Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності
МВС України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 09.08.2013761
Документ z1491-13, перша редакція — Прийняття від 09.08.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2013  № 761


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2013 р.
за № 1491/24023

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

Відповідно до Законів України "Про охоронну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 07 липня 2010 року № 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, що додається.

2. Пункт 3.1 розділу ІІІ Порядку обладнання транспорту реагування суб'єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв'язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами, затвердженого наказом МВС України від 18 квітня 2013 року № 375, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 746/23278, викласти у такій редакції:

"3.1. На транспорті реагування суб'єкта охоронної діяльності наносяться кольорографічні схеми (написи), які ідентифікують суб'єкта охоронної діяльності, зокрема його скорочене найменування, номер телефону та емблема (у разі наявності такої).".

3. Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України (Крикун О.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від 25 лютого 2011 року № 76 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з охорони власності та громадян", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за № 417/19155.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до функціональних обов’язків.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої
служби УкраїниВ.Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09.08.2013  № 761


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2013 р.
за № 1491/24023

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок контролю розроблено відповідно до Законів України "Про охоронну діяльність", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" та від 07 липня 2010 року № 565 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)" та Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 квітня 2013 року № 365, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 травня 2013 року за № 757/23289 (далі - Ліцензійні умови).

1.2. Порядок контролю поширюється на всіх суб'єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), які отримали ліцензії Міністерства внутрішніх справ України на провадження охоронної діяльності (далі - ліцензіат).

1.3. Контроль за додержанням ліцензіатами Ліцензійних умов шляхом проведення планових і позапланових перевірок у межах своїх повноважень здійснюють Міністерство внутрішніх справ України як орган ліцензування та головні управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі як його структурні територіальні підрозділи (далі - органи контролю).

1.4. Порядок контролю встановлює:

процедуру організації та проведення перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов;

права та обов’язки голови та членів комісії;

права й обов’язки ліцензіата;

порядок оформлення результатів перевірки;

контроль за виконанням розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов;

прийняття рішення про анулювання ліцензії.

ІІ. Організація перевірок

2.1. Контроль за додержанням Ліцензійних умов здійснюється шляхом проведення планових та позапланових перевірок за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів.

2.2. Планові перевірки додержання ліцензіатами Ліцензійних умов проводяться органами контролю відповідно до річних або квартальних планів перевірок, які затверджуються розпорядчим документом органу контролю до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Періодичність здійснення планових заходів визначається відповідно до вимог Критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 565.

2.3. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю на підставах, визначених Законами України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Позапланова перевірка в разі звернення фізичних та юридичних осіб про порушення ліцензіатом вимог законодавства здійснюється тільки за наявності письмової згоди МВС України на її проведення.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Позапланова перевірка не може здійснюватися з одних і тих самих питань за період, який вже перевірявся, за винятком випадків, якщо така перевірка здійснюється на виконання рішення суду, в межах досудового провадження, чи з метою перевірки виконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов із зазначеного питання.

2.4. Для проведення перевірки орган контролю видає наказ, який має містити найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи, прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання - фізичної особи - підприємця, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки.

На підставі наказу оформлюється посвідчення на проведення перевірки (додаток 1), яке підписується керівником або заступником керівника органу контролю і засвідчується печаткою органу контролю.

2.5. Посвідчення на проведення перевірки реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів (додаток 2), сторінки якого нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.

Посадова особа органу ліцензування без посвідчення на здійснення перевірки та службового посвідчення не має права здійснювати перевірку суб’єкта господарювання.

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

2.6. Орган контролю здійснює планові перевірки за умови письмового повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки не пізніше ніж за десять календарних днів до дня здійснення цього заходу.

Повідомлення про проведення планової перевірки (додаток 3) готується на бланку органу ліцензування та повинно містити:

дату початку та дату закінчення планової перевірки;

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності якої здійснюється перевірка.

Повідомлення про проведення планової перевірки надсилається ліцензіату рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів органу контролю або вручається особисто керівнику чи уповноваженій особі ліцензіата під підпис.

Ліцензіат має право не допускати посадову особу органу контролю до здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про здійснення планової перевірки.

Про проведення позапланової перевірки ліцензіат заздалегідь не попереджається. При цьому керівник або уповноважена особа ліцензіата інформується про проведення позапланової перевірки по телефону (за наявності номера в заяві про видачу, переоформлення ліцензії на здійснення охоронної діяльності), а письмове повідомлення у формі, визначеній цим пунктом, вручається особисто керівнику або уповноваженій особі ліцензіата під підпис безпосередньо перед проведенням позапланової перевірки разом з копією документа, що став підставою проведення позапланового заходу. Анонімні звернення (скарги) не є підставою для проведення позапланової перевірки.

2.7. Строк проведення перевірки не може перевищувати для:

планової - п’ятнадцяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - п’яти робочих днів;

позапланової - десяти робочих днів, а для суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

Продовження строку проведення планової чи позапланової перевірки не допускається.

ІІІ. Права й обов’язки посадових осіб органу контролю та ліцензіата

3.1. Посадові особи органу контролю мають право:

доступу на територію, до будівель, споруд та інших приміщень ліцензіата та/або тих, що ним охороняються (за згодою їх власника та/або користувача), для їх обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою;

ознайомлюватися з усіма необхідними для проведення перевірки документами;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних для проведення перевірки документів;

надавати письмові запити з переліком питань, які стосуються предмета позапланової перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час проведення перевірки відповідно до законодавства.

3.2. Посадові особи органу контролю зобов’язані:

керуватись у своїй роботі нормами законодавства України;

повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в межах повноважень, передбачених законодавством;

на будь-якій стадії перевірки приймати від ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата подані з їхньої ініціативи заяви, зауваження, пояснення щодо предмета перевірки та проводити перевірку викладених у них питань, про що зазначати в акті перевірки;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці, що стає доступною їм під час проведення перевірки;

ознайомлювати керівника ліцензіата або його заступника з результатами перевірки в строки, передбачені законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із ліцензіатом;

не втручатися та не перешкоджати провадженню господарської діяльності під час здійснення перевірки, якщо це не загрожує життю та здоров’ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

виконувати інші обов’язки, передбачені частиною другою статті 8 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

3.3. Ліцензіат або уповноважена особа ліцензіата під час здійснення перевірки мають право:

вимагати від комісії додержання вимог законодавства;

перевіряти наявність у членів комісії службового посвідчення і одержувати копії посвідчення на проведення перевірки;

не допускати комісію до проведення перевірки, якщо вона проводиться з порушенням періодичності проведення перевірок, передбаченої законом, а також якщо голова або член комісії не надали копію посвідчення на проведення перевірки або наданий документ не відповідає вимогам Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

бути присутніми під час здійснення перевірки;

вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною таємницею ліцензіата;

одержувати акт перевірки та ознайомлюватися з ним;

надавати в письмовій формі пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки;

оскаржувати в установленому законодавством порядку неправомірні дії комісії.

3.4. Ліцензіат або уповноважена особа ліцензіата зобов’язані:

допускати комісію до перевірки за умови дотримання вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

сприяти роботі комісії, забезпечити комісію робочими місцями;

надавати необхідні документи та їх копії, пояснення, довідки, відомості та інші матеріали з питань, що стосуються предмета перевірки;

одержувати примірник акта перевірки, розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та рішення про усунення суб’єктом охоронної діяльності недоліків.

ІV. Порядок проведення перевірки

4.1. Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата, установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, та в присутності ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата.

4.2. Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, з обов’язковим зазначенням цих питань у посвідченні (направленні) на проведення державного нагляду (контролю).

Під час проведення позапланового заходу перевірки посадові особи органу контролю в перший день перевірки зобов’язані прибути за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів, визначеним в наказі про проведення перевірки, а ліцензіат зобов’язаний забезпечити умови для проведення перевірки.

4.3. Для проведення перевірки посадові особи органу контролю повинні пред’явити керівнику ліцензіата (юридичній особі), ліцензіату (фізичній особі - підприємцю) або їх уповноваженим представникам посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують посадових осіб органу контролю, і надати ліцензіату копію посвідчення на проведення перевірки.

4.4. Ліцензіат може вести журнал відвідування представниками органів контролю.

Перед початком здійснення перевірки посадова особа органу контролю вносить запис до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності).

4.5. При відмові ліцензіата в проведенні перевірки посадовими особами органу контролю складається акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю (додаток 4) у двох примірниках.

В акті про відмову ліцензіата в проведенні перевірки вказуються факти та додаються відповідні зауваження (пояснення) керівника ліцензіата або уповноваженої особи ліцензіата.

Відмовою ліцензіата в проведенні перевірки вважається:

відсутність керівника ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата - фізичної особи - підприємця або їх уповноважених представників під час проведення перевірки в час та в місці, визначених органом контролю для проведення перевірки, у разі належного повідомлення ліцензіата про проведення перевірки;

непризначення ліцензіатом уповноваженої ним особи, яка має право представляти ліцензіата під час проведення перевірки в разі відсутності керівника ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіата - фізичної особи - підприємця;

ненадання у визначені органом контролю терміни документів, які стосуються предмета позапланової перевірки додержання Ліцензійних умов, згідно з переліком, викладеним у письмовому запиті органу контролю;

відмова ліцензіата забезпечити умови для проведення перевірки або відмова в наданні документів, інформації щодо предмета перевірки;

учинення ліцензіатом або уповноваженою ліцензіатом особою перешкод у доступі посадових осіб органу контролю до приміщень суб’єкта охоронної діяльності, які використовуються для провадження господарської діяльності та/або тих, що ними охороняються, для їх обстеження і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з перевіркою, у разі відсутності визначених законом підстав для недопуску ліцензіатом посадових осіб органу контролю.

4.6. Посадові особи органу контролю перевіряють:

1) наявність оригіналу ліцензії на провадження охоронної діяльності чи довідки про прийняття заяв про переоформлення ліцензії або про видачу дубліката ліцензії;

2) наявність засвідченої в установленому порядку копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого відокремленого структурного підрозділу ліцензіата на провадження охоронної діяльності за місцем провадження такої діяльності;

3) відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і відомостям, зазначеним в установчих документах;

4) достовірність відомостей, зазначених у документах, поданих суб'єктом господарювання для отримання ліцензії;

5) дотримання суб’єктом охоронної діяльності:

Умов охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом та Переліку небезпечних і цінних вантажів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 55;

Порядку організації охорони об’єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовується, зберігається та знищується отримана з них готова продукція чи відходи таких рослин, затвердженого наказом МВС України від 27 жовтня 2010 року № 507, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2011 року за № 267/19005;

Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077, у частині придбання та зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів;

законодавства щодо обладнання транспорту реагування суб’єкта охоронної діяльності засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами (написами), світловими та звуковими сигналами та підпункту "е" пункту 32.1 глави 32 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306;

6) наявність у персоналу охорони під час виконання функціональних обов’язків посвідчень, оформлених відповідно до вимог частини четвертої статті 11 Закону України "Про охоронну діяльність";

7) використання службових собак у порядку, визначеному статтею 17 Закону України "Про охоронну діяльність";

8) дотримання підпункту 2.2.3 пункту 2.2 розділу ІІ Ліцензійних умов у разі використання пунктів централізованого спостереження (далі - ПЦС);

9) виконання персоналом охорони функції з охорони майна за обов'язкової наявності на його одязі ознак належності до відповідного суб'єкта охоронної діяльності згідно з його статутними документами;

10) зберігання відео- та фотоматеріалів, отриманих під час здійснення заходів охорони, згідно з вимогами частини другої статті 12 Закону України "Про охоронну діяльність";

11) надання послуг визначених в письмово укладених договорах про надання послуг, з охорони, ведення письмового або електронного обліку договорів про надання послуг з охорони;

12) своєчасність письмового повідомлення органу ліцензування про припинення провадження охоронної діяльності за місцем провадження такої діяльності філією (відокремленим підрозділом) ліцензіата, на яку була видана копія ліцензії;

13) розміщення на видному місці на центральному посту стаціонарного об'єкта, який охороняється персоналом охорони, інформації про місцезнаходження, дату видачі, серію та номер ліцензії на охоронну діяльність;

14) забезпечення негайного в усній або письмовій формі сповіщення територіального органу внутрішніх справ про факти припинення правопорушень стосовно персоналу охорони, майна або фізичних осіб, які охороняються, застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, використання службових собак персоналом охорони, а в разі заподіяння тілесних ушкоджень правопорушнику - негайного виклику швидкої медичної допомоги та надання першої долікарської допомоги. Уживання заходів щодо недопущення сторонніх осіб на місце події до прибуття представників територіального органу внутрішніх справ;

15) наявність у штаті суб’єкта охоронної діяльності, його філії, іншого відокремленого підрозділу фахівця(ів) з організації заходів охорони та його відповідність вимогам, що встановлені пунктом 3.2 розділу ІІІ Ліцензійних умов;

16) відповідність працівників, задіяних у роботі на ПЦС суб’єкта охоронної діяльності, вимогам, що встановлені пунктом 3.4 розділу ІІІ Ліцензійних умов;

17) дотримання суб’єктом охоронної діяльності вимог абзацу другого пункту 3.5 розділу ІІІ Ліцензійних умов;

18) дотриманням вимог, визначених статтями 16 та 17 Закону України "Про охоронну діяльність", під час припинення протиправних дій щодо об'єктів охорони;

19) дотримання вимог пункту 4.2 розділу IV Ліцензійних умов, що забороняють:

придбавати та використовувати майно, визначене законодавством для виключного використання військовими формуваннями та правоохоронними органами;

використовувати засоби радіозв'язку без наявності дозволу на їх використання на наданих радіочастотах;

використовувати ознаки належності (елементи символіки, формений одяг тощо) до Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Збройних Сил України та інших військових формувань, правоохоронних, природоохоронних, контролюючих чи інших органів виконавчої влади, їх спеціальних підрозділів, у тому числі в найменуванні суб’єкта охоронної діяльності, на одязі, транспорті реагування, будівлях, у документації;

створювати перешкоди чи заважати діяльності представників правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, а також громадянам у здійсненні ними повноважень, наданих їм законами та іншими нормативно-правовими актами;

розголошувати відомості про вжиті заходи щодо організації та здійснення охоронної діяльності, а також інформацію з обмеженим доступом та інформацію про особу, яка охороняється, що стали відомі у зв’язку зі здійсненням охоронної діяльності, крім випадків, передбачених законодавством;

приховувати факти про кримінальні правопорушення, що вчиняються або готуються, незалежно від інтересів замовника послуг з охорони;

охороняти фізичну особу, яка вчиняє кримінальне або адміністративне правопорушення або намагається їх вчинити;

здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію;

здійснювати заходи, що належать до оперативно-розшукових відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність";

брати участь у виконанні судових рішень під час виконавчого провадження;

удаватися до дій, спрямованих на силове протистояння між персоналом охорони різних суб’єктів господарювання;

охороняти особливо важливі об’єкти права державної власності - суб’єктам охоронної діяльності недержавної форми власності;

використовувати зброю, спеціальні засоби, не включені до Переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб'єктами охоронної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2013 року № 97;

застосовувати заходи фізичного впливу та спеціальні засоби проти жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх осіб, а також проти осіб, які відповідно до законодавства є носіями спеціального статусу недоторканності, крім випадків учинення ними нападу, що становить загрозу життю та здоров’ю фізичних осіб, персоналу охорони, або збройного нападу чи збройного опору;

застосовувати спеціальні засоби в місцях значного скупчення людей, якщо це може призвести до заподіяння шкоди життю та здоров’ю сторонніх осіб, крім випадків самооборони (самозахисту);

використовувати в охоронній діяльності в громадських і загальнодоступних місцях службових собак без провідника собаки.

4.7. Отримані від керівника, уповноваженої ліцензіатом особи та інших осіб пояснення з питань, які стосуються предмета перевірки, долучаються до акта перевірки та є його невіддільною частиною.

V. Порядок оформлення результатів перевірки

5.1. За результатами перевірки орган контролю в останній її день складає та підписує акт планової перевірки суб’єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов (додаток 5) або позапланової перевірки суб’єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов (додаток 6) (далі - акт перевірки) у двох примірниках.

Один примірник акта перевірки надається керівникові (уповноваженій особі) ліцензіата (юридичній особі) або ліцензіату (фізичній особі - підприємцю), або його уповноваженому представнику, який перевірявся, другий - зберігається в органі контролю.

5.2. Керівник (уповноважена особа) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіат (фізична особа - підприємець) або його уповноважений представник засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату і печатку (за наявності).

Для філій та інших відокремлених підрозділів керівник філії та іншого відокремленого підрозділу ставить свій підпис, дату і печатку (за наявності).

5.3. Керівник (уповноважена особа) ліцензіата (юридичної особи) або ліцензіат (фізична особа - підприємець) чи його уповноважений представник має право надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта перевірки. Вони оформляються в письмовій формі та є невіддільною частиною акта перевірки. При цьому на всіх примірниках акта перевірки перед підписом керівника (уповноваженої особи) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіата (фізична особа - підприємець) або його уповноваженого представника робиться запис "Із зауваженнями".

5.4. У разі відмови керівника (уповноваженої особи) ліцензіата (юридичної особи), або уповноваженої ним особи, ліцензіата (фізичної особи - підприємця) або його уповноваженого представника від підписання акта перевірки голова комісії в акті перевірки робить запис про те, що ця особа від підпису відмовилася.

5.5. Порушення, виявлені під час перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, мають бути викладені в акті перевірки з посиланням на конкретні пункти, статті, розділи нормативно-правових актів.

Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

5.6. Орган контролю на підставі акта перевірки, який складено за результатами здійснення планової (позапланової) перевірки, під час якої виявлено порушення вимог законодавства, не пізніше п’яти робочих днів з дати складання акта перевірки видає рішення про усунення суб’єктом охоронної діяльності недоліків (додаток 7) або видає розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 8).

5.7. Рішення про усунення суб'єктом охоронної діяльності недоліків, виявлених під час здійснення перевірки, приймається Міністерством внутрішніх справ України на підставі порушення вимог Закону України "Про охоронну діяльність" щодо:

1) умов залучення громадян до охоронної діяльності та/або порядку підготовки і перепідготовки персоналу охорони;

2) укладення договорів про надання послуг з охорони.

5.8. Один примірник рішення про усунення суб’єктом охоронної діяльності недоліків або розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (далі - розпорядчий документ) не пізніше п’яти робочих днів з дня складання акта перевірки надається суб’єкту господарювання чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з підписом суб’єкта господарювання або уповноваженої ним особи щодо погодження термінів усунення порушень вимог законодавства залишається в органі контролю.

У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи від отримання розпорядчого документа він надсилається рекомендованим листом, а на копії розпорядчого документа, яка залишається в органі контролю, проставляються відповідний вихідний номер і дата направлення.

5.9. У разі усунення ліцензіатом зазначених в акті перевірки порушень Ліцензійних умов протягом п’яти робочих днів з дня складання акта та до видання розпорядчого документа і надання органу контролю документів, які це підтверджують, розпорядчий документ органом контролю не видається.

Ліцензіат, який одержав від органу контролю розпорядчий документ, зобов’язаний у визначений у ньому строк поінформувати орган контролю про усунення цих порушень.

Якщо ліцензіат подав до органу контролю інформацію про усунення порушень і документи, які це підтверджують, то перевірка виконання розпорядчого документа органом контролю не проводиться.

5.10. У разі неподання ліцензіатом інформації про усунення порушень до органу контролю протягом строку, зазначеного в розпорядчому документі, проводиться позапланова перевірка виконання вимог розпорядчого документа.

5.11. Повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов оформлюється актом про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов (додаток 9); виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, оформлюється актом про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії (додаток 10); установлення факту передачі ліцензії, її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності оформлюється актом про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності (додаток 11).

5.12. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов (додаток 12), акт про невиконання суб’єктом охоронної діяльності рішення щодо усунення недоліків (додаток 13), які є підставою для анулювання ліцензії, складаються на підставі актів позапланових перевірок виконання відповідних розпорядчих документів, виданих органом контролю.

5.13. Акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов (додаток 14), встановлених для певного виду господарської діяльності, який є підставою для анулювання ліцензії, складається на підставі акта планової (позапланової) перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов.

Неможливістю ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов уважається порушення ним підпункту 4.2.11 пункту 4.2 розділу IV Ліцензійних умов.

Недотримання ліцензіатом пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність" оформлюється актом про недотримання ліцензіатом пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність" (додаток 15).

5.14. Якщо під час перевірки виявлено підстави для анулювання ліцензії, орган контролю в день складання акта планової (позапланової) перевірки суб’єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов складає відповідний акт у двох примірниках.

Усі примірники актів підписуються особами, які проводили перевірку, та ліцензіатом (його уповноваженим представником), який перевірявся.

Один примірник акта перевірки надається ліцензіату (його уповноваженому представникові), який перевірявся, другий - зберігається в органі контролю.

VІ. Рішення про анулювання ліцензії

6.1. Підставами для анулювання ліцензії є:

заява ліцензіата про анулювання ліцензії;

акт про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців відомостей про перебування юридичної особи в стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи - підприємця в стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акт про невиконання суб’єктом охоронної діяльності рішення щодо усунення недоліків;

акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для цього виду господарської діяльності;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування;

акт про недотримання суб’єктом охоронної діяльності пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність".

Один примірник акта вручається ліцензіату або уповноваженій ним особі, а другий - зберігається в органі контролю.

6.2. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання. Рішення вручається (надсилається рекомендованим листом) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

6.3. Розгляд питань про анулювання ліцензій на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній особі або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його уповноважених представників.

6.4. Орган ліцензування повинен мати підтвердження щодо отримання ліцензіатом повідомлення про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

6.5. У разі неявки ліцензіата або його уповноважених представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.6. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов здійснюється за наявності таких документів:

акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов, у якому відображені дані про повторне (повторні) порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

попереднього акта перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

розпорядчих документів, на підставі яких здійснювалися відповідні перевірки.

6.7. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дати його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих на підставі заяви ліцензіата про анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи - підприємця), які набирають чинності з дати їх прийняття.

6.8. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру органу ліцензування не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.9. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов; акта про невиконання суб’єктом охоронної діяльності рішення щодо усунення недоліків; акта про недотримання суб’єктом охоронної діяльності пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність" видача нової ліцензії цьому суб’єкту, створеним ним або його засновником (засновниками) новим суб’єктам господарювання допускається не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення органу ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.

VІІ. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. У разі подання ліцензіатом протягом тридцяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії скарги до Експертно-апеляційної ради при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування дія даного рішення органу ліцензування зупиняється до прийняття спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування відповідного рішення.

7.2. Рішення Експертно-апеляційної ради є підставою для видання спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

Начальник Департаменту
громадської безпеки
МВС України
генерал-лейтенант міліції
О.О. Крикун
Додаток 1
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 2.4)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планової (позапланової) перевіркиДодаток 2
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 2.5)

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіата

№ з/п

№ посвідчення

Найменування та місцезнаходження (місце проживання) ліцензіата

Склад комісії

Строк перевірки

Реєстраційний номер наказу і дата його видання

1

2

3

4

5

6
Додаток 3
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 2.6)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планової перевірки


Додаток 4
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 4.5)

АКТ
про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом контролю


Додаток 5
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.1)

АКТ
планової перевірки суб’єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов


Додаток 6
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.1)

АКТ
позапланової перевірки суб’єкта господарювання за додержанням Ліцензійних умов


Додаток 7
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.6)

РІШЕННЯ
про усунення суб’єктом охоронної діяльності недоліків


Додаток 8
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.6)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про усунення порушень Ліцензійних умов


Додаток 9
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.11)

АКТ
про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов


Додаток 10
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.11)

АКТ
про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії


Додаток 11
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.11)

АКТ
про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності


Додаток 12
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.12)

АКТ
про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов


Додаток 13
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.12)

АКТ
про невиконання суб’єктом охоронної діяльності рішення щодо усунення недоліків


Додаток 14
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.13)

АКТ
про неможливість ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності


Додаток 15
до Порядку контролю за додержанням
Ліцензійних умов провадження
охоронної діяльності
(пункт 5.13)

АКТ
про недотримання суб’єктом охоронної діяльності пунктів 1, 3, 5, 12 частини першої статті 10 Закону України "Про охоронну діяльність"вгору