Документ z1494-12, попередня редакція — Редакція від 17.11.2017, підстава - z1305-17
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.07.2012  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2012 р.
за № 1494/21806

Про затвердження Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 6 від 25.01.2013
№ 20 від 28.03.2014
№ 154 від 23.12.2014
№ 109 від 29.05.2015
№ 137 від 11.02.2016
№ 1938 від 26.09.2016
№ 4304 від 21.09.2017
№ 4469 від 28.09.2017}

Відповідно до пункту 5 частини третьої статті 12, пункту13 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 25 грудня 2003 року № 28 «Про затвердження Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб», зареєстроване в Міністерстві юстиції України21 січня 2004 року за № 94/8693 (із змінами).

3. Відділу економічного аналізу та поточного моніторингу разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Відділу зв‘язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
12.07.2012  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 вересня 2012 р.
за № 1494/21806

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» з метою врегулювання відносин між Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) і банками при визначенні банків-агентів Фонду.

2. Цим Положенням встановлюються порядок, умови відбору та взаємовідносини з банками-агентами, через які Фонд може проводити виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам банку (далі - Вкладники) у разі прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

3. Організатором визначення банків-агентів та регулювання подальших взаємовідносин з ними є Фонд.

4. Фонд здійснює відбір банків-агентів на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

5. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Автоматизована система виплат Фонду - у значенні, визначеному в Положенні про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженому рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860 (у редакції рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26 травня 2016 року № 823);

{Пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4469 від 28.09.2017}

банк-агент - банк, через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

{Абзац третій пункту 5 розділу I виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

додатковий відбір банків-агентів - додаткове обрання банків-агентів з метою якісної та своєчасної виплати відшкодувань Вкладникам.

Інші терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються відповідно до їх значень, наведених у Законах України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про банки і банківську діяльність».

ІІ. Вимоги до банків-агентів Фонду

1. Банки-агенти повинні відповідати таким вимогам:

{Підпункт "а" пункту 1 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 137 від 11.02.2016}

а) успішно пройти тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду, про що Фонд письмово повідомляє банк. Для проходження тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування за допомогою засобів Автоматизованої системи виплат Фонду банк подає Фонду засобами електронної пошти Національного банку України лист-заявку про намір тестового підключення до процесингового центру Фонду Автоматизованої системи виплат Фонду (далі - ПЦФ Автоматизованої системи виплат Фонду);

{Пункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109 від 29.05.2015; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

б) строк діяльності банків становить не менше ніж три роки після отримання банківської ліцензії;

{Підпункт пункту 1 розділу II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013, № 4304 від 21.09.2017}

в) останній звіт (висновок) незалежного аудитора, який поданий банком до Національного банку України, містить висновок (немодифіковану або модифіковану думку - умовно-позитивну думку) про відповідність річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності дійсному фінансовому стану банку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності;

{Підпункт пункту 1 розділу II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 20 від 28.03.2014, № 4304 від 21.09.2017}

г) не мати фінансової заборгованості перед Фондом щодо сплати зборів, штрафів, пені;

{Підпункт пункту 1 розділу II в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109 від 29.05.2015, № 4304 від 21.09.2017}

ґ) володіти сучасними технологіями обслуговування грошових переказів за допомогою внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті;

{Підпункт "ґ" пункту 1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

д) володіти автоматизованою системою, яка забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань;

{Підпункт "д" пункту 1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

е) забезпечити обмін з Фондом інформацією з виплати відшкодувань Вкладникам, передбаченою вимогами Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860;

{Підпункт "е" пункту 1 розділу II в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

є) виконувати програму капіталізації/плани реструктуризації, складені банком за результатами діагностичного обстеження, у визначені в них строки/терміни;

ункт 1 розділу II доповнено підпунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109  від 29.05.2015}

ж) виконувати програму фінансового оздоровлення, розроблену для отримання кредиту, наданого Національним банком України;

ункт 1 розділу II доповнено підпунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109  від 29.05.2015}

з) відповідність структури власності банку вимогам щодо її прозорості, установленим Національним банком України;

ункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 137 від 11.02.2016}

и) відсутність фактів застосування Україною, іноземними державами або міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до банків чи власників істотної участі протягом останніх 12 місяців;

ункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 137 від 11.02.2016}

і) відсутність залежності банку від коштів одного кредитора (не > 20 % загальних зобов’язань банку, крім довгострокових);

ункт 1 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 137 від 11.02.2016}

ї) відповідати як мінімум 3 з таких критеріїв фінансового стану:

1) індекс гепу до 3-х місяців (ІГ) визначається як співвідношення різниці між величиною активів строком до трьох місяців (кумулятивно) та величиною зобов’язань строком до трьох місяців (кумулятивно) до активів. Значення більше (-15%).

ІГ = КГ/А×100%,

де КГ - кумулятивна сума різниці між активами та зобов’язаннями строком до 92 днів;

А - загальні активи банку;

{Підпункт пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

2) коефіцієнт ефективності діяльності (КЕД) розраховується як співвідношення загальноадміністративних витрат до чистого операційного доходу. Значення - менше 80%.

КЕД = ЗА/ЧОД×100%,

де ЗА - загальні адміністративні витрати;

ЧОД - чистий операційний дохід включає чистий процентний дохід, чистий комісійний дохід, чистий інший операційний дохід;

3) частка неробочих активів (недоходних) активів у загальних активах (ЧНА) розраховується як співвідношення неробочих активів до загальних активів. Значення - менше 30%.

ЧНА = НА/А×100%,

де НА - неробочі активи, що включають рахунки дебіторської заборгованості, нарахованих відсотків, простроченого боргу, рахунки для обліку майна, яке перейшло у власність банку як заставодержателя, рахунки основних засобів (крім інвестиційної нерухомості);

А - загальні активи банку;

4) співвідношення клієнтського кредитного портфеля до депозитного портфеля клієнтів (СКД). Значення - менше 80%.

СКД = КП/ДП×100%,

де КП - клієнтський кредитний портфель за мінусом резервів під кредитні операції клієнтів (у тому числі нараховані доходи);

ДП - депозитний портфель клієнтів (у тому числі нараховані витрати);

5) чиста процентна маржа (ЧПМ). Співвідношення чистого процентного доходу до чистих активів банку (значення приведені до річного). Значення показника - позитивне.

ЧПМ = (ПД - ПВ)/ЧА×100%,

де ПД - процентні доходи;

ПВ - процентні витрати;

ЧА - загальні активи, зменшені на суму резервів під активні операції.

Відповідність критеріям фінансового стану визначається за результатами оцінки ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних та аналізу фінансового стану банків - агентів.

ункт 1 розділу ІІ доповнено підпунктом  згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1938 від 26.09.2016}

2. Протягом останніх трьох місяців банки повинні:

{Абзац перший пункту 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109 від 29.05.2015}

а) не бути віднесеним Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних;

{Підпункт "б" пункту 2 розділу ІІ виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109  від 29.05.2015}

б) не бути об’єктом застосування Національним банком України заходів впливу щодо:

обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій із залучення вкладів (депозитів) коштів від фізичних осіб;

за подання недостовірної звітності, у якій виявлено суттєві помилки;

за порушення порядку формування та зберігання обов’язкових резервів;

{Підпункт пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 20 від 28.03.2014, № 154 від 23.12.2014, в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109 від 29.05.2015, № 137 від 11.02.2016}

{Підпункт "в" пункту 2 розділу ІІ виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109  від 29.05.2015}

в) на позабалансових рахунках за даними балансу станом на кінець звітного місяця не мати документів клієнтів банку (фізичних та/або юридичних осіб), що не виконані в строк з вини банку.

{Підпункт "д" пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 20 від 28.03.2014}

{Підпункт "е" пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 20 від 28.03.2014}

{Підпункт "є" пункту 2 розділу II виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 20 від 28.03.2014}

3. На банки, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, не поширюється дія вимог, визначених у підпунктах "є", "ж" пункту 1 цього розділу.

{Розділ II доповнено новим пунктом 3 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109 від 29.05.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 137 від 11.02.2016}

4. Банк, який не відповідає одній або більше вимогам, визначеним у пунктах 1 та 2 цього розділу (крім випадків, передбачених у пункті 3 цього розділу), не може бути обраним банком-агентом Фонду.

{Пункт 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 109 від 29.05.2015}

5. Санаційний та перехідний банк не можуть бути банками-агентами Фонду.

ІІІ. Процедура проведення відбору та визначення банків-агентів

1. Для виконання організаційної роботи, пов’язаної з визначенням банків-агентів Фонду, директор-розпорядник Фонду видає наказ про створення з числа працівників Фонду комісії з визначення банків-агентів у кількості не менше 5 осіб (далі - Комісія).

{Абзац перший пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

Комісію очолює заступник директора-розпорядника Фонду або керівник структурного підрозділу Фонду.

2. Для визначення банків-агентів Фонд надсилає до банків повідомлення про можливість стати банком-агентом Фонду для здійснення виплати відшкодувань у разі ліквідації банків.

{Пункт 2 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 137 від 11.02.2016}

3. Банк, який має намір брати участь у процедурі відбору банків-агентів, повинен надати до Фонду (у строки, вказані у повідомленні про участь у процедурі визначення банків-агентів) такі документи:

{Абзац перший пункту 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

детальний опис автоматизованої системи (частини системи, окремого модуля), що забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань Вкладникам;

{Абзац другий пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 20 від 28.03.2014; в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

детальну схему реалізації технології виплат гарантованих сум відшкодувань Вкладникам;

{Абзац пункту 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

детальний опис ресурсної частини програмно-апаратного забезпечення, на якому функціонує система, що забезпечує здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань (апаратна і системна складові);

{Абзац пункту 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

технологічну схему резервного копіювання інформації, яка задіяна в процесі виплат гарантованих сум відшкодувань;

{Абзац пункту 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

регламент резервного копіювання ресурсів, що використовуються для забезпечення технології виплат гарантованих сум відшкодувань;

{Абзац пункту 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

копію протоколу тестування взаємодії автоматизованої системи банку з Автоматизованою системою виплат Фонду;

{Абзац пункту 3 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

дані про кількість і місцезнаходження відокремлених підрозділів банку, через які пропонується здійснювати виплати Вкладникам;

інформацію про наявність сучасних технологій здійснення грошових переказів у вигляді внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів по Україні в національній валюті.

Для підтвердження наявності у банку внутрішньобанківської платіжної системи термінових переказів коштів до Фонду подаються копії документів, які затверджені правлінням (радою директорів) банку у вигляді відповідних правил, положень тощо.

Фонд має право вимагати від банків подання інформації з окремих питань діяльності та банк зобов’язаний подати таку інформацію до Фонду у строки та формі, визначених відповідною вимогою Фонду.

ункт 3 розділу ІІІ доповнено абзацом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1938 від 26.09.2016}

4. Фонд має право направити запит банку, яким було надано до Фонду документи для участі у процедурі відбору банків-агентів, для уточнення інформації, наданої банком в документах.

{Пункт 4 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

5. Днем подання банком документів вважається день їх реєстрації у Фонді.

6. Документи, подані для участі у відборі банків-агентів, розглядаються Комісією тільки у випадку, якщо вони подані своєчасно та відповідно до пункту 3 цього розділу.

{Пункт 6 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

7. Засідання Комісії проводиться не пізніше 10 робочих днів після закінчення строку надання банками документів, зазначеного у повідомленні.

8. Комісія визначає перелік банків-агентів за встановленими розділом ІІ цього Положення вимогами.

9. Результат засідання Комісії з відбору банків оформлюється протоколом, який передається на розгляд виконавчій дирекції Фонду для прийняття відповідного рішення.

10. Перелік банків-агентів Фонду затверджується рішенням виконавчої дирекції Фонду не пізніше 10 робочих днів з дня одержання протоколу.

11. Фонд протягом 3 робочих днів після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду письмово повідомляє банки, які брали участь у процедурі відбору банків-агентів, про включення або про невключення банку до переліку банків-агентів із зазначенням мотивованих підстав щодо такого невключення.

12. Договори про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань укладаються із банками у випадку, якщо вони включені до переліку банків-агентів, який затверджений виконавчою дирекцією Фонду, та на дату укладання такого договору відповідають вимогам пунктів 1 та 2 розділу II цього Положення.

{Пункт 12 розділу III в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

13. Рішення виконавчої дирекції про проведення додаткового відбору банків-агентів не позбавляє банків-агентів, включених до переліку, прав і надалі виконувати функції банку-агента.

{Пункт 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

14. Додатковий відбір банків-агентів проводиться відповідно до цього розділу.

IV. Взаємовідносини банків - агентів і Фонду

1. У разі ліквідації банку, виконавча дирекція Фонду із числа банків - агентів визначає один або декілька банків (залежно від обсягу здійснення необхідних виплат та регіону) для здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань Вкладникам.

2. У разі відключення від процесингового центру Фонду, який є модулем Автоматизованої системи виплат Фонду, банк-агент зобов’язаний пройти повторне тестування можливості виплат гарантованих сум відшкодування засобами ПЦФ Автоматизованої системи виплат Фонду.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 2 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

3. Банки - агенти, з якими за рішенням виконавчої дирекції були розірвані договори про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань, мають право приймати участь у наступних процедурах відбору  банків-агентів Фонду.

4. Фонд щомісяця здійснює аналіз діяльності банків-агентів Фонду на предмет їх фінансового стану та відповідності вимогам пунктів 1, 2 розділу II цього Положення, результати якого розглядаються виконавчою дирекцією Фонду.

{Пункт розділу IV із змінами. внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 137 від 11.02.2016; в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1938 від 26.09.2016, № 4304 від 21.09.2017}

5. За результатами щомісячного аналізу діяльності банків-агентів Фонду банки-агенти відносяться до таких груп:

1) І група - банки-агенти, що мають одночасно такі ознаки:

банк відповідає вимогам пунктів 1, 2 розділу II цього Положення;

за оцінкою Фонду показник ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних є меншим рівня граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду;

банк належно виконує умови договору про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань;

щодо банку відсутня інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду;

2) ІІ група - банки-агенти, що мають одночасно такі ознаки:

банк відповідає вимогам підпунктів «а» - «і» пункту 1 та пункту 2 розділу II цього Положення;

банк не відповідає вимогам підпункту «ї» пункту 1 розділу ІІ цього Положення менше трьох місяців поспіль та/або за оцінкою Фонду показник ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних є більшим або дорівнює рівню граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду, але за результатами аналізу фінансового стану такого банку-агента не виявлено високих ризиків у його діяльності;

банк належно виконує умови договору про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань;

щодо банку відсутня інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду;

3) ІІІ група - банки-агенти, що мають одну або кілька з таких ознак:

банк не відповідає вимогам підпунктів «а» - «і» пункту 1 та пункту 2 розділу II цього Положення;

банк не відповідає вимогам підпункту «ї» пункту 1 цього Положення три або більше місяців поспіль;

за оцінкою Фонду показник ймовірності віднесення банку до категорії неплатоспроможних є більшим або дорівнює рівню граничного значення, визначеного виконавчою дирекцією Фонду, та за результатами аналізу фінансового стану банку-агента виявлено високі ризики у його діяльності;

банк неналежно виконує умови договору про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань;

щодо банку є інформація від Національного банку України про неспроможність банку виконувати функції банку-агента Фонду.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 5 згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 4304 від 21.09.2017}

6. У разі виявлення у банку-агента ознак, зазначених у підпункті 3 пункту 5 цього розділу, на розгляд виконавчої дирекції Фонду виноситься питання про виключення такого банку з переліку банків-агентів Фонду.

{Пункт розділу IV із змінами. внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 137 від 11.02.2016; в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1938 від 26.09.2016, № 4304 від 21.09.2017}

7. Відповідно до підпункту 5 частини четвертої статті 12 та частини другої статті 31 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" Фонд має право вимагати від банків подання інформації з окремих питань діяльності та банк зобов’язаний подати таку інформацію до Фонду у строки та формі, визначених відповідною вимогою Фонду.

{Розділ IV доповнено пунктом згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1938 від 26.09.2016}

{Положення доповнено новим розділом IV згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 6 від 25.01.2013}

Заступник начальника
відділу економічного аналізу
та поточного моніторингуО.Л. Дещеня

Начальник
відділу організації виплат


І.В. Аралінавгору