | |особи-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |стому | | | | | | | | | | | | | | | | | | |прийо-| | | | | | | | | | | | | | | | | | |мі | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----------| | 3 |Від | | | | | | | | | | | | | | | | | | |вищої | | | | | | | | | | | | | | | | | | |орга- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ніза- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ції | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----------| | 4 |Від | | | | | | | | | | | | | | | | | | |інших | | | | | | | | | | | | | | | | | | |орга- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нів | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------+-----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----------| | Разом | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
1 - колективних, 2 - повторних, 3 - від Героїв, інвалідів
ВВВ, 4 - від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших
громадян, які потребують соціального захисту та підтримки, 5 -
пропозиції, 6 - заяви, клопотання, 7 - скарги, 8 - інформаційні
запити, 9 - надано роз'яснення, необхідну інформацію, 10 -
надіслано на розгляд за належністю іншому органу влади, установі
чи організації, 11 - відмовлено в задоволенні (клопотання, запиту,
скарги), 12 - у стадії розгляду (вирішення), 13 - розглянуто,
надано відповідь з порушеннями термінів, 14 - вирішено позитивно.
Керівник органу
військового управління __________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище)
Начальник Управління розгляду
звернень та прийому громадян
Міністерства оборони України С.Г.Вербавгору