Документ z1509-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.06.2014, підстава - z0511-14

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2005  № 386


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2005 р.
за № 1509/11789

Про затвердження Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету статистики
№ 428/1 від 22.10.2010
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 486 від 23.04.2014}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2005 року № 499 "Про внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, що додається.

2. Адміністративно-господарському департаменту (Царський В.І.) довести цей наказ до відома начальників Головного міжрегіонального управління статистики у місті Києві, головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики в місті Севастополі.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Шишкіну К.М.

Голова

О.Г. Осауленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держкомстату України
28.11.2005 № 386


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2005 р.
за № 1509/11789

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

{У тексті Положення слово “інформація” у всіх відмінках замінено словом “відомості” у відповідному відмінку; слово “надається” замінено словом “надаються” згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

1. Це Положення розроблено відповідно до пункту 18 Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі - Реєстр), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 118 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2005 № 499), для забезпечення в межах чинного законодавства відкритості, доступності, законності одержання та використання відомостей.

2. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законами.

{Пункт 2 в редакції Наказу Державного комітету статистики № 428/1 від 22.10.2010}

3. Користувачами Реєстру є юридичні особи (їх уповноважені представники при наявності належно оформленого підтвердження наданих їм повноважень) та фізичні особи, які подали письмовий запит про надання відомостей з Реєстру.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

4. Відомості щодо суб'єктів Реєстру надаються користувачам за такими категоріями даних:

- ідентифікаційні - ідентифікаційний код та найменування суб'єкта;

- класифікаційні - види економічної діяльності, територіальна належність, організаційно-правова форма господарювання, інституційний сектор економіки, найменування органу, до сфери управління якого належить юридична особа, яка діє на основі державної власності, тощо, а також класифікаційні коди відповідно до державних класифікаторів;

{Абзац третій пункту 4 в редакції Наказу Державного комітету статистики № 428/1 від 22.10.2010}

- довідкові - місцезнаходження, прізвище керівника, телефон, факс, адреса електронної пошти;

{Абзац четвертий пункту 4 в редакції Наказу Державного комітету статистики № 428/1 від 22.10.2010}

- реєстраційні - відомості про створення, припинення суб'єктів та вчинення інших реєстраційних дій щодо них.

5. Відомості з Реєстру надаються користувачу на підставі письмового запиту у вигляді:

аналітичних таблиць, сформованих шляхом зведення й угруповання даних Реєстру та знеособлених статистичних показників;

класифікаторів;

базових та розширених даних з Реєстру.

До складу базових даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище та телефон керівника;

дані щодо видів економічної діяльності;

інституційний сектор економіки;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

До складу розширених даних входять:

ідентифікаційний код, організаційно-правова форма юридичної особи (відокремленого підрозділу);

ідентифікаційний код та найменування юридичної особи (для відокремлених підрозділів юридичних осіб);

територіальна належність та місцезнаходження;

прізвище, телефон/факс керівника/голови ліквідаційної комісії, керуючого санацією;

адреса електронної пошти;

дані щодо всіх видів економічної діяльності, указаних у реєстраційних документах;

інституційний сектор економіки;

орган державної реєстрації;

дата проведення первинної реєстрації;

дата та місце проведення останніх реєстраційних дій.

Аналітичні таблиці містять відомості за критеріями відбору, указаними в запиті.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

6. Відомості з Реєстру надаються на запит користувача про видачу відомостей на паперовому носії або в електронному вигляді.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

{Пункт 7 виключено на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

7. Класифікатори надаються на запит користувача тільки в електронному вигляді.

8. Відомості в електронному вигляді надаються у спосіб та у форматі, що узгоджені з користувачем. На паперовому носії відомості надаються обсягом не більше ніж 100 записів (запис містить відомості про один суб'єкт). Весь інформаційний фонд Реєстру на запит користувачу не надаються.

9. У запиті щодо надання відомостей зазначаються критерії відбору даних з Реєстру, термін та спосіб одержання відомостей. Критеріями відбору можуть бути показник або сукупність показників, за якими здійснюються пошук і формування аналітичних таблиць.

{Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

10. Запит подається особисто, надсилається поштою або іншими засобами зв'язку.

11. Передача користувачами відомостей, одержаних з Реєстру, третім особам на комерційній основі забороняється.

{Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

12. Надання відомостей з Реєстру є платним. Розмір плати за надання відомостей з Реєстру встановлюється Держстатом України. Поштові витрати на пересилку відомостей відшкодовуються за рахунок користувача.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

13. Відомості надаються після оплати користувачем вартості наданих послуг. Документом, що підтверджує внесення плати, є квитанція або платіжне доручення з відміткою банку.

14. Верховна Рада України, Секретаріат Президента України, Кабінет Міністрів України, Національний банк України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, інші органи державної влади, що фінансуються з державного бюджету, звільняються від плати за надання відомостей з Реєстру, якщо такий запит подається у зв'язку зі здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством.

15. Виконання запиту здійснюється відповідно до нормативних актів, які регулюють строки надання відомостей.

16. Облік наданих відомостей з Реєстру здійснюється в журналі обліку запитів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Форма журналу наведена в додатку.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

Директор департаменту
планування та організації
статистичних спостереженьО.Е. Остапчук
Додаток
до пункту 16 Положення про порядок
і умови користування даними Єдиного
державного реєстру підприємств
та організацій України

ЖУРНАЛ
обліку запитів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Вх. №

Дата надходження

Вих. №, дата листа

Дані про користувача

Стислий зміст

Примітка

Дані про видачу відомостей

Дата видачі

Обсяг наданих відомостей

Відмітка про оплату

Особа, яка отримала відомості

№ документа

Сума

Прізвище, ім'я, по батькові

Телефон

Підпис

Дата оплати

Каса

Банк

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 486 від 23.04.2014}

Директор департаменту
планування та організації
статистичних спостереженьО.Е. Остапчуквгору