Документ z1469-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2019. Подивитися в історії? )

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2018  № 474


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1469/32921

Про затвердження Змін до Порядку оренди і оплати орендованого жилого приміщення в Управлінні державної охорони України

Відповідно до статті 12 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», з метою приведення нормативних актів Управління державної охорони України у відповідність до вимог чинного законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку оренди і оплати орендованого жилого приміщення в Управлінні державної охорони України, затвердженого наказом Управління державної охорони України від 22 вересня 2015 року № 564, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2015 року за № 1227/27672, що додаються.

2. Департаменту матеріально-технічного забезпечення подати наказ на державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника начальника Управління державної охорони України.

Начальник Управління
генерал-полковник


В.В. ГелетейЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління
державної охорони України
04 грудня 2018 року № 474


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2018 р.
за № 1469/32921

ЗМІНИ
до Порядку оренди і оплати орендованого жилого приміщення в Управлінні державної охорони України

1. Абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Управління державної охорони України (далі - УДО України) орендує для військовослужбовців УДО України, які проходять військову службу за контрактом, у разі, якщо вони не забезпечені жилими приміщеннями за місцем проходження військової служби та не отримали за рахунок держави грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, жилі приміщення підприємств, організацій та установ центральних органів виконавчої влади, державних підприємств УДО України, а також приміщення в жилих будинках (квартирах), що перебувають у приватній або в іншій формі власності (далі - жилі приміщення).».

2. У пункті 2:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«довідки про реєстрацію місця проживання особи, для якої орендується житло, та членів її сім’ї;»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків особи, яка надає житло в оренду, копія документа, який посвідчує право власності чи інше речове право на жиле приміщення (для фізичної особи) / документа, на підставі якого жиле приміщення передається в оренду (для юридичної особи), банківські реквізити та у разі наявності інших співвласників жилого приміщення - копії їх паспортів та письмова згода у довільній формі на передачу житла в оренду.».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

3. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Розмір орендної плати визначається в договорі на підставі розрахунків.

Розмір орендної плати (без урахування вартості житлово-комунальних послуг, які військовослужбовець сплачує за рахунок власних коштів) не може перевищувати розмірів, визначених у таблиці:

Таблиця

Назва населеного пункту

Максимальний розмір орендної плати (у грн) за місяць залежно від кількості членів сім’ї

1 особа

2 особи

3 особи

4 особи і більше

Місто Київ

3500

3500

4300

5250

Обласні центри

2600

2600

3250

3900

Інші населені пункти

1700

1700

2100

2550

Розмір орендної плати коригується на встановлений індекс інфляції за минулий рік.

Максимальні розміри орендної плати (у грн) за місяць залежно від кількості членів сім’ї застосовуються, починаючи з 01 січня 2019 року.».

4. Пункт 7 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Військовослужбовці УДО України, які проходять військову службу за контрактом, повинні повідомляти підрозділ житлового забезпечення про зміни у складі сім’ї, що впливають на розмір виплати орендної плати, протягом місяця з дня їх настання. Якщо про такі зміни повідомлено пізніше, орендна плата виплачується з дня внесення відповідних змін до договору в установленому чинним законодавством порядку. У разі несвоєчасного повідомлення про зміни у складі сім’ї, що призвело до надлишкових виплат орендної плати, її стягнення проводиться в установленому законодавством порядку.».

Директор Департаменту
матеріально-технічного
забезпечення Управління
державної охорони України
полковник

О.П. Кучервгору