Документ z1484-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.03.2016, підстава - z0413-16

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

09.11.2015  № 206


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2015 р.
за № 1484/27929

Про затвердження Змін до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
№ 240 від 25.12.2015
№ 284 від 03.03.2016}

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 липня 2015 року № 629-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1370/21682 (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з Юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Учасники Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зобов’язані привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 23 липня 2012 року № 10, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 серпня 2012 року за № 1370/21682 (далі – Положення), не пізніше десяти робочих днів з дня, наступного за днем набрання чинності цим рішенням, крім вимог пунктів 3.3, 3.4 розділу ІІІ Положення.

Учасники Фонду зобов’язані привести свою діяльність до вимог пунктів 3.3 та 3.4 Положення не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

{Пункт 4 в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 240 від 25.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 284 від 03.03.2016}

5. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. ВорушилінЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
09.11.2015  № 206


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2015 р.
за № 1484/27929

ЗМІНИ
до Положення про порядок інформування громадськості про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1. У розділі І:

1) у пункті 1.1 слово «вкладників» замінити словом «громадськості»;

2) пункт 1.2 після слів «сфері гарантування вкладів фізичних осіб» доповнити словами «, стану виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку»;

3) пункт 1.4 доповнити словами «та стану виведення неплатоспроможного банку з ринку або ліквідації банку».

2. У розділі ІІ:

1) у назві розділу слово «вкладників» замінити словом «громадськості»;

2) пункти 2.1 та 2.2 викласти у такій редакції:

«2.1. Фонд зобов’язаний один раз на рік, станом на 1 січня, розміщувати на своєму офіційному веб-сайті перелік учасників Фонду не пізніше одного місяця після настання відповідного строку.

2.2. Фонд зобов’язаний додатково розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про зміни в переліку учасників Фонду не пізніше 14 днів після внесення відповідних змін до реєстру учасників Фонду, а також перелік учасників Фонду.»;

3) підпункт 4 пункту 2.5 доповнити словами: «, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування)»;

4) пункт 2.8 після слів «активів і» доповнити словами «частини або всіх»;

5) у пункті 2.11:

в абзаці першому:

слова «та призначення уповноваженої особи Фонду» виключити;

слова «прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку» замінити словами «початку процедури ліквідації банку»;

в абзаці другому:

слова «та призначення уповноваженої особи» виключити;

підпункт «а» після слова «та» доповнити словом «інші»;

підпункт «в» викласти в такій редакції:

«в) дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про початок процедури ліквідації банку;»;

підпункт «г» доповнити словами «, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування)»;

6) пункт 2.12 викласти в такій редакції:

«2.12. Фонд, крім випадків делегування повноважень уповноваженій(им) особі(ам) Фонду, у семиденний строк з дня початку процедури ліквідації банку розміщує оголошення, що містить відомості про ліквідацію банку відповідно до пункту 2.11 цього розділу, в усіх приміщеннях банку, в яких здійснюється обслуговування клієнтів.»;

7) пункт 2.13 доповнити словами «, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку»;

8) пункт 2.14 після слів «особою Фонду» доповнити словами «, якій делеговано здійснення повноважень органів управління банку (у разі делегування)»;

9) у пункті 2.17:

слова «офіційній сторінці» замінити словами «своєму веб-сайті»;

слова «Фонду в мережі Інтернет» виключити;

10) після пункту 2.18 доповнити розділ новими пунктами 2.19, 2.20 такого змісту:

«2.19. Фонд протягом 10 робочих днів з дати, що передбачена законодавством для оформлення документів та/або надання інформації, повинен розмістити на своєму офіційному веб-сайті таку інформацію щодо неплатоспроможного банку та банку, що знаходиться в стадії ліквідації:

1) річну фінансову звітність відповідно до вимог законодавства:

щодо банку, який знаходиться на стадії тимчасової адміністрації, річна фінансова звітність складається до 30 квітня, наступного за звітним роком;

щодо банку, що знаходиться на стадії ліквідації, річна фінансова звітність відповідно до вимог законодавства не складається та не подається. Останнім звітним періодом для складання та оприлюднення річної фінансової звітності банку, щодо якого виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення про ліквідацію, є період з початку звітного року до початку процедури ліквідації банку Фондом.

2) квартальну фінансову звітність (проміжну) відповідно до вимог законодавства:

щодо банку, що знаходиться на стадії тимчасової адміністрації, квартальна фінансова звітність (проміжна) складається до 30 числа, наступного за звітним періодом, якщо інші строки не встановлені Національним банком України;

щодо банку, що знаходиться на стадії ліквідації, останнім звітним періодом для складання та оприлюднення квартальної фінансової звітності (проміжної) банку є квартал, що передує даті прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про ліквідацію.

3) результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка;

4) результати інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси. Зазначена інформація розміщується з урахуванням вимог законодавства про банківську таємницю;

5) рішення Фонду щодо затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, затверджених виконавчою дирекцією Фонду, а також всі інші рішення Фонду стосовно неплатоспроможного банку. У разі якщо рішення Фонду містить інші питання та/або банківську таємницю, Фонд розміщує на своєму офіційному веб-сайті витяг з протоколу, що не містить таку інформацію;

6) кошторис витрат Фонду на здійснення тимчасової адміністрації та/або ліквідації банку;

7) про укладені договори між Фондом і третіми особами стосовно утримання і збереження активів банку, оцінки та реалізації майна банку, проведення аудиту, охорони майна та приміщень банку. Інформація надається з урахуванням вимог Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію».

2.20. Фонд зобов’язаний оприлюднювати інформацію про майно (активи) банку, що продається, на офіційному веб-сайті Фонду та у друкованих засобах масової інформації, що визначаються виконавчою дирекцією Фонду при прийнятті рішення про затвердження переліку майна, що підлягає продажу.

Інформація на офіційному веб-сайті Фонду оприлюднюється не пізніше 10 днів до дня проведення відкритих торгів (аукціонів), безпосереднього продажу юридичній чи фізичній особі. Зазначена інформація включає:

1) назву, опис та іншу потрібну інформацію про майно;

2) умови відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема, розміри гарантійного внеску, лот та крок, порядок зниження ціни, мінімальну ціну продажу (у разі її встановлення);

3) місце та час проведення відкритих торгів (аукціону) або місце проведення безпосереднього продажу юридичній чи фізичній особі;

4) кінцевий термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) (крім випадків проведення безпосереднього продажу юридичній чи фізичній особі);

5) час та місце особистого ознайомлення з майном;

6) місцезнаходження, номер телефону, час роботи організатора відкритих торгів (аукціону) чи організації роздрібної торгівлі або відповідальної особи банку за продаж майна.

Інформація в друкованих ЗМІ, визначених виконавчою дирекцією Фонду, оприлюднюється не пізніше 5 робочих днів після оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду та повинна містити найменування банку, місце та дату проведення відкритих торгів (аукціону) або місце проведення безпосереднього продажу юридичній чи фізичній особі, посилання на відповідне оголошення на офіційному веб-сайті Фонду.».

У зв’язку з цим пункти 2.19 – 2.21 вважати відповідно пунктами 2.21 – 2.23.

3. У розділі ІІІ:

1) пункт 3.1 доповнити новим підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) додаткові вимоги до порядку розкриття банками інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів.»;

2) у пункті 3.2 слова «розміщеного на умовах отримання від банку процентів на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або з іншими фінансовими привілеями від банку (вклади на індивідуальній основі)» замінити словами «розміщеного за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або має інші фінансові привілеї від банку»;

3) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Банки зобов'язані включати до змісту договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку умови гарантування Фондом відшкодування коштів за цим вкладом. Зазначена інформація включає:

1) суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами;

2) умови, за яких Фонд гарантує/не гарантує відшкодування коштів за вкладами;

3) інформацію про гарантування/не гарантування вкладнику відшкодування коштів за вкладом;

4) ефективну відсоткову ставку за договором з метою розрахунку відсотків, які можуть бути виплачені Фондом у разі прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку відповідно до частини другої статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

5) графік нарахування відсотків за вкладом із зазначенням того, що відсотки не нараховуються протягом тимчасової адміністрації та ліквідації банку.»;

6) доповнити розділ після пункту 3.3 новим пунктом 3.4 такого змісту:

«3.4. Банками додатково до порядку розкриття інформації для вкладників про умови надання банківських послуг із залучення вкладів мають розкривати таку інформацію:

1) порядок дій банку при закінченні строку дії договору вкладу (у тому числі щодо внутрішнього переказу суми вкладу на поточний рахунок), процентна ставка, що буде нараховуватись на кошти, що знаходяться на такому рахунку;

2) порядок початку та закінчення нарахування відсотків за вкладами;

3) порядок пролонгації дії договорів відповідно до Цивільного кодексу України;

4) порядок дострокового розірвання договору банківського вкладу (депозиту) або банківського рахунку;

5) графік роботи банку, його касового відділення та номери телефонів.

Зазначена інформація має бути розміщена банком в місцях, доступних для ознайомлення вкладників, зокрема в операційному залі.».

У зв’язку з цим пункт 3.4 вважати пунктом 3.5.

4. Викласти додаток 2 до Положення у новій редакції, що додається.

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. ЛапаєваДодаток 2
до Положення про порядок інформування
громадськості про систему гарантування
вкладів фізичних осіб
(пункт 3.1 розділу ІІІ)

ДОВІДКА
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) діє з метою захисту прав і законних інтересів вкладників банків та зміцнення довіри до банківської системи в Україні.

2. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.

3. Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти*.

4. Вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Сума відшкодування розраховується з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

5. Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку.

6. Фонд не відшкодовує кошти:

1) суб'єкта підприємницької діяльності, який уклав або на користь якого укладено договір банківського вкладу (депозиту) та/або банківського рахунку*;

2) передані банку в довірче управління;

3) за вкладом у розмірі менше 10 гривень;

4) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;

5) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов’язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – протягом року до дня прийняття такого рішення);

6) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – один рік до дня прийняття такого рішення);

7) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;

8) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність», або мають інші фінансові привілеї від банку;

9) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;

10) за вкладами у філіях іноземних банків;

11) за вкладами у банківських металах;

12) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду.

__________
* Вклади фізичних осіб – підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.вгору