Документ z1486-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.10.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.10.2018  № 1883


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1486/32938

Про затвердження Методики розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Відповідно до пункту 6 Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334, та з метою затвердження єдиної методики розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту, що додається.

2. Генеральному директору Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів (Мруга М.Р.) забезпечити подання у встановленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Лінчевського О.В.

В.о. Міністра

У. Супрун

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Заступник Міністра фінансів України

Голова Державної регуляторної служби УкраїниЛ. Гриневич

Ю. Джигир

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
19 жовтня 2018 року № 1883


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 грудня 2018 р.
за № 1486/32938

МЕТОДИКА
розрахунку вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту

I. Загальні положення

1. Ця Методика визначає механізм формування вартості розробки та проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту (далі - ЄДКІ) для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я», що здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

Розрахунок вартості розробки ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для кожного етапу і компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності.

Розрахунок вартості проведення ЄДКІ на плановий рік здійснюється окремо для етапу і компоненту ЄДКІ для кожної спеціальності, для першого або повторного складання та за потреби - окремо для категорій студентів, форми та мови навчання яких відрізняються.

Вартість розробки та проведення компонентів ЄДКІ, крім об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту* (далі - ОСП(К)І), розраховує державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я України» (далі - Центр тестування при МОЗ).

Вартість розробки та проведення ОСП(К)І розраховують заклади вищої освіти.

2. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

контингент - розрахункова чисельність студентів закладу (закладів) вищої освіти певної спеціальності, року, форми, мови навчання, зареєстрована на складання відповідного етапу і компоненту ЄДКІ;

плановий рік - рік, який починається з 01 січня і закінчується 31 грудня року, що настає за поточним роком;

проктор - представник Центру тестування при МОЗ, який адмініструє компонент ЄДКІ у кожній аудиторії закладу вищої освіти (далі - ЗВО);

стандартизований пацієнт - особа з наявним або відсутнім захворюванням, навчена поводити себе як реальний пацієнт для демонстрування певних скарг, симптомів або проблем (клінічної ситуації) однаковим стандартизованим способом для об’єктивізації оцінювання студентів під час ЄДКІ;

станція ОСП(К)І - стандартизоване обладнане місце для короткочасної (5-30 хвилин) взаємодії студента з пацієнтом / клінічною ситуацією під час ОСП(К)І з метою оцінювання цільових компетентностей студента за стандартизованими сценарієм та протоколами в умовах, наближених до реальних. На станції ОСП(К)І для оцінювання студентів можуть використовуватися реальні, стандартизовані або віртуальні пацієнти, манекени, фантоми, прилади, обладнання, набори даних, ситуаційні завдання тощо.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про вищу освіту» та постанові Кабінету Міністрів України від 23 березня 2018 року № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я».

II. Розрахунок вартості розробки єдиного державного кваліфікаційного іспиту

1. Вартість розробки ЄДКІ складається з прямих, непрямих (загальновиробничих) та адміністративних витрат і розраховується за такою формулою:

Sr = Pw + NPw + Aw,

де

Sr

-

вартість розробки конкретного етапу і компоненту ЄДКІ для однієї спеціальності;


Pw

-

прямі витрати з розробки ЄДКІ;


NPw

-

непрямі витрати з розробки ЄДКІ;


Aw

-

адміністративні витрати з розробки ЄДКІ.

2. До прямих належать витрати, пов’язані з розробкою ЄДКІ, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw = ZPp + ESVp + Mw + Dw,

де

Pw

-

прямі витрати;


ZPp

-

оплата праці працівників, залучених до розробки ЄДКІ;


ESVp

-

нарахування на оплату праці;


Mw

-

матеріальні витрати;


Dw

-

інші прямі витрати з розробки ЄДКІ.

У витратах на оплату праці працівників (професорсько-викладацький склад, фахівці з оцінювання, технологи, психометристи, консультанти, експерти, аналітики, лектори, дослідники, стандартні пацієнти, перекладачі, інші працівники), залучених до розробки ЄДКІ, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

Витрати на оплату праці включають оплату праці працівників, які не перебувають у штаті, але залучені до розробки ЄДКІ. Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових та цивільно-правових договорів.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до розробки ЄДКІ, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи із загального обсягу виконуваних робіт та норм тривалості робочого часу.

Нарахування на оплату праці працівників ESVp здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Матеріальні витрати Mw складаються з витрат на матеріально-технічне забезпечення, безпосередньо пов’язане з розробкою ЄДКІ, у тому числі на придбання реактивів, сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, виробів медичного призначення, медикаментів, запасних частин, апаратного та програмного забезпечення, витратних матеріалів до комп’ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та навчальної документації, методичної та фахової літератури, передплату періодичних видань. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються норми витрат матеріалів, затверджені Центром тестування при МОЗ або ЗВО відповідно.

Інші прямі витрати Dw складаються з витрат на оплату службових відряджень, витрат на друк та тиражування, на захист інформації, на охорону та збереження конфіденційності екзаменаційних матеріалів, на оплату послуг організацій, залучених до розробки ЄДКІ.

3. До непрямих (загальновиробничих) належать витрати на обслуговування та управління, які не можуть бути віднесені до розробки конкретного етапу і компоненту ЄДКІ:

NPw = ZPnp + ESVnp + Fnp + Gnp,

де

NPw

-

непрямі витрати з розробки ЄДКІ;


ZPnp

-

оплата праці інших працівників;


ESVnp

-

нарахування на заробітну плату;


Fnp

-

експлуатаційні витрати з розробки ЄДКІ;


Gnp

-

інші загальновиробничі витрати з розробки ЄДКІ.

Експлуатаційні витрати з розробки та проведення ЄДКІ розраховуються виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно площам приміщень, які використовувались з метою розробки та проведення ЄДКІ, та витрат часу на розробку ЄДКІ. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства.

До інших загальновиробничих витрат належать витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах встановлених норм споживання, канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, поточний ремонт, технічний огляд і технічне обслуговування.

4. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування Центру тестування при МОЗ або ЗВО відповідно:

Aw = ZPaw + ESVaw + Iaw,

де

Aw

-

адміністративні витрати, пов’язані з розробкою ЄДКІ;


ZPaw

-

оплата праці адміністративного персоналу пропорційно часу розробки ЄДКІ;


ESVaw

-

нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу;


Iaw

-

інші адміністративні витрати з розробки ЄДКІ.

До інших адміністративних витрат належать витрати на програмне забезпечення, отримання необхідних ліцензій та дозволів, пожежну і сторожову охорону, оплату послуг зв’язку, засобів сигналізації.

III. Розрахунок вартості проведення інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та вартості іспиту з англійської мови професійного спрямування

1. Розрахунок вартості проведення інтегрованого тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування** здійснюється за єдиною методикою.

Вартість проведення тестового іспиту «КРОК» та іспиту з англійської мови професійного спрямування (далі - іспити) на одного студента включає всі видатки на функціонування повного циклу стандартизованого тестування, крім видатків на його розробку.

Вартість проведення іспитів розраховує Центр тестування при МОЗ щороку на кожний іспит окремо, який проводить відповідно до графіка, затвердженого МОЗ. Вартість проведення іспитів визначається на одного студента окремо для кожних спеціальності, етапу ЄДКІ, форми та мови навчання, основного і повторного складання, а також залежно від тривалості, умов проведення та реєстрації, кількості осіб певної категорії, які одночасно складають іспит.

2. Вартість проведення іспитів на одного студента/інтерна складається з прямих, непрямих (загальновиробничих) та адміністративних витрат і розраховується за такою формулою:

Skr = (Pw1 /N1 + Pw2/N2 + Pw3/N3 + NPw/N3) × Kinf,

де

Skr

-

вартість проведення окремого іспиту для одного студента/інтерна з урахуванням конкретних спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;


Pw1

-

прямі витрати, пов’язані з проведенням окремого іспиту для конкретних спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;


Pw2

-

прямі витрати, пов’язані із забезпеченням захисту та закритості екзаменаційних матеріалів іспитів;


Pw3

-

прямі витрати з оплати праці на забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування для загального контингенту студентів, які складають іспити, у році, що передує плановому;


NPw

-

непрямі та адміністративні витрати для загального контингенту студентів, які складають іспити, у році, що передує плановому;


N1

-

кількість осіб (студентів/інтернів), що складали іспит у році, що передує плановому, з конкретних спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання;


N2

-

кількість осіб (студентів/інтернів), які складали окремі іспити одночасно з обрахованим іспитом у році, що передує плановому;


N3

-

загальна кількість осіб (студентів/інтернів), що складали іспити у році, що передує плановому;


Kinf

-

прогнозований рівень інфляції на плановий рік.

3. До прямих витрат (Pw1), пов’язаних з проведенням окремого іспиту для конкретних спеціальності, етапу, контингенту, форми та мови навчання, основного чи повторного складання, належать витрати, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw1 = P1 + P2 + P3 + P4 +P5,

де

Pw1

-

прямі витрати;


P1

-

витрати на виготовлення екзаменаційних буклетів / друк екзаменаційних буклетів для проведення окремого іспиту;


P2

-

витрати на виготовлення бланка відповідей;


P3

-

витрати на виготовлення та друк сертифікатів;


P4

-

матеріальні та інші прямі витрати на проведення іспиту;


P5

-

витрати на організацію та проведення іспиту прокторами.

Витрати P1 на виготовлення екзаменаційних буклетів / друк екзаменаційних буклетів включають роботи із забезпечення технологічного процесу виготовлення одного варіанта екзаменаційного буклета з таких основних етапів:

набір екзаменаційного тесту, що передбачає відбір тестових завдань з екзаменаційного банку кожного іспиту відповідно до затвердженої структури змісту іспиту;

переклад набраного екзаменаційного тесту відповідно до мови навчання студента у ЗВО та його редагування. Мову екзаменаційного тесту замовляє ЗВО;

верстка та формування електронного макета екзаменаційного буклета та його обкладинки;

друк екзаменаційного буклета.

Відповідно до технологічного циклу на кожен іспит виготовляється різна кількість варіантів екзаменаційного буклета для одного тесту, що зумовлює вибір методу друку / виготовлення буклетів.

Виготовлення екзаменаційних буклетів включає витрати на брошурування, маркування та пакування екзаменаційних буклетів відповідно до вимог підприємства, яке надає послуги спеціального зв’язку щодо забезпечення збереження екзаменаційних матеріалів та унеможливлення доступу до них відповідно до вимог чинного законодавства.

Витрати P2 включають витрати на виготовлення спеціальних бланків відповідей для комп’ютерного сканування результатів тестування друкарським способом шляхом оплати послуг у суб’єктів господарювання, що надають послуги з виготовлення поліграфічної продукції.

Витрати P3 включають витрати на виготовлення бланків сертифіката про результати складання іспиту друкарським способом шляхом придбання відповідних послуг у суб’єктів господарювання, що надають послуги з виготовлення поліграфічної продукції, та витрати на друк результатів складання іспиту кожного студента/інтерна на бланку сертифіката.

Матеріальні та інші прямі витрати P4 на проведення іспиту включають витрати на придбання спеціальних олівців, канцелярського приладдя, друк і тиражування актів, протоколів, інструкцій та інших документів, на оплату послуг сторонніх організацій.

Витрати P5 на організацію та проведення іспиту прокторами, залученими на підставі трудових та цивільно-правових угод, включають витрати на оплату винагороди за проведення іспиту у ЗВО, встановлені законодавством відрахування на єдиний соціальний внесок, вартість проїзду в обидва боки, відшкодування згідно із законодавством витрат, понесених у зв’язку з відрядженням (добові виплачуються за кожен день перебування працівника у відрядженні, включаючи день вибуття та день прибуття).

Під час урахування прямих витрат (P1) у вартості проведення іспиту на одного студента їх ділять на кількість осіб, що складали відповідний окремий іспит у році, що передує плановому.

4. До прямих витрат (Pw2), пов’язаних із забезпеченням захисту та закритості екзаменаційних матеріалів іспитів, належать витрати, безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Pw2 = P6 + P7 + P8,

де

Pw2

-

прямі витрати;


P6

-

витрати на забезпечення безпеки під час доставки конфіденційних екзаменаційних матеріалів іспиту до ЗВО;


P7

-

витрати на забезпечення безпеки під час проведення іспиту;


P8

-

матеріальні та інші прямі витрати на забезпечення безпеки.

Витрати P6 на забезпечення безпеки під час доставки конфіденційних екзаменаційних матеріалів іспиту до ЗВО включають витрати на залучення підприємства, яке надає послуги спеціального зв’язку відповідно до вимог чинного законодавства.

Витрати P7 на забезпечення громадської безпеки під час проведення іспитів у ЗВО та запобігання пронесенню до аудиторій недозволених пристроїв включають витрати на залучення поліції охорони Національної поліції відповідно до вимог чинного законодавства.

Матеріальні та інші прямі витрати P8 для забезпечення безпеки включають витрати на матеріали для забезпечення конфіденційності та закритості тестових матеріалів (захисні номерні сейф-пакети із захисним клапаном одноразового використання, контейнери для буклетів, бандажувальна стрічка, скоби, плівка для запаювання, крафт-папір, пакувальний скотч, захисна етикетка, спеціальне обладнання тощо).

Під час урахування прямих витрат (Pw2) у вартості проведення іспиту на одного студента їх ділять на кількість осіб, які складали різні окремі іспити одночасно з обрахованим іспитом у році, що передує плановому.

5. До прямих витрат (Pw3), пов’язаних із забезпеченням функціонування повного циклу стандартизованого тестування іспитів, належать витрати, що безпосередньо включені до виробничої собівартості і включають витрати на оплату праці виробничих працівників, не включених до інших розділів:

Pw3 = P9 + P10,

де

Pw3

-

прямі витрати;


P9

-

оплата праці працівників, які залучені до забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування;


P10

-

нарахування на оплату праці.

У витратах на оплату праці працівників для забезпечення функціонування повного циклу стандартизованого тестування (технологи, логісти, експерти, аналітики, працівники, що забезпечують програмно-комп’ютерний супровід технологічного циклу, інші працівники) враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами.

Кількість працівників відповідної кваліфікації, що забезпечують функціонування повного циклу стандартизованого тестування, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати, ставок погодинної оплати), а також кількість годин або обсяг їх роботи визначаються виходячи із загального обсягу виконуваних робіт та затверджених нормативів навантаження або витрат часу. За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунком.

Нарахування на оплату праці працівників P10 здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Під час урахування прямих витрат (Pw3) у вартості проведення іспиту на одного студента їх ділять на загальну кількість осіб, що складали іспити у році, що передує плановому.

6. До непрямих NPw (загальновиробничих) та адміністративних витрат належать витрати, які не можуть бути віднесені до проведення конкретного іспиту:

NPw = NP1 + NP2 + NP3 + NP4 + NP5 + NP6,

де

NPw

-

непрямі витрати з проведення іспитів;


NP1

-

витрати на оплату послуг організацій, залучених до проведення іспиту;


NP2

-

поштові витрати, витрати на канцтовари, господарчі товари;


NP3

-

витрати на оплату послуг зв’язку;


NP4

-

адміністративні витрати;


NP5

-

витрати на оновлення програмного, матеріально-технічного забезпечення;


NP6

-

витрати на амортизацію.вгору