Документ z1464-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.08.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.09.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
01.08.2013 № 679


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 серпня 2013 р.
за № 1464/23996

ПОЛОЖЕННЯ
про медичну консультативну комісію з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я

І. Загальні положення

1.1. Медична консультативна комісія з підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я (далі - Комісія) є постійно діючим органом при Міністерстві охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурному підрозділі з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурний підрозділ з питань охорони здоров’я).

1.2. Комісія створюються з метою розгляду та вирішення питань щодо підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я у разі, коли закладом охорони здоров’я не проводився огляд жінки та дитини, за письмовою заявою жінки, яка народила дитину поза закладом охорони здоров’я, або її чоловіка, родичів, інших осіб, представника служби у справах дітей (далі - заявник) та прийняття рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я.

За результатами роботи Комісії складається висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я за формою згідно з додатком 3 до Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2013 року № 9 (далі - Порядок).

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, у тому числі цим Положенням.

1.4. Діяльність Комісії поширюється на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

ІІ. Права та основні завдання Комісії

2.1. Основними завданнями Комісії є:

розгляд питання щодо підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я за письмовою заявою заявника шляхом здійснення аналізу документів, визначених пунктом 4 Порядку;

прийняття рішення про обов’язковий огляд жінки та дитини і направлення їх для проведення огляду у разі відсутності документів, визначених підпунктом 7 пункту 4 Порядку;

прийняття рішення щодо підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я;

складання в одноденний строк з дня прийняття Комісією рішення висновку;

видача одного примірника висновку в одноденний строк з дня його складання для пред’явлення його до відділу державної реєстрації актів цивільного стану або негайне надіслання висновку відповідному головному управлінню Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (у разі відмови у підтвердженні факту народження дитини).

2.2. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

отримувати та запитувати документи, визначені пунктом 4 Порядку;

здійснювати аналіз документів, визначених пунктом 4 Порядку;

приймати рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я;

складати висновок про підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я за формою згідно з додатком 3 до Порядку;

направляти на медичний огляд жінку та дитину.

ІІІ. Склад та організація роботи Комісії

3.1. Склад Комісії затверджується наказом відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я.

3.2. До складу Комісії входять не менше п’яти осіб: голова (заступник керівника структурного підрозділу з питань охорони здоров’я, який згідно з розподілом функціональних обов’язків відповідає за питання материнства та дитинства), заступник голови, секретар та члени Комісії (фахівці за спеціальностями «Акушерство та гінекологія», «Неонатологія», «Педіатрія» та «Медична генетика»).

3.3. Комісію очолює голова. Голова Комісії призначається наказом відповідного структурного підрозділу з питань охорони здоров’я.

Голова організовує роботу Комісії та розподіляє обов’язки між її членами.

3.4. Заступник голови та секретар Комісії обираються з числа членів Комісії шляхом відкритого голосування.

3.5. У разі необхідності до роботи Комісії можуть залучатися інші спеціалісти за їх згодою для вирішення проблемних питань, які виникли під час діяльності Комісії.

Залучені спеціалісти не є членами Комісії і не мають права голосу при винесенні рішень.

3.6. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться при надходженні звернень заявників, але не рідше ніж один раз на місяць, з метою перевірки отриманих звернень щодо підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я.

3.7. Засідання комісії веде її голова, у разі його відсутності - заступник голови Комісії.

Члени Комісії беруть участь у її засіданнях особисто, без права делегування своїх повноважень іншим особам (у тому числі членам Комісії).

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії здійснює її секретар.

3.8. Комісія правомочна приймати рішення за наявності на засіданні не менше 2/3 її постійного складу.

3.9. Рішення Комісії приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні та оформлюється протоколом, який підписується головою, секретарем та членами Комісії. На підставі протоколу складається висновок про підтвердження факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я.

3.10. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії є вирішальним, а у разі його відсутності - головуючого на засіданні. Кожен член Комісії, який мав іншу позицію при розгляді справи та прийняття рішення, письмово зазначає її обґрунтовані підстави у протоколі засідання.

3.11. Комісія взаємодіє з органами місцевого самоврядування, соціальними службами, службою у справах дітей, правоохоронними органами, закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності.

3.12. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює відповідний структурний підрозділ з питань охорони здоров’я.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзейвгору