Документ z1452-14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.09.2014
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.12.2014. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

11.09.2014  № 89


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2014 р.
за № 1452/26229

Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та на виконання пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 04 липня 2014 року № 1586-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання негативному впливу на стабільність банківської системи» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05 липня 2012 року № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 вересня 2012 року за № 1581/21893, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичною службою забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

В.В. Пасічник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
11.09.2014  № 89


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 листопада 2014 р.
за № 1452/26229

ЗМІНИ
до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

1. У пункті 2.1 глави 2 розділу І:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

«виведення неплатоспроможного банку з ринку - заходи, які здійснює Фонд стосовно банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, щодо виведення його з ринку одним із способів, визначених статтею 39 цього Закону;»;

2) доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«ділова репутація - відомості, зібрані Фондом, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - тридцять сьомий уважати відповідно абзацами шостим - тридцять восьмим;

3) абзац чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - тридцять восьмий уважати відповідно абзацами чотирнадцятим - тридцять сьомим;

4) в абзаці чотирнадцятому слова «номінальним власником і управителем акцій» замінити словами «єдиним акціонером»;

5) в абзаці двадцять дев’ятому слова «контрольного пакета акцій (паїв)» виключити;

6) абзац тридцять шостий викласти в такій редакції:

«спеціалізована установа - юридична особа, створена Фондом з метою передачі їй активів та зобов'язань неплатоспроможного банку у випадках та порядку, визначених цим Законом;»;

7) абзац тридцять сьомий виключити.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 1.5 глави 1 слово «виділення» замінити словом «передачу» та слова «з передачею їх» виключити;

2) доповнити пункт 2.3 глави 2 після абзацу четвертого новим абзацом п’ятим такого змісту:

«проведення позапланової перевірки з метою збору інформації з інших питань діяльності, ніж передбачені у частині першій статті 32 Закону, перелік яких затверджується виконавчою дирекцією Фонду.».

У зв’язку з цим абзац п’ятий уважати абзацом шостим;

3) у главі 3:

пункт 3.2 викласти в такій редакції:

«3.2. Тимчасова адміністрація запроваджується на строк, що не перевищує три місяці, а для системно важливих банків - шість місяців. За обґрунтованих підстав зазначені строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця.»;

в абзаці третьому пункту 3.6 слова «Міністерство доходів і зборів України» замінити словами «Державну фіскальну службу України»;

в абзаці третьому пункту 3.9 слово «та» замінити словом «або»;

пункт 3.10 викласти в такій редакції:

«3.10. Інформація про запровадження в неплатоспроможному банку тимчасової адміністрації має містити:

назву, дату та номер рішення виконавчої дирекції Фонду про запровадження тимчасової адміністрації і призначення уповноваженої особи Фонду;

дату та номер рішення НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних;

найменування та реквізити неплатоспроможного банку, в якому запроваджується тимчасова адміністрація;

прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію;

строк, на який запроваджується тимчасова адміністрація.»;

4) у главі 4:

у пункті 4.3 слова «близьких родичів» замінити словами «дружини (чоловіка), батька, матері, дітей, рідних братів і сестер»;

пункт 4.12 викласти в такій редакції:

«4.12. При виконанні своїх обов'язків уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію має право:

вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку;

укладати від імені банку будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення операційної діяльності банку, здійснення ним банківських та інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених Законом;

продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення банком будь-яких операцій;

повідомляти сторони за договорами, зазначеними у частині другій статті 38 Закону, про нікчемність цих договорів та вчиняти дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів;

заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник банку має надати інформацію про свої активи;

звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення у разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку;

залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду. Такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством;

призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності банку за рахунок банку в межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду;

приймати на роботу, звільняти з роботи чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників банку, переглядати їх службові обов’язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

зупиняти розподіл капіталу банку чи виплату дивідендів у будь-якій формі;

розпоряджатися акціями (паями) банку від імені будь-якої особи, яка є учасником банку, без необхідності додаткового оформлення повноважень на продаж акцій (паїв) з дня затвердження плану врегулювання, яким передбачено продаж неплатоспроможного банку інвестору;

вчиняти дії, спрямовані на виконання плану врегулювання, відповідно до Закону, цього Положення та інших нормативно-правових актів Фонду.»;

абзац другий пункту 4.15 виключити;

у пункті 4.16 слова «консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку» замінити словами «радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації»;

пункт 4.17 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Після укладання уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію договору про надання радниками, аудиторами, юристами, суб’єктами оціночної діяльності та іншими особами послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.».

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 1:

у пункті 1.2 слова «одного дня після призначення уповноваженої особи Фонду» замінити словами та цифрами «15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою Фонду,»;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров'я уповноваженої особи Фонду в її інтересах.»;

доповнити пункт 1.11 новим абзацом такого змісту:

«Уповноважена особа Фонду може приймати на роботу працівників банку, необхідних для виконання конкретних завдань, якщо такі завдання не можуть бути виконані наявними працівниками банку або залученими радниками, аудиторами, юристами, оцінювачами тощо, у межах кошторису витрат, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду.»;

у пункті 1.15:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«нарахування неустойки (штрафів, пені), інших фінансових (економічних) санкцій за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань перед кредиторами та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), а також зобов’язань перед кредиторами, у тому числі не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«нарахування відсотків за зобов'язаннями банку перед кредиторами.»;

пункт 1.16 викласти в такій редакції:

«1.16. Обмеження, встановлені абзацом другим пункту 1.15 цієї глави, не поширюються на зобов’язання банку щодо:

виплати коштів за вкладами вкладників за договорами, строк яких закінчився, та за договорами банківського рахунку вкладників. Зазначені виплати здійснюються в межах суми відшкодування, що гарантується Фондом, у національній валюті України. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до цієї статті;

сплати регулярного збору до Фонду;

витрат, пов’язаних із забезпеченням його господарської діяльності відповідно до частини четвертої статті 36 Закону;

виплати заробітної плати, авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;

виплати аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю, тощо;

здійснення операцій з переказу коштів фізичних та юридичних осіб, що надійшли на їхні рахунки, починаючи з наступного дня після запровадження процедури тимчасової адміністрації;

здійснення купівлі-продажу валюти фізичними та юридичними особами для погашення ними зобов’язань за кредитними договорами, виконання вимог, встановлених законодавством, для обов’язкового продажу валюти.

Зобов’язання банку перед юридичними та фізичними особами, передбачені абзацами шостим-восьмим цього пункту, виконуються банком протягом тимчасової адміністрації в межах суми коштів, що надійшли на рахунки таких юридичних та фізичних осіб з наступного дня після запровадження процедури тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку.

Зобов’язання банку, передбачені абзацами третім-шостим цього пункту, виконуються банком у межах його фінансових можливостей у такому порядку:

виплата заробітної плати (із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування), авторської винагороди, відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю працівників банку;

виплата аліментів, пенсій, стипендій, інших соціальних, державних виплат, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, ушкодженням здоров’я або смертю, тощо;

оплата комунальних послуг, енерго- та водопостачання, орендних платежів, послуг зв’язку, витрат на охорону та утримання майна банку та його приміщень, витрат на забезпечення проходження платежів;

сплата регулярного збору до Фонду;

інші витрати для забезпечення господарської діяльності неплатоспроможного банку.

Протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможний банк має право надавати фінансові послуги з переказу коштів без відкриття рахунку в такому банку та інші фінансові послуги, а також здійснювати діяльність, передбачену частиною восьмою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якщо надання таких послуг є економічно вигідним для банку та з дозволу виконавчої дирекції Фонду. З цією метою уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію подає на розгляд виконавчої дирекції Фонду відповідні прогнозні розрахунки надходжень від таких фінансових послуг та діяльності.»;

пункти 1.18, 1.19 викласти в такій редакції:

«1.18. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана:

забезпечити збереження активів та документації банку;

протягом дії тимчасової адміністрації забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними з таких підстав:

банк безоплатно здійснив відчуження майна, прийняв на себе зобов’язання без встановлення обов’язку контрагента щодо вчинення відповідних майнових дій, відмовився від власних майнових вимог;

банк до дня визнання банку неплатоспроможним взяв на себе зобов’язання, внаслідок чого він став неплатоспроможним або виконання його грошових зобов’язань перед іншими кредиторами повністю чи частково стало неможливим;

банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 відсотків і більше відрізняється від вартості товарів, послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов’язаний здійснити такі дії в майбутньому відповідно до умов договору;

банк оплатив кредитору або прийняв майно в рахунок виконання грошових вимог у день, коли сума вимог кредиторів банку перевищувала вартість майна;

банк прийняв на себе зобов’язання (застава, порука, гарантія, притримання, факторинг тощо) щодо забезпечення виконання грошових вимог у порядку іншому, ніж здійснення кредитних операцій відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність»;

банк уклав кредитні договори, умови яких передбачають надання клієнтам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку;

банк уклав правочин (у тому числі договір) з пов’язаною особою банку, якщо такий правочин не відповідає вимогам законодавства України.

1.19. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) банку, переданого за договорами, визначеними у пункті 1.18 цієї глави, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням.

Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію направляє письмове повідомлення про нікчемність правочину (у тому числі договору) контрагенту за таким правочином (у тому числі договором) із посиланням на відповідну норму закону, у якій зазначені підстави нікчемності.

У разі отримання повідомлення уповноваженої особи Фонду про нікчемність правочину на підставах, визначених у пункті 1.18 цієї глави, кредитор зобов’язаний повернути банку майно (кошти), яке він отримав від такого банку, а у разі неможливості повернути майно в натурі - відшкодувати його вартість у грошових одиницях за ринковими цінами, що існували на момент вчинення правочину.»;

у пункті 1.20:

в абзаці четвертому слово «кредитами» замінити словами «кредитними договорами»;

в абзаці шостому слова «фізичними та юридичними особами» замінити словом «кредиторами»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«вимог банку до клієнта за списаною безнадійною заборгованістю (у тому числі наявності забезпечення виконання зобов’язань за такою заборгованістю).»;

в абзаці одинадцятому пункту 1.25 слова «перше число місяця, що настає» замінити словами «на наступний робочий день»;

пункт 1.27:

після слова «печатки» доповнити словами «(за наявності)»;

після слова «потенційним» доповнити словами «та/або кваліфікованим»;

у пункті 1.29:

слова «через який ініціювався переказ» замінити словами «що обслуговує платника, із зазначенням причини повернення»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«У разі якщо до запровадження тимчасової адміністрації в банку особа зі свого рахунку, відкритого в банку, здійснила переказ коштів за комунальні послуги або будь-які інші платежі, однак кошти не надійшли одержувачу платежу і знаходяться на транзитних рахунках у банку, уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію повертає такі кошти на рахунок відправника, з якого були здійснені платежі. Якщо рахунок відкрито на ім’я фізичної особи, то ці кошти підпадають під гарантію за вкладом і виплачуються в межах суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами. У разі здійснення платежу зі свого рахунку юридичною особою або фізичною особою - суб’єктом підприємницької діяльності задоволення таких вимог здійснюється у сьому чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури. У разі здійснення переказу коштів без відкриття рахунку фізичною особою кошти повертаються у шосту чергу, визначену частиною першою статті 52 Закону, у порядку здійснення ліквідаційної процедури, а у разі передачі таких коштів приймаючому банку або продажу неплатоспроможного банку в цілому - кошти повертаються таким банком у порядку, передбаченому законодавством щодо здійснення банківських операцій.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«1.30. Уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію зобов’язана обліковувати на окремому аналітичному рахунку кошти, що надійшли від:

реалізації майна (майнових прав), переданого в іпотеку (заставу) НБУ;

погашення заборгованості за кредитами банку, майнові права за якими передано в заставу НБУ;

погашення цінних паперів, переданих в заставу НБУ.»;

2) у главі 3:

у пункті 3.5:

абзац четвертий викласти у такій редакції:

«загальні дані про активи та зобов’язання неплатоспроможного банку на останню звітну дату подання звітності до Фонду, що передує даті опублікування повідомлення, у тому числі про суму вкладів, що може бути відшкодована Фондом;»;

доповнити пункт двома новими абзацами такого змісту:

«умови конкурсу (аукціону) щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора, визначені виконавчою дирекцією Фонду.

Строк подання потенційними інвесторами документів складає 10 днів з дня, наступного за днем розміщення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет повідомлення про пошук потенційних інвесторів, з можливістю його продовження за рішенням виконавчої дирекції Фонду на строк до 10 днів.»;

пункти 3.6, 3.7 викласти в такій редакції:

«3.6. Потенційний інвестор, що зареєстрований в Україні, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду документи, що містять інформацію, необхідну для оцінки його ділової репутації та фінансового стану, а саме:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - анкети юридичної особи (у тому числі банку) та членів виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради юридичної особи за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

для фізичних осіб - анкету фізичної особи за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

засвідчену в установленому законодавством порядку копію свідоцтва про реєстрацію в НБУ (для приймаючих банків);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію банківської ліцензії (для приймаючих банків);

засвідчену в установленому законодавством порядку копію установчого документа (для юридичних осіб);

відомості про участь у статутному капіталі та/або інших органах управління юридичних осіб;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році. У разі якщо граничні строки проведення аудиту на дату подання документів не настали, подається річна фінансова звітність за останній рік, не підтверджена аудитором) (для юридичних осіб, крім банків);

розрахунок регулятивного капіталу та економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів відповідно до методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні на дату подання документів (для банків), для небанківських фінансових установ - економічних (фінансових) нормативів, розрахованих відповідно до вимог, встановлених державним регулятором відповідного ринку фінансових послуг на останню звітну дату, для інших юридичних осіб - економічних (фінансових) нормативів, розрахованих на останню звітну дату;

копії електронного файла та супровідного інформаційного листа щодо комплексної рейтингової оцінки за результатами останньої комплексної інспекційної перевірки згідно з рейтинговою системою CAMELS (для банків-резидентів);

довідки про обороти за рахунками у банках за останні 12 місяців (для новостворених юридичних осіб - від дати створення до дати, що передує 5 робочим дням до дати подання документів) (крім банків);

довідки про залишки коштів на банківських рахунках на дату, що передує 5 робочим дням до дати подання документів (у разі наміру використати кошти, розміщені на таких рахунках, для виведення неплатоспроможного банку з ринку) (крім банків);

декларацію про майновий стан і доходи (для фізичних осіб);

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в банку відповідно до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

розрахунок розміру власних коштів/власного капіталу юридичної особи - учасника банку для забезпечення виконання ним зобов’язань щодо формування статутного капіталу банку (крім банків-резидентів) згідно з додатком 5 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942 (для юридичних осіб).

3.7. Потенційний інвестор, що зареєстрований на території іншої держави, у строк, встановлений рішенням виконавчої дирекції Фонду, подає до Фонду такі документи:

картку потенційного інвестора за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення;

для юридичних осіб - анкети юридичної особи (у тому числі банку) та членів виконавчого органу і наглядової (спостережної) ради юридичної особи за формами, наведеними в додатках 2 та 3 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

для фізичних осіб - анкету фізичної особи за формою, наведеною в додатку 4 до Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

копію листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в банку відповідно до вимог Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941, з урахуванням вимог пункту 4.5 глави 4 розділу II зазначеного Положення, передбачених для нерезидентів;

фінансову звітність (річну за останній рік, підтверджену аудитором, та за останній звітний період, складену в поточному звітному році) (для юридичних осіб);

актуальні рейтингові звіти визнаних міжнародних рейтингових агентств, які мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів, про визначення довгострокового кредитного рейтингу контрагента (фінансової стійкості) за міжнародною та національною рейтинговою шкалою (за наявності);

документ про результат визначення рейтингової оцінки за рейтинговою системою CAMELS, виданий уповноваженим органом відповідної країни, в перекладі на державну мову (для банків) (за наявності);

довідку про обороти за рахунками у банках за останні 12 місяців (для новостворених юридичних осіб - від дати створення до дати, що передує 5 робочим дням до дати подання документів) (крім банків);

довідки про залишки коштів на банківських рахунках на дату, що передує 5 робочим дням до дати подання документів (у разі наміру використати кошти, розміщені на таких рахунках, для виведення неплатоспроможного банку з ринку) (крім банків);

відомості про структуру власності банку/юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, за формою, наведеною в додатку 1 до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1204/19942 (для юридичних осіб).»;

3) пункти 3.9-3.11 викласти в такій редакції:

«3.9. На підставі отриманих документів та пропозицій від потенційних інвесторів після закінчення строку їх подання, встановленого у повідомленні, але не пізніше строку для затвердження Фондом плану врегулювання, відповідальний структурний підрозділ Фонду складає список потенційних інвесторів, які виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

Потенційний інвестор, який подав документи до Фонду не в повному обсязі, визначеному відповідно пунктами 3.6 або 3.7 цієї глави, у кваліфікації інвесторів участі не бере.

За результатами опрацювання поданих документів потенційними інвесторами виконавча дирекція Фонду затверджує список кваліфікованих інвесторів, що виявили інтерес до виведення конкретного неплатоспроможного банку з ринку.

3.10. За рішенням виконавчої дирекції Фонду потенційний інвестор визнається кваліфікованим, якщо:

розмір статутного та регулятивного капіталу потенційного інвестора забезпечить виконання економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених НБУ для банків, після придбання ним неплатоспроможного або перехідного банку (для банків, які придбаватимуть неплатоспроможний або перехідний банк);

наявна кількість власних коштів/власного капіталу юридичної особи у розмірі, що забезпечить виконання неплатоспроможним банком або перехідним банком економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених Національним банком України для банків, у строки, передбачені інвестором у картці потенційного інвестора, але не більші, ніж встановлені законодавством (для юридичних осіб, які придбаватимуть неплатоспроможний банк або перехідний банк із приведенням його діяльності у відповідність до банківського законодавства). Розмір власних коштів/власного капіталу банку-резидента перевищує розмір цінової пропозиції, вказаної в картці потенційного інвестора;

розмір статутного та регулятивного капіталу потенційного інвестора забезпечить виконання економічних нормативів і нормативів обов’язкового резервування коштів, встановлених НБУ для банків, після приєднання всіх або частини активів та зобов’язань неплатоспроможного банку до такого банку (для приймаючих банків);

структура власності потенційного інвестора є прозорою та вказані кінцеві власники;

підтверджено задовільний фінансовий стан інвестора та його бездоганну ділову репутацію.

3.11. Задовільний фінансовий стан потенційного інвестора та його бездоганна ділова репутація підтверджуються такими критеріями у сукупності:

ознакою наявності бездоганної ділової репутації юридичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.16 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

ознакою наявності бездоганної ділової репутації фізичної особи є відсутність щодо цієї особи фактів, визначених у пункті 1.17 розділу І Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року № 306, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за № 1203/19941;

копія листа до НБУ з проханням надати погодження набуття істотної участі в неплатоспроможному/перехідному банку (поширюється тільки на способи виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом продажу неплатоспроможного банку інвестору або створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку);

оцінка фінансового стану банку-резидента на підставі даних фінансової і статистичної звітності такого банку, наявної у Фонді.»;

у пункті 3.12 слово «інвесторів» замінити словами «інвесторів або недопуск до кваліфікації» та після слова «картці» слово «кваліфікації» замінити словом «потенційного»;

у пункті 3.13 слова «, що заявили про інтерес взяти участь в обраному Фондом способі виведення неплатоспроможного банку з ринку,» виключити;

абзац перший пункту 3.14 викласти в такій редакції:

«3.14. Фонд приймає рішення про позбавлення статусу кваліфікованого інвестора, у разі:»;

у пункті 3.15 слова «стосовно скасування» замінити словами «про позбавлення статусу кваліфікованого інвестора»;

у пункті 3.17 слово «скасування» замінити словами «позбавлення статусу кваліфікованого інвестора,».

4. У розділі IV:

1) у главі 1:

доповнити пункт 1.2 новим абзацом такого змісту:

«Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності.»;

у пункті 1.5 слова та цифри «10 днів до дати проведення відбору» замінити словами «встановлену рішенням виконавчої дирекції кількість календарних днів, але не більше двадцяти календарних днів до дати проведення відбору»;

абзац третій пункту 1.6 викласти в такій редакції:

«оцінювачі, які внесені до Державного реєстру оцінювачів, отримали кваліфікаційне свідоцтво за відповідними напрямами оцінки майна.»;

пункт 1.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.8 - 1.10 уважати відповідно пунктами 1.7 - 1.9;

у пункті 1.7:

в абзаці четвертому слова «фізичних осіб -» виключити;

в абзаці п’ятому слова «нотаріально засвідчену» замінити словами «засвідчену в установленому законодавством порядку»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий уважати відповідно абзацами шостим-восьмим;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за відповідним напрямом оцінки майна (для юридичних осіб - суб’єктів оціночної діяльності - копії кваліфікаційних свідоцтв за відповідними напрямами оцінки майна не менше двох оцінювачів, що працюють у їх складі);»;

абзац восьмий викласти у такій редакції:

«пропозиції щодо умов, строків виконання та вартості послуг з оцінки за підписом керівника юридичної особи та печаткою (за наявності) або підписом оцінювача;»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«інформацію про регіональну мережу відокремлених підрозділів, філій, представництв.»;

доповнити главу після пункту 1.7 новими пунктами 1.8-1.12 такого змісту:

«1.8. Заява про участь у процедурі відбору направляється заявником до Фонду рекомендованим листом з повідомленням про вручення або передається іншим способом, що дає змогу підтвердити факт і дату одержання Фондом заяви та додатків до неї.

Заявник має право в будь-який час відкликати свою заяву про участь у процесі відбору.

Датою подання заяви вважається дата її реєстрації у Фонді.

Заяви про участь у процесі відбору, отримані після закінчення строку прийому заяв, не опрацьовуються.

1.9. Після закінчення строку прийому заяв відповідальний структурний підрозділ Фонду на наступний робочий день починає опрацьовувати заяви про участь у процедурі відбору.

Відповідальним структурним підрозділом у строк до семи робочих днів опрацьовуються заяви про участь у процедурі відбору та додані до них документи на відповідність вимогам, установленим цим Положенням.

Під час опрацювання заяв про участь у процедурі відбору та поданих до них документів працівники відповідального структурного підрозділу Фонду мають право звертатися до заявників, у тому числі електронною поштою, за роз’ясненнями та уточненнями щодо інформації, наведеної у документах.

1.10. Фонд протягом трьох робочих днів після затвердження результатів відбору направляє інформацію про його результати заявникам щодо кожного з них, уповноваженій особі Фонду - перелік осіб, відібраних виконавчою дирекцією Фонду, та розміщує його на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет.

Уповноважена особа Фонду має право залучати суб’єктів оціночної діяльності, відібраних за результатами відбору, виключно в межах кошторису витрат неплатоспроможного банку, пов’язаних із здійсненням тимчасової адміністрації або ліквідації такого банку, та які не мають конфлікту інтересів з таким банком, а саме:

не мають заборгованості перед банком та/або заборгованості банку;

не володіють будь-якими майновими правами щодо майна банку;

не мають відносин за попередні п’ять років з банком як його пов’язаною особою;

не мають будь-яких зобов’язань по відношенню до банку за останні п’ять років;

не перебувають у трудових відносинах з банком (у якому здійснюється тимчасова адміністрація або ліквідація) за останні п’ять років;

не мають інших інтересів, які можуть зашкодити неупередженому виконанню уповноваженою особою Фонду своїх функцій у межах здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації неплатоспроможного банку.

За умови недостатності коштів у банку для оплати витрат, пов’язаних із залученням до роботи осіб, відібраних за результатами відбору, виконавча дирекція Фонду може прийняти рішення про надання цільової позики на оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду.

1.11. Суб’єкти оціночної діяльності надають послуги уповноваженій особі Фонду на підставі цивільно-правового договору. Такий договір може бути розірвано в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством.

1.12. У разі зміни особою, яка включена до переліку, свого найменування/прізвища, ім’я, по батькові та/або місцезнаходження/місця проживання така особа зобов’язана не пізніше п’яти робочих днів з відповідних змін повідомити про такі зміни Фонд шляхом направлення Фонду відповідного листа разом з копіями підтвердних документів.

Відповідальний структурний підрозділ Фонду у строк до семи робочих днів опрацьовує лист та виносить на розгляд виконавчої дирекції Фонду питання про внесення змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору.

Після затвердження виконавчою дирекцією Фонду змін до переліку осіб, відібраних за результатами конкурсного відбору, відповідна інформація направляється уповноваженій особі Фонду та розміщується на офіційній сторінці Фонду у мережі Інтернет у порядку, визначеному пунктом 1.10 цієї глави.».

У зв’язку з цим пункти 1.8, 1.9 уважати відповідно пунктами 1.13, 1.14;

у пункті 1.14 слова «завірену уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію (скріплену печаткою неплатоспроможного банку)» виключити;

2) у главі 2:

доповнити главу після пункту 2.1 новим пунктом такого змісту:

«2.2. Виконавча дирекція Фонду встановлює розмір гарантійного внеску для участі у конкурсі. Розмір гарантійного внеску залежить від способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, у тому числі необхідного розміру капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону.

Гарантійний внесок становить у разі виведення неплатоспроможного банку з ринку:

шляхом, визначеним пунктами 2, 3 частини другої статті 39 Закону, - не більше 10 % від зобов’язань неплатоспроможного банку, що підпадають під гарантування Фондом;

шляхом створення та продажу інвестору перехідного банку - не більше 50 % від зобов’язань, що передаються перехідному банку;

шляхом продажу неплатоспроможного банку інвестору - не більше 80 % від балансу неплатоспроможного банку.».

У зв’язку з цим пункти 2.2-2.9 вважати відповідно пунктами 2.3-2.10;

пункти 2.4-2.6 викласти в такій редакції:

«2.4. Не пізніше сьомого дня після прийняття виконавчою дирекцією Фонду рішення про кваліфікацію інвесторів уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію забезпечує доступ кваліфікованим інвесторам до інформаційного приміщення з метою ознайомлення із представленою у ньому інформацією та підготовки конкурсної пропозиції.

2.5. Кваліфіковані інвестори не пізніше трьох днів від дати закінчення ознайомлення з інформацією в інформаційному приміщенні подають до Фонду конкурсні пропозиції за формою, визначеною в додатку 2 до цього Положення, що використовуються для розрахунку найменш витратного для Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку та проведення конкурсу.

2.6. У конкурсі беруть участь кваліфіковані інвестори, які подали свої конкурсні пропозиції, що відповідають умовам конкурсу, та перерахували на рахунок Фонду в НБУ гарантійний внесок у розмірі, визначеному виконавчою дирекцією Фонду. У призначенні платежу кваліфікований інвестор має зазначити «Гарантійний внесок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі в конкурсі».

Конкурсні пропозиції подаються до Фонду в строк та в порядку, визначені у повідомленні, яке направляється кваліфікованим інвесторам за результатами їхньої кваліфікації.»;

доповнити пункт 2.7 новими абзацами такого змісту:

«Подання однієї конкурсної пропозиції щодо способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, визначеного в плані врегулювання, не є підставою для визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Фонд повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок після виконання ним умов відповідного договору (договору переведення боргу та договору про відступлення права вимоги, договору купівлі-продажу акцій, договору купівлі-продажу акцій перехідного банку).

Фонд повертає учасникам конкурсу, не визнаним переможцем, гарантійні внески протягом трьох робочих днів з дня визначення Фондом переможця конкурсу.

Фонд також повертає учаснику конкурсу, якого визнано переможцем, гарантійний внесок у разі неотримання Фондом позитивного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та його спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами або неотримання таким учасником погодження НБУ набуття істотної участі в банку.

Фонд за рішенням виконавчої дирекції Фонду повертає гарантійний внесок переможцю конкурсу, який відмовився від укладання відповідних договорів через суттєві зміни вартості активів та/або зобов’язань неплатоспроможного банку, які відбулися після подання конкурсної пропозиції та сплати гарантійного внеску, або інші фактори, що впливають на можливість переможця конкурсу щодо виконання заявлених зобов’язань з виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Перерахування коштів здійснюється на рахунок кваліфікованого інвестора на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду та розпорядження директора-розпорядника Фонду про перерахунок коштів.»;

пункт 2.8 після слів «ціну та» доповнити словами «, у випадках, передбачених Законом,»;

доповнити пункт 2.10 новим абзацом такого змісту:

«Не пізніше п’яти робочих днів після укладення з кваліфікованим інвестором або приймаючим банком відповідного договору Фонд розміщує на своїй офіційній сторінці в мережі Інтернет інформацію про переможця конкурсу.»;

доповнити главу новими пунктами такого змісту:

«2.11. У разі зміни виконавчою дирекцією Фонду способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 3 частини другої статті 39 Закону, на спосіб, передбачений пунктом 2 частини другої статті 39 Закону, для реалізації зміненого способу відкритий конкурс не проводиться.

2.12. У разі отримання Фондом копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку за участі Міністерства фінансів України або державного банку не пізніше кінця дня, у якому було запроваджено тимчасову адміністрацію такого банку, Фонд починає здійснення всіх процедур щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку без пошуку інших інвесторів та проведення конкурсів, а також без отримання Фондом гарантійного внеску для участі у конкурсі.»;

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац другий викласти в такій редакції:

«тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також директора перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;»;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку, а також органи управління (загальні збори, спостережна рада і правління (рада директорів)) та контролю (ревізійна комісія та внутрішній аудит) перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, у випадку обрання способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом створення відповідного виду перехідного банку;».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;

у пункті 3.4:

доповнити підпункт 3.4.3 новими абзацами такого змісту:

«У разі передачі приймаючому банку виключно зобов’язань неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантованих Фондом, такі зобов’язання передаються у валюті зобов’язання у сумі, що в перерахунку за офіційним курсом НБУ на дату укладення договору про переведення боргу (змішаного договору) складають суму гарантованого відшкодування коштів за вкладами на дату запровадження тимчасової адміністрації у такому неплатоспроможному банку в межах гарантованого Фондом розміру відшкодування.

У разі наявності у вкладника декількох вкладів у неплатоспроможному банку у різних валютах, сума яких в перерахунку в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, перевищує суму граничного розміру відшкодування, приймаючий банк самостійно обирає валюту вкладу(ів), який(і) йому буде(уть) переданий(і), у разі передачі виключно зобов’язань, що гарантуються Фондом.»;

у підпункті 3.4.4 слово «активів» замінити словами «прав грошової вимоги банку»;

підпункти 3.4.9, 3.4.10 викласти в такій редакції:

«3.4.9. Фонд повідомляє боржників і кредиторів про передачу їх активів і зобов’язань приймаючому банку протягом семи днів від дня виконання приймаючим банком умов відповідного(их) договору(ів) шляхом розміщення узагальненої інформації на офіційному сайті Фонду, сайтах неплатоспроможного банку та приймаючого банку, а також письмовим повідомленням кожного боржника і кредитора шляхом направлення листа на їхні адреси (за наявності коштів у неплатоспроможному банку) та у разі наявності інформації - електронними засобами зв’язку зі збереженням режиму обмеженого доступу (електронною поштою, повідомленнями на електронну пошту або SMS-повідомленнями тощо). Кожний боржник та/або кредитор може отримати інформацію щодо себе у приміщеннях неплатоспроможного банку та приймаючого банку.

Іпотекодавці повідомляються у порядку, встановленому Законом України «Про іпотеку».

3.4.10. Положення цього пункту поширюється на перехідний банк як приймаючий банк, створений відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону.»;

доповнити підпункт 3.4.11 новими абзацами такого змісту:

«У разі передачі всіх або частини активів та зобов’язань приймаючому банку виконавча дирекція Фонду має право прийняти рішення про передачу залишків активів, що потенційно можуть бути реалізовані, та зобов’язань спеціалізованій установі. Решта активів списується уповноваженою особою Фонду або передається іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності.

У такому разі тимчасова адміністрація припиняється, а процедура ліквідації неплатоспроможного банку триває не більше трьох місяців.

Протягом ліквідації банку уповноважена особа Фонду вживає заходів виключно для збереження документів та припинення банку як юридичної особи.

Проведення інвентаризації та інших дій від уповноваженої особи не вимагається.»;

у пункті 3.5:

у підпункті 3.5.2:

в абзаці першому слова «та банківським законодавством» виключити;

абзац другий виключити;

підпункти 3.5.4, 3.5.5 викласти в такій редакції:

«3.5.4. Утворення перехідного банку здійснюється з метою:

1) реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом 5 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на три місяці;

2) утворення перехідного банку як приймаючого банку з метою реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону, на строк не більше ніж на один рік з можливістю продовження строку до одного року.

3.5.5. Перехідному банку передаються всі активи і зобов’язання неплатоспроможного банку або визначена відповідно до плану врегулювання їх частина. Активи неплатоспроможного банку передаються перехідному банку за вартістю, визначеною конкурсною пропозицією переможця конкурсу, але не нижчою за оціночну вартість, визначену Фондом (за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду) та/або суб’єктом оціночної діяльності. При цьому зобов’язання неплатоспроможного банку за вкладами фізичних осіб, гарантовані Фондом, не можуть бути передані перехідному банку частково.»;

підпункти 3.5.7-3.5.11 викласти в такій редакції:

«3.5.7. Переможцем конкурсу є інвестор, який запропонував найкращу ціну та за потреби взяв на себе зобов’язання здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку.

Ціна продажу перехідного банку визначається за результатами конкурсу, проведеного відповідно до нормативно-правових актів Фонду. Результати конкурсу мають відповідати принципу виведення неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним способом. Початкова ціна продажу банку визначається Фондом за методикою, встановленою нормативно-правовими актами Фонду. Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов’язковість проведення незалежної оцінки ціни перехідного банку суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами).

3.5.8. Фонд здійснює продаж перехідного банку на підставі договору купівлі-продажу акцій перехідного банку.

Від імені Фонду договір купівлі-продажу акцій перехідного банку підписує директор-розпорядник Фонду або уповноважена ним на підписання договору купівлі-продажу акцій особа.

3.5.9. Кошти від продажу акцій перехідного банку спрямовуються на поповнення коштів Фонду.

3.5.10. Особливості створення та діяльності перехідного банку, створеного відповідно до абзацу другого частини шістнадцятої статті 42 Закону:

1) переможцем конкурсу (аукціону) є інвестор, який запропонував найкращу ціну та, за потреби, який взяв на себе зобов’язання здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку. Якщо кілька конкурсних пропозицій одночасно містять однакову ціну, що є максимальною, найкращою пропозицією вважається та, яка передбачає передачу перехідному банку максимального обсягу зобов’язань неплатоспроможного банку у сукупності з найкоротшим строком повної капіталізації перехідного банку;

2) його утворення здійснюється Фондом після отримання від інвестора:

письмового зобов’язання інвестора щодо придбання перехідного банку;

копії погодження НБУ набуття істотної участі в перехідному банку;

плану заходів з приведення перехідного банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності;

3) статутний капітал перехідного банку утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу акціонерного товариства;

4) на нього не поширюються вимоги, встановлені НБУ щодо обов’язкових економічних нормативів, лімітів валютної позиції, нормативів обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку банку в НБУ, формування резервів на покриття збитків від активів;

5) перехідний банк звільняється від сплати початкового внеску та регулярних внесків до Фонду. Після продажу перехідного банку інвестору цей банк сплачує регулярні внески до Фонду на загальних підставах;

6) після завершення процедури створення, видачі банківської ліцензії та передачі йому активів та зобов’язань Фонд укладає з інвестором договір купівлі-продажу всіх акцій перехідного банку. Цей договір є підставою для реєстрації права власності інвестора на акції перехідного банку та здійснення інших облікових операцій з акціями банку в депозитарній системі.

До дати укладання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку Фонд забезпечує передачу від неплатоспроможного банку до перехідного банку тих активів і зобов’язань, які були визначені конкурсною пропозицією, яка перемогла за результатами конкурсу.

Умовами договору купівлі-продажу акцій перехідного банку є:

зобов’язання інвестора у визначені договором терміни (але у будь-якому випадку в строк, що не перевищує трьох місяців) здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку;

умова щодо розірвання договору Фондом в односторонньому порядку у разі невиконання інвестором взятих зобов’язань;

наявність штрафних санкцій за неналежне виконання інвестором - переможцем конкурсу умов договору (як у частині оплати акцій та/або вчинення дій з набуття права власності на акції, здійснення заходів з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснення приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку) та відшкодування збитків Фонду.

Інвестор не пізніше наступного робочого дня після отримання акцій у власність та їх оплати письмово повідомляє про це Фонд.

Після реєстрації права власності на акції перехідного банку в депозитарній системі Фонд припиняє керівництво в такому банку.

Фонд не пізніше наступного робочого дня після отримання письмового повідомлення про реєстрацію права власності інвестора на акції перехідного банку з метою контролю за процесом виконання інвестором договору купівлі-продажу акцій перехідного банку призначає з числа своїх працівників куратора такого банку.

Куратор Фонду виконує функції та має повноваження, визначені частиною сімнадцятою статті 42 Закону. Про всі випадки призупинення, припинення чи обмеження операцій, що здійснюються перехідним банком, куратор Фонду повідомляє Фонд.

Протягом виконання куратором Фонду його функцій перехідний банк діє відповідно до плану врегулювання, у питаннях, не врегульованих законодавством, керується рішеннями виконавчої дирекції Фонду, а також на нього поширюються обмеження, визначені у частинах п’ятій та шостій статті 36 Закону.

Якщо протягом трьох місяців перехідний банк не продано інвестору (не здійснено переходу права власності на акції перехідного банку), Фонд має право передати активи та зобов’язання такого банку іншому перехідному банку або не пізніше дня, наступного за днем закінчення такого строку, вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку.

У разі неприведення інвестором діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або нездійснення приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку в терміни, встановлені договором купівлі-продажу акцій перехідного банку, куратор Фонду зобов’язаний негайно повідомити про це Фонд. Після отримання такого повідомлення уповноважена особа Фонду вживає заходів для розірвання договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, збереження активів такого банку.

У разі прийняття рішення про передачу активів та зобов’язань перехідного банку іншому перехідному банку активи та зобов’язання передаються в цілому у порядку, визначеному Законом та цим Положенням для приймаючого банку, та без необхідності отримання висновку НБУ щодо фінансового стану перехідного банку як приймаючого банку, а також без надання фінансової підтримки з боку Фонду.

Після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності куратор Фонду повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Банк надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки і підготовки обґрунтованих висновків.

НБУ проводить інспекційну перевірку перехідного банку та подає звіт про її результати не пізніше 15 робочих днів з дня отримання НБУ повідомлення Фонду про необхідність її проведення.

Фонд приймає рішення про припинення повноважень куратора Фонду у перехідному банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, та повідомляє про прийняте рішення НБУ.

У разі якщо результати інспекційної перевірки НБУ не підтвердили приведення діяльності перехідного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, Фонд вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку. НБУ приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку не пізніше ніж через три дні з дня отримання подання Фонду, підготовленого відповідно до вимог НБУ.

Після прийняття НБУ такого рішення уповноважена особа Фонду (куратор Фонду) за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право передати активи та зобов’язання іншому перехідному банку у строк до початку виплат відшкодування коштів вкладникам. Передача активів та зобов’язань здійснюється без необхідності отримання висновку НБУ щодо фінансового стану перехідного банку як приймаючого банку та без надання фінансової підтримки з боку Фонду.

3.5.11. Особливості створення та діяльності перехідного банку, створеного відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону:

1) статутний капітал перехідного банку утворюється у розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу банків;

2) банківський нагляд за таким банком здійснює НБУ у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НБУ;

3) до перехідного банку передається частина або всі активи та зобов’язання неплатоспроможного банку без надання фінансової підтримки з боку Фонду;

4) сума переданих перехідному банку активів та зобов’язань неплатоспроможного банку є тотожними, а зобов’язання неплатоспроможного банку, що гарантуються Фондом, не можуть бути передані частково;

5) перехідному банку не передаються кредити неплатоспроможного банку, надані ним своїм пов’язаним особам.

Передумовами утворення такого перехідного банку може бути наявність хоча б однієї з таких підстав за умови дотримання визначених Законом та цим підпунктом особливостей:

банк належить за розподілом Національного банку України до I або II групи за розміром активів на поточний рік;

зобов’язання неплатоспроможного банку складають 2 і більше відсотків від зобов’язань банків по банківській системі;

виведення з ринку системно важливого банку на останню звітну дату;

одночасне виведення двох і більше неплатоспроможних банків з ринку з наявністю кваліфікованого інвестора, що бажає взяти участь у виведенні таких банків з ринку та підписав відповідні зобов’язання.

До перехідного банку додатково можуть передаватися частина або всі активи та зобов’язання системно важливих банків, а за окремим рішенням виконавчої дирекції - інших банків, що не належать до категорії системно важливих, на підставі їх планів врегулювання у порядку та за умов, визначених цим підпунктом.

Перехідний банк, створений відповідно до абзацу третього частини шістнадцятої статті 42 Закону, здійснює банківську діяльність відповідно до нормативно-правових актів НБУ, інших органів державної влади, рішень Фонду як акціонера такого банку та органів управління. Фонд має право як акціонер банку, зокрема, обмежити види банківських або інших фінансових послуг, які має право надавати перехідний банк, суму операції, здійснення якої потребує обов’язкового погодження виконавчою дирекцією Фонду.

Фонд як акціонер перехідного банку має забезпечити дотримання перехідним банком економічних нормативів, встановлених НБУ. У разі їх порушення Фонд зобов’язаний у строки, встановлені НБУ, вжити заходів для докапіталізації перехідного банку.

Перехідний банк зобов’язаний подавати до Фонду звітність за формою та у строки, що встановлені НБУ.

Фонд зобов'язаний здійснити продаж перехідного банку протягом року з дня його створення. За наявності обґрунтованих підстав цей строк може бути продовжений виконавчою дирекцію Фонду до одного року.

Якщо протягом зазначених у цьому підпункті строків не виявлено наміру інвестора купити перехідний банк, Фонд має право передати активи та зобов’язання такого банку іншому приймаючому банку або не пізніше дня, наступного за днем закінчення встановленого строку, вносить НБУ пропозицію про ліквідацію такого банку.

Директор перехідного банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду має право передати частину або всі активи та зобов’язання іншому приймаючому банку у строк до початку виплат відшкодування коштів вкладникам з урахуванням особливостей, встановлених частиною другою статті 52 цього Закону.

Активи та зобов’язання перехідного банку передаються приймаючому банку на умовах відкритого конкурсу, проведеного директором перехідного банку.

Конкурс проводиться директором перехідного банку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням для реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку шляхом відчуження частини або всіх активів та зобов’язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку.

Для надання фінансових пропозицій перехідний банк забезпечує доступ кваліфікованих інвесторів - приймаючих банків до документації перехідного банку щодо його активів та зобов’язань за умови підписання з кваліфікованим інвестором договору щодо нерозголошення банківської таємниці.

До укладення договору про відступлення права вимоги, договору про переведення боргу, договору про передачу інших активів (змішаного договору), укладеного між приймаючим банком та перехідним банком, кваліфікований інвестор має отримати позитивний висновок НБУ щодо його фінансового стану та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами, який подається перехідному банку.

При поданні на погодження виконавчої дирекції Фонду пропозиції про передачу всіх або частини активів та зобов’язань перехідного банку приймаючому банку директор перехідного банку подає до Фонду:

копії пропозицій, що були надані кваліфікованими інвесторами - приймаючими банками;

результати проведеного відкритого конкурсу;

позитивний висновок НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку та спроможності виконати зобов’язання перед вкладниками і кредиторами.

НБУ приймає рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку не пізніше ніж через три дні з дня отримання подання Фонду, підготовленого відповідно до вимог НБУ.

Ліквідація перехідного банку здійснюється у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.»;

підпункти 3.5.12-3.5.16 виключити;

у пункті 3.6:

у підпункті 3.6.4:

доповнити підпункт після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«умови щодо неповернення Фондом гарантійного внеску інвестору у разі невиконання інвестором умов цього договору.».

У зв’язку з цим абзац шостий уважати абзацом сьомим;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку повинен бути укладений впродовж трьох місяців від дня початку тимчасової адміністрації банку та не пізніше шести місяців для системно важливих банків. Ці строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця у разі продовження виконавчою дирекцією Фонду строку, на який запроваджено тимчасову адміністрацію.»;

доповнити пункт після підпункту 3.6.5 новими підпунктами 3.6.6, 3.6.7 такого змісту:

«3.6.6. Інвестор зобов’язаний привести діяльність банку у відповідність з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності протягом одного місяця з дня укладення договору купівлі-продажу.

3.6.7. Наступного дня після реєстрації прав власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі Фонд припиняє тимчасову адміністрацію в такому банку.

Фонд з метою контролю за процесом виконання інвестором умов договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку призначає з числа своїх працівників куратора такого банку.

Куратор Фонду виконує функції та має повноваження, визначені частиною десятою статті 41 Закону, у строк, що не перевищує один місяць з дня його призначення. Про всі випадки зупинення (призупинення), припинення чи обмеження операцій, що здійснюються неплатоспроможним банком, куратор Фонду повідомляє Фонд.

Протягом виконання куратором Фонду його функцій неплатоспроможний банк діє відповідно до плану врегулювання, а також на нього поширюються обмеження, визначені у частинах п’ятій та шостій статті 36 Закону.».

У зв’язку з цим підпункт 3.6.6 уважати підпунктом 3.6.8;

підпункт 3.6.8 викласти в такій редакції:

«3.6.8. Після здійснення інвестором відповідно до умов договору заходів з приведення неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності Фонд повідомляє НБУ про необхідність проведення інспекційної перевірки банку. Фонд надає НБУ необхідну інформацію та документи для проведення інспекційної перевірки банку і підготовки обґрунтованих висновків.

НБУ проводить інспекційну перевірку неплатоспроможного банку та подає звіт про її результати не пізніше 15 робочих днів з дня отримання НБУ повідомлення Фонду про необхідність проведення інспекційної перевірки.

Фонд приймає рішення про припинення повноважень куратора Фонду у неплатоспроможному банку наступного дня після отримання результатів інспекційної перевірки НБУ, яка підтвердила приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності, та повідомляє про прийняте рішення НБУ.»;

доповнити главу 3 новими пунктами такого змісту:

«3.7. Особливості виведення неплатоспроможного банку з ринку за участі держави:

1) у разі отримання не пізніше кінця дня, у якому було запроваджено тимчасову адміністрацію неплатоспроможного банку, копії рішення Кабінету Міністрів України про участь держави у виведенні такого банку з ринку Фонд починає здійснення всіх процедур щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у порядку, встановленому Законом та цим Положенням, без пошуку інших інвесторів;

2) уповноважена особа Фонду відповідно до закону набуває права розпорядження зобов’язаннями банку перед власниками істотної участі та членами спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії такого банку від їх імені без необхідності додаткового оформлення повноважень;

3) у день отримання зазначеного в підпункті 1 цього пункту рішення уповноважена особа Фонду вживає заходів до додаткового розміщення акцій неплатоспроможного банку, а саме:

скликає загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку, приймає рішення про збільшення статутного капіталу та внесення відповідних змін до статуту банку. Розмір, на який має бути збільшений статутний капітал неплатоспроможного банку, має дорівнювати вартості зобов’язань банку перед власниками істотної участі та членами спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії на дату запровадження тимчасової адміністрації;

подає рішення про додаткове розміщення акцій та зміни до статуту до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

подає зміни до статуту на погодження НБУ та на реєстрацію державному реєстратору;

у строк не пізніше двох робочих днів після прийняття загальними зборами рішення про збільшення статутного капіталу укладає від імені власників істотної участі та членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку. Купівля акцій здійснюється за рахунок зобов’язань банку перед такими особами;

скликає загальні збори та від імені учасників неплатоспроможного банку, приймає рішення про затвердження результатів розміщення акцій, про що повідомляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку відповідно до її нормативно-правових актів;

здійснює реєстрацію права власності на акції неплатоспроможного банку в депозитарній системі;

4) уповноважена особа Фонду зменшує статутний капітал неплатоспроможного банку до 1 гривні;

5) уповноважена особа Фонду укладає з Міністерством фінансів України або державним банком договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку. Оплата акцій неплатоспроможного банку може бути здійснена як коштами, так і в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

3.8. Особливості діяльності куратора Фонду:

рішення щодо призначення куратора Фонду, строку його повноважень та припинення його повноважень приймає Фонд у межах строків, встановлених Законом;

куратор Фонду призначається з числа працівників Фонду, які мають вищу економічну та/або юридичну освіту.

Залучений працівник Фонду до виконання повноважень куратора Фонду призначається наказом Фонду зі збереженням за ним місця роботи, заробітної плати, премій та інших виплат, передбачених системою оплати праці у Фонді, на період його призначення.

Куратор Фонду здійснює контроль за діяльністю банку шляхом проведення аналізу діяльності банку безпосередньо у банку або шляхом дистанційного контролю.

Банк зобов’язаний забезпечити куратора, призначеного Фондом, окремим приміщенням, що обладнане необхідними технічними засобами, з доступом до відповідних програмно-технічних комплексів банку для перегляду в режимі поточного часу всіх операцій банку та його клієнтів.

Куратор Фонду має інформувати виконавчу дирекцію Фонду щодо результатів капіталізації та підтримки ліквідності, виникнення негативних тенденцій і виявлення проблем, які можуть нести загрозу втрати ліквідності й платоспроможності та інтересам кредиторів і вкладників, оперативно готувати обґрунтовані пропозиції щодо подальших наглядових дій за цим банком;

Куратор Фонду має право зупиняти (призупиняти), припиняти, обмежувати будь-які операції, що здійснюються банком, крім заборони використання в банку права голосу придбаних акцій. Про всі такі випадки куратор Фонду повідомляє Фонд.

Банк на вимогу куратора Фонду зобов’язаний надавати інформацію щодо його діяльності, у тому числі пояснення щодо проведення ним окремих операцій. Інформація надається у формі відповідних документів та їх копій (у тому числі виготовлених методом сканування або створення фотокопій) чи інших носіїв відповідної інформації, що можуть свідчити про факти порушення банком банківського законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ, та має бути засвідчена банком належним чином (засвідчується підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) банку. Документ, що складається з двох і більше аркушів, прошнуровується та пронумеровується).».

5. У розділі V:

1) у главі 1:

пункт 1.4 доповнити словами та цифрами «, крім випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 39 Закону.»;

пункт 1.6 викласти в такій редакції:

«1.6. Процедура ліквідації неплатоспроможного банку може бути продовжена на строк до одного року, а системно важливих банків - на строк до двох років. Ці строки можуть бути повторно продовжені на строк до одного року, крім випадку, передбаченого частиною дев’ятою статті 39 Закону.»;

в абзаці третьому пункту 1.9 слова «Урядовий кур’єр» та «Голос України» замінити словами «Урядовий кур’єр» або «Голос України»;

2) у главі 2:

у пункті 2.3:

доповнити абзац другий двома реченнями такого змісту: «Керівники банку звільняються з роботи у зв’язку з ліквідацією банку. Під керівниками банку для цілей цього Положення розуміються голова та члени правління (ради директорів), крім головного бухгалтера та/або заступника;»;

доповнити абзац п’ятий словами «, а також не застосовується індекс інфляції за весь час прострочення виконання грошових зобов’язань банку»;

доповнити після абзацу п’ятого новим абзацом шостим такого змісту:

«нарахування відсотків, комісійних, штрафів, інших очікуваних доходів за активними операціями банку може припинятися у терміни, визначені договорами з клієнтами банку, у разі, якщо це сприятиме збереженню або збільшенню ліквідаційної маси;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-восьмий уважати відповідно абзацами шостим-дев’ятим;

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

«2.4. Під час здійснення ліквідації у банку не виникає жодних додаткових зобов’язань (у тому числі зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)), крім витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури.

До витрат, безпосередньо пов’язаних із здійсненням ліквідаційної процедури, належать витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Вимоги за зобов’язаннями банку, що виникли під час проведення ліквідації, можуть пред’являтися тільки в межах ліквідаційної процедури та погашаються у сьому чергу відповідно до статті 52 цього Закону.»;

у пункті 2.5 слова «трьох днів з дня призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку» замінити словами та цифрами «15 днів, але не пізніше строків, встановлених уповноваженою особою Фонду,»;

у пункті 2.6:

абзац сьомий після слів «акцептованих вимог кредиторів» доповнити словами «(вносить зміни до нього)»;

абзац восьмий після слів «банком та» доповнити словами «пошуку, виявлення,»;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

«залучає до роботи в процесі здійснення процедури ліквідації за рахунок банку на підставі цивільно-правових договорів інших осіб (радників, аудиторів, юристів, оцінювачів та інших) у межах кошторису витрат неплатоспроможного банку на здійснення ліквідації, затвердженого виконавчою дирекцією Фонду (такі договори можуть бути розірвані в односторонньому порядку у день повідомлення уповноваженою особою Фонду другої сторони про таке розірвання з наслідками, встановленими цивільним законодавством);»;

абзац шістнадцятий доповнити словами «або у випадках, передбачених Законом»;

пункт 2.10 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.11-2.21 вважати відповідно пунктами 2.10-2.20;

абзац шістнадцятий пункту 2.17 викласти у такій редакції:

«забезпечує належне оформлення, упорядкування та зберігання усіх, у тому числі фінансово-господарських документів, а також до завершення ліквідації неплатоспроможного банку зобов’язана забезпечити збереженість архівних документів неплатоспроможного банку і передати їх на зберігання до НБУ;»;

пункти 2.19, 2.20 викласти у такій редакції:

«2.19. За рахунок коштів Фонду підлягає страхуванню життя та здоров’я уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку в її інтересах.

2.20. Під час здійснення ліквідації уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку з числа обраних Фондом радників, аудиторів, юристів та інших можуть залучатися радники, аудитори, юристи та інші особи відповідно до нормативно-правових актів Фонду у цій сфері.

Після укладання уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку договору про надання радниками, аудиторами, юристами та іншими особами послуг ця уповноважена особа Фонду у строк не пізніше двох робочих днів зобов’язана повідомити Фонд про факт укладення такого договору.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«2.21. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана обліковувати на окремому аналітичному рахунку кошти, що надійшли від:

реалізації майна (майнових прав), переданого в іпотеку (заставу) НБУ;

погашення заборгованості за кредитами банку, майнові права за якими передано в заставу НБУ;

погашення цінних паперів, переданих в заставу НБУ.

Такі кошти перераховуються уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку НБУ в рахунок погашення зобов’язань банку за кредитами НБУ після затвердження виконавчою дирекцією Фонду результатів інвентаризації майна банку та формування ліквідаційної маси.»;

3) у главі 3:

пункт 3.5 виключити.

У зв’язку з цим пункти 3.6-3.12 уважати відповідно пунктами 3.5-3.11;

в абзаці другому пункту 3.7 слова та цифри «, визначені частиною другою статті 52 Закону» виключити;

4) у главі 4:

у пункті 4.15:

друге речення доповнити словами «, а також індивідуально визначене майно та майнові права, що належать банку на підставі речових прав (ліцензії, гудвіл тощо)»;

доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

«Під індивідуально визначеним майном та майновими правами, що належать банку на підставі речових прав (ліцензії, гудвіл тощо), розуміється визначене в індивідуальному порядку майно та майнові права, що не включаються до ліквідаційної маси неплатоспроможного банку за рішенням виконавчої дирекції Фонду.

Кошти, що залишилися після задоволення забезпечених вимог та покриття витрат, пов’язаних з утриманням, збереженням та продажем (здійсненням правочинів за участі банку) предмета забезпечення, підлягають включенню до складу ліквідаційної маси.

За наявності у складі майна банку майна, виключеного з обороту, уповноважена особа Фонду зобов’язана передати його відповідним особам в установленому порядку.

Уповноважена особа Фонду, виявивши частку, яка належить банку в спільному майні, з метою задоволення вимог кредиторів у встановленому порядку порушує питання про виділення цієї частки.

Майно, щодо якого банк є користувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.»;

пункт 4.16 викласти в такій редакції:

«4.16. Майно банку, що включається до ліквідаційної маси, підлягає оцінці Фондом у порядку, встановленому Фондом. Перелік майна банку, що підлягає оцінці суб’єктами оціночної діяльності, встановлюється Фондом. Для проведення оцінки майна уповноважена особа Фонду на здійснення ліквідації банку має право залучати суб’єктів оціночної діяльності з оплатою їх послуг за рахунок ліквідаційної маси банку.»;

пункт 4.18 викласти в такій редакції:

«4.18. Іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов’язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, а також кошти на рахунку фонду фінансування будівництва або майно фонду операцій з нерухомістю, у тому числі кошти на його рахунку, що перебувають в управлінні банку, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до Законів України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» та «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю».

Активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси банку. Відчуження цих активів, у тому числі примусове, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про іпотечні облігації».

Іпотечні активи, що перебувають в управлінні неплатоспроможного банку, повертаються їх установнику (вигодонабувачу) разом з доходами від управління такими активами за вирахуванням комісійних неплатоспроможного банку.

У разі якщо іпотечні активи є забезпеченням виконання зобов’язань за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є неплатоспроможний банк, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для передання прав на іпотечні активи та зобов’язання за такими сертифікатами до іншого управителя або за його відсутності - до керуючого іпотекою відповідно до договору доручення. У разі ліквідації неплатоспроможного банку, який одночасно був емітентом іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю та керуючим іпотекою, обов’язки такого банку переходять до іншого банку, визначеного уповноваженою особою Фонду на ліквідацію.

З метою виконання зобов’язань неплатоспроможним банком за емітованими ним іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю уповноважена особа Фонду на ліквідацію може звернути стягнення на предмет іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань за консолідованим іпотечним боргом та іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю. У цьому разі власники іпотечних сертифікатів з фіксованою дохідністю мають переважне перед іншими кредиторами право на задоволення своїх вимог за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю за рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки.

У разі якщо при реалізації права на задоволення вимог за рахунок іпотечних активів їх вартість буде меншою, ніж загальна вартість зобов’язань неплатоспроможного банку-емітента за іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю, задоволення вимог власників таких сертифікатів у частині, що перевищує вартість іпотечних активів за цими договорами, проводиться за рахунок майна неплатоспроможного банку у черговості, установленій частиною першою статті 52 Закону.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку вживає заходів для погашення іпотечних сертифікатів, скасування реєстрації випуску іпотечних сертифікатів, зміни управителя, припинення управління іпотечними активами у порядку, встановленому законодавством.

У разі якщо активи неплатоспроможного банку включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій:

уповноважена особа Фонду на тимчасову адміністрацію на вимогу управителя передає іпотечне покриття йому або до визначеної управителем обслуговуючої установи на обслуговування;

уповноважена особа Фонду на ліквідацію спільно з управителем відчужує іпотечне покриття з метою розрахунку з власниками іпотечних облігацій.

У разі якщо на дату прийняття рішення про запровадження ліквідаційної процедури неплатоспроможного банку іпотечні облігації такого банку перебувають в обігу, уповноважена особа Фонду на ліквідацію вживає заходів для зупинення обігу іпотечних облігацій та задоволення прав власників іпотечних облігацій (погашення іпотечних облігацій). Для зупинення обігу звичайних іпотечних облігацій уповноважена особа Фонду на ліквідацію діє у порядку, встановленому у Положенні про порядок реєстрації випуску звичайних іпотечних облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій, затвердженому рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 28 серпня 2014 року № 1118, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2014 року за № 1143/25920.

Активи недержавного пенсійного фонду (крім депозитів), зберігачем яких є банк, не включаються до ліквідаційної маси такого банку. Повернення цих активів здійснюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

У разі якщо банк, що ліквідується, має зобов’язання перед недержавним пенсійним фондом як зберігач, повернення активів здійснюється за процедурою, визначеною договором про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем (заміна зберігача або дострокове розірвання договору про обслуговування недержавного пенсійного фонду зберігачем).

В інших випадках майно (кошти, цінні папери) недержавних пенсійних фондів, розміщене на рахунках неплатоспроможного банку, повертається таким банком у черговості, встановленій пунктом сьомим частини першої статті 52 Закону.

У разі якщо банк, що ліквідується, є управителем створених ним фондів фінансування будівництва та/або фондів операцій з нерухомістю, уповноважена особа Фонду на ліквідацію повинна вжити заходів для передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 490 «Про затвердження Порядку передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду».

При цьому у разі ліквідації банку - управителя фонду фінансування будівництва кошти на рахунку такого фонду фінансування будівництва спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів до банка - управителя фонду фінансування будівництва. Банк, що ліквідується, включає такі вимоги до сьомої черги вимог кредиторів у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

Уповноважена особа Фонду на ліквідацію визначає загальну суму зобов’язань банку як зберігача/управителя активами зазначених фінансових установ станом на день призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.»;

після пункту 4.18 доповнити главу новим пунктом 4.19 такого змісту:

«4.19. Банк здійснює продаж майна безпосередньо юридичним та фізичним особам лотами, що містять декілька об’єктів продажу неплатоспроможного банку. У разі нереалізації зазначених лотів майно банку може бути реалізоване декількома лотами, до яких входить менша кількість майна неплатоспроможного банку та/або один предмет (майнові права) такого банку.».

У зв’язку з цим пункти 4.19-4.38 уважати відповідно пунктами 4.20-4.39;

у пунктах 4.20, 4.23 слова «Урядовий кур’єр» та «Голос України» замінити словами «Урядовий кур’єр» або «Голос України»;

в абзаці першому пункту 4.24 слово «та» замінити словом «або»;

у пункті 4.30:

абзац другий викласти в такій редакції:

«сповіщає кредиторів про акцептування їхніх вимог відповідно до Закону та цього Положення;»;

в абзаці третьому слова «Голос України» та «Урядовий кур’єр» замінити словами «Урядовий кур’єр» або «Голос України»;

5) у главі 5:

у пункті 5.2:

абзац перший доповнити словами: «, а також у випадках, передбачених Законом»;

абзац другий після слів «приймаючого банку» доповнити словами «перехідному банку,»;

пункт 5.4 викласти у такій редакції:

«5.4. Порядок реалізації майна (пули активів) банку під час проведення ліквідаційної процедури визначається і регламентується цим Положенням.

Майно банку може бути реалізоване:

на відкритих торгах (аукціоні);

на закритих торгах (щодо об'єктів цивільних прав, обмежених в обороті);

шляхом відступлення права вимоги за кредитами іншим установам;

шляхом відчуження на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);

продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі.

Вибір способів продажу майна (активів) здійснюється уповноваженою особою Фонду з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною з урахуванням вимог законодавства. Вибраний спосіб затверджується виконавчою дирекцією Фонду.

Уповноважена особа Фонду організовує проведення торгів (аукціону) з продажу активів банку з урахуванням вимог Закону.»;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«5.7. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку зобов’язана розміщувати інформацію щодо майна, що реалізується (дата та місце реалізації, порядок та строки подання заяв (пропозицій), перелік майна, початкова ціна продажу тощо), на сайті такого банку та передавати її Фонду для розміщення на офіційному сайті Фонду в мережі Інтернет.»;

6) у главі 6:

у пункті 6.1 слово «аукціону» замінити словами «відкритих торгів (аукціону)»;

пункт 6.2 викласти в такій редакції:

«6.2. На відкритих торгах (аукціоні) можуть продаватися:

основні засоби (нерухомість, незавершене будівництво, транспортні засоби, будівельні матеріали тощо);

відокремлений підрозділ банку як частина цілісного майнового комплексу;

дебіторська заборгованість.»;

у пункті 6.3 слова «консультантів, експертів або інших фахівців при виведенні неплатоспроможного банку з ринку» замінити словами «радників, аудиторів, юристів та інших осіб до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації»;

7) главу 7 викласти в такій редакції:

«7. Реалізація майна банку щодо об’єктів цивільних прав, обмежених в обороті, здійснюється на закритих торгах, у яких беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права

7.1. Вибір переможця конкурсу серед заздалегідь визначеного кола осіб здійснює конкурсна комісія, що створюється наказом уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку.

7.2. До складу конкурсної комісії в обов'язковому порядку входить директор-розпорядник Фонду або один із його заступників.»;

8) главу 8 виключити.

У зв’язку з цим глави 9-14 уважати відповідно главами 8-13;

9) главу 9 викласти в такій редакції:

«9. Реалізація майна банку шляхом безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам

Уповноважена особа Фонду може здійснювати безпосередній продаж фізичним та/або юридичним особам таких активів банку:

1) основних засобів, залишкова вартість яких не перевищує 10 мінімальних заробітних плат на дату продажу, а також інших необоротних матеріальних активів, господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, обсяги або вартість яких є недостатніми для проведення аукціону. Ці матеріальні активи реалізуються безпосередньо уповноваженою особою Фонду або на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі;

2) не проданих на аукціоні;

3) не проданих на організованих місцях продажу (біржах, у торговельних посередників тощо);

4) акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать банку і викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.

Вартість господарських матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів встановлюється відповідно до даних, визначених законодавством з питань бухгалтерського обліку.

Майно банку вважається не проданим на аукціоні (відкритому конкурсі) у разі якщо воно з дня запровадження процедури ліквідації банку не продане протягом більше трьох аукціонів (відкритих торгів) або протягом шести місяців у порядку, визначеному Законом та цим Положенням.»;

10) після глави 10 доповнити розділ новою главою 11 такого змісту:

«11. Інші умови реалізації активів неплатоспроможного банку

1. Продаж валютних цінностей фізичним та юридичним особам здійснюється за ринковою вартістю.

2. Продаж цінних паперів (у тому числі похідні цінні папери) здійснюється через професійного учасника фондового ринку у порядку, визначеному законодавством України, згідно з договором, укладеним між уповноваженою особою Фонду і торговцем цінними паперами.

3. Реалізація малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку тощо, балансова вартість яких за відповідною групою становить менше 10 мінімальних заробітних плат, здійснюється без їх оцінки суб’єктом оціночної діяльності. Реалізація таких активів здійснюється шляхом проведення конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу або безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вартість за цією групою розраховується за даними балансу. Початкова ціна продажу малоцінних та швидкозношуваних предметів, основних засобів, необоротних активів банку визначається за рівнем ціни останніх відкритих торгів (аукціону), яка може бути зменшена до 30 % з подальшим зменшенням на 10 % на кожних наступних відкритих торгах (аукціонах).

4. Активи банку, що залишилися на кінець процедури ліквідації банку, у разі незадоволення вимог усіх черг кредиторів банку реалізуються уповноваженою особою Фонду шляхом проведення конкурсу (аукціону) без обмеження мінімальної ціни продажу. Така реалізація має бути розпочата не пізніше ніж за один місяць до дати складання ліквідаційного балансу банку.

5. Вимоги банку за кредитними операціями, цінними паперами, що куплені банком, дебіторськими зобов’язаннями, погашення яких за результатами аналізу документів уповноваженою особою Фонду становить менше 5%, списуються уповноваженою особою Фонду з балансу банку.

6. Конкурс серед фізичних та юридичних осіб проводиться у разі наявності більше однієї пропозиції щодо купівлі майна неплатоспроможного банку. Повторний конкурс може бути проведений за наявності однієї пропозиції, а майно банку може бути продане за ціною, запропонованою учасником конкурсу.

7. Відсоток погашення вимог банку за кредиторськими операціями розраховується, виходячи з обслуговування основного боргу за кредитом, нарахованими відсотками, наявністю ліквідного забезпечення, порушення проти боржника справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.

8. Відсоток погашення вимог банку за цінними паперами, що куплені таким банком, розраховується, виходячи з інформації щодо котирувань таких цінних паперів, фінансового стану емітента, порушення проти емітента справи про банкрутство (запровадження процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку) тощо.».

У зв’язку з цим глави 11-14 вважати відповідно главами 12-15;

11) у главі 12:

доповнити пункт 12.1 новим абзацом такого змісту:

«Вимоги вкладників щодо нарахованих відсотків протягом тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку належать до четвертої черги, визначеної частиною першою статті 52 Закону.»;

доповнити пункт 12.8 новим абзацом такого змісту:

«витрати щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.»;

у пункті 12.9 слова «Урядовий кур'єр» та «Голос України» замінити словами «Урядовий кур'єр» або «Голос України»;

12) главу 13 викласти у такій редакції:

«13. Передавання майна банку спеціалізованій установі, порядок її створення та функціонування

13.1. Спеціалізована установа створюється Фондом у формі товариства з обмеженою відповідальністю у такому порядку:

1) прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про створення спеціалізованої установи, затвердження її статуту, уповноваження особи на реєстрацію спеціалізованої установи у державного реєстратора, призначення керівника та головного бухгалтера спеціалізованої установи;

2) відкриття рахунку в банку для внесення коштів для формування статутного капіталу спеціалізованої установи;

3) реєстрація у державного реєстратора;

4) затвердження Положення щодо внутрішнього та зовнішнього аудиту, Положення щодо розкриття інформації перед кредиторами та Фондом, звітів про результати діяльності спеціалізованої установи, Стратегічного плану діяльності спеціалізованої установи, кошторису та напрямів інвестування спеціалізованої установи, а також вимог до корпоративного управління спеціалізованої установи.

13.2. Статутний капітал спеціалізованої установи утворюється в розмірі, що відповідає мінімальним вимогам до статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. Орган управління та головний бухгалтер спеціалізованої установи не повинні мати конфлікту інтересів з неплатоспроможним банком, активи та зобов’язання якого передаються спеціалізованій установі. У разі виявлення конфлікту інтересів Фонд змінює органи управління та/або головного бухгалтера спеціалізованої установи.

13.3. Виключним видом діяльності спеціалізованої установи є вжиття заходів для розрахунку з кредиторами неплатоспроможного банку за рахунок активів (майна) такого банку, переданого їй у порядку, встановленому Законом та цим Положенням.

13.4. Спеціалізована установа для забезпечення здійснення своєї діяльності:

відкриває окремий поточний рахунок для обслуговування власних потреб та окремі поточні і вкладні (депозитні) рахунки як управитель активами (майном), отриманими від кожного з неплатоспроможних банків;

відкриває окремі рахунки у цінних паперах для активів, переданих різними неплатоспроможними банками.

13.5. Кошторис спеціалізованої установи, у тому числі на здійснення господарської діяльності та оплати праці, погоджується виконавчою дирекцією Фонду на відповідний рік.

Штатний розпис та структура спеціалізованої установи затверджуються виконавчою дирекцією Фонду.

Порядок та вартість реалізації майна неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, погоджуються виконавчою дирекцією Фонду як її учасником.

13.6. Уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку передає спеціалізованій установі майно, а також документи щодо подальшого задоволення вимог кредиторів за рахунок цього майна на умовах, визначених у договорі (у тому числі перелік вимог кредиторів, які були включені до реєстру акцептованих вимог кредиторів та залишилися незадоволеними на час закінчення процедури ліквідації банку).

13.7. Спеціалізована установа вносить зміни до переданого реєстру акцептованих вимог кредиторів банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду.

13.8. Спеціалізована установа після завершення розрахунків з кредиторами банку за рахунок активів такого банку подає до Фонду звітність у порядку та строки, визначені Фондом.

13.9. Спеціалізована установа зобов’язана забезпечити ведення персоніфікованого обліку вимог кредиторів та активів (майна) неплатоспроможного банку відповідно до частини другої статті 52-2 Закону.

При реалізації майна неплатоспроможного банку спеціалізована установа може продавати активи (пули активів) декількох неплатоспроможних банків. Сума, виручена від реалізації таких активів, розподіляється пропорційно від вартості такого активу у пулі активів та обліковується на персоніфікованому рахунку активів (майна) неплатоспроможного банку.

13.10. З дня передачі спеціалізованій установі активів, щодо яких є ймовірність їх реалізації, та зобов'язань неплатоспроможного банку уповноважена особа Фонду:

1) списує залишки активів неплатоспроможного банку та/або передає їх іншим організаціям у порядку здійснення благодійної діяльності;

2) складає ліквідаційний баланс банку та звіт і подає їх на затвердження виконавчій дирекції Фонду;

3) вживає заходів для внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення неплатоспроможного банку як юридичної особи.

13.11. Вимоги кредиторів неплатоспроможного банку, що були передані спеціалізованій установі, не задоволені за недостатністю активів (майна) такого банку, вважаються погашеними.».

6. У главі 1 розділу VI:

1) у пункті 1.4:

в абзаці другому слова та цифри «здійснювати за рахунок коштів Фонду відповідно до пункту 2 частини другої статті 20 Закону фінансування» замінити словами та цифрами «надати цільову позику такому банку відповідно до пунктів 2 та 7 частини другої статті 20 Закону для оплати»;

в абзаці третьому слово «операційної» замінити словом «господарської»;

в абзаці четвертому слова «службовця, експерта, консультанта, в межах кошторису витрат» замінити словами «радника, аудитора, юриста, суб’єкта оціночної діяльності тощо, в межах кошторису витрат банку»;

абзац п’ятий після слова «витрат» доповнити словом «банку»;

абзац шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сьомий - тридцять четвертий вважати відповідно абзацами шостим - тридцять третім;

абзац шостий викласти в такій редакції:

«Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про надання цільової позики для оплати витрат банку за рахунок коштів Фонду.»;

абзаци сьомий-чотирнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - тридцять третій вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять п’ятим;

в абзаці сьомому слово «фінансування» замінити словами «отримання цільової позики Фонду для»;

в абзаці восьмому слова «про фінансування» замінити словами «на отримання цільової позики Фонду для оплати» та доповнити після слова «платежу(ів))» словами «разом з обґрунтуванням»;

в абзаці десятому слова «фінансування таких» замінити словами «надання цільової позики Фонду для оплати», слова «договір, яким визначаються умови, строки перерахування фінансування банку» замінити словами «договір цільової позики»;

в абзаці одинадцятому слово «фінансування» замінити словами «цільової позики»;

в абзаці дванадцятому слова «для отримання коштів на фінансування» замінити словами «цільової позики для оплати»;

в абзаці тринадцятому слова «фінансування витрат за рахунок коштів Фонду» замінити словами «отримання цільової позики (її частини) Фонду»;

в абзаці чотирнадцятому слово «щоденною» замінити словом «щотижневою»;

в абзаці вісімнадцятому слова «оплату таких витрат банку за рахунок коштів Фонду» замінити словами «надання цільової позики Фонду для оплати таких витрат банку»;

абзац дев’ятнадцятий після слова «договором» доповнити словами «цільової позики»;

в абзаці двадцятому слова «Фінансування витрат банку за рахунок коштів Фонду» замінити словами «Надання частин цільової позики Фонду для оплати витрат банку»;

в абзаці двадцять третьому після слова «припинення» слова «фінансування витрат» замінити словами «надання частин цільової позики Фонду», слова «фінансування витрат банку за рахунок коштів Фонду» замінити словами «їх надання для оплати витрат банку»;

в абзаці двадцять четвертому слова «рахунку бухгалтерського обліку» замінити словами «аналітичному рахунку»;

абзац двадцять п’ятий після слова «кошти» доповнити словами «цільової позики»;

в абзаці третьому пункту 1.5 слово «відтоку» замінити словом «витрат»;

2) у пункті 1.10:

в абзаці першому слова «, витрати банку, які були здійснені за рахунок коштів Фонду» виключити;

в абзаці другому слова «капіталізації неплатоспроможного банку новим власником» замінити словами «приведення новим власником діяльності неплатоспроможного або перехідного банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності» та після слів «акцій неплатоспроможного» доповнити словами «або перехідного»;

3) у пункті 1.11:

в абзаці четвертому слова «фінансування витрат за рахунок коштів Фонду» замінити словами «цільової позики Фонду для оплати його витрат»;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«щотижня подає звіт про використання цільової позики Фонду (додаток 6) виконавчій дирекції Фонду до повного її погашення;».

7. Додаток 1 викласти у новій редакції, що додається.

8. У додатку 3 слово «списана» замінити словом «акцептована».

9. У додатках 4 та 5:

у рядку 8 слова «обов’язкові платежі» замінити словами «обов’язкові платежі*»;

доповнити додатки новим абзацом такого змісту:

«* Заповнюється лише при формуванні кошторису витрат на здійснення тимчасової адміністрації. При здійсненні процедури ліквідації - заповнюються дані щодо суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.».

10. У додатку 6 слово «коштів» замінити словами «цільової позики».

Начальник відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєва
Додаток 1
до Положення про виведення
неплатоспроможного банку з ринку
(пункт 3.6 глави 3 розділу ІІІ)

КАРТКА ПОТЕНЦІЙНОГО ІНВЕСТОРА

1. Повне найменування (для юридичної особи).
Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи)


2. Скорочене найменування юридичної особи (з установчих документів) (за наявності)


3. Код за ЄДРПОУ.
Серія, номер паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті (для резидентів) (для фізичної особи)4. Країна реєстрації.
Громадянство


5. Організаційно-правова форма юридичної особи


6. Форма власності (для юридичних осіб)


7. Дата державної реєстрації (для юридичних осіб)


8. Місце здійснення діяльності (країна, регіон)9. Місцезнаходження (для юридичної особи).
Місце проживання (для фізичної особи)

10. Телефон


11. Адреса електронної пошти


12. Офіційний веб-сайт


13. Реквізити чинної банківської ліцензії та дозволів (для банків)

14. Обставини, що впливають на можливу заінтересованість у здійсненні виведення неплатоспроможного банку з ринку

Обставини

Сума, валюта

Сума кредитів, виданих неплатоспроможним банком інвестору та його пов’язаним особам


Вартість цінних паперів інвестора та його пов’язаних осіб, що належать неплатоспроможному банку


Розмір кредиторської заборгованості інвестора перед неплатоспроможним банком


Розмір гарантій, авалів та акредитивів, наданих інвестором та його пов’язаними особами неплатоспроможному банку


Сума кредитів, отриманих від неплатоспроможного банку інвестором та його пов’язаними особами


Вартість цінних паперів неплатоспроможного банку, що належать інвестору та його пов’язаним особам


Розмір дебіторської заборгованості неплатоспроможного банку перед інвестором


Розмір гарантій, авалів та акредитивів, отриманих інвестором та його пов’язаними особами від неплатоспроможного банку


Інші обставини (розшифрувати):
15. Який(і) спосіб(оби) виведення неплатоспроможного банку з ринку пропонується(ються) інвестором

Способи, передбачені Законом

Так/ні

1. Ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку


2. Відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією


3. Створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку):


4. Продаж неплатоспроможного банку інвестору (вказати, чи планується здійснити заходи з приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства України або здійснити приєднання (злиття) неплатоспроможного банку до існуючого платоспроможного банку):


16. Основні умови реалізації запропонованого(их) способу(ів) виведення неплатоспроможного банку з ринку (сума операції, строки капіталізації тощо)

Спосіб

Умова

Сума

Строк

1
2
3
4
17. Види та сума активів неплатоспроможного банку, у яких заінтересований інвестор (кредитний портфель (споживчий, іпотечний тощо), цінні папери, відокремлені підрозділи, нерухомість тощо)

Вид активів

Сума

Коментарі
18. Джерела доходу інвестора для капіталізації неплатоспроможного банку або перехідного банку


Керівник

_________________________
(П. І. Б. керівника)

П. І. Б. (для фізичних осіб) _______________________________________________
(підпис)

М. П. (за наявності)______________
(дата)
вгору