Документ z1479-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.03.2018, підстава - z0347-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
04.11.2011 N 756
( z1477-11 )

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 503 ( z0347-18 ) від 19.03.2018 }

------------------------------------------------------------------------------------ |Найменування міністерства, іншого | | МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ | |центрального органу виконавчої влади, | |--------------------------------------| |підприємства, установи, організації, | |Форма первинної облікової документації| |у сфері управління якого/якої перебуває | | | |заклад охорони здоров'я | | N 025-10/о | | ____________________________ | | | | ____________________________ | | ЗАТВЕРДЖЕНО | |Найменування та місцезнаходження | | Наказ МОЗ України | |(повна поштова адреса) закладу охорони | | | |здоров'я, де заповнюється форма | | | | ____________________________ | | | |----------------------------------------| |--------------------------------------| |Ідентифікаційний| | | | | | | | | | 0| 4| 1| 1| 2| 0| 1| 1| N| 7| 5| 6| | |код за ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | | | ЖУРНАЛ | | обліку осіб, які прикріплені до лікаря, | | що надає первинну медичну допомогу | | | | Найменування центру ПМСД ___________________________________________________ | | ______________________________________________________________________________ | | Найменування амбулаторії центру ПМСД _________________________________________ | | ______________________________________________________________________________ | | П.І.Б. лікаря ________________________________________________________________ | | ______________________________________________________________________________ | | | | Почато "___" ________ 20 ____ року. Закінчено "___" ________ 20 ___ року. | ------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |П.І.Б.| Дата |Паспорт,| Місце проживання | Прикріплення | Припинення прикріплення | |з/п|особи |народження| серія | | до лікаря | до лікаря | | | | |та номер|-----------------------------------+---------------+-------------------------------| | | | | | населений |вулиця|будинок|квартира| підпис |дата| причина: 1 - |дата| підпис | | | | | |пункт (для | | | |медичного | |відкріплення; | |завідувача | | | | | | сільської | | | |працівника| | 2 - смерть | |амбулаторії| | | | | |місцевості)| | | | | | | | | |---+------+----------+--------+-----------+------+-------+--------+----------+----+--------------+----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+------+----------+--------+-----------+------+-------+--------+----------+----+--------------+----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+----------+--------+-----------+------+-------+--------+----------+----+--------------+----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | |---+------+----------+--------+-----------+------+-------+--------+----------+----+--------------+----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
04.11.2011 N 756
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1479/20217

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової
документації N 025-10/о "Журнал обліку осіб,
які прикріплені до лікаря, що надає первинну
медичну допомогу"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної
облікової документації N 025-10/о "Журнал обліку осіб, які
прикріплені до лікаря, що надає первинну медичну допомогу" (далі -
Журнал).
2. Журнал заповнюється лікарем загальної практики - сімейним
лікарем, терапевтом/педіатром дільничним (далі - лікар) або іншим
медичним працівником центру первинної медико-санітарної допомоги
(далі - ЦПМСД) на підставі заповненої форми N 025-09/о
"Реєстраційна форма пацієнта лікаря первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги".
3. У графах 2, 3, 4 вказуються дані пацієнта відповідно до
паспортних даних та згідно з інформацією, наданою пацієнтом.
4. У графах 5, 6, 7, 8 вказуються дані щодо місця проживання
пацієнта.
5. У графі 9 ставиться підпис медичного працівника або іншої
особи медичного закладу, яка вносила дані пацієнта.
6. У графі 10 реєструється дата прикріплення до лікаря.
7. У випадку припинення прикріплення до лікаря вносяться
відповідні дані у графи 11-13. Причина вибуття позначається цифрою
1 - відкріплення за бажанням пацієнта; 2 - вибуття з числа
прикріплених через смерть пацієнта, дата вибуття (12), підпис
завідувача амбулаторії (13).
8. Місце зберігання Журналу визначає керівник підрозділу
ЦПМСД, у якому працює лікар. Журнал зберігається у закладі увесь
термін його використання (до повного заповнення). Список
прикріплених пацієнтів оновлюється щороку після завершення періоду
реєстрації до 15 жовтня. У разі повністю заповненого Журналу
актуальні дані про прикріплених пацієнтів переносяться у новий
журнал.
9. Інформація, що міститься у Журналі, є інформацією
з обмеженим доступом та не підлягає розголошенню, крім випадків,
передбачених законом. Відповідальність за розголошення такої
інформації, що міститься у Журналі, несуть лікар, молодші
працівники з медичною освітою, що обслуговують прикріплене до
лікаря населення, завідувач амбулаторії та інші працівники ЦПМСД,
на яких покладено обов'язки щодо обліку пацієнтів у межах ЦПМСД.
10. Термін зберігання Журналу - 5 років. Журнал зберігається
та знищується у встановленому законодавством порядку.
Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги М.К.Хобзейвгору