Документ z1466-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.05.2011, підстава - z0507-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.10.2004 N 678
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2004 р.
за N 1466/10065

Про затвердження Правил комісійної
торгівлі ювелірними виробами з дорогоцінних
металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення
та напівдорогоцінного каміння
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 210 ( z0507-11 ) від 18.02.2011 }

Відповідно до пункту 15 Правил роздрібної торгівлі ювелірними
та іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1999 р. N 460 ( 460-99-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила комісійної торгівлі ювелірними виробами
з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного
каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, що
додаються.
2. Управлінню по контролю за обігом дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння (Видолоб В.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чалого В.Д.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
27.10.2004 N 678
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2004 р.
за N 1466/10065

ПРАВИЛА
комісійної торгівлі ювелірними виробами
з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення
та напівдорогоцінного каміння

1. Загальні положення
1.1. Правила комісійної торгівлі ювелірними виробами з
дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (далі -
Правила) регламентують порядок комісійної торгівлі ювелірними
виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння (далі - ювелірні вироби).
1.2. Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання,
які здійснюють комісійну торгівлю ювелірними виробами, незалежно
від форм власності. { Абзац перший пункту 1.2 глави 1 в редакції
Наказу Міністерства фінансів N 210 ( z0507-11 ) від 18.02.2011 }
У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
комісійна торгівля ювелірними виробами - вид роздрібної
торгівлі ювелірними виробами, які надходять від їх власників на
умовах договору комісії і призначаються для подальшого продажу
кінцевому споживачу; комісіонер - сторона в договорі комісії, яка за плату
зобов'язується здійснити за дорученням та за рахунок іншої сторони
(комітента) одну або декілька торговельних операцій від свого
імені; комітент - сторона в договорі комісії, яка доручає іншій
стороні (комісіонеру) здійснити за плату від свого імені одну або
кілька торговельних операцій в інтересах комітента.
1.3. Комісійна торгівля ювелірними виробами здійснюється на
підставі договору комісії між суб'єктом господарювання, який
приймає ювелірні вироби на комісію (далі - комісіонер), і фізичною
особою, фізичною особою-підприємцем або юридичною особою, яка здає
ювелірні вироби на комісію (далі - комітент). За договором комісії
комісіонер зобов'язується за дорученням комітента за плату
здійснити продаж ювелірних виробів від свого імені, але за рахунок
комітента. Договір комісії може бути укладений на визначений строк або
без визначення строку.
1.4. Комісійна торгівля ювелірними виробами здійснюється
через спеціалізовані комісійні магазини, спеціалізовані відділи
(секції) магазинів з універсальним асортиментом товарів (далі -
торговельні підприємства).
1.5. Суб'єкти господарювання, які здійснюють комісійний
продаж ювелірних виробів, зобов'язані у своїй діяльності
керуватися вимогами Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Законів
України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і
використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та
контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ), Правил роздрібної торгівлі ювелірними та
іншими виробами з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 1999 року N 460 ( 460-99-п ),
Порядку заняття торговельною діяльністю і правил торговельного
обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 108 ( 108-95-п ), цих
Правил, інших нормативно-правових актів, що регламентують
торговельну діяльність.
1.6. Право власності на ювелірні вироби, прийняті на комісію,
до моменту їх продажу зберігається за комітентом. Комісіонер відповідає перед комітентом за втрату, недостачу
або пошкодження майна комітента у встановленому чинним
законодавством порядку. Якщо при прийнятті комісіонером майна, що надійшло від
комітента, будуть виявлені недостача або пошкодження, а також у
разі завдання шкоди майну комітента комісіонер повинен негайно
повідомити про це комітента і вжити заходів щодо охорони його прав
та інтересів.
1.7. Комітент має право відмовитись від договору комісії та
на підставі заяви в будь-який час забрати здані на комісію
нереалізовані ювелірні вироби за наявності квитанції, виданої
комітенту комісіонером, та паспорта або документа, що його
замінює. Якщо договір комісії укладено без визначення строку, комітент
повинен повідомити комісіонера про відмову від договору не пізніше
ніж за тридцять днів. У разі відмови комітента від договору комісії він повинен у
строк, встановлений договором, а якщо такий строк
не встановлений, - негайно розпорядитися своїм майном, яке є у
комісіонера. У разі невиконання комітентом цього обов'язку
комісіонер має право передати це майно на зберігання за рахунок
комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента ціною. У разі відмови комітента від договору комісії комісіонер має
право на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з
виконанням договору.
1.8. Комісіонер має право відмовитися від договору комісії
лише тоді, коли строк не встановлений договором. Комісіонер
повинен повідомити комітента про відмову від договору не пізніше
ніж за тридцять днів. Комісіонер, який відмовився від договору комісії, повинен
вжити заходів, необхідних для збереження майна комітента. У разі відмови комісіонера від договору комісії комітент
повинен розпорядитися своїм майном, яке є у комісіонера, протягом
п'ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову
комісіонера від договору. У разі невиконання комітентом цього
обов'язку комісіонер має право передати це майно на зберігання за
рахунок комітента або продати майно за найвигіднішою для комітента
ціною.
1.9. Строк реалізації прийнятих на комісію ювелірних виробів
визначається за домовленістю сторін та зазначається в двох
примірниках квитанції.
1.10. Торговельні приміщення повинні бути оснащені
спеціальним торговельно-технологічним обладнанням і торговельним
інвентарем, що забезпечують необхідні умови для приймання на
комісію, зберігання, підготовки до продажу, демонстрації та
продажу ювелірних виробів, а також обладнані охоронною та
протипожежною сигналізацією. Приміщення, де відбувається прийом на комісію ювелірних
виробів, повинне бути оснащене атестованими ваговимірювальними
засобами зі свідоцтвом про державну повірку, що проводиться в
установленому порядку.
1.11. Зважування ювелірних виробів із золота та платини
здійснюється з точністю не менше як до 0,01 грама, із срібла - до
0,1 грама. Дорогоцінне каміння зважується або його вага в ювелірних
виробах обчислюється за розмірами з використанням затверджених
формул із точністю не менше як до 0,01 карата.
1.12. Працівники торговельного підприємства, які обслуговують
покупців, повинні: а) мати спеціальну професійну підготовку; б) знати асортимент і якісні характеристики ювелірних
виробів, що є в продажу: назви дорогоцінних металів, їх метричні проби; назви дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, їх
характеристики: форму огранки, колір, дефектність, вагу; ознаки браку; в) надавати покупцеві кваліфіковану консультацію під час
вибору ювелірних виробів.
1.13. Покупці повинні забезпечуватися необхідною, доступною,
достовірною та своєчасною інформацією про ювелірні вироби.
1.14. Покупець має право на вільний вибір ювелірних виробів,
перевірку якості, комплектності, розміру, ваги та ціни ювелірних
виробів.
1.15. Вибрані покупцями ювелірні вироби за домовленістю з
комісіонером можуть зберігатися у торговельному підприємстві із
зазначенням часу подальшої оплати на виписаному продавцем
товарному чеку. Після закінчення встановленого часу не викуплені
ювелірні вироби надходять у продаж.
1.16. Права покупця в разі придбання ювелірного виробу
неналежної якості задовольняються комісіонером відповідно до
положень Закону України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ).
1.17. Ювелірні вироби з дорогоцінних металів належної якості
обміну та поверненню не підлягають.
1.18. У торговельному підприємстві може бути організований
продаж супутніх товарів та надання додаткових послуг покупцям
(гравірування виробів, дрібний ремонт, комплектування подарункових
наборів із ювелірних виробів, що є в продажу, художнє оформлення
їх упакування тощо).
1.19. У торговельному приміщені комісіонера на видному місці
повинні бути розміщені: ці Правила;

{ Абзац третій пункту 1.19 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства фінансів N 210 ( z0507-11 ) від 18.02.2011 }

інформація про встановлені в Україні проби для виробів із
дорогоцінних металів; зображення державних пробірних клейм України; витяги із статті 14 Закону України "Про захист прав
споживачів" ( 1023-12 ); перелік і тарифи послуг, що надаються покупцеві; інша необхідна інформація.
2. Приймання ювелірних виробів на комісію
2.1. На комісію приймаються придатні для використання
ювелірні вироби вітчизняного та іноземного виробництва, як нові,
так і ті, що були в користуванні, але не потребують ремонту або
реставрації.
2.2. Асортимент ювелірних виробів, що приймаються на комісію,
регулює комісіонер із врахуванням кон'юнктури попиту.
2.3. Приймання на комісію ювелірних виробів як вітчизняного,
так і іноземного виробництва здійснюється тільки за наявності на
них відбитків державних пробірних клейм України та відбитків
іменників виробників.
2.4. Порядок приймання на комісію та продажу нових ювелірних
виробів повинен відповідати Правилам роздрібної торгівлі
ювелірними та іншими виробами з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року N 460
( 460-99-п ).
2.5. Атестація дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у ювелірних
виробах проводиться Державним гемологічним центром України та
уповноваженими на виконання цієї операції експертами-гемологами,
акредитованими Державним гемологічним центром України.
2.6. Не приймаються до комісійного продажу: дорогоцінні метали в самородках, у виробах виробничого та
лабораторного призначення (лабораторний посуд, сплави,
напівфабрикати, пластини, дріт, комплектуючі деталі, вироби,
відходи та брухт дорогоцінних металів у будь-якому вигляді та
стані тощо); еталонні стандартні зразки дорогоцінних металів та їх сплави; предмети, щодо яких встановлено окремо визначений порядок
продажу (холодна, вогнепальна зброя в оправі тощо); алмази - природні мінерали в сировині та необробленому
вигляді (крім діамантів), рекуперовані алмази; дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінне каміння в необробленому вигляді; ювелірні вироби від громадян віком до 18 років.
2.7. При здаванні ювелірних виробів на комісію фізична особа
повинна пред'явити паспорт або документ, що його замінює, крім
того, представник юридичної особи повинен пред'явити довіреність,
засвідчену у встановленому законодавством порядку.
2.8. При прийманні ювелірних виробів на комісію комісіонер
виписує на кожну одиницю виробу квитанцію у двох примірниках
(додатки 1, 2) і товарний ярлик (додаток 3). Перший примірник
квитанції видається комітенту, другий (комітентська картка) -
залишається у комісіонера. Два примірники квитанції підписуються комітентом і
комісіонером. Квитанція, підписана сторонами, є документом, яким комітент
підтверджує: доручення на продаж ювелірного виробу; згоду щодо ціни, строку реалізації та умов уцінки ювелірного
виробу; згоду на розмір плати, який визначається за домовленістю
сторін. Товарний ярлик повинен мати той самий номер, що й квитанція.
Товарний ярлик до вагового ювелірного виробу прикріплюється
ниткою. Якщо конструкція виробу перешкоджає такому кріпленню
товарного ярлика, його укладають в індивідуальну упаковку разом із
виробом або прикріплюють до неї. При продажу ювелірного виробу
товарний ярлик з нього не знімається.
2.9. Забороняється комісіонеру залишати на зберігання
ювелірні вироби, не прийняті на комісію.
2.10. Згода комітента з умовами здавання ювелірних виробів на
комісію підтверджується підписом комітента на двох примірниках
квитанції. При незгоді комітента з цими умовами комісіонер має право
відмовити в прийманні ювелірних виробів.
3. Оцінка вартості ювелірних виробів,
які приймаються на комісію
3.1. Ціни на ювелірні вироби встановлюються комісіонером за
домовленістю з комітентом із врахуванням їх якісних характеристик
(вага, проба, характеристика вставок), діючих ринкових цін,
кон'юнктури попиту на них.
3.2. Комісіонер зобов'язаний інформувати комітента про діючі
ціни на ювелірні вироби, які він здає на комісію, кон'юнктуру
ринку і попит населення на такі самі чи аналогічні ювелірні
вироби.
3.3. Відповідальність за відповідність прийнятих на комісію
ювелірних виробів характеристикам, зазначеним у квитанції
(за винятком прихованих дефектів, які неможливо було виявити при
прийманні), несе комісіонер згідно з чинним законодавством
України.
4. Уцінка прийнятих на комісію ювелірних виробів
4.1. Ціна ювелірного виробу, який не реалізований протягом
встановленого сторонами строку, може бути знижена за домовленістю
сторін.
4.2. Умови уцінки прийнятих на комісію ювелірних виробів
зазначаються у двох примірниках квитанції. Уцінка прийнятих на комісію ювелірних виробів оформляється
актом (додаток 4).
4.3. Уцінки прийнятих на комісію ювелірних виробів, які
проводяться за участю комітента, відображаються у двох примірниках
квитанції.
4.4. Згоду на проведення уцінки ювелірних виробів комітент
підтверджує своїм підписом на двох примірниках квитанції. При незгоді комітента з умовами здавання ювелірних виробів на
комісію, строками або розмірами уцінок комісіонер має право
відмовити в прийманні ювелірних виробів.
4.5. Комісіонер має право знизити ціну на ювелірні вироби,
якщо цього вимагають інтереси комітента і комісіонер не міг
попередньо запитати комітента або не одержав у розумний строк
відповіді на свій запит. У цьому разі комісіонер повинен
повідомити комітента про зміну погодженої ціни, як тільки це стане
можливим. Комісіонер, який продав майно за нижчою ціною, повинен
заплатити різницю комітентові, якщо комісіонер не доведе, що він
не мав можливості продати майно за погодженою ціною, а його продаж
за нижчою ціною попередив більші збитки.
5. Продаж і повернення нереалізованих
ювелірних виробів
5.1. Кожна одиниця прийнятих на комісію ювелірних виробів не
пізніше ніж наступного дня повинна бути виставлена в торговельному
залі для продажу.
5.2. При виявленні під час реалізації в прийнятих на комісію
ювелірних виробах прихованих дефектів, не встановлених
комісіонером під час приймання (крім тих, які зафіксовані в
квитанції), вони знімаються з продажу, про що складається акт
(додаток 5) у присутності комітента, який викликається в таких
випадках до магазину.
5.3. Повернення ювелірних виробів комітенту здійснюється на
підставі письмового розпорядження керівника суб'єкта
господарювання на першому примірнику квитанції, що видається
комітенту.
5.4. Ювелірні вироби можуть бути повернені іншій
уповноваженій комітентом особі у разі пред'явлення квитанції,
виданої комісіонером, та довіреності комітента, засвідченої у
встановленому законодавством порядку.
5.5. Порядок проведення розрахунків з покупцями
регламентується Законом України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ).
5.6. Придбані комісійні ювелірні вироби на зберігання у
комісіонера не залишаються.
5.7. Гроші за продані ювелірні вироби, прийняті на комісію
від комітента в особі суб'єкта господарювання, відповідно до умов
договору перераховуються на його рахунок у банку або виплачуються
готівкою з каси суб'єкта господарювання. Гроші за продані ювелірні вироби виплачуються комітенту
готівкою при пред'явленні виданої комісіонером квитанції, паспорта
або документа, що його замінює. При отриманні грошей комітент повертає касиру перший
примірник квитанції та ставить підпис на другому примірнику
квитанції (на комітентській картці) про отримання грошей.
5.8. У разі втрати квитанції комітент повинен написати заяву
на ім'я керівника суб'єкта господарювання. Згідно з підписаною
заявою та за умови пред'явлення паспорта або документа, що його
замінює, провадиться повернення ювелірних виробів або сплата
коштів за реалізовані ювелірні вироби.
6. Облік та оформлення операцій комісійного
продажу ювелірних виробів
Облік та оформлення операцій комісійного продажу ювелірних
виробів торговельними підприємствами здійснюються з дотриманням
вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" ( 996-14 ).
7. Порядок проведення інвентаризації
ювелірних виробів
7.1. Інвентаризація ювелірних виробів здійснюється двічі на
рік станом на 1 січня та на 1 липня.
7.2. Інвентаризація ювелірних виробів обов'язкова при зміні
матеріально відповідальних осіб на день приймання-передачі справ,
після стихійного лиха, після пожежі, при встановленні фактів
втрачання і розкрадання тощо.
7.3. Інвентаризація здійснюється в установлені строки
незалежно від проведення позачергових інвентаризацій і перевірок,
які проводяться протягом звітного періоду або у зв'язку з
виникненням надзвичайних ситуацій.
8. Матеріальна відповідальність
Працівники, з вини яких завдано матеріальних збитків, несуть
повну матеріальну відповідальність відповідно до законодавства
України.
Начальник Управління по контролю
за обігом дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння В.В.Видолоб

Додаток 1
до Правил комісійної
торгівлі ювелірними виробами
з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення
та напівдорогоцінного
каміння

Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
Місцезнаходження, тел., факс ____________________________________
Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________
Поточний рахунок N ____________________
у банку _________________________ МФО ___________________________

КВИТАНЦІЯ N ____
(перший примірник)

Прийнято на комісію "____"______________ 20__ р.
Від фізичної особи ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт - серія _______ N _________ виданий _____________________
_______________________ м. ___________ "____"____________ 20__ р.
Реєстрація за місцем проживання _________________________________
Від юридичної особи _____________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання) _________________________________________________________________
(місцезнаходження) _____________________________ __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (N довіреності і дата її видачі)
Фахівець-оцінник ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Повне найменування і докладний опис ознак ювелірного виробу
(матеріал, колір, ступінь зносу, дефекти тощо) __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Вставка (найменування каменя) ___________________________________
кількість ___________ колір _____________________________________
дефектність __________________________ вага _____________________
форма огранки ___________________________________________________
----------------------------------------------------------------------- | N |Назва | Характеристика |Ціна |Уцінка |Ціна | Розмір |Сума | |з/п|виробу| виробу |виробу,|виробу |реа- | плати |до | | | |------------------|вста- |--------|ліза-|--------|виплати| | | |Розмір,|проба|вага|новлена| % |сума|ції | % |сума|комі- | | | |довжина| | |спершу | | | | | |тенту | | | |тощо | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+----+-------+---+----+-----+---+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | |---+------+-------+-----+----+-------+---+----+-----+---+----+-------| | | | | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+----+-------+---+----+-----+---+----+-------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Строк реалізації ювелірного виробу ______________________________
Умови уцінки ювелірного виробу __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Фахівець-оцінник __________________
(підпис)
Керівник _________________ _______________________________ М.П.*
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
З умовами здавання ювелірного виробу на комісію, його продажу та
уцінки ознайомлений і згоден.
Комітент _________________
(підпис)
Керівник ________________________________________________________
(розпорядження про повернення виробу комітенту)
________________________________________ ________________ М.П.*
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Касир _______________________________________ _________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Ювелірний виріб, зданий на комісію, одержав
Комітент _____________________
(підпис)
"____"__________________ 20__ р.
_______________
* для юридичної особи
Начальник Управління по контролю
за обігом дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння В.В.Видолоб

Додаток 2
до Правил комісійної
торгівлі ювелірними виробами
з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення
та напівдорогоцінного
каміння

Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
Місцезнаходження, тел., факс ____________________________________
Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________
Поточний рахунок N ____________________
у банку _________________________ МФО ___________________________

КВИТАНЦІЯ N ____
(другий примірник - комітентська картка)

Прийнято на комісію "____"______________ 20__ р.
Від фізичної особи ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Паспорт - серія _______ N _________ виданий _____________________
_______________________ м. ___________ "____"____________ 20__ р.
Реєстрація за місцем проживання _________________________________
Від юридичної особи _____________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання) _________________________________________________________________
(місцезнаходження) _____________________________ __________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (N довіреності і дата її видачі)
Фахівець-оцінник ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Повне найменування і докладний опис ознак ювелірного виробу
(матеріал, колір, ступінь зносу, дефекти тощо) __________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Вставка (найменування каменя) ___________________________________
кількість ___________ колір _____________________________________
дефектність __________________________ вага _____________________
форма огранки ___________________________________________________
----------------------------------------------------------------------- | N |Назва | Характеристика |Ціна |Уцінка |Ціна | Розмір |Сума | |з/п|виробу| виробу |виробу,|виробу |реа- | плати |до | | | |------------------|вста- |--------|ліза-|--------|виплати| | | |Розмір,|проба|вага|новлена| % |сума|ції | % |сума|комі- | | | |довжина| | |спершу | | | | | |тенту | | | |тощо | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+----+-------+---+----+-----+---+----+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | |---+------+-------+-----+----+-------+---+----+-----+---+----+-------| | | | | | | | | | | | | | |---+------+-------+-----+----+-------+---+----+-----+---+----+-------| | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------
Строк реалізації ювелірного виробу ______________________________
Умови уцінки ювелірного виробу __________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Фахівець-оцінник __________________
(підпис)
Керівник _________________ _______________________________ М.П.*
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
З умовами здавання ювелірного виробу на комісію, його продажу та
уцінки ознайомлений і згоден.
Комітент _________________
(підпис)
Керівник ________________________________________________________
(розпорядження про виплату грошей комітенту)
________________________________________ ________________ М.П.*
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Гроші за ювелірний виріб, зданий на комісію, одержав
Сума _______________ грн. __________ коп.
_________________________________________________________________
(сума прописом)
Комітент __________________
(підпис)
Виплату зробив
Касир _______________________________________ _________________
(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
"____"__________________ 20__ р.
_______________
* для юридичної особи
Начальник Управління по контролю
за обігом дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння В.В.Видолоб

Додаток 3
до Правил комісійної
торгівлі ювелірними виробами
з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення
та напівдорогоцінного
каміння

Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
Місцезнаходження, тел., факс ____________________________________
Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________

ТОВАРНИЙ ЯРЛИК N ____
Прийнято на комісію "____"__________________ 20__ р.
------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Метал | Проба |Вага |Розмір |Ціна | Уцінка виробу | | виробу | | |виробу | |виробу, |-----------------| | | | | | |встанов-|Акт уцінки|Ціна | | | | | | |лена |----------|після | | | | | | |спершу |дата|номер|уцінки| |------------+-------+-------+-------+-------+--------+----+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------+-------+-------+-------+-------+--------+----+-----+------| | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Вставка (найменування каменя) ______________ кількість __________
колір ____________________ дефектність __________________________
вага ________________ форма огранки _____________________________
Фахівець-оцінник ________________ _____________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Комітент __________________ ___________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Начальник Управління по контролю
за обігом дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння В.В.Видолоб

Додаток 4
до Правил комісійної
торгівлі ювелірними виробами
з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення
та напівдорогоцінного
каміння

Найменування суб'єкта господарювання ____________________________
Ідентифікаційний код (номер) ____________________________________

АКТ N ____
від "____"_____________ 20__ р.
на уцінку комісійних ювелірних виробів
------------------------------------------------------------------ | N | N |Дата |Найме- |Ціна | Уцінка виробу |Ціна після| |з/п|квитан-|запов |нування |виробу, | | уцінки | | |ції |нення |виробу |встанов-|---------------| | | | |квитан-| |лена | % | сума | | | | |ції | |спершу | | | | |---+-------+-------+--------+--------+-----+---------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-------+-------+--------+--------+-----+---------+----------| | | | | | | | | | |---+-------+-------+--------+--------+-----+---------+----------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник _____________ ________________________________ М.П.*
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
_______________
* для юридичної особи
Начальник Управління по контролю
за обігом дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння В.В.Видолок

Додаток 5
до Правил комісійної
торгівлі ювелірними виробами
з дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння
органогенного утворення
та напівдорогоцінного
каміння

АКТ N
від "____"_____________ 20__ р.
про зняття комісійних ювелірних виробів з продажу

Ми, що нижче підписалися,
керівник ________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
фахівець-оцінник ________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
бухгалтер ______________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
склали цей акт про те, що нами знятий з продажу ________________,
_________________________________________________________________
(назва ювелірного виробу)
прийнятий на комісію за квитанцією від "__"______ 20_ р. за N __,
для повернення комітенту ________________________________________
_________________________________________________________________
Керівник ________________ М.П.*
(підпис)
Фахівець-оцінник ________________
(підпис)
Бухгалтер ________________
(підпис)
_______________
* для юридичної особи
Начальник Управління по контролю
за обігом дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння В.В.Видолобвгору