Документ z1460-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.06.2016, підстава - z0691-16

__________
* Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра з присвоєнням кваліфікації вчителя або викладача вищого навчального закладу, за умови виконання психолого-педагогічної, методичної та практичної програми підготовки відповідно до галузевого стандарту педагогічної освіти.
** Спеціальності, за якими передбачається підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на базі повної загальної середньої освіти.
*** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань, напрямів підготовки і спеціальностей, який визначається центральними органами виконавчої влади за погодженням із МОН.
**** Спеціальності, за якими здійснюється підготовка професіоналів за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки чи спеціальності.
***** Спеціальності, за якими фахівці здобули вищу юридичну освіту.

{Таблиця в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 419 від 12.04.2016}

Заступник директора
департаменту вищої освіти


О.І. Шаров


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства освіти
і науки України
06.11.2015  № 1151
(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
12.04.2016  № 419)

ТАБЛИЦЯ
відповідності Переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста (Перелік 3) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Перелік 3

Перелік 2015

Шифр галузі

Найменування галузі знань

Найменування спеціальності

Код спеціальності

Галузь знань

Спеціальність

01 Освіта

0101

Педагогічна освіта

дошкільна освіта

5.01010101

01 Освіта

012 Дошкільна освіта

початкова освіта

5.01010201

01 Освіта

013 Початкова освіта

технологічна освіта

5.01010301

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

професійна освіта (за профілем)

5.01010401

01 Освіта

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

соціальна педагогіка

5.01010601

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини

фізичне виховання*

5.01020101

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

01 Освіта

017 Фізична культура і спорт

02 Культура і мистецтво

0201

Культура

бібліотечна справа

5.02010201

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

народна художня творчість

5.02010401

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

02 Культура і мистецтво

027 Музеєзнавство, пам'яткознавство

02 Культура і мистецтво

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

діловодство

5.02010501

02 Культура і мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

0202

Мистецтво

акторське мистецтво

5.02020101

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

театрально-декораційне мистецтво

5.02020102

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

хореографія*

5.02020201

02 Культура і мистецтво

024 Хореографія

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

кіно-, телемистецтво

5.02020301

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

музичне мистецтво*

5.02020401

02 Культура і мистецтво

025 Музичне мистецтво

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

образотворче мистецтво*

5.02020501

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

дизайн

5.02020701

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

перукарське мистецтво та декоративна косметика

5.02020702

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

декоративно-прикладне мистецтво*

5.02020801

02 Культура і мистецтво

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

01 Освіта

014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

естрадно-циркове мистецтво

5.02020901

02 Культура і мистецтво

026 Сценічне мистецтво

художнє фотографування

5.02021101

02 Культура і мистецтво

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

02 Дизайн

Соціальні науки, бізнес і право

0303

Журналістика та інформація

видавнича справа та редагування

5.03030301

06 Журналістика

061 Журналістика

0304

Право

правознавство

5.03040101

08 Право

081 Право

правоохоронна діяльність

5.03040201

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

0305

Економіка та підприємництво

інформаційна діяльність підприємства

5.03050201

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

економіка підприємства

5.03050401

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

прикладна статистика

5.03050601

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

маркетингова діяльність

5.03050701

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

комерційна діяльність

5.03050702

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг

фінанси і кредит

5.03050801

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

оціночна діяльність

5.03050802

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

бухгалтерський облік

5.03050901

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

товарознавство та комерційна діяльність

5.03051001

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

організація заготівель, товарознавство сільськогосподарської продукції

5.03051002

07 Управління та адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

0306

Менеджмент і адміністрування

організація виробництва

5.03060101

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

організація обслуговування на транспорті

5.03060102

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

Природничі науки

0401

Природничі науки

аналітичний контроль якості хімічних сполук

5.04010101

10 Природничі науки

102 Хімія

пошук та розвідка геологічними методами

5.04010301

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

пошук та розвідка геофізичними методами

5.04010302

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

пошук та розвідка гідрогеологічними та інженерно-геологічними методами

5.04010303

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

розвідування нафтових та газових родовищ

5.04010304

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

метеорологічні та гідрологічні спостереження

5.04010501

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

експлуатація та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем

5.04010502

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

експлуатація метеорологічних радіолокаційних станцій

5.04010503

10 Природничі науки

103 Науки про Землю

експлуатація апаратури контролю навколишнього природного середовища

5.04010601

18 Виробництво та технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

прикладна екологія

5.04010602

10 Природничі науки

101 Екологія

0403

Системні науки та кібернетика

прикладна математика

5.04030101

11 Математика та статистика

113 Прикладна математика

Інженерія

0501

Інформатика та обчислювальна техніка

обслуговування програмних систем і комплексів

5.05010101

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

обслуговування систем баз даних і знань

5.05010102

12 Інформаційні технології

122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

обслуговування комп'ютерних систем і мереж

5.05010201

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

розробка програмного забезпечення

5.05010301

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

0502

Автоматика та управління

обслуговування систем управління і автоматики

5.05020101

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування комп'ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем

5.05020102

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020201

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях

5.05020202

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті

5.05020203

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування та ремонт пристроїв електрозв'язку на транспорті

5.05020204

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

5.05020205

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

0503

Розробка корисних копалин

відкрита розробка корисних копалин

5.05030101

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

підземна розробка корисних копалин

5.05030102

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

5.05030103

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

шахтне і підземне будівництво

5.05030104

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

маркшейдерська справа

5.05030105

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

буріння свердловин

5.05030106

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

механізація та автоматизація торфового виробництва

5.05030201

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

збагачення корисних копалин

5.05030301

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

обробка природного каменю

5.05030302

18 Виробництво та технології

184 Гірництво

експлуатація нафтових і газових свердловин

5.05030401

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

випробування свердловин на нафту і газ

5.05030402

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ

5.05030403

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

обслуговування і ремонт обладнання нафтових і газових промислів

5.05030404

18 Виробництво та технології

185 Нафтогазова інженерія та технології

0504

Металургія та матеріалознавство

агломераційне виробництво

5.05040101

13 Механічна інженерія

136 Металургія

доменне виробництво

5.05040102

13 Механічна інженерія

136 Металургія

виробництво сталі і феросплавів

5.05040103

13 Механічна інженерія

136 Металургія

виробництво кольорових металів і сплавів

5.05040104

13 Механічна інженерія

136 Металургія

переробка вторинних кольорових та чорних металів

5.05040105

13 Механічна інженерія

136 Металургія

обробка металів тиском

5.05040106

13 Механічна інженерія

136 Металургія

ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів

5.05040201

13 Механічна інженерія

136 Металургія

термічна обробка металів

5.05040301

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

виробництво порошкових, композиційних виробів і напилення покриттів

5.05040302

13 Механічна інженерія

132 Матеріалознавство

0505

Машинобудування та матеріалообробка

технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування

5.05050201

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів

5.05050202

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обслуговування засобів гідромеханізації

5.05050203

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

експлуатація та ремонт підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050204

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

5.05050205

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання підприємств будівельних матеріалів

5.05050206

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

5.05050207

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв

5.05050208

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт устаткування підприємств торгівлі і громадського харчування

5.05050209

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

5.05050210

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування машин і технологічних ліній пакування

5.05050211

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обслуговування та ремонт поліграфічного обладнання

5.05050212

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт

5.05050213

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

експлуатація обладнання фармацевтичної та мікробіологічної промисловості

5.05050214

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

обслуговування і ремонт геологорозвідувального устаткування

5.05050215

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

експлуатація і ремонт геофізичної апаратури і обладнання

5.05050216

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

інструментальне виробництво

5.05050301

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

5.05050302

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво верстатів з програмним управлінням і роботів

5.05050303

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво абразивного і алмазного інструменту

5.05050304

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво гідравлічних і пневматичних засобів автоматизації

5.05050305

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво двигунів

5.05050306

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво автомобілів і тракторів

5.05050307

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво сільськогосподарських машин

5.05050308

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво підйомнотранспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання

5.05050309

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

важке машинобудування (за видами)

5.05050310

113 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

хімічне і нафтове машинобудування (за видами)

5.05050311

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

виробництво рейкового транспорту (за видами)

5.05050312

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

зварювальне виробництво

5.05050401

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

газоелектротермічне нанесення покриття

5.05050402

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

контроль якості металів і зварних з'єднань

5.05050403

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

обслуговування і ремонт устаткування зварювального виробництва

5.05050404

13 Механічна інженерія

131 Прикладна механіка

0506

Енергетика та енергетичне машинобудування

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій

5.05060101

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

підготовка води, палива і мастильних матеріалів на електростанціях

5.05060102

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання

5.05060103

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем теплопостачання

5.05060104

14 Електрична інженерія

144 Теплоенергетика

монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок

5.05060201

14 Електрична інженерія

145 Гідроенергетика

монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування атомних електростанцій

5.05060301

14 Електрична інженерія

143 Атомна енергетика

конструювання і експлуатація парогенераторного обладнання

5.05060401

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

конструювання і виробництво турбінних установок

5.05060402

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок

5.05060403

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне машинобудування

0507

Електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем

5.05070101

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі

5.05070102

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електропостачання

5.05070103

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

5.05070104

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

виробництво електроосвітлювальних приладів і установок

5.05070105

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація засобів диспетчерського та технологічного керування електричними системами

5.05070106

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем

5.05070107

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і обслуговування електрообладнання аеропортів

5.05070108

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

світлотехнічне забезпечення видовищних заходів

5.05070109

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

виробництво електричних машин і апаратів

5.05070201

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів

5.05070202

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

виробництво автоматизованих електротермічних систем

5.05070203

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

експлуатація, ремонт і енергопостачання міського електротранспорту

5.05070204

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів

5.05070205

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0508

Електроніка

конструювання, виробництво та технічне обслуговування виробів електронної техніки

5.05080201

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

виробництво електронних та електричних засобів автоматизації

5.05080202

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

виробництво і експлуатація відео-, аудіотехніки та кіноустановок

5.05080301

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

0509

Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок

конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

5.05090101

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден

5.05090102

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів

5.05090103

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв

5.05090104

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури

5.05090201

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування і ремонт станційного обладнання електрозв'язку

5.05090301

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

технічне обслуговування та ремонт апаратури зв'язку і оргтехніки

5.05090302

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування і ремонт обладнання лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв

5.05090303

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

виробництво апаратури автоматичного електрозв'язку

5.05090304

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

обслуговування обладнання підприємств зв'язку

5.05090305

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв'язку, радіомовлення та телебачення

5.05090306

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування і ремонт систем зв'язку рухомої служби

5.05090307

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування та експлуатація апаратних засобів інформатизації

5.05090308

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

організація та експлуатація поштового зв'язку

5.05090401

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

монтаж, обслуговування і ремонт засобів механізації та автоматизації підприємств поштового зв'язку

5.05090402

17 Електроніка та телекомунікації

172 Телекомунікації та радіотехніка

0510

Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології

радіотехнічні вимірювання

5.05100101

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

електротеплотехнічні вимірювання

5.05100102

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

механічні вимірювання

5.05100103

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

виробництво та обслуговування авіаційних приладів і електрообладнання

5.05100301

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

виробництво оптичних і оптико-електронних приладів

5.05100401

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

15 Автоматизація та приладобудування

153 Мікро- та наносистемна техніка

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

0511

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

виробництво авіаційних літальних апаратів

5.05110101

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

виробництво ракетно-космічних літальних апаратів

5.05110102

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

виробництво авіаційних двигунів

5.05110201

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

обслуговування пілотажно-навігаційних комплексів

5.05110301

17 Електроніка та телекомунікації

173 Авіоніка

експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів

5.05110302

17 Електроніка та телекомунікації

173 Авіоніка

0512

Морська техніка

суднокорпусобудування

5.05120101

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

обслуговування суднового обладнання

5.05120102

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

монтаж і проектування суднових машин і механізмів

5.05120103

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання

5.05120104

13 Механічна інженерія

135 Суднобудування

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

0513

Хімічна технологія та інженерія

виробництво органічних речовин

5.05130101

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво неорганічних речовин

5.05130102

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

переробка нафти і газу

5.05130103

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

коксохімічне виробництво

5.05130104

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво твердих хімічних речовин

5.05130105

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво обладнання з високоенергетичними і швидкодіючими сполуками

5.05130106

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виготовлення виробів і покрить із полімерних матеріалів

5.05130107

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво кінофотоматеріалів і магнітних носіїв

5.05130108

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів

5.05130109

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

виробництво високомолекулярних сполук

5.05130110

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

хіміко-механічна переробка деревини і деревних матеріалів

5.05130111

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

опоряджувальне виробництво

5.05130201

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

технологія обробки шкіри та хутра

5.05130202

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

0514

Біотехнологія

біохімічне виробництво

5.05140101

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

0515

Видавничо-поліграфічна справа

друкарське виробництво

5.05150101

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

розробка, виготовлення та оформлення пакувань

5.05150102

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації

5.05150103

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

дизайн друкованої продукції

5.05150104

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

0516

Текстильна та легка промисловість

первинна обробка волокнистих матеріалів

5.05160101

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виробництво та дизайн пряжі

5.05160102

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виробництво та дизайн тканин і трикотажу

5.05160103

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів

5.05160104

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

швейне виробництво

5.05160201

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виготовлення виробів із шкіри

5.05160202

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

моделювання та конструювання промислових виробів

5.05160203

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

колірування і художнє оздоблення виробів легкої промисловості

5.05160204

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

виробництво та дизайн взуття, шкіргалантерейних і лимарних виробів

5.05160205

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

0517

Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції

виробництво харчової продукції

5.05170101

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

консервування

5.05170102

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання і переробка зерна

5.05170103

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

5.05170104

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

виробництво цукристих речовин та полісахаридів

5.05170105

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

бродильне виробництво і виноробство

5.05170106

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

виробництво жирів і жирозамінників

5.05170107

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання, консервування та переробка плодів і овочів

5.05170108

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання, консервування та переробка м'яса

5.05170109

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів

5.05170110

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

зберігання, консервування та переробка молока

5.05170111

18 Виробництво та технології

181 Харчові технології

0518

Оброблювання деревини

лісозаготівля та первинне оброблювання деревини

5.05180101

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

оброблювання деревини

5.05180102

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

виготовлення меблів

5.05180103

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

Будівництво та архітектура

0601

Будівництво та архітектура

будівництво та експлуатація будівель і споруд

5.06010101

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

монтаж промислового устаткування

5.06010102

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво гідротехнічних споруд

5.06010103

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво і експлуатація міських шляхів сполучення

5.06010104

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд

5.06010105

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

виготовлення металевих конструкцій

5.06010106

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

виготовлення будівельних деталей і конструкцій

5.06010107

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій

5.06010108

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів

5.06010109

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво мостів та інших штучних споруд

5.06010110

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво тунелів та метрополітенів

5.06010111

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво теплових і атомних електростанцій

5.06010112

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання

5.06010113

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

5.06010114

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

5.06010115

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

5.06010201

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідводу

5.06010301

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

5.06010302

19 Архітектура та будівництво

192 Будівництво та цивільна інженерія

Транспорт

0701

Транспорт і транспортна інфраструктура

організація та регулювання дорожнього руху

5.07010101

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація перевезень і управління на автотранспорті

5.07010102

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація перевезень і управління на залізничному транспорті

5.07010103

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація авіаційних перевезень

5.07010104

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

організація перевезень і перевантажень на водному транспорті

5.07010105

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

обслуговування повітряного руху

5.07010201

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

льотна експлуатація повітряних суден

5.07010202

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

технічне обслуговування повітряних суден і двигунів

5.07010301

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

технічне обслуговування засобів механізації і автоматизації в аеропортах

5.07010302

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами

5.07010303

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

судноводіння на морських шляхах

5.07010401

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

судноводіння на внутрішніх водних шляхах

5.07010402

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація суднових енергетичних установок

5.07010403

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

судноводіння та експлуатація суднових енергетичних установок на внутрішніх водних шляхах

5.07010404

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

судноводіння та експлуатація морських рибопромислових суден

5.07010405

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація обладнання радіозв'язку і електрорадіонавігація суден

5.07010406

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

експлуатація електрообладнання та автоматики суден

5.07010407

27 Транспорт

271 Річковий та морський транспорт

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу

5.07010501

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

технічне обслуговування і ремонт вагонів

5.07010502

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування і ремонт залізничних споруд та об'єктів колійного господарства

5.07010503

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць

5.07010504

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

обслуговування транспортних засобів високої прохідності

5.07010601

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

5.07010602

27 Транспорт

274 Автомобільний транспорт

Геодезія та землеустрій

0801

Геодезія та землеустрій

геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання

5.08010101

10 Природничі науки

103 Науки про Землю*

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

землевпорядкування

5.08010102

10 Природничі науки

103 Науки про Землю*

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

картографічні роботи

5.08010103

10 Природничі науки

103 Науки про Землю*

19 Архітектура та будівництво

193 Геодезія та землеустрій

Сільське, лісове і рибне господарство та переробка їх продукції

0901

Сільське господарство і лісництво

промислове квітництво

5.09010101

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

організація і технологія ведення фермерського господарства

5.09010102

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

виробництво і переробка продукції рослинництва

5.09010103

20 Аграрні науки та продовольство

201 Агрономія

виробництво і переробка продукції тваринництва

5.09010201

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

бджільництво

5.09010202

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

звірівництво

5.09010203

20 Аграрні науки та продовольство

204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

лісове господарство

5.09010301

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

мисливське господарство

5.09010302

20 Аграрні науки та продовольство

205 Лісове господарство

зелене будівництво і садово-паркове господарство

5.09010303

20 Аграрні науки та продовольство

206 Садово-паркове господарство

природно-заповідна справа

5.09010304

20 Аграрні науки та продовольство

206 Садово-паркове господарство

0902

Рибне господарство та аквакультура

рибництво і аквакультура

5.09020101

20 Аграрні науки та продовольство

207 Водні біоресурси та аквакультура

експлуатація техніки промислового рибальства і аквакультури

5.09020102

20 Аграрні науки та продовольство

207 Водні біоресурси та аквакультура

Техніка та енергетика аграрного виробництва

1001

Техніка та енергетика аграрного виробництва

обслуговування устаткування та систем теплоенергопостачання в аграрно-промисловому комплексі

5.10010101

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в аграрно-промисловому комплексі

5.10010102

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва

5.10010201

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

експлуатація та ремонт меліоративних, будівельних машин і обладнання

5.10010202

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу

5.10010203

13 Механічна інженерія

133 Галузеве машинобудування

20 Аграрні науки та продовольство

208 Агроінженерія

Ветеринарія

1101

Ветеринарія

ветеринарна медицина

5.11010101

21 Ветеринарна медицина

211 Ветеринарна медицина

Охорона здоров'я

1201

Медицина

лікувальна справа

5.12010101

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

сестринська справа

5.12010102

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

медико-профілактична справа

5.12010103

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

стоматологія

5.12010104

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія

акушерська справа

5.12010105

22 Охорона здоров'я

223 Медсестринство

стоматологія ортопедична

5.12010106

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія

стоматологічна справа

5.12010107

22 Охорона здоров'я

221 Стоматологія

лабораторна діагностика

5.12010108

22 Охорона здоров'я

224 Технології медичної діагностики та лікування

1202

Фармація

фармація

5.12020101

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук

5.12020102

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

виробництво фармацевтичних препаратів

5.12020103

22 Охорона здоров'я

226 Фармація

Соціальне забезпечення

1301

Соціальне забезпечення

соціальна робота

5.13010101

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

протезне виробництво

5.13010102

23 Соціальна робота

232 Соціальне забезпечення

Сфера обслуговування

1401

Сфера обслуговування

готельне обслуговування

5.14010101

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

ресторанне обслуговування

5.14010102

24 Сфера обслуговування

241 Готельно-ресторанна справа

обслуговування та ремонт електропобутової техніки

5.14010201

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

організація обслуговування населення

5.14010202

07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

18 Виробництво та технології

182 Технології легкої промисловості

туристичне обслуговування

5.14010301

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Безпека

1601

Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону**

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

251 Державна безпека

252 Безпека державного кордону

253 Військове управління (за видами збройних сил)

254 Забезпечення військ (сил)

255 Озброєння та військова техніка

1702

Цивільна безпека

організація та техніка протипожежного захисту

5.17020301

26 Цивільна безпека

261 Пожежна безпека

правоохоронна діяльність

5.03040201

26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

організація та техніка цивільного захисту

5.17020101

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпека

радіаційний та хімічний контроль

5.17020102

26 Цивільна безпека

263 Цивільна безпекавгору