Документ z1479-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2019. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
20 листопада 2018 року № 597

ЗВІТНІСТЬ
Фіксований телефонний зв’язок
(Форма № 2-К)ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері зв’язку
та інформатизації
20 листопада 2018 року № 597


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1479/32931

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-К (квартальна) «Фіксований телефонний зв’язок»

Форма звітності № 2-K (квартальна) «Фіксований телефонний зв’язок» заповнюється операторами фіксованого телефонного зв’язку та складається з:

інформації про респондента;

розділу I «Загальні показники діяльності»;

розділу II «Послуги фіксованого телефонного зв’язку, послуги операторам, провайдерам телекомунікацій, голосова телефонія».

Фінансово-економічні показники, а також показники щодо обсягів трафіку заповнюються наростаючим підсумком з початку року станом на кінець останнього дня звітного періоду. Фінансово-економічні показники вказуються без урахування податку на додану вартість та збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, з округленням до одного знаку після коми.

Інші показники вказуються станом на останній день звітного кварталу.

1. У блоці «Респондент» зазначаються:

найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичних осіб - підприємців;

поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офіса місцезнаходження для юридичних осіб або місця проживання для фізичних осіб - підприємців;

код за ЄДРПОУ для юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб - підприємців чи серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

за наявності юридична особа або фізична особа - підприємець зазначає посилання на веб-сайт своєї організації.

2. У блоці «Ідентифікація оператора, провайдера телекомунікацій у Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій» зазначаються:

вид діяльності, який зазначено в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій відповідно до поданої заяви;

номер та дата рішення НКРЗІ про включення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;

присвоєний номер запису в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій.

3. У розділі I зазначаються показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій за звітний період (графа 1).

4. У рядку 1001 «Загальні доходи від надання телекомунікаційних послуг» зазначається загальний обсяг доходів, отриманих від надання послуг у сфері телекомунікацій.

5. У рядку 1002 «Обсяги капітальних інвестицій у сферу телекомунікацій» зазначаються витрати у нові та наявні матеріальні та нематеріальні активи, пов’язані з наданням телекомунікаційних послуг, які були введені в експлуатацію у звітному періоді, придбані, у тому числі за договором фінансового лізингу, або створені для власного використання зі строком служби понад один рік. Також до інвестицій належать витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, що призводять до збільшення його строку служби або виробничої потужності, та не належать витрати на технічне обслуговування і поточні ремонти.

6. У рядку 1003 «Середньооблікова кількість штатних працівників (у цілих числах)» зазначається кількість штатних працівників, уключаючи всіх найманих працівників, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві.

7. У рядку 1004 «з них жінок» із загальної кількості штатних працівників зазначається кількість жінок.

8. У розділі II зазначаються показники діяльності оператора, провайдера телекомунікацій від надання послуг за звітний період для споживачів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що поділяються на «Всього» (графа 1) та «з них фізичним особам» (графа 2).

9. У рядку 2001 «Доходи від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку споживачам, усього, у т. ч.:» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг фіксованого телефонного зв’язку споживачам, що є сумою рядків 2002, 2007, 2008, 2009.

10. У рядку 2002 «місцевого телефонного зв’язку, всього, у т. ч.:» зазначаються доходи від надання послуг доступу до телекомунікаційних мереж загального користування, що є сумою рядків з 2003 по 2006 включно.

11. У рядку 2003 «міського телефонного» зазначаються доходи від надання послуг міського телефонного зв’язку (проводового), а саме: від встановлення телефону, переустановлення основного та/або паралельного телефонного апарату, переоформлення договору на користування телефоном, від абонентної плати за користування телефонним апаратом місцевої телефонної мережі міст, районних центрів, від надання послуг голосової телефонії, від вихідних дзвінків, понад ліміт хвилин, що включені в абонентну плату, від надання послуг довідково-інформаційних служб.

12. У рядку 2004 «міського телефонного з наданням фіксованого безпроводового абонентського доступу» зазначаються доходи, отримані від надання послуг міського телефонного зв’язку з наданням фіксованого безпроводового абонентського доступу за аналогією з рядком 2003.

13. У рядку 2005 «сільського телефонного» зазначаються доходи від надання послуг сільського телефонного зв’язку (проводового), а саме: від встановлення телефону, переустановлення основного та/або паралельного телефонного апарату, переоформлення договору на користування телефоном, від абонентної плати за користування телефонним апаратом місцевої телефонної мережі сіл і селищ, від надання послуг голосової телефонії, від вихідних дзвінків, понад ліміт хвилин, що включені в абонентну плату, від надання послуг довідково-інформаційних служб.

14. У рядку 2006 «сільського телефонного з наданням фіксованого безпроводового абонентського доступу» зазначаються доходи, отримані від надання послуг сільського телефонного зв’язку з наданням фіксованого безпроводового абонентського доступу за аналогією з рядком 2005.

15. У рядку 2007 «міжміського телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг міжміського телефонного зв’язку абонентам власної мережі, включаючи доходи від надання послуг вихідного автоматичного міжміського телефонного зв’язку та міжміського телефонного зв’язку за попереднім замовленням, доходи від надання послуг вихідного міжміського телефонного зв’язку на мережі інших операторів фіксованого телефонного зв’язку, включаючи автоматичний зв’язок та зв’язок за попереднім замовленням, доходи від надання послуг вихідного міжміського телефонного зв’язку на мережі операторів рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи автоматичний зв’язок та зв’язок за попереднім замовленням тощо, крім доходів від надання разових послуг з виділенням скорочених номерів, номерів формату 700, 800, 808, 900 та доходів від щомісячної плати за користування скороченими номерами, номерами формату 700, 800, 808, 900.

16. У рядку 2008 «міжнародного телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг вихідного міжнародного телефонного зв’язку на телекомунікаційні мережі операторів телекомунікацій інших держав, включаючи автоматичний зв’язок, зв’язок за картками попередньо оплачених послуг та за попереднім замовленням.

17. У рядку 2009 «від надання інших послуг фіксованого телефонного зв’язку (у тому числі з використанням скорочених номерів, кодів послуг 700, 800, 808, 900 тощо)» зазначаються всі інші доходи, що не увійшли в рядки з 2002 по 2008, включаючи доходи від надання разових послуг з виділенням скорочених номерів, номерів формату 700, 800, 808, 900 та доходів від щомісячної плати за користування скороченими номерами, номерами формату 700, 800, 808, 900 тощо.

18. У рядку 2010 «Доходи від надання послуг з абонентського обслуговування (абонентської плати) за послуги доступу до мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг абонентської плати, отриманої від споживачів за послуги доступу до мережі фіксованого телефонного зв’язку.

19. У рядку 2011 «Доходи від надання послуг з підключення абонентів до мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи, отримані за послуги підключення абонентів до мережі фіксованого телефонного зв’язку, зокрема, за встановлення основного телефонного апарата, підключеного до окремої лінії, основного телефонного апарата, підключеного за спареною схемою, паралельного телефонного апарата у різних абонентів тощо.

20. У рядку 2012 «Доходи від надання послуг операторам, провайдерам телекомунікацій, усього, у т. ч.:» зазначається загальний обсяг доходів від надання послуг операторам, провайдерам телекомунікацій, що є сумою рядків 2013-2022.

21. У рядку 2013 «доступу до мережі» зазначаються доходи від надання послуг доступу до власних мереж як національним, так і іноземним операторам зв’язку.

22. У рядку 2014 «початку з’єднання» зазначаються доходи від надання послуг початку з’єднання (послуга із встановлення та підтримки телекомунікаційною мережею оператора фізичних та/або логічних з’єднань від кінцевого обладнання абонентів, які ініціюють з’єднання, до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора, для отримання послуг термінації трафіку та/або транзиту трафіку).

23. У рядку 2015 «термінації місцевого трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації місцевого трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку.

24. У рядку 2016 «термінації міжнародного трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку, який надходить від телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій інших держав.

25. У рядку 2017 «термінації міжміського трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації міжміського трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку.

26. У рядку 2018 «термінації мобільного трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг термінації мобільного трафіку на власній мережі фіксованого телефонного зв’язку.

27. У рядку 2019 «транзиту місцевого трафіку на інші мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту місцевого трафіку для інших мереж фіксованого телефонного зв’язку.

28. У рядку 2020 «транзиту міжміського трафіку на інші мережі фіксованого телефонного зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту міжміського трафіку для інших мереж фіксованого телефонного зв’язку.

29. У рядку 2021 «транзиту трафіку на мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на мережі рухомого (мобільного) зв’язку.

30. У рядку 2022 «транзиту трафіку на мережі за межами телекомунікаційної мережі загального користування України» зазначаються доходи від надання послуг транзиту трафіку на телекомунікаційні мережі оператора телекомунікацій іншої держави за межами телекомунікаційної мережі загального користування України.

31. У рядку 2023 «Загальний обсяг трафіку, у т. ч.» зазначається обсяг голосового трафіку, що є сумою рядків 2024, 2030, 2036, 2037.

32. У рядку 2024 «вихідний, у т. ч.:» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку, що є сумою рядків 2025, 2026, 2027, 2028, 2029.

33. У рядку 2025 «місцевий на мережі інших операторів фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку на мережі інших фіксованих операторів телекомунікацій на місцевому рівні.

34. У рядку 2026 «міжміський на мережі інших операторів фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку на мережі інших фіксованих операторів телекомунікацій на міжміському рівні.

35. У рядку 2027 «на мережі рухомого (мобільного) зв’язку» зазначається обсяг вихідного голосового трафіку на мережі операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

36. У рядку 2028 «міжнародний трафік» зазначається обсяг вихідного міжнародного голосового трафіку.

37. У рядку 2029 «інший» зазначається загальний обсяг вихідного голосового трафіку, який не віднесено до рядків з 2025 по 2028 включно.

38. У рядку 2030 «вхідний, у т. ч.:» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку, що є сумою рядків 2031, 2032, 2033, 2034, 2035.

39. У рядку 2031 «місцевий з мереж інших операторів фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж інших фіксованих операторів телекомунікацій на місцевому рівні.

40. У рядку 2032 «міжміський з мереж інших операторів фіксованого телефонного зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж інших фіксованих операторів телекомунікацій на міжміському рівні.

41. У рядку 2033 «з мереж рухомого (мобільного) зв’язку» зазначається обсяг вхідного голосового трафіку з мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку.

42. У рядку 2034 «міжнародний трафік» зазначається обсяг вхідного міжнародного голосового трафіку.

43. У рядку 2035 «інший» зазначається загальний обсяг вхідного голосового трафіку, який не віднесено до рядків з 2031 по 2034 включно.

44. У рядку 2036 «транзитний трафік» зазначається обсяг транзитного голосового трафіку.

45. У рядку 2037 «внутрішньомережевий» зазначається обсяг голосового трафіку, здійсненого в межах мережі одного оператора телекомунікацій.

46. У рядку 2038 «Кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку, з них:» зазначається загальна кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку, а саме: кількість традиційних телефонних ліній (POTS), ліній ISDN BRI (від однієї до двох ліній фіксованого телефонного зв’язку відповідно), ліній ISDN PRI (від однієї до тридцяти ліній фіксованого телефонного зв’язку відповідно) та ліній фіксованого телефонного зв’язку, створених засобами пакетної комутації (ліній IP-продовження, IP-телефонів, софтфонів тощо) в цілому в оператора.

47. У рядку 2039 «з використанням фіксованого безпроводового абонентського доступу» зазначається кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового абонентського доступу.

48. У рядку 2040 «у сільській місцевості, усього, у т. ч.» зазначається кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку телефонної мережі сіл і селищ.

49. У рядку 2041 «з використанням фіксованого безпроводового абонентського доступу» зазначається кількість ліній фіксованого телефонного зв’язку у сільській місцевості (телефонної мережі сіл, селищ міського типу, за винятком районних центрів) з використанням безпроводового абонентського доступу.

50. У рядку 2042 «Кількість таксофонів» зазначається кількість універсальних таксофонів.

51. У рядку 2043 «з них у сільській місцевості» зазначається кількість універсальних таксофонів у сільській місцевості.

Директор Департаменту
економічного аналізу


А. Барабінвгору