Документ z1511-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.02.2019, підстава - z0083-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.11.2016  № 3301/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2016 р.
за № 1511/29641

Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та позбавлення спеціальних звань

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 179/5 від 22.01.2019}

Відповідно до статей 14, 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», статей 81-85 Закону України «Про Національну поліцію», підпункту 13-2 пункту 12 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, та з метою визначення порядку присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, подання матеріалів для їх присвоєння, а також позбавлення спеціальних звань НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та позбавлення спеціальних звань, що додається.

2. Департаменту персоналу (Сова Н.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
Д.ОлійникО.О.ШубінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
22.11.2016 № 3301/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2016 р.
за № 1511/29641

ПОРЯДОК
присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України та позбавлення спеціальних звань

I. Загальні положення

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статей 14, 23 Закону України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», статей 81-85 Закону України «Про Національну поліцію», підпункту 13-2 пункту 12 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, визначає умови присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України (далі - ДКВС України) та позбавлення спеціальних звань, перелік необхідних для цього документів та строки їх подання.

2. Спеціальні звання залежно від категорії осіб, яким вони присвоюються, поділяються на первинні та чергові.

3. Первинні спеціальні звання рядового і начальницького складу ДКВС України присвоюються особам, уперше прийнятим або переведеним на службу в Адміністрацію Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональні управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації, установи виконання покарань, слідчі ізолятори, навчальні заклади, установи і організації, створені для забезпечення виконання завдань ДКВС України (далі - органи і установи), з міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів з наявним військовим або іншим спеціальним званням у порядку переатестування.

{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 179/5 від 22.01.2019}

4. Чергові спеціальні звання присвоюються особам рядового і начальницького складу ДКВС України, особам, переведеним з міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, правоохоронних органів, особовому складу яких відповідно до законодавства присвоюються військові чи спеціальні звання, за умови відповідності спеціального звання, до присвоєння якого подається особа, спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою, а також за досягнення високих результатів в оперативно-службовій діяльності, сміливі та самовіддані дії при виконанні службових обов’язків достроково та на один ступінь вище звання, передбаченого займаною штатною посадою.

5. Первинні спеціальні звання рядового і молодшого начальницького складу ДКВС України присвоюються керівниками органів і установ, які приймають рішення про прийняття на службу, одночасно з рішенням про прийняття на службу та призначення на посаду.

6. Первинні спеціальні звання середнього і старшого начальницького складу присвоює Міністр юстиції України.

7. Чергові спеціальні звання мають право присвоювати:

1) керівники органів і установ - спеціальні звання молодшого, середнього начальницького складу, щодо яких вони приймають рішення про прийняття на службу;

2) керівники Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України, міжрегіональних управлінь з питань виконання кримінальних покарань та пробації, навчальних закладів - спеціальні звання молодшого начальницького складу достроково та на один ступінь вище звання, передбаченого займаною штатною посадою;

{Підпункт 2 пункту 7 розділу I в редакції Наказу Міністерства юстиції № 179/5 від 22.01.2019}

3) Міністр юстиції України - спеціальні звання старшого начальницького складу до полковника внутрішньої служби включно, а також спеціальні звання середнього і старшого начальницького складу достроково та на один ступінь вище звання, передбаченого займаною штатною посадою;

4) Президент України - спеціальні звання вищого начальницького складу.

8. Строки вислуги в спеціальних званнях молодшого начальницького складу:

молодшого сержанта внутрішньої служби - 1 рік;

сержанта внутрішньої служби - 2 роки;

старшого сержанта внутрішньої служби - 3 роки;

прапорщика внутрішньої служби - 5 років.

Строки вислуги в званнях рядового внутрішньої служби, старшини внутрішньої служби, а також старшого прапорщика внутрішньої служби не встановлюються.

9. Строки вислуги в спеціальних званнях осіб середнього і старшого начальницького складу:

молодшого лейтенанта внутрішньої служби - 1 рік;

лейтенанта внутрішньої служби - 2 роки;

старшого лейтенанта внутрішньої служби - 3 роки;

капітана внутрішньої служби - 3 роки;

майора внутрішньої служби - 4 роки;

підполковника внутрішньої служби - 5 років.

Строки вислуги в званнях полковника внутрішньої служби і вище не встановлюються.

10. Чергові спеціальні звання особам рядового і начальницького складу ДКВС України присвоюються в послідовному порядку після закінчення встановленого строку вислуги в попередньому званні за умови відповідності штатної посади чергового звання спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою та позитивної характеристики.

11. Строк вислуги в спеціальному званні обчислюється від дня підписання наказу про присвоєння звання.

12. Особам, які раніше проходили службу в Збройних Силах України, інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, правоохоронних органах, особовому складу яких відповідно до законодавства присвоюються військові чи спеціальні звання і приймаються на службу в ДКВС України, присвоюються спеціальні звання, відповідні тим, які вони мали за попереднім місцем проходження служби в порядку переатестування.

Особи, які раніше проходили службу в ДКВС України на посадах молодшого, середнього та старшого начальницького складу, у разі повторного прийому на службу зараховуються в кадри ДКВС України керівниками органів і установ, які приймають рішення про прийняття на службу та призначення на посаду, у спеціальних званнях, які вони мали перед звільненням, про що видається відповідний наказ.

{Пункт 12 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 179/5 від 22.01.2019}

13. Чергові спеціальні звання особам, зазначеним у пункті 12 цього розділу, присвоюються з урахуванням сукупності строку перебування в наявному спеціальному (військовому) званні до звільнення та строку перебування в цьому званні після зарахування до кадрів ДКВС України.

14. Особам начальницького складу, пониженим у спеціальному званні на один ступінь, строк вислуги для присвоєння чергового спеціального звання починає обраховуватися з дня видання наказу по особовому складу про пониження в попередньому спеціальному званні на один ступінь.

15. Особам начальницького складу ДКВС України, поновленим у спеціальному званні у зв’язку із скасуванням як незаконного наказу про присвоєння спеціального звання, до вислуги років для отримання чергового спеціального звання зараховується строк вислуги у спеціальному званні, що було їм присвоєно внаслідок видання незаконного наказу, а також строк вислуги в наявному спеціальному званні до видання незаконного наказу.

16. Чергові спеціальні звання начальницького складу до полковника внутрішньої служби включно слухачам (у тому числі аспірантам і докторантам) відомчих навчальних закладів, присвоюються під час навчання після закінчення встановленого строку вислуги у спеціальному званні в разі відповідності чергового спеціального звання званню, передбаченому останньою штатною посадою, яку вони займали перед вступом до навчального закладу, аспірантури чи докторантури.

17. Присвоєння чергових спеціальних звань особам начальницького складу ДКВС України, прикомандированим або відрядженим із залишенням у кадрах до інших органів державної влади (установ, організацій), органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів (установ, організацій) за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку особа начальницького складу займала до відрядження.

18. Достроково спеціальні звання можуть бути присвоєні в порядку заохочення після закінчення не менше половини визначеного строку вислуги в спеціальному званні у разі відповідності спеціального звання, що присвоюється, спеціальному званню, передбаченому займаною штатною посадою.

19. Чергові спеціальні звання на один ступінь вище від спеціального звання, передбаченого займаною штатною посадою, можуть присвоюватися в порядку заохочення після закінчення не менше ніж півтора строку вислуги у попередньому спеціальному званні.

20. Наказ про присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу ДКВС України видається один раз на місяць в останній робочий день місяця.

21. Строк вислуги в спеціальному званні обчислюється від дня підписання наказу про присвоєння цього звання.

ІІ. Подання матеріалів для присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького складу ДКВС України

1. Для присвоєння первинних спеціальних звань середнього та старшого начальницького складу, чергових спеціальних звань старшого начальницького складу, за сукупністю строків перебування в спеціальному званні, у порядку переатестування, зарахування на службу в ДКВС України до служби управління персоналом Міністерства юстиції України надсилається подання про присвоєння спеціального звання внутрішньої служби (додаток 1), у якому зазначається:

1) у разі присвоєння первинного спеціального звання - інформація про зняття з військового обліку або надання відстрочки на період проходження служби в ДКВС України  та результати висновку військово-лікарської комісії;

2) у разі присвоєння первинного спеціального звання, спеціального звання полковника внутрішньої служби, спеціального звання достроково, за сукупністю строків перебування в наявному спеціальному (військовому) званні, у порядку переатестування, а також зарахування до кадрів ДКВС України - усі посади з початку трудової діяльності, проходження служби, навчання на денних відділеннях навчальних закладів та причини перерв.

2. До документів про присвоєння первинного спеціального звання середнього та старшого начальницького складу додаються завірені працівником підрозділу персоналу відповідного органу чи установи копії диплома про закінчення вищого навчального закладу, додатка до нього, військового квитка.

3. Матеріали для присвоєння чергових спеціальних звань старшого начальницького складу ДКВС України особам, у яких установлений строк вислуги в спеціальному званні закінчується на перше число наступного місяця, надсилаються до служби управління персоналом Міністерства юстиції України до 05 числа поточного місяця.

4. За своєчасне подання матеріалів про присвоєння спеціальних звань начальницького складу ДКВС України відповідає керівник органу чи установи, у якому проходить службу особа, що представляється до присвоєння спеціального звання.

Матеріали про присвоєння спеціальних звань виконуються у друкованому вигляді, виправлення в них не допускаються. Разом з поданням про присвоєння спеціального звання до служби управління персоналом Міністерства юстиції України направляється довідка про відсутність дисциплінарного стягнення.

5. У разі несвоєчасного подання матеріалів про присвоєння чергового спеціального звання особам начальницького складу до служби управління персоналом Міністерства юстиції України надсилається аргументована інформація про причини порушення термінів подання та заходи реагування до осіб, які таке порушення допустили.

6. Подання про присвоєння спеціальних звань, які надсилаються до служби управління персоналом Міністерства юстиції України, подаються за підписом керівників органів та установ або осіб, які виконують їх обов’язки.

IІІ. Порядок заповнення подання про присвоєння спеціальних звань особам начальницького складу ДКВС України

1. При підготовці подань про присвоєння первинних та чергових спеціальних звань рядового і начальницького складу (далі - Подання) необхідно дотримуватися таких вимог:

1) у пункті 1 надається інформація про граничне спеціальне звання за займаною штатною посадою;

2) у пункті 2 визначається, до якого (первинного, чергового, достроково або на один ступінь вище передбаченого штатною посадою) звання подається кандидат на його присвоєння;

3) у пункті 3 вказуються наявне спеціальне звання, прізвище, ім’я, по батькові, особистий номер кандидата на присвоєння чергового звання, займана ним посада, орган чи установа ДКВС України, у якому він проходить службу;

4) пункт 4 заповнюється при присвоєнні особистого номера особі, яка вперше зараховується в кадри ДКВС України;

5) у пункті 5 вказується число, місяць та рік народження особи, яка подається до присвоєння спеціального звання;

6) у пункті 6 подаються інформація про навчальний заклад, у якому навчався працівник, та дата його закінчення, рівень, ступінь та кваліфікація вищої освіти;

7) у пункті 7 у разі наявності указуються науковий ступінь, учене звання;

8) при присвоєнні первинного спеціального звання середнього та старшого начальницького складу в пункті 8 указуються в разі наявності військове звання запасу або інше спеціальне звання, яке кандидат мав до зарахування до ДКВС України;

9) при присвоєнні спеціального звання за сукупністю вислуги років у пункті 8 указуються в разі наявності військове звання запасу або інше спеціальне звання, яке кандидат мав до зарахування до ДКВС України, а також наявне спеціальне звання начальницького складу ДКВС України.

При наданні відомостей, зазначених у підпунктах 8 та 9 цього пункту, обов’язково зазначаються, яким органом чи установою ДКВС України, міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади присвоєно військове або спеціальне звання, дата та номер наказу;

10) у пункті 9 наводяться відомості про наявність в особи, якій присвоюється первинне спеціальне звання, довідки військово-лікарської комісії про придатність до служби в ДКВС України, її обліковий номер та дата видачі;

11) у пункті 10 викладається інформація про зняття з військового обліку, яким військовим комісаріатом і коли прийнято таке рішення, номер військового квитка або посвідчення про приписку до призовної дільниці, дату видачі цих документів;

12) у пункті 11 викладається інформація, що характеризує особу, яка подається до присвоєння спеціального звання;

13) у пункті 12 зазначається висновок керівника органу чи установи;

14) у пункті 13 наводяться відомості відповідно до вимог, установлених у підпункті 2 пункту 1 розділу ІІ цього Порядку.

2. При присвоєнні чергового спеціального звання у Поданні заповнюються пункти 1-3, 5-8, 11-13, 14.

ІV. Порядок позбавлення спеціальних звань

1. Особи начальницького складу ДКВС України можуть бути позбавлені спеціального звання за вчинення кримінального правопорушення на підставі вироку суду, що набрав законної сили.

Позбавлення спеціального звання здійснюється за наказом Міністра юстиції України,  керівника органу чи установи, який присвоїв відповідне спеціальне звання.

2. Підрозділи персоналу органів чи установ протягом десяти днів з моменту отримання належним чином завіреної копії вироку суду, що набрав законної сили, про позбавлення спеціального звання осіб молодшого та середнього начальницького складу готують відповідний наказ з особового складу.

3. Для підготовки проекту наказу про позбавлення спеціального звання осіб старшого начальницького складу підрозділи персоналу органів чи установ в десятиденний строк надсилають до служби управління персоналом Міністерства юстиції України подання про позбавлення спеціального звання внутрішньої служби (додаток 2) та завірену належним чином копію вироку суду, що набрав законної сили.

4. Про виконання рішення суду в частині позбавлення спеціального звання осіб начальницького складу керівники органів чи установ у  тридцятиденний термін повідомляють про це відповідний суд.

Директор Департаменту
персоналу


Н.П. СоваДодаток 1
до Порядку присвоєння спеціальних звань
особам рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України та позбавлення
спеціальних звань
(пункт 1 розділу ІІ)

ПОДАННЯ
про присвоєння спеціального звання внутрішньої служби
(зарахування в кадри ДКВС України)


Додаток 2
до Порядку присвоєння спеціальних звань
особам рядового і начальницького складу
Державної кримінально-виконавчої
служби України та позбавлення
спеціальних звань
(пункт 3 розділу ІV)

ПОДАННЯ
про позбавлення спеціального звання внутрішньої службивгору