Документ z1452-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2014. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

11.09.2014  № 89


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2014 р.
за № 1452/26229

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та на виконання пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 04 липня 2014 року № 1586-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

В.В. Пасічник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
11.09.2014  № 89


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2014 р.
за № 1452/26229

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. У пункті 2.1 глави 2 розділу І:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;»;

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«ділова репутація - відомості, зібрані Фондом, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами шостим - тридцять восьмим;

3) абзац чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять сьомим;

4) в абзаці чотирнадцятому слова «номінальним власником і управителем акцій» замінити словами «єдиним акціонером»;

5) в абзаці двадцять дев’ятому слова «контрольного пакета акцій (паїв)» виключити;

6) абзац тридцять шостий викласти в такій редакції:

«спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов'язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом;»;

7) абзац тридцять сьомий виключити.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 1.5 глави 1 слово «виділення» замінити словом «передачу» та слова «з передачею їх» виключити;

2) доповнити пункт 2.3 глави 2 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«проведення позапланової перевірки з метою збору інформації з інших питань діяльності, ніж передбачені у частині першій статті 32 Закону, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати абзацом шостим;

3) у главі 3:

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує три місяці, а для системно важливих банків - шість місяців. За обґрунтованих підстав зазначені строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця.»;

в абзаці третьому пункту 3.6 слова «Міністерство доходів і зборів України» замінити словами «Державну фіскальну службу України»;

в абзаці третьому пункту 3.9 слово «та» замінити словом «або»;

пункт 3.10 викласти в такій редакції:

«3.10. Інформація про запровадження в неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації має містити:

назву, дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про запровадження тимчасової адміністрації і призначення уповноваженої особи Фонду;

дату та номер рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

найменування та реквізити неплатоспроможного банку, в якому запроваджується тимчасова адміністрація;

прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

строк, на який запроваджується тимчасова адміністрація.»;

4) у главі 4:

у пункті 4.3 слова «близьких родичів» замінити словами «дружини (чоловіка), батька, матері, дітей, рідних братів і сестер»;

пункт 4.12 викласти в такій редакції:

«4.12. При виконанні своїх обов'язків уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право:

вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку;

укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених Законом;

продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;

повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;

заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення у разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством;

призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

приймати на роботу, звільняти з роботи чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов’язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

зупиняти розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів у будь-якій формі;

розпоряджатися акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв) з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору;

вчиняти дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону, цього Положення та інших нормативно-правових актів Фонду.»;

абзац другий пункту 4.15 виключити;

у пункті 4.16 слова «консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку» замінити словами «радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації»;

пункт 4.17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після укладання уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію договору про надання радниками, аудиторами, юристами, суб’єктами оціночної діяльності та іншими особами послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.».

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

у пункті 1.2 слова «одного дня після призначення уповноваженої особи Фонду» замінити словами та цифрами «15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою Фонду,»;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров'я уповноваженої особи Фонду в її інтересах.»;

доповнити пункт 1.11 новим абзацом такого змісту:

«Уповноважена особа Фонду може приймати на роботу працівників банку, необхідних для виконання конкретних завдань, якщо такі завдання не можуть бути виконані наявними працівниками банку або залученими радниками, аудиторами, юристами, оцінювачами тощо, у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.»;

у пункті 1.15:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«нарахування відсотків за зобов'язаннями банку перед кредиторами.»;

пункт 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Обмеження, встановлені абзацом другим пункту 1.15 цієї глави, не поширюються на зобов’язання банку щодо:

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, у національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до цієї статті;

сплати регулярного збору до Фонду;

витрат, пов’язаних із забезпеченням його господарської діяльності відповідно до частини четвертої статті 36 Закону;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;

виплати аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю, тощо;

здійснення операцій з переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки, починаючи з наступного дня після запровадження процедури тимчасової адміністрації;

здійснення купівлі-продажу валюти фізичними та юридичними особами для погашення ними зобов’язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов’язкового продажу валюти.

Зобов’язання банку перед юридичними та фізичними особами, передбачені абзацами шостим-восьмим цього пункту, виконуються банком протягом тимчасової адміністрації в межах суми коштів, що надійшли на рахунки таких юридичних та фізичних осіб з наступного дня після запровадження процедури тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

Зобов’язання банку, передбачені абзацами третім-шостим цього пункту, виконуються банком у межах його фінансових можливостей у такому порядку:

виплата заробітної плати (із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;

виплата аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю, тощо;

оплата комунальних послуг, енерго- та водопостачання, орендних платежів, послуг зв’язку, витрат на охорону та утримання майна банку та його приміщень, витрат на забезпечення проходження платежів;

сплата регулярного збору до Фонду;

інші витрати для забезпечення господарської діяльності неплатоспроможного банку.

Протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможний банк має право надавати фінансові послуги з переказу коштів без відкриття рахунку в такому банку та інші фінансові послуги, а також здійснювати діяльність, передбачену частиною восьмою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якщо надання таких послуг є економічно вигідним для банку та з дозволу виконавчої дирекції Фонду. З цією метою уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду відповідні прогнозні розрахунки надходжень від таких фінансових послуг та діяльності.»;

пункти 1.18, 1.19 викласти в такій редакції:

«1.18. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана:

забезпечити збереження активів та документації банку;

протягом дії тимчасової адміністрації забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з таких підстав:

банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без встановлення обов’язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим;

банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов’язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;

банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;

банк прийняв на себе зобов’язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов’язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України.

1.19. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за договорами, визначеними у пункті 1.18 цієї глави, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію направляє письмове повідомлення про нікчемність правочину (у тому числі договору) контрагенту за таким правочином (у тому числі договором) із посиланням на відповідну норму закону, у якій зазначені підстави нікчемності.

У разі отримання повідомлення уповноваженої особи Фонду про нікчемність правочину на підставах, визначених у пункті 1.18 цієї глави, кредитор зобов’язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.»;

у пункті 1.20:

в абзаці четвертому слово «кредитами» замінити словами «кредитними договорами»;

в абзаці шостому слова «фізичними та юридичними особами» замінити словом «кредиторами»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю).»;

в абзаці одинадцятому пункту 1.25 слова «перше число місяця, що настає» замінити словами «на наступний робочий день»;

пункт 1.27:

після слова «печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

після слова «потенційним» доповнити словами «та/або кваліфікованим»;

у пункті 1.29:

слова «через який ініціювався переказ» замінити словами «що обслуговує платника, із зазначенням причини повернення»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо до запровадження тимчасової адміністрації в банку особа зі свого рахунку, відкритого в банку, здійснила переказ коштів за комунальні послуги або будь-які інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу і знаходяться на транзитних рахунках у банку, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повертає такі кошти на рахунок відправника, з якого були здійснені платежі. Якщо рахунок відкрито на ім’я фізичної особи, то ці кошти підпадають під гарантію за вкладом і виплачуються в межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. У разі здійснення платежу зі свого рахунку юридичною особою або фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності задоволення таких вимог здійснюється у сьому чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури. У разі здійснення переказу коштів без відкриття рахунку фізичною особою кошти повертаються у шосту чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури, а у разі передачі таких коштів приймаючому банку або продажу неплатоспроможного банку в цілому - кошти повертаються таким банком у порядку, передбаченому законодавством щодо здійснення банківських операцій.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«1.30. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана обліковувати на окремому аналітичному рахунку кошти, що надійшли від:

реалізації майна (майнових прав), переданого в іпотеку (заставу) НБУ;

погашення заборгованості за кредитами банку, майнові права за якими передано в заставу НБУ;

погашення цінних паперів, переданих в заставу НБУ.»;

2) у главі 3:

у пункті 3.5:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«загальні дані про активи та зобов’язання неплатоспроможного банку на останню звітну дату подання звітності до Фонду, що передує даті опублікування повідомлення, у тому числі про суму вкладів, що може бути відшкодована Фондом;»;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

«умови конкурсу (аукціону) щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора, визначені виконавчою дирекцією Фонду.

Строк подання потенційними інвесторами документів складає 10 днів з дня, наступного за днем розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет повідомлення про пошук потенційних інвесторів, з можливістю його продовження за рішенням виконавчої дирекції Фонду на строк до 10 днів.»;

пункти 3.6, 3.7 викласти в такій редакції:

«3.6. Потенційний інвестор, що зареєстрований в Україні, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду документи, що містять інформацію, необхідну для оцінки його ділової репутації та фінансового стану, а саме:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - анкети юридичної особи (у тому числі банку) та членів виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради юридичної особи за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

для фізичних осіб - анкету фізичної особи за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про реєстрацію в НБУ (для приймаючих банків);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію банківської ліцензії (для приймаючих банків);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчого документа (для юридичних осіб);

відомості про участь у статутному капіталі та/або інших органах управління юридичних осіб;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році. У разі якщо граничні строки проведення аудиту на дату подання документів не настали, подається річна фінансова звітність за останній рік, не підтверджена аудитором) (для юридичних осіб, крім банків);

розрахунок регулятивного капіталу та економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів відповідно до методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні на дату подання документів (для банків), для небанківських фінансових установ - економічних (фінансових) нормативів, розрахованих відповідно до вимог, встановлених державним регулятором відповідного ринку фінансових послуг на останню звітну дату, для інших юридичних осіб - економічних (фінансових) нормативів, розрахованих на останню звітну дату;

копії електронного файла та супровідного інформаційного листа щодо комплексної рейтингової оцінки за результатами останньої комплексної інспекційної перевірки згідно з рейтинговою системою CAMELS (для банків-резидентів);

довідки про обороти за рахунками у банках за останні 12 місяців (для новостворених юридичних осіб - від дати створення до дати, що передує 5 робочим дням до дати подання документів) (крім банків);

довідки про залишки коштів на банківських рахунках на дату, що передує 5 робочим дням до дати подання документів (у разі наміру використати кошти, розміщені на таких рахунках, для виведення неплатоспроможного банку з ринку) (крім банків);

декларацію про майновий стан і доходи (для фізичних осіб);

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в банку відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання ним зобов’язань щодо формування статутного капіталу банку (крім банків-резидентів) згідно з додатком 5 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942 (для юридичних осіб).

3.7. Потенційний інвестор, що зареєстрований на території іншої держави, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду такі документи:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - анкети юридичної особи (у тому числі банку) та членів виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради юридичної особи за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

для фізичних осіб - анкету фізичної особи за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в банку відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941, з урахуванням вимог пункту 4.5 глави 4 розділу II зазначеного Положення, передбачених для нерезидентів;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році) (для юридичних осіб);

актуальні рейтингові звіти визнаних міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів, про визначення довгострокового кредитного рейтингу контрагента (фінансової стійкості) за міжнародною та національною рейтинговою шкалою (за наявності);

документ про результат визначення рейтингової оцінки за рейтинговою системою CAMELS, виданий уповноваженим органом відповідної країни, в перекладі на державну мову (для банків) (за наявності);

довідку про обороти за рахунками у банках за останні 12 місяців (для новостворених юридичних осіб - від дати створення до дати, що передує 5 робочим дням до дати подання документів) (крім банків);

довідки про залишки коштів на банківських рахунках на дату, що передує 5 робочим дням до дати подання документів (у разі наміру використати кошти, розміщені на таких рахунках, для виведення неплатоспроможного банку з ринку) (крім банків);

відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942 (для юридичних осіб).»;

3) пункти 3.9-3.11 викласти в такій редакції:

«3.9. На підставі отриманих документів та пропозицій від потенційних інвесторів після закінчення строку їх подання, встановленого у повідомленні, але не пізніше строку для затвердження Фондом плану врегулювання, відповідальний структурний підрозділ Фонду складає список потенційних інвесторів, які виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

Потенційний інвестор, який подав документи до Фонду не в повному обсязі, визначеному відповідно пунктами 3.6 або 3.7 цієї глави, у кваліфікації інвесторів участі не бере.

За результатами опрацювання поданих документів потенційними інвесторами виконавча дирекція Фонду затверджує список кваліфікованих інвесторів, що виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

3.10. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор визнається кваліфікованим, якщо:

розмір статутного та регулятивного капіталу потенційного інвестора забезпечить виконання економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених НБУ для банків, після придбання ним неплатоспроможного або перехідного банку (для банків, які придбаватимуть неплатоспроможний або перехідний банк);

наявна кількість власних коштів/власного капіталу юридичної особи у розмірі, що забезпечить виконання неплатоспроможним банком або перехідним банком економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених Національним банком України для банків, у строки, передбачені інвестором у картці потенційного інвестора, але не більші, ніж встановлені законодавством (для юридичних осіб, які придбаватимуть неплатоспроможний банк або перехідний банк із приведенням його діяльності у відповідність до банківського законодавства). Розмір власних коштів/власного капіталу банку-резидента перевищує розмір цінової пропозиції, вказаної в картці потенційного інвестора;

розмір статутного та регулятивного капіталу потенційного інвестора забезпечить виконання економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених НБУ для банків, після приєднання всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку до такого банку (для приймаючих банків);

структура власності потенційного інвестора є прозорою та вказані кінцеві власники;

підтверджено задовільний фінансовий стан інвестора та його бездоганну ділову репутацію.

3.11. Задовільний фінансовий стан потенційного інвестора та його бездоганна ділова репутація підтверджуються такими критеріями у сукупності:

ознакою наявності бездоганної ділової репутації юридичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.16 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

ознакою наявності бездоганної ділової репутації фізичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.17 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

копія листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному/перехідному банку (поширюється тільки на способи виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом продажу неплатоспроможного банку інвестору або створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку);

оцінка фінансового стану банку-резидента на підставі даних фінансової і статистичної звітності такого банку, наявної у Фонді.»;

у пункті 3.12 слово «інвесторів» замінити словами «інвесторів або недопуск до кваліфікації» та після слова «картці» слово «кваліфікації» замінити словом «потенційного»;

у пункті 3.13 слова «, що заявили про інтерес взяти участь в обраному Фондом способі виведення неплатоспроможного банку з ринку,» виключити;

абзац перший пункту 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. Фонд приймає рішення про позбавлення статусу кваліфікованого інвестора, у разі:»;

у пункті 3.15 слова «стосовно скасування» замінити словами «про позбавлення статусу кваліфікованого інвестора»;

у пункті 3.17 слово «скасування» замінити словами «позбавлення статусу кваліфікованого інвестора,».

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

доповнити пункт 1.2 новим абзацом такого змісту:

«Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності.»;

у пункті 1.5 слова та цифри «10 днів до дати проведення відбору» замінити словами «встановлену рішенням виконавчої дирекції кількість календарних днів, але не більше двадцяти календарних днів до дати проведення відбору»;

абзац третій пункту 1.6 викласти в такій редакції:

«оцінювачі, які внесені до Державного реєстру оцінювачів, отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна.»;

пункт 1.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.8 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.7 - 1.9;

у пункті 1.7:

в абзаці четвертому слова «фізичних осіб -» виключити;

в абзаці п’ятому слова «нотаріально засвідчену» замінити словами «засвідчену в установленому законодавством порядку»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий уважати відповідно абзацами шостим-восьмим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за відповідним напрямом оцінки майна (для юридичних осіб - суб’єктів оціночної діяльності - копії кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами оцінки майна не менше двох оцінювачів, що працюють у їх складі);»;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

«пропозиції щодо умов, строків виконання та вартості послуг з оцінки за підписом керівника юридичної особи та печаткою (за наявності) або підписом оцінювача;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«інформацію про регіональну мережу відокремлених підрозділів, філій, представництв.»;

доповнити главу після пункту 1.7 новими пунктами 1.8-1.12 такого змісту:

«1.8. Заява про участь у процедурі відбору направляється заявником до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дає змогу підтвердити факт і дату одержання Фондом заяви та додатків до неї.

Заявник має право в будь-який час відкликати свою заяву про участь у процесі відбору.

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації у Фонді.

Заяви про участь у процесі відбору, отримані після закінчення строку прийому заяв, не опрацьовуються.

1.9. Після закінчення строку прийому заяв відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заяви про участь у процедурі відбору.

Відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заяви про участь у процедурі відбору та додані до них документи на відповідність вимогам, установленим цим Положенням.

Під час опрацювання заяв про участь у процедурі відбору та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до заявників, у тому числі електронною поштою, за роз’ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної у документах.

1.10. Фонд протягом трьох робочих днів після затвердження результатів відбору направляє інформацію про його результати заявникам щодо кожного з них, уповноваженій особі Фонду - перелік осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду, та розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду має право залучати суб’єктів оціночної діяльності, відібраних за результатами відбору, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку, та які не мають конфлікту інтересів з таким банком, а саме:

не мають заборгованості перед банком та/або заборгованості банку;

не володіють будь-якими майновими правами щодо майна банку;

не мають відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

не мають будь-яких зобов’язань по відношенню до банку за останні п’ять років;

не перебувають у трудових відносинах з банком (у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація) за останні п’ять років;

не мають інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню уповноваженою особою Фонду своїх функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами відбору, виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

1.11. Суб’єкти оціночної діяльності надають послуги уповноваженій особі Фонду на підставі цивільно-правового договору. Такий договір може бути розірвано в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством.

1.12. У разі зміни особою, яка включена до переліку, свого найменування/прізвища, ім’я, по батькові та/або місцезнаходження/місця проживання така особа зобов’язана не пізніше п’яти робочих днів з відповідних змін повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення Фонду відповідного листа разом з копіями підтвердних документів.

Відповідальний структурний підрозділ Фонду у строк до семи робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, відповідна інформація направляється уповноваженій особі Фонду та розміщується на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет у порядку, визначеному пунктом 1.10 цієї глави.».

У зв’язку з цим пункти 1.8, 1.9 уважати відповідно пунктами 1.13, 1.14;

у пункті 1.14 слова «завірену уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (скріплену печаткою неплатоспроможного банку)» виключити;

2) у главі 2:

доповнити главу після пункту 2.1 новим пунктом такого змісту:

«2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у конкурсі. Розмір гарантійного внеску залежить від способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі необхідного розміру капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону.

Гарантійний внесок становить у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку:

шляхом, визначеним пунктами 2, 3 частини другої статті 39 Закону, - не більше 10 % від зобов’язань неплатоспроможного банку, що підпадають під гарантування Фондом;

шляхом створення та продажу інвестору перехідного банку - не більше 50 % від зобов’язань, що передаються перехідному банку;

шляхом продажу неплатоспроможного банку інвестору - не більше 80 % від балансу неплатоспроможного банку.».

У зв’язку з цим пункти 2.2-2.9 вважати відповідно пунктами 2.3-2.10;

пункти 2.4-2.6 викласти в такій редакції:

«2.4. Не пізніше сьомого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про кваліфікацію інвесторів уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію забезпечує доступ кваліфікованим інвесторам до інформаційного приміщення з метою ознайомлення із представленою у ньому інформацією та підготовки конкурсної пропозиції.

2.5. Кваліфіковані інвестори не пізніше трьох днів від дати закінчення ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні подають до Фонду конкурсні пропозиції за формою, визначеною в додатку 2 до цього Положення, що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та проведення конкурсу.

2.6. У конкурсі беруть участь кваліфіковані інвестори, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають умовам конкурсу, та перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду. У призначенні платежу кваліфікований інвестор має зазначити «Гарантійний внесок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі в конкурсі».

Конкурсні пропозиції подаються до Фонду в строк та в порядку, визначені у повідомленні, яке направляється кваліфікованим інвесторам за результатами їхньої кваліфікації.»;

доповнити пункт 2.7 новими абзацами такого змісту:

«Подання однієї конкурсної пропозиції щодо способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеного в плані врегулювання, не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Фонд повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку).

Фонд повертає учасникам конкурсу, не визнаним переможцем, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця конкурсу.

Фонд також повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку.

Фонд за рішенням виконавчої дирекції Фонду повертає гарантійний внесок переможцю конкурсу, який відмовився від укладання відповідних договорів через суттєві зміни вартості активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку, які відбулися після подання конкурсної пропозиції та сплати гарантійного внеску, або інші фактори, що впливають на можливість переможця конкурсу щодо виконання заявлених зобов’язань з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Перерахування коштів здійснюється на рахунок кваліфікованого інвестора на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахунок коштів.»;

пункт 2.8 після слів «ціну та» доповнити словами «, у випадках, передбачених Законом,»;

доповнити пункт 2.10 новим абзацом такого змісту:

«Не пізніше п’яти робочих днів після укладення з кваліфікованим інвестором або приймаючим банком відповідного договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця конкурсу.»;

доповнити главу новими пунктами такого змісту:

«2.11. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

2.12. У разі отримання Фондом копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку за участі Міністерства фінансів України або державного банку не пізніше кінця дня, у якому було запроваджено тимчасову адміністрацію такого банку, Фонд починає здійснення всіх процедур щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку без пошуку інших інвесторів та проведення конкурсів, а також без отримання Фондом гарантійного внеску для участі у конкурсі.»;

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також директора перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також органи управління (загальні збори, спостережна рада і правління (рада директорів)) та контролю (ревізійна комісія та внутрішній аудит) перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;».вгору