Документ z1452-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2014. Подивитися в історії? )

10) після глави 10 доповнити розділ новою главою 11 такого змісту:

«11. Інші умови реалізації активів неплатоспроможного банку

1. Продаж валютних цінностей фізичним та юридичним особам здійснюється за ринковою вартістю.

2. Продаж цінних паперів (у тому числі похідні цінні папери) здійснюється через професійного учасника фондового ринку у порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між уповноваженою особою Фонду і торговцем цінними паперами.

3. Реалізація малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, здійснюється без їх оцінки суб’єктом оціночної діяльності. Реалізація таких активів здійснюється шляхом проведення конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вартість за цією групою розраховується за даними балансу. Початкова ціна продажу малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку визначається за рівнем ціни останніх відкритих торгів (аукціону), яка може бути зменшена до 30 % з подальшим зменшенням на 10 % на кожних наступних відкритих торгах (аукціонах).

4. Активи банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх черг кредиторів банку реалізуються уповноваженою особою Фонду шляхом проведення конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу. Така реалізація має бути розпочата не пізніше ніж за один місяць до дати складання ліквідаційного балансу банку.

5. Вимоги банку за кредитними операціями, цінними паперами, що куплені банком, дебіторськими зобов’язаннями, погашення яких за результатами аналізу документів уповноваженою особою Фонду становить менше 5%, списуються уповноваженою особою Фонду з балансу банку.

6. Конкурс серед фізичних та юридичних осіб проводиться у разі наявності більше однієї пропозиції щодо купівлі майна неплатоспроможного банку. Повторний конкурс може бути проведений за наявності однієї пропозиції, а майно банку може бути продане за ціною, запропонованою учасником конкурсу.

7. Відсоток погашення вимог банку за кредиторськими операціями розраховується, виходячи з обслуговування основного боргу за кредитом, нарахованими відсотками, наявністю ліквідного забезпечення, порушення проти боржника справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

8. Відсоток погашення вимог банку за цінними паперами, що куплені таким банком, розраховується, виходячи з інформації щодо котирувань таких цінних паперів, фінансового стану емітента, порушення проти емітента справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.».

У зв’язку з цим глави 11-14 вважати відповідно главами 12-15;

11) у главі 12:

доповнити пункт 12.1 новим абзацом такого змісту:

«Вимоги вкладників щодо нарахованих відсотків протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку належать до четвертої черги, визначеної частиною першою статті 52 Закону.»;

доповнити пункт 12.8 новим абзацом такого змісту:

«витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.»;

у пункті 12.9 слова «Урядовий кур'єр» та «Голос України» замінити словами «Урядовий кур'єр» або «Голос України»;

12) главу 13 викласти у такій редакції:

«13. Передавання майна банку спеціалізованій установі, порядок її створення та функціонування

13.1. Спеціалізована установа створюється Фондом у формі товариства з обмеженою відповідальністю у такому порядку:

1) прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про створення спеціалізованої установи, затвердження її статуту, уповноваження особи на реєстрацію спеціалізованої установи у державного реєстратора, призначення керівника та головного бухгалтера спеціалізованої установи;

2) відкриття рахунку в банку для внесення коштів для формування статутного капіталу спеціалізованої установи;

3) реєстрація у державного реєстратора;

4) затвердження Положення щодо внутрішнього та зовнішнього аудиту, Положення щодо розкриття інформації перед кредиторами та Фондом, звітів про результати діяльності спеціалізованої установи, Стратегічного плану діяльності спеціалізованої установи, кошторису та напрямів інвестування спеціалізованої установи, а також вимог до корпоративного управління спеціалізованої установи.

13.2. Статутний капітал спеціалізованої установи утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Орган управління та головний бухгалтер спеціалізованої установи не повинні мати конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком, активи та зобов’язання якого передаються спеціалізованій установі. У разі виявлення конфлікту інтересів Фонд змінює органи управління та/або головного бухгалтера спеціалізованої установи.

13.3. Виключним видом діяльності спеціалізованої установи є вжиття заходів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможного банку за рахунок активів (майна) такого банку, переданого їй у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

13.4. Спеціалізована установа для забезпечення здійснення своєї діяльності:

відкриває окремий поточний рахунок для обслуговування власних потреб та окремі поточні і вкладні (депозитні) рахунки як управитель активами (майном), отриманими від кожного з неплатоспроможних банків;

відкриває окремі рахунки у цінних паперах для активів, переданих різними неплатоспроможними банками.

13.5. Кошторис спеціалізованої установи, у тому числі на здійснення господарської діяльності та оплати праці, погоджується виконавчою дирекцією Фонду на відповідний рік.

Штатний розпис та структура спеціалізованої установи затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Порядок та вартість реалізації майна неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, погоджуються виконавчою дирекцією Фонду як її учасником.

13.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає спеціалізованій установі майно, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цього майна на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів та залишилися незадоволеними на час закінчення процедури ліквідації банку).

13.7. Спеціалізована установа вносить зміни до переданого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

13.8. Спеціалізована установа після завершення розрахунків з кредиторами банку за рахунок активів такого банку подає до Фонду звітність у порядку та строки, визначені Фондом.

13.9. Спеціалізована установа зобов’язана забезпечити ведення персоніфікованого обліку вимог кредиторів та активів (майна) неплатоспроможного банку відповідно до частини другої статті 52-2 Закону.

При реалізації майна неплатоспроможного банку спеціалізована установа може продавати активи (пули активів) декількох неплатоспроможних банків. Сума, виручена від реалізації таких активів, розподіляється пропорційно від вартості такого активу у пулі активів та обліковується на персоніфікованому рахунку активів (майна) неплатоспроможного банку.

13.10. З дня передачі спеціалізованій установі активів, щодо яких є ймовірність їх реалізації, та зобов'язань неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду:

1) списує залишки активів неплатоспроможного банку та/або передає їх іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності;

2) складає ліквідаційний баланс банку та звіт і подає їх на затвердження виконавчій дирекції Фонду;

3) вживає заходів для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи.

13.11. Вимоги кредиторів неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, не задоволені за недостатністю активів (майна) такого банку, вважаються погашеними.».

6. У главі 1 розділу VI:

1) у пункті 1.4:

в абзаці другому слова та цифри «здійснювати за рахунок коштів Фонду відповідно до пункту 2 частини другої статті 20 Закону фінансування» замінити словами та цифрами «надати цільову позику такому банку відповідно до пунктів 2 та 7 частини другої статті 20 Закону для оплати»;

в абзаці третьому слово «операційної» замінити словом «господарської»;

в абзаці четвертому слова «службовця, експерта, консультанта, в межах кошторису витрат» замінити словами «радника, аудитора, юриста, суб’єкта оціночної діяльності тощо, в межах кошторису витрат банку»;

абзац п’ятий після слова «витрат» доповнити словом «банку»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами шостим - тридцять третім;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики для оплати витрат банку за рахунок коштів Фонду.»;

абзаци сьомий-чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - тридцять третій вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п’ятим;

в абзаці сьомому слово «фінансування» замінити словами «отримання цільової позики Фонду для»;

в абзаці восьмому слова «про фінансування» замінити словами «на отримання цільової позики Фонду для оплати» та доповнити після слова «платежу(ів))» словами «разом з обґрунтуванням»;

в абзаці десятому слова «фінансування таких» замінити словами «надання цільової позики Фонду для оплати», слова «договір, яким визначаються умови, строки перерахування фінансування банку» замінити словами «договір цільової позики»;

в абзаці одинадцятому слово «фінансування» замінити словами «цільової позики»;

в абзаці дванадцятому слова «для отримання коштів на фінансування» замінити словами «цільової позики для оплати»;

в абзаці тринадцятому слова «фінансування витрат за рахунок коштів Фонду» замінити словами «отримання цільової позики (її частини) Фонду»;

в абзаці чотирнадцятому слово «щоденною» замінити словом «щотижневою»;

в абзаці вісімнадцятому слова «оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду» замінити словами «надання цільової позики Фонду для оплати таких витрат банку»;

абзац дев’ятнадцятий після слова «договором» доповнити словами «цільової позики»;

в абзаці двадцятому слова «Фінансування витрат банку за рахунок коштів Фонду» замінити словами «Надання частин цільової позики Фонду для оплати витрат банку»;

в абзаці двадцять третьому після слова «припинення» слова «фінансування витрат» замінити словами «надання частин цільової позики Фонду», слова «фінансування витрат банку за рахунок коштів Фонду» замінити словами «їх надання для оплати витрат банку»;

в абзаці двадцять четвертому слова «рахунку бухгалтерського обліку» замінити словами «аналітичному рахунку»;

абзац двадцять п’ятий після слова «кошти» доповнити словами «цільової позики»;

в абзаці третьому пункту 1.5 слово «відтоку» замінити словом «витрат»;

2) у пункті 1.10:

в абзаці першому слова «, витрати банку, які були здійснені за рахунок коштів Фонду» виключити;

в абзаці другому слова «капіталізації неплатоспроможного банку новим власником» замінити словами «приведення новим власником діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності» та після слів «акцій неплатоспроможного» доповнити словами «або перехідного»;

3) у пункті 1.11:

в абзаці четвертому слова «фінансування витрат за рахунок коштів Фонду» замінити словами «цільової позики Фонду для оплати його витрат»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«щотижня подає звіт про використання цільової позики Фонду (додаток 6) виконавчій дирекції Фонду до повного її погашення;».

7. Додаток 1 викласти у новій редакції, що додається.

8. У додатку 3 слово «списана» замінити словом «акцептована».

9. У додатках 4 та 5:

у рядку 8 слова «обов’язкові платежі» замінити словами «обов’язкові платежі*»;

доповнити додатки новим абзацом такого змісту:

«* Заповнюється лише при формуванні кошторису витрат на здійснення тимчасової адміністрації. При здійсненні процедури ліквідації - заповнюються дані щодо суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.».

10. У додатку 6 слово «коштів» замінити словами «цільової позики».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєва
Додаток 1
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку з ринку
(пункт 3.6 глави 3 розділу ІІІ)

КАРТКА ПОТЕНЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА

1. Повне найменування (для юридичної особи).
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)


2. Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів) (за наявності)


3. Код за ЄДРПОУ.
Серія, номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)4. Країна реєстрації.
Громадянство


5. Організаційно-правова форма юридичної особи


6. Форма власності (для юридичних осіб)


7. Дата державної реєстрації (для юридичних осіб)


8. Місце здійснення діяльності (країна, регіон)9. Місцезнаходження (для юридичної особи).
Місце проживання (для фізичної особи)

10. Телефон


11. Адреса електронної пошти


12. Офіційний веб-сайт


13. Реквізити чинної банківської ліцензії та дозволів (для банків)

14. Обставини, що впливають на можливу заінтересованість у здійсненні виведення неплатоспроможного банку з ринку

Обставини

Сума, валюта

Сума кредитів, виданих неплатоспроможним банком інвестору та його пов’язаним особам


Вартість цінних паперів інвестора та його пов’язаних осіб, що належать неплатоспроможному банку


Розмір кредиторської заборгованості інвестора перед неплатоспроможним банком


Розмір гарантій, авалів та акредитивів, наданих інвестором та його пов’язаними особами неплатоспроможному банку


Сума кредитів, отриманих від неплатоспроможного банку інвестором та його пов’язаними особами


Вартість цінних паперів неплатоспроможного банку, що належать інвестору та його пов’язаним особам


Розмір дебіторської заборгованості неплатоспроможного банку перед інвестором


Розмір гарантій, авалів та акредитивів, отриманих інвестором та його пов’язаними особами від неплатоспроможного банку


Інші обставини (розшифрувати):
15. Який(і) спосіб(оби) виведення неплатоспроможного банку з ринку пропонується(ються) інвестором

Способи, передбачені Законом

Так/ні

1. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку


2. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією


3. Створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку):


4. Продаж неплатоспроможного банку інвестору (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) неплатоспроможного банку до існуючого платоспроможного банку):


16. Основні умови реалізації запропонованого(их) способу(ів) виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, строки капіталізації тощо)

Спосіб

Умова

Сума

Строк

1
2
3
4
17. Види та сума активів неплатоспроможного банку, у яких заінтересований інвестор (кредитний портфель (споживчий, іпотечний тощо), цінні папери, відокремлені підрозділи, нерухомість тощо)

Вид активів

Сума

Коментарі
18. Джерела доходу інвестора для капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку


Керівник

_________________________
(П. І. Б. керівника)

П. І. Б. (для фізичних осіб) _______________________________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)______________
(дата)
вгору