Про затвердження Змін до Державного стандарту денного догляду
Мінсоцполітики України; Наказ від 07.12.20181834
Документ z1499-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.12.2018  № 1834


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1499/32951

Про затвердження Змін до Державного стандарту денного догляду

Відповідно до Законів України «Про соціальні послуги», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» та на виконання завдання, визначеного абзацом дев’ятим пункту 8 статті 2 Указу Президента України від 13 грудня 2016 року № 553 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю», НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Державного стандарту денного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1363/23895, що додаються.

2. Управлінню інтегрованих соціальних послуг (Пінчук І.М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Чуркіну О.І.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Громадської організації «Всеукраїнська
організація Союз осіб з інвалідністю України»

Виконавчий директор Всеукраїнської
громадської організації «Коаліція захисту
прав осіб з інвалідністю внаслідок
інтелектуальних порушень»

Виконавчий директор Асоціації міст України

Голова Громадської організації
«Всеукраїнський центр допомоги учасникам АТО»

Генеральний Секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Виконавчий Віце-президент Конфедерації
роботодавців України

Перший заступник Голови Спільного
представницького органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного
представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні

В.о. Міністра охорони здоров’я України

В.о. Міністра фінансів України
В.В. Назаренко
Р.І. Кравченко

О.В. Слобожан


О.Д. Ліпіріді
В. Назаренко


О. Мірошниченко


О.О. ШубінР. Іллічов

У. Супрун

О. Маркарова


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства соціальної
політики України
07 грудня 2018 року № 1834


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2018 р.
за № 1499/32951

ЗМІНИ
до Державного стандарту денного догляду

1. У розділі І:

1) пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Цей Державний стандарт застосовується для:

організації надання соціальної послуги денного догляду особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами психіки; особам з інвалідністю, у тому числі із психічними розладами (крім осіб, які скоїли суспільно небезпечну дію та отримують амбулаторну примусову психіатричну допомогу за рішенням суду) та інтелектуальними порушеннями, дітям з інвалідністю від трьох років, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (далі - особи похилого віку та особи з інвалідністю);

моніторингу та оцінки якості надання соціальної послуги денного догляду;

визначення тарифу на платну соціальну послугу денного догляду.

Соціальна послуга денного догляду в обсязі, визначеному цим Державним стандартом, надається безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати.»;

2) у пункті 1.3:

в абзаці другому слово «стану» замінити словом «ступеня»;

абзац третій після слова «моніторинг» доповнити словами «та оцінка»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Інші терміни застосовуються у значеннях, визначених Законами України «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про психіатричну допомогу» та іншими нормативно-правовими актами.».

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Підставою для отримання соціальної послуги денного догляду є звернення потенційного отримувача соціальної послуги / його законного представника до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад, сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі - структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) або суб’єкта, що надає соціальну послугу, із заявою та документом, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги / його законного представника (для недієздатних осіб - документа, що підтверджує повноваження законного представника).»;

2) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

«2.2. Рішення про надання соціальної послуги денного догляду чи відмову у її наданні приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу, протягом 14 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача(ем) соціальної послуги / його законного(им) представника(ом) та з урахуванням його індивідуальних потреб.»;

3) пункт 2.3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.4, 2.5 вважати відповідно пунктами 2.3, 2.4;

4) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

«2.3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити отримувачеві соціальної послуги у її наданні, якщо він не здатний задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, у тому числі через недостатній для отримання соціальної послуги ступінь індивідуальних потреб, визначений відповідно до розділу III цього Державного стандарту. Відмова має супроводжуватися поясненням причин та довідковою інформацією (у разі її наявності) про можливість отримати таку соціальну послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу. Копія рішення про відмову у соціальній послузі направляється місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.»;

5) абзац п’ятий пункту 2.4 викласти в такій редакції:

«наявність медичних протипоказань для надання соціальної послуги денного догляду (у тому числі усі хвороби в гострому періоді, що потребують стаціонарного лікування, зокрема у спеціалізованих закладах (відділеннях) охорони здоров’я, гострі інфекційні захворювання, гострі стадії психічних захворювань і хронічні психічні захворювання у стані загострення);».

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду згідно з додатком 1 до цього Державного стандарту проводиться протягом 10 календарних днів з дати звернення (подання заяви) отримувача(ем) соціальної послуги / його законного(им) представника(ом).»;

2) абзаци другий, третій пункту 3.2 замінити чотирма абзацами такого змісту:

«Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться надавачем соціальної послуги (фахівцем у сфері надання соціальних послуг, соціальним працівником або мультидисциплінарною командою (за потреби)) із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.

Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги визначається:

для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями - за кількістю балів, зазначених у таблиці 1 додатка 1 до цього Державного стандарту з урахуванням балів за шкалою оцінки можливостей виконання елементарних дій та шкалою оцінки можливостей виконання складних дій (таблиці 2, 3 додатка 1 до цього Державного стандарту відповідно). Для отримання соціальної послуги сумарний результат оцінки можливостей виконання елементарних та складних дій має бути не менше ніж 25 балів, для дітей з інвалідністю - не менше ніж 32 бали;

для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами - відповідно до шкали оцінки навичок проживання за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (далі - Картка), наведених відповідно у таблицях 4, 5 додатка 1 до цього Державного стандарту. Для отримання соціальної послуги рівень навичок проживання за категоріями «Організація харчування», «Зовнішній вигляд, дотримання правил особистої гігієни», «Здоров’я», «Утримання помешкання», «Дотримання правил безпеки та поведінки в разі надзвичайних ситуацій», «Міжособистісні відносини», «Знання ресурсів громади», «Обізнаність у юридичній сфері» має бути щонайменше задовільним, а сумарний результат за цими категоріями має становити не менше ніж 35 балів, за іншими категоріями - щонайменше базовим, а сума балів за такими категоріями має бути не менше ніж 25.»;

3) у пункті 3.3 слова «Результати визначення» замінити словами «Результати комплексного визначення ступеня»;

4) у пункті 3.4:

в абзаці першому слово «дня» виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

«Надалі визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги проводиться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.».

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 викласти в такій редакції:

«4.1. Індивідуальний план згідно з додатком 2 до цього Державного стандарту є основою для надання соціальної послуги денного догляду та ґрунтується на результатах комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.»;

2) абзац перший пункту 4.2 викласти в такій редакції:

«4.2. Індивідуальний план складається протягом 5 робочих днів після визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги із залученням отримувача соціальної послуги та/або його законного представника.»;

3) в абзаці сьомому пункту 4.3 слово «дня» виключити, слова «раз на півроку» замінити словами «раз на рік».

5. У розділі VII:

1) абзац третій пункту 7.1 викласти в такій редакції:

«суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо інформування потенційних отримувачів соціальної послуги про зміст соціальної послуги, порядок звернення за її наданням, порядок і умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу, викладається на контрастному фоні шрифтом, розмір якого дає змогу вільно прочитати текст, у тому числі особам із порушеннями зору, та має бути візуально доступною для осіб, що переміщуються у кріслах колісних. Інформація також надається у спеціальних листівках, буклетах, брошурах, за потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) для отримувачів соціальної послуги, які не бачать, але читають за допомогою цього шрифту. Інформація для отримувачів соціальної послуги подається мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю з інтелектуальними порушеннями. Інформація розміщується в засобах масової інформації, на веб-сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, тощо.»;

2) абзац другий пункту 7.4 викласти в такій редакції:

«суб’єкт, що надає соціальну послугу, вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про психіатричну допомогу», конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги та їхніх законних представників;»;

3) доповнити розділ новим пунктом 7.5 такого змісту:

«7.5. Під час надання соціальної послуги забезпечується дотримання інших принципів, визначених законодавством.».

6. У розділі VIII:

1) пункт 8.1 викласти в такій редакції:

«8.1. Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги денного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання згідно з додатком 3 до цього Державного стандарту передбачають:

для отримувачів соціальної послуги І, II груп рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування;

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

допомогу у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу);

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування;

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для отримувачів соціальної послуги IV, V груп рухової активності:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

допомогу у самообслуговуванні (особиста гігієна, руховий режим, приймання ліків, годування);

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг, у тому числі допомогу у виконанні лікувальних фізичних вправ;

формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами:

забезпечення умов для денного перебування;

забезпечення харчуванням (від одного до чотирьох разів на добу (за потреби));

допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, приймання ліків, годування);

спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

формування та підтримку навичок самообслуговування, у тому числі навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби);

психологічну підтримку;

організацію денної зайнятості, дозвілля;

представництво інтересів;

допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги;

транспортні послуги з підвезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду і назад до місця проживання.»;

2) доповнити пункт 8.2 новим абзацом такого змісту:

«Для осіб з когнітивними розладами психіки та/або інтелектуальними та/або психічними розладами зміст та обсяг соціальної послуги денного догляду визначаються за результатами оцінювання навичок незалежного проживання за основними категоріями, що проводиться відповідно до Картки, з урахуванням групи рухової активності.».

7. У розділі IX:

1) пункт 9.1 після слів «отримувачів соціальної послуги» доповнити словом «та»;

2) пункт 9.3 викласти в такій редакції:

«9.3. Надавачі соціальної послуги повинні володіти знаннями й навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженому наказом Міністерства соціальної політики України від 29 березня 2017 року № 518.»;

3) пункт 9.4 доповнити новим абзацом такого змісту:

«запобігання професійному (емоційному) вигоранню надавачів соціальної послуги, зокрема шляхом організації обміну досвідом і супервізій.».

8. Пункт 10.2 розділу Х після слова «опалення» доповнити словами «, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів.».

9. В абзаці другому розділу XVI слова «що враховуються в обсязі міжбюджетних трансфертів,» виключити.

10. У тексті Державного стандарту слова «інваліди» та «діти-інваліди» в усіх відмінках замінити відповідно словами «особи з інвалідністю» та «діти з інвалідністю» у відповідних відмінках.

11. У додатку 1 до Державного стандарту:

1) назву додатка викласти в такій редакції:

«Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду»;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями визначається на підставі оцінки можливості виконання елементарних та складних дій:»;

3) після виноски «**» таблиці 3 доповнити додаток новими пунктами 7-13 такого змісту:

«7. Ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з числа осіб похилого віку з когнітивними розладами психіки та осіб з інвалідністю з інтелектуальними та/або психічними розладами визначається на підставі оцінки навичок проживання за основними категоріями (таблиця 4), що проводиться відповідно до Картки (таблиця 5) та оцінки можливості виконання елементарних та складних дій (для визначення ступеня рухової активності).

8. Метою заповнення Картки є оцінка навичок проживання особи шляхом визначення кількісних показників потреби в соціальній послузі, що базується на уніфікованих показниках рівня володіння навичками виконання елементарних та складних дій у 14 категоріях життєдіяльності.

9. В оцінюванні навичок проживання отримувача соціальної послуги беруть участь особа, яку оцінюють, фахівці мультидисциплінарної команди, законні представники, інші особи, які здійснюють догляд і знають навички отримувача соціальної послуги.

10. Для кожної з 14 категорій життєдіяльності запропоновано 25 характеристик володіння навичками, поділених за складністю на 5 рівнів (від найнижчого до високого) по 5 характеристик для кожного. За кожне підтвердження наявності в особи, яку оцінюють, певної характеристики нараховується один бал.

11. Оцінювання навичок проживання починається з найнижчого рівня. До наступного рівня оцінювання переходять за наявності ствердних відповідей щодо всіх п’яти характеристик, за які відповідно зараховується п’ять балів.

Якщо на найнижчому рівні ствердними є відповіді на чотири або менше запитань, рівень володіння навичками оцінюється як найнижчий.

Якщо на рівнях від базового до високого ствердними є відповіді на одне або два запитання, рівень володіння навичками оцінюється як попередній; якщо ствердними є три або чотири відповіді, зараховується цей рівень володіння навичками.

12. Отримувач соціальної послуги може мати високий рівень навичок проживання за однією категорією, але базовий чи найнижчий - за іншою.

13. Найнижчий рівень навичок для всіх категорій життєдіяльності означає, що особа не виявляє ознак розуміння необхідності виконання певних функцій та здатності їх виконувати без сторонньої допомоги і тому потребує значної підтримки фахівця.»;

4) доповнити додаток 1 новими таблицями 4, 5 такого змісту:

«Таблиця 4

Шкала оцінки навичок проживання за основними категоріями

Таблиця 5

Картка визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги»

12. Додатки 3, 4 до Державного стандарту викласти в такій редакції:


«Додаток 3
до Державного стандарту денного догляду
(пункт 8.1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги денного догляду осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, форми роботи та орієнтовний час для їх виконання

№ з/п

Назва заходу

Форма роботи (індивідуальна/ групова (І/Гр)

Періодичність, орієнтовний час виконання (хв, середній показник)*

Нормативи забезпечення

1

2

3

4

5

І

Забезпечення умов для денного перебування

1.1

Створення соціально-побутових умов для денного перебування (забезпечення твердим та м’яким інвентарем, посудом)

І

Постійно

Відповідно до наказів Мінсоцполітики від 09 жовтня 2013 року № 653 «Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів», зареєстрованого в Мін’юсті 04 грудня 2013 року за № 2057/24589, та від 18 серпня 2015 року № 852 «Про затвердження Типового положення про відділення денного догляду для осіб похилого віку та інвалідів», зареєстрованого в Мін’юсті 04 вересня 2015 року за № 1057/27502

II

Забезпечення харчуванням

2.1

Організація харчування

І/Гр

Від одного до чотирьох разів на день (за потреби)

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 324 «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики» та від 20 жовтня 2010 року № 953 «Про встановлення норм харчування на підприємствах, в організаціях та установах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики»

III

Спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг

3.1

Спостереження за виконанням рекомендацій лікарів відповідно до медичних показань

І

15


3.2

Контроль за прийомом ліків за приписом лікаря

І

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


3.3

Вимірювання артеріального тиску

І

10 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


3.4

Закапування крапель

І

5 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


3.5

Надання реабілітаційних послуг

І

відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю в межах відповідної діяльності установи


сприяння перегляду індивідуальної програми реабілітації

І

за потреби


моніторинг надання реабілітаційних послуг у разі їх отримання в інших суб’єктів відповідно до індивідуальної програми реабілітації

І

за потреби


нагляд і допомога під час проведення реабілітаційних заходів

І

60 / за потреби


допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


навчання та вироблення практичних навичок самостійного користування технічними та іншими засобами реабілітації

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


організація спортивно-оздоровчої, технічної, художньої діяльності тощо

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


IV

Формування та підтримання навичок самообслуговування

4.1

Проведення навчальних занять з різноманітної тематики щодо здорового способу життя та раціонального харчування тощо

І/Гр

30 / 60 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


4.2

Відновлення вмінь і навичок з орієнтування в домашніх умовах

І/Гр

60 / 150 за потреби


4.3

Навчання навичкам самостійного життя, ведення безпечного способу життя, самопредставництва, спілкування, комунікації, позитивної поведінки

Гр

150 за потреби згідно з графіком


4.4

Проведення навчання з питань дотримання особистої гігієни, користування засобами гігієни тощо

Гр

150 за потреби згідно з графіком


4.5

Навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-побутових навичок (самообслуговування, приготування їжі, користування грошима, здійснення дрібних покупок та планування щоденного бюджету, користування громадським транспортом, орієнтування в просторі та часі тощо)

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


V

Психологічна підтримка

5.1

Бесіди, спілкування, допомога в аналізі життєвих ситуацій

І/Гр

15 / 60 щодня (за винятком вихідних та святкових днів)


5.2

Консультації психолога, соціального працівника, соціального педагога з метою профілактики та контролю депресії, депресивного стану, страху й тривожності, станів шоку, розпачу, розвитку реактивного психозу; мотивації до активності тощо

І

30 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком, в критичний момент


5.3

Проведення заходів щодо емоційного та психологічного розвантаження

І/Гр

60 одноразово/ за потреби


5.4

Проведення заходів щодо подолання психотравматичних ситуацій та стресів, кризових ситуацій, інших психологічних проблем

І/Гр

45 / 150 за потреби згідно з графіком


5.5

Навчання прийомам емоційного та психологічного розвантаження, саморегуляції й аутотренінгу

Гр

60 / 90 за потреби згідно з графіком


5.6

Формування впевненості в собі, самоповаги, навичок спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій, відповідальності за дії та прийняті рішення

І/Гр

60 / 150 за потреби згідно з графіком


5.7

Надання консультацій з питань психічного та психологічного здоров’я

І/Гр

45 / за потреби


5.8

Корекція поліпшення взаємодії із соціальним оточенням (бесіди, спілкування, мотивація до активності та позитивного мислення)

І/Гр

90 / 150 за потреби


5.9

Подолання боязкості у виявленні власної думки, підвищеної чутливості до критики та оцінок оточення

І/Гр

90 / 150 за потреби


5.10

Корекція, спрямована на відновлення та розвиток психічних процесів (пам’яті, уваги, мислення, уяви, сприймання)

І/Гр

60 / 150 за потреби


5.11

Сприяння психосоціальній стабілізації, кращому розумінню себе (своєї ситуації та інших), розвитку навичок прийняття та реалізації рішень

І/Гр

60 / 150 за потреби


5.12

Корекція соціальних наслідків психологічної проблеми, що виникла внаслідок набуття інвалідності або у зв’язку з похилим віком

І/Гр

90 / 150 за потреби


5.13

Корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному житті

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


VI

Організація денної зайнятості, дозвілля

6.1

Залучення до трудових заходів (за можливості)

І/Гр

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


6.2

Перегляд телепрограм, читання книжок, журналів, газет, спільні ігри тощо)

І/Гр

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


6.3

Допомога у написанні та читанні листів

І

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


6.4

Допомога під час занять рукоділлям, малюванням тощо; проведення ігор

І

60 / 90 за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


6.5

Організація екскурсій, виїздів на природу, залучення до участі в релігійних та обрядових заходах

Гр

240 / 300 1 раз на місяць


6.6

Залучення до життєдіяльності територіальної громади (інформування про проведення місцевих свят, конкурсів, фестивалів та інших заходів, організація участі у них або їх відвідування)

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


6.7

Сприяння в налагодженні та збереженні соціальних зв’язків (підтримка та відновлення зв’язків із родичами, друзями, мешканцями територіальної громади)

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


VII

Допомога у самообслуговуванні (під час вдягання, пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу)

7.1

Допомога під час вдягання, роздягання, взування

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


7.2

Надання допомоги під час пересування у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу

І

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


VIII

Допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування)

8.1

Допомога під час вмивання, обтирання, обмивання

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


8.2

Допомога під час зміни натільної білизни

І

15 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


8.3

Допомога під час зміни постільної білизни

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


8.4

Допомога під час користування туалетом

І

20 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


8.5

Допомога у користуванні сечо-, калоприйомниками

І

40 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


8.6

Допомога у виконанні лікувальних фізичних вправ (за потреби)

І

45 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


8.7

Навчання користуванню технічними допоміжними та обов’язковими гігієнічними засобами (за потреби)

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


8.8

Допомога у прийомі їжі

І

60 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


IX

Представництво інтересів

9.1

Допомога в оформленні або відновленні документів

І

30 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України» (зі змінами)

9.2

Сприяння в реєстрації місця проживання або перебування

І

30 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»

Х

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами


Допомога у написанні заяв, скарг, веденні переговорів з питань отримання соціальних та інших послуг

І

45 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


XI

Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги


Консультування щодо отримання правової допомоги через центри безоплатної правової допомоги

І

45 / за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


XII

Транспортні послуги


Забезпечення перевезення отримувачів соціальної послуги до відділення (групи) денного догляду

І/Гр

за потреби згідно з індивідуальним планом/графіком


__________
* Час може відрізнятися з огляду на ступінь індивідуальної потреби отримувача соціальної послуги.


Додаток 4
до Державного стандарту денного догляду
(пункт 15.1 розділу XV)

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ
надання соціальної послуги денного догляду

1. Кількісні показники:

кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги денного догляду);

кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів соціальної послуги денного догляду);

чисельність отримувачів соціальної послуги денного догляду, у яких відбулося покращення/погіршення емоційного, психологічного, фізичного стану за оцінкою мультидисциплінарної команди;

кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості звернень);

чисельність працівників, які мають відповідну фахову освіту (%);

чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (%).

2. Якісні показники:

1) адресність та індивідуальний підхід:

критерії оцінювання:

наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

перегляд індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду (відсоток від загальної кількості отримувачів соціальної послуги денного догляду);

2) результативність:

критерії оцінювання:

рівень задоволеності соціальною послугою денного догляду (за оцінками отримувачів соціальної послуги денного догляду);

проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу якості надання соціальної послуги денного догляду;

кількість планів заходів з удосконалення роботи суб’єкта, що надає соціальну послугу;

3) своєчасність:

критерії оцінювання:

прийняття рішення щодо надання соціальної послуги денного догляду, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги денного догляду, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги денного догляду відповідно до встановлених строків;

складання та підписання договору про надання соціальної послуги денного догляду відповідно до встановлених строків;

відповідність строків та термінів надання соціальної послуги денного догляду зазначеним в індивідуальному плані надання соціальної послуги;

4) доступність і відкритість:

критерії оцінювання:

наявність приміщень із розумним пристосуванням чи універсальним дизайном відповідно до державних будівельних норм і стандартів, а також вимог, визначених Державним стандартом соціальної послуги денного догляду, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 30 липня 2013 року № 452, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за № 1363/23895;

наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги денного догляду до суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду;

наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги денного догляду про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги денного догляду, в тому числі доступних для сприйняття особами з порушеннями зору, особами, які пересуваються в кріслах колісних, та особами з інтелектуальними порушеннями;

наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання соціальної послуги денного догляду;

5) повага до отримувача соціальної послуги денного догляду:

критерії оцінювання:

відгуки отримувачів соціальної послуги денного догляду щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги;

наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації, порядок подання та розгляду скарг;

наявність у договорі про надання соціальної послуги денного догляду положень щодо дотримання принципу конфіденційності;

наявність скриньки/книги для скарг і пропозицій;

6) професійність:

критерії оцінювання:

сформований відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, штатний розпис;

затверджені посадові інструкції та їх відсоток від загальної кількості посад;

розроблена програма стажування для надавачів соціальної послуги денного догляду;

затверджені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації соціальних працівників;

наявність документів про освіту (державного зразка) надавачів соціальної послуги денного догляду;

наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та відсоток проходження обов’язкових медичних оглядів;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних для надання соціальної послуги;

наявність програми та проведення заходів з покращення діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу, з урахуванням результатів оцінювання якості надання соціальної послуги.».

Начальник Управління
інтегрованих соціальних послуг


І. Пінчуквгору