Про затвердження Порядку обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм [...]
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Реєстр, Форма типового документа, Довідка, Акт, Заява, Опис, Картка від 23.08.20131782/5
Документ z1473-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.09.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.08.2013  № 1782/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2013 р.
за № 1473/24005

Про затвердження Порядку обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна

Відповідно до вимог абзацу другого частини сьомої статті 102, статей 107, 114 Кримінально-виконавчого кодексу України, статті 7 Закону України «Про попереднє ув’язнення» та з метою організації і ведення обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна, що додається.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Палій Н.О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України  від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної пенітенціарної служби України генерал-лейтенанта внутрішньої служби Сидоренка С.М. і департамент бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Державної пенітенціарної служби України (Шевнін С.М.).

Міністр

Олена Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник
Міністра фінансів України

Заступник Генерального прокурора України

Голова
Державної пенітенціарної служби України
А.І. Мярковський

Г. Середа


О.В. Лісіцков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
23.08.2013 № 1782/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 серпня 2013 р.
за № 1473/24005

ПОРЯДОК
обліку особистих грошей, цінностей і речей осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, а також виданого їм речового майна

І. Загальні положення

1. Цей Порядок поширюється на засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань, та осіб, взятих під варту, які тримаються в слідчих ізоляторах, і регулює такі питання:

облік особистих грошей;

облік особистих цінностей;

облік особистих речей;

облік речового майна.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

особисті гроші засудженого та особи, взятої під варту (далі - особа), - грошові кошти, які підлягають зарахуванню на особовий рахунок особи і використовуються відповідно до законодавства;

особисті цінності особи - дорогоцінні метали і вироби з них, дорогоцінні камені і перлини та вироби з них, іноземна валюта, платіжні картки всіх видів, цінні папери, які відповідно до законодавства здаються на зберігання до каси установи виконання покарань, слідчого ізолятора (далі - установа) та повертаються їх власнику;

особисті речі особи - предмети, речі, речовини, крім заборонених, які відповідно до законодавства зберігаються на складі установи та повертаються їх власнику;

речове майно - одяг, білизна, взуття та постільні речі, якими установа забезпечує засудженого відповідно до встановлених законодавством норм.

3. Організація обліку зданих особами на зберігання особистих грошей, цінностей, речей, а також виданого засудженим речового майна покладається на начальника установи, а ведення обліку - на керівника бухгалтерської служби установи.

4. Захист та обробка персональних даних здійснюються з дотриманням норм законодавства про захист персональних даних.

ІІ. Облік особистих грошей

1. Обліку підлягають грошові кошти, які:

здані установі на зберігання при взятті особи під варту;

надійшли поштовим (телеграфним) переказом;

вилучені з листів, посилок, бандеролей (за винятком вилучених у дохід держави за рішенням суду грошей, прихованих від огляду, а також вилучених при обшуках);

зароблені особою під час перебування в установі;

надійшли на депозитний рахунок або в касу установи на ім’я особи (у тому числі пенсія).

Усі особисті гроші тимчасово зберігаються на депозитному рахунку, відкритому на ім’я установи в органі Державної казначейської служби України (далі - орган казначейської служби), та повертаються їх власникам або перераховуються згідно із законодавством.

2. У разі отримання повідомлень про надходження поштових переказів посадова особа, яка веде облік особистих грошей, протягом трьох робочих днів з дати їх отримання складає у двох примірниках реєстр на перерахування (повернення) грошей за поштовими (телеграфними) переказами, які надійшли на ім’я установи, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, перший з яких разом з повідомленнями подається до відділення поштового зв'язку, а другий з відбитком календарного штемпеля цього відділення разом з повідомленням залишається в установі.

Повідомлення про грошовий переказ, що надійшло до установи після звільнення з установи особи - одержувача цього переказу, протягом трьох робочих днів повертається до відділення поштового зв'язку із зазначенням нової поштової адреси одержувача переказу. У разі надходження двох або більше повідомлень про грошові перекази особам, які звільнилися з установи, посадова особа, яка веде облік особистих грошей, складає реєстр у двох примірниках, перший з яких разом з повідомленнями про грошові перекази подається до відділення поштового зв'язку, а другий з відбитком календарного штемпеля цього відділення залишається в установі.

Посадова особа, яка веде облік особистих грошей, протягом трьох робочих днів з дати надходження коштів на ім’я особи на депозитний рахунок або в касу установи робить відповідні записи в особових рахунках осіб. Датою зарахування коштів на особовий рахунок особи вважається дата їх надходження на депозитний рахунок або в касу установи.

Готівка, що надійшла в касу установи на ім’я особи, оприбутковується відповідно до законодавства та здається у відділення банку для подальшого зарахування її на депозитний рахунок установи в органі казначейської служби.

3. У разі переведення особи до іншої установи підрозділ установи, на який покладено контроль за виконанням судових рішень, не пізніше ніж за 24 години до вибуття особи подає до бухгалтерської служби установи список осіб, яких переводять до інших установ. На підставі списку посадова особа, яка веде облік особистих грошей, на кожну особу складає в трьох примірниках фінансову довідку за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, перший примірник якої видається особі, другий долучається до особової справи особи, третій - у вкладку до особового рахунку особи.

У фінансову довідку записується сума залишку особистих грошей, з якої виділяється сума, яка була зароблена під час перебування в установі, та зазначається сума використаних коштів на придбання товарів у крамниці на дату вибуття особи до іншої установи.

Відомості про наявність особистих грошей, що зазначені у фінансовій довідці, підтверджуються підписом особи і засвідчуються підписами начальника установи та керівника бухгалтерської служби, скріплюються печаткою установи із зображенням Державного Герба України, після чого передаються до підрозділу установи, на який покладено контроль за виконанням судових рішень, та долучаються до особової справи особи.

На місці призначення фінансову довідку вилучають з особової справи особи та передають керівнику бухгалтерської служби установи, який в особовій справі ставить підпис про її отримання.

Бухгалтерська служба установи, до якої прибула особа, після отримання фінансової довідки того самого дня листом повідомляє установу-відправника про її отримання, а також реквізити депозитного рахунку для перерахування особистих грошей особи.

Бухгалтерська служба установи, з якої вибула особа, протягом трьох робочих днів після отримання листа перераховує особисті гроші на депозитний рахунок установи, до якої був переведений їх власник.

Списання грошей з особового рахунку особи, яка була переведена до іншої установи, проводиться на підставі виписки з рахунку установи про перерахування коштів на рахунок установи, до якої вибула особа.

Зарахування грошей на особовий рахунок особи, яка прибула до установи, здійснюється на підставі виписки з рахунку установи про отримання коштів на рахунок установи, до якої прибула особа.

4. Виявлені у засудженого гроші вилучаються і за рішенням суду передаються в дохід держави або зараховуються на особовий рахунок засудженого. Положення цього пункту не розповсюджується на засудженого, який відбуває покарання в колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправному центрі, дільниці соціальної реабілітації.

Гроші, які особа, взята під варту, одержала шляхом обману під час перебування в місцях попереднього ув`язнення або джерело одержання яких не встановлено, передаються в дохід держави за мотивованою постановою начальника установи, санкціонованою прокурором.

У разі вилучення в особи грошей складається протокол.

Про прийняття на зберігання грошей, які отримані або вилучені в особи, складається акт про приймання особистих грошей, цінностей і речей на зберігання за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Акт складається у трьох примірниках, перший з яких видається особі, другий передається до бухгалтерської служби установи, а третій долучається до особової справи особи. Виправлення в акті не допускаються.

Вилучені в особи гроші не пізніше трьох діб з моменту вилучення здаються до каси установи. Акт про приймання особистих грошей, цінностей і речей на зберігання разом з прибутковим касовим ордером є підставою для оприбуткування грошей у касі установи.

5. Посадова особа, яка веде облік особистих грошей особи, відкриває на кожну особу особовий рахунок з обліку особистих грошей за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку та вкладку до особового рахунку за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку.

Особовому рахунку з обліку особистих грошей особи (далі - рахунок) присвоюється номер, який складається з номера особової справи та початкової літери прізвища особи. Рахунок реєструється в оборотній відомості з обліку особистих грошей за формою згідно з додатком 6 до цього Порядку.

На рахунку ведеться облік усіх операцій, пов’язаних із зарахуванням і списанням особистих грошей.

Посадова особа, яка веде облік особистих грошей особи, на початок кожного місяця ознайомлює особу із залишком грошей на рахунку під особистий підпис, який проставляється у вкладці до особового рахунку особи.

6. Зарахування коштів на рахунок проводиться на підставі таких документів:

повідомлень про надходження поштових переказів після надходження коштів на депозитний рахунок установи;

фінансової довідки - на суму коштів, які фактично надійшли на депозитний рахунок установи;

розрахункової відомості на виплату заробітку особам або особового рахунку з обліку заробітку особи;

прибуткового касового ордера або виписки з рахунку установи про надходження коштів на ім’я особи.

7. Посадова особа, яка веде облік особистих грошей, здійснює усі відрахування та утримання, передбачені законодавством, із коштів особи, які є на рахунку, та готує платіжні документи на перерахування відповідних сум з депозитного рахунку установи за призначенням.

Засуджені відшкодовують вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг, крім осіб, яким зазначені послуги відповідно до законодавства надаються безоплатно.

Засуджені, які мають власний одяг, взуття, білизну, не заборонені до використання в установі виконання покарань, вартість цього майна не відшкодовують.

Утримання з коштів засудженого, які є на його рахунку, вартості харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг здійснюється на підставі фактичних витрат, понесених при наданні вказаних послуг, затверджених начальником установи, а також даних його особового рахунку з обліку речового майна згідно з додатком 7 до цього Порядку.

Вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг, яка не утримується з коштів засудженого, за місяць, у якому засуджений працював частково, розраховується пропорційно відпрацьованому часу і визначається шляхом множення вартості харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг за календарний місяць на кількість відпрацьованих годин відповідного місяця у відсотковому вираженні.

Показник кількості відпрацьованих годин у календарному місяці у відсотковому вираженні розраховується шляхом ділення кількості фактично відпрацьованих годин у календарному місяці на загальну кількість годин робочого часу відповідного місяця. До кількості годин робочого часу не включаються години робочих днів, коли засуджений не працював у зв’язку з хворобою, перебуванням на побаченні або у відпустці.

Вартість харчування та комунально-побутових послуг відшкодовується з  коштів засудженого щомісяця з дня перебування його в установі виконання покарань.

8. Згідно з графіком відвідування засудженими крамниці установи, який складається підрозділом ресурсного забезпечення установи, посадова особа установи, яка веде облік особистих грошей осіб, готує списки осіб із зазначенням залишків коштів на їхніх рахунках. Списки передаються особі, яка видає товар. У разі придбання особою товарів у крамниці установи списання коштів з її рахунку проводиться на підставі фіскального касового чека на товари, який роздрукований з використанням електронного контрольно-касового апарата, або чека на придбання товарів, отримання послуг за формою згідно з додатком 8 до цього Порядку, виписаного від руки посадовою особою, яка видає товар. Чек виписується від руки у двох примірниках, перший з яких видається особі, другий залишається у посадової особи, яка видає товар.

Після запису на рахунку суми за чеком розраховується залишок особистих грошей, сума якого підтверджується підписом особи, яка отримала товар за відповідним чеком. 

Наприкінці робочого дня особа, яка видає товар, на підставі рахунків, у яких зроблені записи про придбання товарів, у присутності посадової особи, яка веде облік особистих грошей, складає у двох примірниках акт звірки фіскальних касових чеків на товари з показниками контрольного лічильника електронного контрольно-касового апарата за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку, перший з яких залишається у особи, яка видає товар, та є підставою для списання вартості проданих товарів, другий разом з чеками на придбані товари передається до бухгалтерської служби установи. У разі відсутності електронного контрольно-касового апарата в акті звірки отоварених фіскальних касових чеків на товари з показниками контрольного лічильника електронного контрольно-касового апарата зазначається, що сума за отовареними чеками на придбання товарів, отримання послуг, які виписані від руки, звірена з даними загального підсумку за корінцями чеків та записів у рахунках.

Чеки, за якими були придбані товари, зберігаються в бухгалтерській службі установи один місяць, а потім знищуються за актом.

9. Виписка чека на оплату послуги, яка надається установою особі відповідно до законодавства, здійснюється на підставі її заяви, завізованої начальником установи, та вартості послуги, підтвердженої підписом посадової особи, яка відповідно до розподілу функціональних обов’язків контролює надання послуги.

Виписку чека на оплату послуги здійснює посадова особа, яка веде облік особистих грошей особи. Чек виписується у двох примірниках, перший видається особі, другий після отримання засудженим відповідної послуги долучається до його заяви.

10. Списання коштів з рахунку проводиться на підставі фіскальних касових чеків на товари, отримання послуг або чека на придбання товарів, отримання послуг, виписаного від руки посадовою особою, яка видає товар, та розрахунку фактичної вартості харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових послуг.

Для обліку коштів, отриманих як плата за послуги, установа подає до органу казначейської служби платіжні документи для перерахування коштів з депозитного рахунку установи на її спеціальний реєстраційний рахунок.

11. Для переказу особистих грошей родичам особа подає заяву згідно з додатком 10 до цього Порядку, в якій посадовою особою, яка веде облік особистих грошей, робиться запис про суму залишку грошей на рахунку в гривнях і дату, на яку виведено цей залишок. Заява візується начальником установи і передається до бухгалтерської служби установи на виконання.

Для отримання дозволу на переказ особистих грошей іншим одержувачам засуджений у заяві зазначає також причини, чому він бажає відправити переказ. Заява погоджується заступником начальника установи, після чого візується начальником установи і передається до бухгалтерської служби установи на виконання.

Перевірку дотримання процедури надання адміністрацією колонії дозволу на переказ особистих грошей іншим одержувачам, а також аналіз цих переказів здійснюють підрозділи внутрішнього аудиту Державної кримінально-виконавчої служби України.

За наявності двох і більше заяв складається реєстр поштових переказів за формою згідно з додатком 11 до цього Порядку у двох примірниках, які підписуються начальником установи і керівником бухгалтерської служби. Перший примірник реєстру подається до поштового відділення, другий залишається в установі.

12. Станом на перше число кожного місяця посадова особа, яка веде облік особистих грошей особи, перевіряє правильність зроблених записів надходження і витрачання грошей та виводить їх залишок по кожному рахунку. Підсумок надходження і витрачання грошей, а також їх залишок по кожному рахунку записуються в оборотну відомість з обліку особистих грошей, зведені дані якої звіряються з відповідними регістрами бухгалтерського обліку установи.

У разі звільнення особи бухгалтерська служба установи проводить з нею повний розрахунок, а саме: на дату звільнення у рахунку робиться запис усіх первинних документів про зарахування і списання особистих грошей та виводиться їх залишок, на суму якого виписується видатковий касовий ордер, у разі звільнення двох і більше осіб - платіжна відомість на одержання готівки з каси установи. Усі суми в платіжній відомості прописуються цифрами та словами.

13.Особисті гроші видаються засудженому, який відбуває покарання в колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправному центрі, дільниці соціальної реабілітації, готівкою за видатковим касовим ордером з каси установи виконання покарань. Видача готівки двом і більше засудженим проводиться за платіжною відомістю на одержання готівки, в якій усі суми прописуються цифрами та словами.

ІІІ. Облік особистих цінностей

1. Особисті цінності зберігаються на складі або у касі установи.

2. Приймання на зберігання отриманих або вилучених в особи особистих цінностей здійснюється відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Порядку.

Виявлені у засудженого цінності, крім засудженого, який відбуває покарання в колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправному центрі, дільниці соціальної реабілітації, за рішенням суду передаються в дохід держави, здаються на склад або залишаються в касі установи на зберігання як особисті цінності.

Вилучені цінності здаються на зберігання в запечатаному пакеті із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та року народження власника цінних речей. На вкладені в пакет цінності складається опис цінностей за формою згідно з додатком 12 до цього Порядку.

У разі прийняття на зберігання цінних паперів та/або валюти в акті про приймання особистих грошей, цінностей і речей на зберігання за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку зазначаються повні реквізити цінних паперів і строки їх дії та/або найменування валюти, загальна сума, вартість за офіційним курсом на дату прийняття на зберігання валюти, кількість та номінал купюр за кожним видом валюти.

Проведення експертизи та оцінки вартості виробів із каменів і металів здійснюється на підставі письмової заяви та за рахунок особистих грошей особи, якій належать вироби. Якщо особа не подала заяву на проведення експертизи та оцінки вартості виробів або на особовому рахунку особи відсутня необхідна сума коштів для проведення експертизи та оцінки, вироби із каменів і металів оприбутковуються як особисті речі особи. Експертиза та оцінка вартості виробів із каменів і металів проводяться відповідно до законодавства.

3. Іноземна валюта особи обліковується як особисті цінності особи та зберігається у касі установи. Вона підлягає обміну на підставі письмової заяви особи, завізованої начальником установи. У заяві вказуються найменування та обсяг валюти, що підлягає обміну, а також інформація про погодження з курсом обміну валюти на день проведення операції.

Вилучення пакета з іноземною валютою, яка належить особі, із сейфа, що знаходиться в приміщенні каси, та його відкриття проводяться у присутності комісії, склад якої затверджується наказом начальника установи у кількості не менше трьох членів.

Обмін іноземної валюти здійснюється в установах банків з отриманням квитанції про здійснення валютно-обмінної операції. Грошові кошти, отримані від обміну, оприбутковуються в касі установи та зараховуються на рахунок. Прибутковий касовий ордер разом із заявою та квитанцією долучається до касових документів установи.

4. У разі переведення особи в іншу установу її особисті цінності відправляють через відділення поштового зв’язку посилкою з оголошеною цінністю.

Пересилка особистих цінностей осіб здійснюється установою на підставі письмової заяви їх власника, а витрати, пов’язані з наданням відповідної послуги, оплачуються за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання установи.

На особисті цінності, які відправляються посилкою з оголошеною цінністю, складається супровідна відомість за формою згідно з додатком 13 до цього Порядку у двох примірниках, один з яких вкладається в посилку. На відправлені цінності виписується видатковий касовий ордер, який разом з квитанцією відділення поштового зв’язку та другим примірником супровідної відомості є підставою для списання цінностей з обліку.

При надходженні посилки з оголошеною цінністю до установи за місцеперебуванням особи наявність вкладень у ній звіряється з найменуваннями, які зазначені у супровідній відомості.

Після приймання цінностей протягом трьох робочих днів на поштову адресу відправника надсилається підтвердження про їх одержання та оприбуткування (на відривному талоні супровідної відомості). Облік цінностей ведеться в книзі обліку особистих цінностей засуджених (осіб, взятих під варту), які зберігаються в установі, за формою згідно з додатком 14 до цього Порядку. Ця книга має бути пронумерована, прошнурована, підписана відповідальною за це посадовою особою з проставлянням печатки.

Облік особистих цінностей, що надійшли в установу на зберігання, ведеться у вартісному вираженні на позабалансових рахунках відповідно до законодавства.

5. Видача особистих цінностей особі проводиться у разі її переведення до колонії мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання, виправного центру, дільниці соціальної реабілітації, а також при звільненні особи на підставі пред’явленого акта, у разі його втрати - на підставі письмової заяви особи. Цінності видаються особі за видатковим касовим ордером на підставі її заяви, завізованої начальником установи.

IV. Облік особистих речей

1. Особисті речі осіб зберігаються на складі установи.

Прийом особистих речей на зберігання проводиться комісією, яка призначається начальником установи, про що складається акт за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. В акті зазначаються перелік особистих речей, назва матеріалу, з якого вони зроблені, та характерні ознаки речей. Акт складається у трьох примірниках, перший з яких видається особі, другий разом з речами передається матеріально відповідальній особі на зберігання, третій долучається до особової справи особи.

2. На підставі акта матеріально відповідальна особа, яка прийняла на зберігання особисті речі особи, заповнює картку за формою згідно з додатком 15 до цього Порядку, якій присвоюється номер, що складається з номера особової справи особи та початкової літери її прізвища. У картку записуються прізвище, ім'я, по батькові та рік народження власника речей, номери стелажа і ярлика, найменування речей, їх характерні ознаки, номер і дата акта про їх приймання, який зберігається на складі установи разом з карткою. Під час видачі речей у картці робиться позначка "видано" та проставляється дата видачі.

Після видачі особистих речей їх власнику матеріально відповідальна особа здає акт та картку на зберігання до архіву установи.

Особисті речі, що надійшли на склад установи, розміщуються на стелажах та повинні бути упаковані в мішки або валізи.

До речей (мішків, валіз) прикріплюється ярлик на особисті речі за формою згідно з додатком 16 до цього Порядку, де вказується номер картки.

Матеріально відповідальна особа, яка прийняла на зберігання особисті речі, відповідає за їх збереження відповідно до законодавства.

При звільненні або переведенні особи до іншої установи особисті речі видаються цій особі, яка в акті ставить підпис про отримання.

V. Облік речового майна

1. Облік речового майна здійснюється в особових рахунках з обліку речового майна (далі - рахунок з обліку майна), що ведеться за формою згідно з додатком 7 до цього Порядку. На кожному рахунку з обліку майна повинні бути фотокартка, зразок особистого підпису засудженого, підпис відповідальної за це посадової особи установи.

2. Відкриття рахунку з обліку майна та його реєстрацію в оборотній відомості здійснює матеріально відповідальна особа, яка видає речове майно зі складу установи. Рахунку з обліку майна, який відкривається при першій видачі речового майна, присвоюється номер, що складається з номера особової справи засудженого і початкової літери його прізвища. На рахунку з обліку майна засудженого, який відповідно до законодавства забезпечується речовим майном безкоштовно, у правому верхньому куті ставиться штамп «безкоштовно».

3. Контроль за зберіганням карток рахунків з обліку майна здійснює матеріально відповідальна особа, яка зберігає та видає речове майно зі складу установи. У неробочий час картки рахунків з обліку майна зберігаються в замкнених та опечатаних картотеках.

4. Матеріально відповідальна особа, яка видає речове майно засудженим на дільниці карантину, діагностики та розподілу, робить записи у відомості про видачу (приймання) речового майна за формою згідно з додатком 17 до цього Порядку та подає відомість до бухгалтерської служби установи. На підставі відомості про видачу (приймання) речового майна посадова особа, яка веде облік речового майна, здійснює запис у рахунках з обліку майна та звіряє підписи засуджених у відомості зі зразками підписів у рахунках з обліку майна.

5. Після закінчення видачі речового майна зі складу матеріально відповідальна особа разом з посадовою особою, яка веде облік речового майна, підсумовують відомість про видачу (приймання) речового майна, яка є підставою для списання речового майна з підзвіту матеріально відповідальної особи.

Видача речового майна (одягу, білизни і взуття, крім спецодягу) здійснюється відповідно до Порядку забезпечення речовим майном та норм належності речового майна для засуджених, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 20 лютого 2012 року № 280/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 лютого 2012 року за № 261/20574. Речове майно, яке видане засудженим за плату, списується з балансу установи з одночасним відображенням у бухгалтерському обліку заборгованості засуджених перед установою.

Речове майно, яке було видане безкоштовно, обліковується на балансі установи в кількісному і вартісному вираженні як таке, що перебуває в користуванні. Зазначене речове майно списується з обліку після закінчення строків корисного використання майна, звільнення засудженого у разі неповернення ним майна на склад установи, а також при переведенні засудженого до іншої установи.

Повторна видача речового майна засудженому здійснюється за його заявою відповідно до вищезазначеного Порядку за формою згідно з додатком 18 до цього Порядку.

6. Зведений облік речового майна, яке видане засудженим, ведеться в оборотній відомості.

7. Підрозділ установи, на який покладено контроль за виконанням судових рішень, не пізніше ніж за один робочий день подає до бухгалтерської служби установи список засуджених, яких переводять до інших установ.

8. Сума заборгованості за речове майно або його залишкова вартість, а також вартість незданих постільних речей засудженим, який був переведений до іншої установи, вказуються у відомості про речове майно засуджених, які переводяться до інших установ, за формою згідно з додатком 19 до цього Порядку, що складається у двох примірниках, які підписують начальник установи, керівник бухгалтерської служби та матеріально відповідальна особа.

Перший примірник відомості про речове майно засуджених, які переводяться до інших установ, долучається до особової справи засудженого, яка направляється до установи за новим місцем відбування покарання, другий є підставою для списання з обліку заборгованості за речове майно або його залишкової вартості. Установа, до якої прибув засуджений, на підставі одержаної відомості про речове майно засуджених, які переводяться до інших установ, відкриває на кожного засудженого рахунок з обліку майна та відображає в обліку заборгованість засудженого за речове майно для подальшого її погашення відповідно до цього Порядку.

9. При звільненні засудженого речове майно, вартість якого сплачена ним частково, та постільні речі, строк корисного використання яких не закінчився, здаються на склад установи і оприбутковуються за ціною, яка визначається за найменшою з двох оцінок:

як різниця між первісною вартістю та фізичним зносом, сума якого розраховується пропорційно строку корисного використання майна і речей;

як сума заборгованості засудженого за речове майно, що дорівнює різниці між первісною вартістю майна та сумою оплати за нього.

Загальна сума оплати за речове майно розподіляється між предметами майна пропорційно їх первісній вартості.

10. Сума заборгованості за речове майно, отримане засудженим за плату, а також вартість постільних речей, що не були здані засудженим на склад установи при звільненні, підлягають відшкодуванню за рахунок його особистих грошей. При відсутності грошей на особовому рахунку сума заборгованості за речове майно і вартість постільних речей списуються з балансу установи за актом про списання заборгованості звільнених осіб перед установою за речове майно за формою згідно з додатком 20 до цього Порядку, який складається не рідше одного разу на квартал.

11. Якщо загальна сума відшкодування вартості харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг, що утримана із заробітку засудженого, не забезпечує покриття відповідних фактичних витрат установи, отримані кошти насамперед спрямовуються на оплату простроченої заборгованості за речове майно, яка виникла у місяцях, що передують звітному місяцю, до повного її погашення.

12. Рахунки з обліку майна засуджених, які були переведені до інших установ або звільнені, зберігаються окремо, а після закінчення календарного року долучаються до справи установи в алфавітному порядку.

В.о. директора
Департаменту взаємодії
з органами владиС.В. Мартиненко
Додаток 1
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 2 розділу ІІ)

РЕЄСТР


Додаток 2
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 3 розділу ІІ)

ФІНАНСОВА ДОВІДКА


Додаток 3
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 4 розділу ІІ)

АКТ
про приймання особистих грошей, цінностей і речей на зберігання


Додаток 4
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 5 розділу ІІ)

ОСОБОВИЙ РАХУНОК
з обліку особистих грошей


Додаток 5
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 5 розділу ІІ)

ВКЛАДКА
до особового рахунку особи


Додаток 6
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 5 розділу ІІ)

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ


Додаток 7
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 7 розділу ІІ)

ОСОБОВИЙ РАХУНОК


Додаток 8
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 8 розділу ІІ)

ЧЕК
на придбання товарів, отримання послуг


Додаток 9
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 8 розділу ІІ)

АКТ


Додаток 10
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 11 розділу ІІ)

ЗАЯВА


Додаток 11
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 11 розділу ІІ)

РЕЄСТР


Додаток 12
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 2 розділу ІІI)

ОПИС ЦІННОСТЕЙ


Додаток 13
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 4 розділу ІІI)

СУПРОВІДНА ВІДОМІСТЬ


Додаток 14
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 4 розділу ІІI)

КНИГА
обліку особистих цінностей засуджених (осіб, узятих під варту)


Додаток 15
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 2 розділу ІV)

КАРТКА


Додаток 16
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 2 розділу ІV)

ЯРЛИК


Додаток 17
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 4 розділу V)

ВІДОМІСТЬ
про видачу (приймання) речового майна


Додаток 18
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 5 розділу V)

ЗАЯВА


Додаток 19
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 8 розділу V)

ВІДОМІСТЬ
про речове майно засуджених, які переводяться до інших установ


Додаток 20
до Порядку обліку особистих грошей,
цінностей і речей осіб, які тримаються
в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, а також виданого
їм речового майна
(пункт 10 розділу V)

АКТ
про списання заборгованості звільнених осіб перед установою за речове майновгору