Документ z1506-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.09.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 02.01.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
17 вересня 2018 року № 1008


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1506/32598

ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з проведення державної атестації наукових установ

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає завдання, основні організаційні засади і умови діяльності експертної комісії з проведення державної атестації наукових установ (далі - експертна комісія) відповідно до Методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2018 року № 1008 (далі - Методика).

2. Терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених в Законах України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про запобігання корупції», Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540 (далі - Порядок), Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (далі - Перелік), та у Методиці.

3. Експертна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МОН та цим Положенням.

II. Порядок формування та діяльності експертної комісії

1. Експертна комісія є консультативно-дорадчим органом, що утворюється при МОН в установленому законодавством порядку для визначення відповідно до Порядку та Методики атестаційних оцінок наукових установ, у складі голови експертної комісії, заступника (заступників) голови експертної комісії, секретаря та членів експертної комісії з числа осіб, зазначених у пункті 15 Порядку, за пропозиціями центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, інших органів, до сфери управління якого належать (у віданні якої перебувають) наукові установи, та провідних закладів вищої освіти.

Секретарем експертної комісії визначають представника (одного з представників) МОН.

2. Експертна комісія:

1) визначає з урахуванням пункту 1 розділу II Методики наукові напрями, за якими проводиться державна атестація, необхідну кількість експертних груп та кількісний склад кожної експертної групи;

2) подає МОН на затвердження в установленому порядку персональні склади експертних груп, сформовані на основі Переліку кандидатів у члени експертних груп з оцінювання ефективності діяльності наукових установ відповідно до пункту 2 розділу II Положення про експертні групи з проведення державної атестації наукових установ, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 вересня 2018 року № 1008;

3) заслуховує інформацію голови експертної групи про результати експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи; аналізує та обговорює поданий експертною групою відповідно до пункту 2 розділу II Методики експертний висновок щодо результатів експертного оцінювання ефективності діяльності наукової установи з урахуванням поданих нею інформаційних матеріалів;

4) приймає за потреби рішення про застосування додаткових специфічних показників для врахування особливостей діяльності наукової установи та/або залучення додаткових експертів, у тому числі закордонних;

5) вирішує питання, пов’язані з потенційним конфліктом інтересів члена експертної комісії, члена експертної групи або з відстороненням члена експертної групи від участі в експертній групі;

6) вживає вичерпних заходів щодо усунення обставин виникнення потенційного конфлікту інтересів, а також не допускає вчинення дій чи бездіяльності, що можуть спричинити виникнення потенційного конфлікту інтересів або створити враження його наявності;

7) визначає у місячний строк відповідно до Методики на підставі експертного висновку, поданого експертною групою, атестаційну оцінку наукової установи;

8) приймає рішення, що мають рекомендаційний характер, щодо віднесення наукової установи до тієї чи іншої класифікаційної групи відповідно до пункту 2 розділу III Методики;

9) готує висновок про результат державної атестації наукової установи та подає його МОН на затвердження в установленому законодавством порядку.

3. Засідання експертної комісії проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови. Рішення експертної комісії вважається правоможним, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів, і приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загальної кількості членів експертної комісії.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні експертної комісії є вирішальним.

4. Член експертної комісії:

не має права делегувати свій голос іншій особі;

зобов’язаний:

брати участь у засіданнях експертної комісії;

перед засіданням (на засіданні) експертної комісії письмово повідомити голову експертної комісії про наявність або відсутність потенційного конфлікту інтересів відповідно до законодавства з урахуванням положень пункту 8 Методики щодо наукових установ, які розглядаються на засіданні експертної комісії;

не брати участі у голосуванні щодо наукової установи, відносно якої у нього наявний потенційний конфлікт інтересів.

Допускається дистанційна участь члена експертної комісії у засіданні експертної групи з використанням сучасних засобів зв’язку.

5. Експертна комісія рішення приймає окремо для кожної наукової установи, про що робиться відповідний запис у протоколі засідання експертної комісії.

Член експертної комісії у разі своєї незгоди з рішенням експертної комісії має право письмово викласти окрему думку, яка додається до протоколу засідання експертної комісії.

6. Протокол засідання експертної комісії веде секретар експертної комісії. Протокол засідання експертної комісії підписується усіма присутніми на засіданні членами експертної комісії та подається до МОН.

7. Засідання експертної комісії проводяться згідно з графіком або за потреби.

Оприлюднення графіка засідань експертної комісії забезпечує МОН на своєму офіційному веб-сайті.

Проведення засідань експертної комісії забезпечує МОН.

Виконуючий обов’язки
директора департаменту
науково-технічного розвиткуО.А. Хименковгору