Документ z1451-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2019. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.11.2018  № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1451/32903

Про затвердження Інструкції з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункту 11 статті 7 Закону України «Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» та з метою вдосконалення порядку надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 28 липня 2016 року № 388 «Про затвердження Інструкції про надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, адміністративні корупційні та військові адміністративні правопорушення, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2016 року за № 1141/29271.

3. Головному управлінню Військової служби правопорядку Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України

С. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Міністр внутрішніх справ України

Заступник Генерального прокурора -
Головний військовий прокурор
генерал-полковник юстиції

Перший заступник Голови
Служби безпеки України
генерал-лейтенантА.Б. АваковА. МатіосП. ДемчинаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
29 листопада 2018 року № 604


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2018 р.
за № 1451/32903

ІНСТРУКЦІЯ
з надання доповідей і донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та їх облік у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає механізм надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни в структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях Збройних Сил України, військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях, підпорядкованих Міністерству оборони України, та державних підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, військових частинах, установах, організаціях, підпорядкованих Державній спеціальній службі транспорту (далі - військові частини).

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією,- діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом України «Про запобігання корупції» вимоги, заборони та обмеження, вчинене військовими посадовими особами і державними службовцями Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодавством, за яке законом визначено адміністративну відповідальність;

військове адміністративне правопорушення - правопорушення, вчинене військовослужбовцем, що тягне за собою адміністративну відповідальність, визначену главою 13-Б Кодексу України про адміністративні правопорушення;

військовослужбовець - особа, яка проходить військову службу;

донесення - інформація щодо надзвичайної ситуації, події, кримінального правопорушення, військового адміністративного правопорушення та адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, надана в усній або письмовій формі до вищого органу військового управління та відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України (далі - Військова служба правопорядку);

доповідь - інформація щодо події, кримінального правопорушення, військового адміністративного правопорушення та адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, надана в усній, письмовій формі або по лінії оперативно-чергової служби безпосередньому начальнику;

кримінальне правопорушення - злочини, передбачені Кримінальним кодексом України, та кримінальні проступки;

надзвичайна ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій (такому) території, об’єкті, провадження на них господарської діяльності;

працівник - державний службовець, інший працівник Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, а також фізична особа, яка працює на умовах трудового договору на державному підприємстві, що належить до сфери управління Міністерства оборони України.

3. Доповіді та донесення про надзвичайні ситуації, події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни передаються технічними засобами передання та обробки інформації з урахуванням наявності (відсутності) у них інформації з обмеженим доступом.

II. Механізм надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, порушення військової дисципліни та вжиті заходи щодо усунення причин та умов їх скоєння (вчинення)

1. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, скоєні (вчинені) військовослужбовцями або працівниками (під час виконання службових обов’язків, у робочий час), що сталися у військових частинах, відповідають командири (начальники) військових частин.

2. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники) органів військового управління та з’єднань відповідають за дотримання строків надання доповідей та донесень про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, скоєні (вчинені) військовослужбовцями, працівниками (під час виконання службових обов’язків (посадових інструкцій) у робочий час), що сталися у військових частинах, а також за повноту, об’єктивність проведення розслідувань за фактами подій і кримінальних правопорушень та вжиті попереджувальні заходи.

3. Командири (начальники) військових частин про кожний виявлений факт ненадання інформації про подію, кримінальне правопорушення, військове адміністративне правопорушення та адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, призначають службове розслідування, після завершення якого надають письмові доповіді за підпорядкованістю та до відповідного органу управління Військової служби правопорядку, зазначаючи вжиті заходи до службових осіб, які не надали доповідь.

4. Доповіді та донесення про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, командири (начальники) військових частин надають своїм прямим начальникам за підпорядкованістю (керівники державних підприємств - керівнику структурного підрозділу Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління цим підприємством), повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку та відповідного військового прокурора, у зоні діяльності яких військова частина виконує завдання за призначенням.

Доповіді та донесення надаються:

негайно (протягом 15 хвилин) після отримання інформації про подію, кримінальне правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією,- усно (у доповіді мають зазначатися умовне найменування, пункт дислокації та підпорядкованість військової частини, дата і час скоєння правопорушення, стислий зміст, обставини та місце скоєння (вчинення), ким виявлено правопорушення, заподіяні матеріальні збитки, загибель, поранення людей, демографічні дані учасників, військове звання, прізвище, ім’я, по батькові командира військової частини, номери телефонів для уточнення інформації);

про обставини вчинення події, кримінального правопорушення - за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції; адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією,- за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Інструкції,- письмово протягом доби з моменту надання усної доповіді про подію, кримінальне правопорушення, адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією. У разі вчинення військового адміністративного правопорушення завірена копія протоколу про військове адміністративне правопорушення протягом 5 діб надсилається до органу управління Військової служби правопорядку та органу військової прокуратури, у зоні діяльності яких військова частина виконує завдання за призначенням.

У разі скоєння підлеглим військовослужбовцем кримінального правопорушення командир (начальник) військової частини протягом робочого дня письмово повідомляє про це керівника органу досудового розслідування, начальника органу управління Військової служби правопорядку та відповідного військового прокурора, у зоні діяльності яких військова частина виконує завдання за призначенням.

5. Командири (начальники) військових частин про події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, негайно (протягом 15 хвилин після отримання інформації) по лінії оперативно-чергової служби або особисто повідомляють оперативного чергового органу військового управління (пункту управління) вищого рівня, головного оперативного чергового Головного командного центру Збройних Сил України, оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку.

6. Оперативний черговий (черговий військової частини) у разі отримання інформації про надзвичайну ситуацію або подію протягом 15 хвилин уточнює її місце, обставини та зміст, час і дату виникнення, наслідки та інформацію про людей, що загинули (за наявності), попередньо з’ясовує причини події, завдані збитки та орієнтовні заходи, яких необхідно вжити для ліквідації наслідків події, та ті, які необхідно провести для недопущення повторних випадків, доповідає головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України, оперативному черговому органу військового управління (пункту управління) вищого рівня та командиру військової частини за формою, наведеною в додатку 3 до цієї Інструкції.

До подій належать:

загибель або тяжке тілесне ушкодження чи каліцтво (за висновками медичного огляду, надалі обліковуються за висновками судово-медичної експертизи) військовослужбовців та працівників (під час виконання службових обов’язків (посадових інструкцій) у робочий час), крім випадків загибелі і поранення внаслідок ведення бойових дій або виконання бойових завдань при спеціальних операціях та випадків смерті внаслідок захворювань;

заподіяння істотної шкоди (шкода, яка у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян) або тяжкі наслідки (шкода, що у 250 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян);

катастрофи та аварії військової техніки та озброєння;

падіння снарядів, бомб, безпілотних літаків, ракет за межами полігонів, несанкціонований пуск ракет, крім районів ведення бойових дій або проведення операції Об’єднаних сил;

пожежі на території військових частин, які спричинили істотну шкоду або інші тяжкі наслідки;

масові харчові отруєння, інфекційні захворювання (10 і більше осіб, які захворіли протягом доби), крім гострих респіраторних захворювань, поодинокі захворювання холерою, іншими особливо небезпечними інфекційними хворобами, СНІДом;

дорожньо-транспортні пригоди, якщо є загиблі або стан хоча б одного з постраждалих (за висновками медичних працівників) тяжкий (крім випадків загибелі (травмування) цивільних осіб з вини цивільних осіб), а також у разі тяжких наслідків (надалі обліковуються за висновками судово-медичної експертизи);

напади сторонніх осіб на варту та вартових;

проникнення сторонніх осіб на територію військових частин, що призвело до заволодіння зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, озброєнням чи військовою технікою;

випадки застосування (використання) військовослужбовцями та працівниками (під час виконання службових обов’язків) зброї (крім правомірних випадків у ході виконання бойових чи спеціальних завдань), в тому числі і внаслідок необережного поводження зі зброєю.

7. До прибуття командира військової частини (у неробочий час) оперативний черговий (черговий військової частини) організовує заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або події, продовжує збирання та уточнення інформації.

8. Письмові доповіді про наслідки надзвичайної ситуації або події надаються по лінії оперативно-чергової служби оперативному черговому органу управління (пункту управління) вищого рівня та головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України через 1, 4 та 8 годин з моменту надання усної доповіді.

9. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей про надзвичайні ситуації та події головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України відповідають посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби.

10. Про вжиті командирами (начальниками) військових частин заходи, прийняті рішення щодо реагування на події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, із зазначенням номерів та дат виданих наказів посадові особи оперативно-чергової (чергової) служби протягом доби доповідають по лінії оперативно-чергової служби за підпорядкованістю і надають інформацію до органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням.

Результати службових розслідувань за кожним фактом загибелі (смерті) військовослужбовців та працівників із зазначенням остаточних причин, умов та обставин загибелі (смерті) командири військових частин протягом 7 діб доповідають за підпорядкованістю та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядкуі відповідного військового прокурора, у зоні діяльності яких військова частина виконує завдання за призначенням.

Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники) органів військового управління протягом 8 діб надають результати службових розслідувань загибелі (смерті) головному оперативному черговому Головного командного центру Збройних Сил України та доповідають про умови, причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовців і працівників начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України з обов’язковим зазначенням рішень (пропозицій) щодо зміни існуючого стану справ та інформації щодо притягнення до відповідальності винних посадових осіб.

Про вжиті заходи дисциплінарного впливу відносно військовослужбовців, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 173, 174, 178, 185 та 185-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, командири (начальники) військових частин не пізніше ніж у десятиденний строк з дня одержання матеріалів (копії протоколу, пояснень, фотографій) про адміністративне правопорушення письмово повідомляють орган управління Військової служби правопорядку за місцем вчинення адміністративного правопорушення із зазначенням номерів та дат виданих наказів, а також вжитих заходів дисциплінарного впливу.

11. Начальник органу управління Військової служби правопорядку протягом одного робочого дня усно повідомляє командирів (начальників) військових частин про події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, вчинені їх підлеглими, а також протягом 3 діб направляє письмове повідомлення командиру (начальнику) військової частини про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або його закриття, складання протоколу про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

12. Оперативний черговий Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України надає інформацію:

Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України та посадовим особам, які визначені їх рішеннями, про події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, обліковані за добу в Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту,- щодня, а також черговому підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України - щодня за вимогою;

головному оперативному черговому Головного командного центру Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, обліковані за добу та тиждень у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту,- щодня і щотижня (щоп’ятниці до 16:00).

Після отримання повідомлення про надзвичайну ситуацію у Збройних Силах України оперативний черговий Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України негайно надає інформацію до чергового підрозділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України.

13. Головний оперативний черговий Головного командного центру Збройних Сил України доповідає щодня усно Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України про події, кримінальні правопорушення, що пов’язані з розкраданням зброї, боєприпасів, та такі, що спричинили тяжкі наслідки.

14. Про всі випадки травмувань особового складу, затримання військовослужбовців за підозрою у скоєнні злочинів, дорожньо-транспортних пригод у військових частинах або поза межами військових частин за участю особового складу Збройних Сил України, які не є порушеннями військової дисципліни, кримінальними правопорушеннями та подіями і не обліковуються за військовими частинами, командири (начальники) військових частин повідомляють безпосередніх начальників та орган управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням.

Такі випадки обліковуються у Центральному управлінні Військової служби правопорядку (по місту Києву і Київській області), територіальних управліннях, зональних відділах та відділеннях Військової служби правопорядку до прийняття правового рішення.

15. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачі видів Збройних Сил України, командувачі (командири, начальники органів військового управління) подають до 15 числа щомісяця Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України через Головне управління Військової служби правопорядку:

зведення про військові адміністративні правопорушення за формою, наведеною в додатку 4 до цієї Інструкції;

зведення про події, кримінальні правопорушення за формою, наведеною в додатку 5 до цієї Інструкції;

доповідь про події, кримінальні правопорушення, які скоєні (що трапились), за формою, наведеною в додатку 6 до цієї Інструкції;

доповідь про військовослужбовців (працівників), щодо яких було складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції.

У разі припинення кримінального провадження за реабілітуючими обставинами раніше обліковане кримінальне правопорушення вилучається з обліку, про що зазначається у примітці до доповіді, з обов’язковим наданням копії відповідної постанови слідчого, прокурора або суду.

У додатку до доповідей наводяться дані про засуджених осіб (при цьому зазначається, коли, яким судом засуджені, стислі обставини скоєння злочину, стаття Кримінального кодексу України та вирок суду), відомості про вжиті командувачами, командирами (начальниками) заходи щодо усунення причин і передумов кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, із зазначенням номерів наказів про результати службових розслідувань, обставин загибелі (смерті) військовослужбовців та працівників і результатів розтину тіла.

16. Командири (начальники) військових частин щомісяця (до 12 числа) надають за підпорядкованістю та начальнику органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина, державне підприємство:

доповідь про військовослужбовців, щодо яких було складено протоколи про вчинення військового адміністративного правопорушення, за формою, наведеною в додатку 8 до цієї Інструкції;

доповідь про події, кримінальні правопорушення, які скоєні (що трапились);

доповідь про військовослужбовців (працівників), щодо яких було складено протоколи про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

17. Оперативні чергові (чергові) закладів охорони здоров’я в системі Міністерства оборони України негайно (протягом 15 хвилин) інформують чергового Головного Військово-медичного управління та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку про всі випадки надходження постраждалих військовослужбовців.

18. Черговий Головного Військово-медичного управління щодоби до 06:00 (станом на 24:00 за добу) інформує головного оперативного чергового Головного командного центру Збройних Сил України та оперативного чергового Головного управління Військової служби правопорядку про військовослужбовців, які знаходяться у тяжкому стані.

19. Керівник Головного військово-медичного управління щотижня надає до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України довідку-доповідь про стан травматизму, померлих від травм і хвороб військовослужбовців та санітарно-епідемічний стан у Збройних Силах України.

20. Командири (начальники) підрозділів військових частин щодня усно доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) про всі порушення військової дисципліни, скоєні підлеглими, та вносять пропозиції щодо накладення на них дисциплінарних стягнень.

21. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), невихід без поважних причин на службу, нез’явлення з відрядження, відпустки, закладу охорони здоров’я, нез’явлення у разі призначення або переведення до нового місця служби командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням, усно - протягом доби з моменту, коли стало відомо про факт порушення, а протягом доби з моменту надання усної доповіді - письмово.

Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової військової служби, його нез’явлення вчасно зі звільнення в розташування військової частини, у разі призначення або переведення до іншого місця служби, нез’явлення з відрядження, відпустки або закладу охорони здоров’я командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням, усно (негайно протягом 15 хвилин) - з моменту встановлення факту самовільного залишення частини, а протягом 12 годин з моменту надання усної доповіді - письмово.

22. Про самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем (працівником - місця несення служби) зі зброєю оперативний черговий (черговий) військової частини негайно з моменту встановлення факту самовільного залишення військової частини або місця служби доповідає командиру (начальнику) військової частини та повідомляє оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням.

Командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам), повідомляють начальника гарнізону та відповідного військового прокурора, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням,- усно негайно, а протягом 2 годин з моменту надання усної доповіді надають письмову.

Оперативний черговий органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням, інформує відповідний орган (підрозділ) Національної поліції України, військової контррозвідки Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, чергового військової прокуратури та оперативного чергового органу управління Військової служби правопорядку за місцем призову (вступу) військовослужбовця на військову службу (за місцем проживання членів його сім’ї).

Начальник органу управління Військової служби правопорядку за місцем призову (вступу) військовослужбовця на військову службу інформує відповідний орган (підрозділ) Національної поліції України, Служби безпеки України, військової контррозвідки Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та військовий комісаріат за місцем призову (місцем проживання членів сім’ї особи, яка розшукується).

23. Під час виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил командири (начальники) військових частин і підрозділів Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку (підрозділу спеціального призначення Військової служби правопорядку (військової комендатури)), відповідного керівника (начальника) територіального (міжрегіонального) органу Національної поліції України, у зоні діяльності якого військова частина (підрозділ) виконує завдання за призначенням, щодо самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем:

без зброї - усно протягом 2 годин з моменту, коли стало відомо про факт порушення, та протягом 10 годин з моменту надання усної доповіді - письмово;

зі зброєю - негайно з моменту встановлення факту порушення та протягом 2 годин з моменту надання усної доповіді - письмово;

у разі самостійного повернення (затримання) військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину або місце служби,- усно негайно з моменту, коли стало відомо про повернення (затримання) військовослужбовця, та протягом доби з моменту надання усної доповіді - письмово.

24. У разі набуття ознак кримінального правопорушення у діях військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину або місце служби, командири (начальники) військових частин протягом робочого дня письмово повідомляють про це начальника органу управління Військової служби правопорядку та відповідного військового прокурора, у зоні діяльності яких військова частина виконує завдання за призначенням.

25. Про кожний випадок крадіжки (втрати, знищення) стрілецької зброї, боєприпасів або вибухових речовин командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють про це начальника органу управління Військової служби правопорядку та відповідного військового прокурора, у зоні діяльності яких військова частина виконує завдання за призначенням,- усно (негайно протягом 15 хвилин) - з моменту встановлення цього факту, а протягом 12 годин з моменту надання усної доповіді - письмово.

26. Про кожний випадок знаходження викраденої (втраченої, знищеної) стрілецької зброї, боєприпасів або вибухових речовин командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та протягом робочого дня письмово повідомляють про цей факт керівника органу досудового розслідування, який здійснює досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні, а також начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням. У разі відсутності інформації щодо такого органу досудового розслідування повідомлення направляється відповідному військовому прокурору, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням.

27. Командири (начальники) військових частин доповідають своїм безпосереднім командирам (начальникам) та повідомляють начальника органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням, щодо самостійного повернення (затримання) військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину або місце служби (працівника у разі самовільного залишення місця несення служби зі зброєю):

без зброї - протягом доби з моменту, коли стало відомо про факт повернення (затримання) військовослужбовця,- усно, а протягом доби з моменту надання усної доповіді - письмово;

зі зброєю - негайно з моменту, коли стало відомо про факт повернення (затримання) військовослужбовця (працівника),- усно, а протягом 12 годин з моменту надання усної доповіді - письмово.

Якщо за таким фактом здійснюється досудове розслідування, командири (начальники) військових частин протягом робочого дня письмово повідомляють відповідного керівника органу досудового розслідування щодо факту повернення (затримання) військовослужбовця (працівника). У разі відсутності інформації щодо такого органу досудового розслідування повідомлення направляється відповідному військовому прокурору, у зоні діяльності якого військова частина виконує завдання за призначенням.

28. Головний оперативний черговий Головного командного центру Збройних Сил України після отримання інформації про кримінальне правопорушення, подію, надзвичайну ситуацію негайно доповідає усно Міністру оборони України та начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України у разі:

державної зради;

конфліктних ситуацій та інцидентів на державному кордоні України (порушення воєнними літальними апаратами, кораблями державного кордону, обстріли з-за державного кордону територій, об’єктів, осіб, масове порушення правопорядку на державному кордоні, зосередження озброєних угруповань поблизу кордону, насильницькі дії проти прикордонників);

диверсії, терористичного акту, викрадення, навмисного знищення, пошкодження майна та інших дій на військових об’єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно значну матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

захоплення або спроби захоплення громадян України, плавучих засобів, літальних апаратів, іншої воєнної техніки та озброєння;

невиконання бойового завдання;

залишення військової частини зі зброєю;

нападу на варту і вартових, проникнення на військові об’єкти та заволодіння зброєю;

застосування військовослужбовцями, кораблями (катерами), літаками (вертольотами) зброї, спеціальних засобів та здійснення заходів фізичного впливу, внаслідок чого спричинено загибель, каліцтво або травмування людей;

загибелі (смерті) військовослужбовців;

отримання важких та середньої важкості поранень (під час виконання завдань за призначенням, навчань, несення бойового чергування), тяжких тілесних ушкоджень, обмороження третього та четвертого ступенів (10 і більше осіб);

викрадення (замаху на викрадення) та втрати зброї, бойових припасів, вибухових та отруйних речовин, навмисного виведення з ладу зброї та військової техніки;

витоку секретної інформації, спроби агентурного проникнення до органів військового управління, фактів та ознак шпигунства;

несанкціонованого пуску ракет, падіння ракет, бомб, снарядів, мін, безпілотних літальних апаратів поза межами полігонів (визначених районів), зіткнення, падіння воєнних літаків (вертольотів);

катастроф та аварій, пов’язаних з використанням зброї та воєнної техніки, техногенних або природних катастроф та аварії на військових об’єктах, унаслідок яких загинуло більш як 5 осіб або заподіяно матеріальну шкоду (на суму, еквівалент якої перевищує 10 тисяч доларів США);

витоків хімічних отруйних речовин з воєнних об’єктів, що призвели до зараження місцевості, особового складу чи населення;

масових (10 і більше осіб протягом однієї доби) інфекційних захворювань, харчових отруєнь, поодиноких захворювань на холеру, віспу, чуму.

Про такі події та надзвичайні ситуації інформуються Президент України, Голова Верховної Ради України і Прем’єр-міністр України.

29. За своєчасність та об’єктивність надання доповідей Президенту України, Голові Верховної Ради України і Прем’єр-міністру України, Міністру оборони України, начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України щодо надзвичайних ситуацій та подій відповідає начальник Головного командного центру Збройних Сил України.

III. Механізм збирання, узагальнення, аналізу та обліку інформації про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

1. Загальне збирання, узагальнення, аналіз та облік інформації про події, кримінальні правопорушення, військові адміністративні правопорушення та адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за Міністерство оборони України, Збройні Сили України, Державну спеціальну службу транспорту здійснює Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України; за структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державну спеціальну службу транспорту, органи військового управління, з’єднання, військові частини - відповідні підрозділи морально-психологічного забезпечення, за їх відсутності - особи, призначені наказами відповідних командирів (начальників).

2. Кримінальні правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також події обліковуються за військовою частиною (місцем їх скоєння) відповідно до переліків правопорушень, скоєних у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (додаток 9), незалежно від органу, який проводить досудове розслідування.

Події, кримінальні правопорушення та військові адміністративні правопорушення, що трапились, скоєні військовослужбовцями строкової військової служби під час відряджень, лікування (за винятком виконання завдань у складі штатного підрозділу), обліковуються за фактичним місцем перебування військовослужбовців; іншими категоріями військовослужбовців та працівниками - за місцем проходження служби (роботи).

Події, кримінальні правопорушення та військові адміністративні правопорушення, що трапились, скоєні під час відряджень особового складу в розпорядження командира військової частини на строк більше 3 місяців, обліковуються за фактичним місцем перебування військовослужбовців.

Події та кримінальні правопорушення, що трапились, скоєні військовослужбовцями, які вибули до нового місця служби, але не прибули до нього, обліковуються за попереднім місцем служби.

Події та кримінальні правопорушення, що трапились, скоєні у неробочий час військовослужбовцями (крім військовослужбовців строкової військової служби), які проживають на території військових частин, обліковуються як скоєні не під час виконання обов’язків військової служби.

Події та кримінальні правопорушення, що трапились (скоєні) за участю громадян після призову на військову службу, але до прибуття у військову частину, обліковуються за військовою частиною призначення - під час слідування з представником цієї військової частини; за військовим комісаріатом, який призвав на службу,- під час слідування з представником військового комісаріату або самостійного слідування. Аналогічно обліковуються події та кримінальні правопорушення, скоєні військовослужбовцями під час слідування в дисциплінарний батальйон та на гауптвахту.

Правопорушення, скоєне особою, яка після його вчинення проходить військову службу, не обліковується.

Кримінальне правопорушення, скоєне військовослужбовцем протягом тривалого часу у декількох військових частинах (правопорушення, що триває), обліковується за останнім місцем скоєння.

Під час передавання військової частини (державного підприємства) в інше підпорядкування облік подій та кримінальних правопорушень передається разом з військовою частиною (державним підприємством).

У разі розформування (ліквідації) військової частини облік подій та кримінальних правопорушень передається за правонаступництвом.

У разі скоєння однією особою кількох кримінальних правопорушень кожне кримінальне правопорушення обліковується окремо.

У разі участі у події двох військовослужбовців чи скоєння кримінального правопорушення двома та більше військовослужбовцями різних військових частин таке правопорушення обліковується за старшим за посадою, у разі рівних посад - за старшим за військовим званням (надалі переобліковується за організатором злочину).

3. Інформація щодо подій та кримінальних правопорушень, скоєних військовослужбовцями та працівниками, обліковується в журналі обліку подій і кримінальних правопорушень (додаток 10).

Інформація щодо адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, обліковується в день виявлення правопорушення у журналі обліку протоколів, справ, рішень щодо адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією (додаток 11).

Інформація щодо військового адміністративного правопорушення обліковується в журналі обліку протоколів про військові адміністративні правопорушення, форма якого визначена в Інструкції зі складання протоколів та оформлення матеріалів про військові адміністративні правопорушення, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 18 липня 2017 року № 374, зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2017 року за № 982/30850.

Облік вжитих заходів дисциплінарного впливу стосовно військовослужбовців Збройних Сил України, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 173, 174, 178, 185 та 185-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення, покладається на підрозділи охорони та патрульно-постової служби територіальних та зональних органів управління Військової служби правопорядку.

4. Після надходження до військової частини рішення суду про притягнення посадових осіб до адміністративної відповідальності й у разі виявлення необлікованих адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень дані щодо правопорушення вносяться до відповідних журналів обліку правопорушень у день надходження рішення (виявлення правопорушення).

5. Виключення з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень, облікованих за військовою частиною, здійснюється на підставі:

виправдувального вироку суду;

постанови слідчого (прокурора) про закриття кримінального провадження у разі відсутності події кримінального правопорушення, відсутності у діянні складу кримінального правопорушення, набрання чинності законом, яким скасовано кримінальну відповідальність за діяння, вчинене особою, якщо потерпілий відмовився від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення.

6. Зареєстровані кримінальні правопорушення залишаються на обліку в разі, якщо кримінальне провадження закрите щодо померлого, унаслідок акта амністії, у разі звільнення винного від кримінальної відповідальності внаслідок зміни обставин, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дієвим каяттям, у зв’язку з примиренням обвинуваченого з потерпілим, у разі передання особи на поруки, у разі відсутності достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді.

7. Уточнення обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень здійснюється на підставі відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив досудове розслідування.

8. Рішення щодо зняття з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень приймає начальник Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України після перевірки отриманих матеріалів відповідного рішення суду або постанови працівника органу, який проводив досудове розслідування, про що надалі інформує відповідного керівника структурного підрозділу Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувача виду Збройних Сил України, командувача (командира, начальника) органу військового управління, за яким обліковано правопорушення.

9. Про зняття з обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень командир (начальник) військової частини протягом доби доповідає безпосередньому начальнику (керівнику структурного підрозділу Міністерства оборони України, на який покладено функціональне управління державним підприємством) та повідомляє начальнику органу управління Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого дислокована військова частина.

10. Командири (начальники) військових частин щомісяця організовують проведення звірки обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень зі структурним підрозділом Військової служби правопорядку, у зоні діяльності якого постійний пункт дислокації військової частини.

11. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, відповідних підрозділів морально-психологічного забезпечення органів військового управління, з’єднань з метою контролю об’єктивності доповідей, наданих підлеглими, про події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та військові адміністративні правопорушення, осіб, стосовно яких повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, щотижня організовують звірку облікових даних про події, кримінальні правопорушення, адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, з Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

12. Начальник Центрального управління Військової служби правопорядку (по м. Києву і Київській обл.) - військовий комендант (місто Київ) та начальники територіальних управлінь Військової служби правопорядку щомісяця організовують звірку облікових даних про події та скоєні кримінальні правопорушення, вчинені адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, і військові адміністративні правопорушення та прийняті судові рішення з відповідними прокуратурами областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, військовими прокуратурами регіонів та територіальними органами Національної поліції України у своїх зонах діяльності.

Начальники зональних відділів (відділень) Військової служби правопорядку щомісяця проводять з відповідними прокуратурами областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, військовими прокуратурами гарнізонів та місцевими прокуратурами звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень, скоєних (вчинених) особовим складом Міністерства оборони України, Збройних Сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

Головне управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України щомісяця проводить з Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України та інформаційними підрозділами Міністерства внутрішніх справ України звірку обліку подій, кримінальних правопорушень, адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та військових адміністративних правопорушень.

13. Згідно з переліком порушень військової дисципліни, які обліковуються для оцінки стану військової дисципліни (додаток 12), порушення підлягають обліку:

у підрозділах - у журналі обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями, за формою згідно з додатком 13 до цієї Інструкції;

у військових частинах - у журналі обліку порушень військової дисципліни, вчинених військовослужбовцями, за формою згідно з додатком 14 до цієї Інструкції.

14. Ведення обліку службового переміщення осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, а також вчинили адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, покладається на керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, командувачів видів Збройних Сил України, командирів (начальників) органів військового управління та з’єднань.

15. Узагальнення даних щодо звільнення, призначення осіб, щодо яких є обвинувальний вирок суду, покладається:

за структурні підрозділи апарату Міністерства оборони України з частинами безпосереднього підпорядкування - на Департамент кадрової політики Міністерства оборони України;

за військову частину А0515 з підпорядкованими військовими частинами - на кадровий орган військової частини А0515;

за Збройні Сили України - на Кадровий центр Збройних Сил України;

за Державну спеціальну службу транспорту - на кадровий орган Державної спеціальної служби транспорту.

Зазначені дані надаються відповідальними керівниками структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту до Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України:

у мирний час - до 25 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним періодом;

в особливий період - до 25 числа кожного місяця, що настає за звітним періодом.

Начальник Військової
служби правопорядку
у Збройних Силах України -
начальник Головного
управління Військової
служби правопорядку
Збройних Сил України
генерал-лейтенант
І. КриштунДодаток 1
до Інструкції з надання доповідей
і донесень про події, кримінальні
правопорушення, військові
адміністративні правопорушення
та адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, порушення
військової дисципліни та їх облік
у Міністерстві оборони України,
Збройних Силах України та Державній
спеціальній службі транспорту
(пункт 4 розділу II)

ДОПОВІДЬ
про подію, кримінальне правопорушення, що трапилось (скоєно, вчинено)

___________________________________________________________________
(умовне найменування, пункт дислокації та підпорядкованість військової частини)

1. Дата і час скоєння, стислий зміст, місце скоєння (вчинення), хто був при цьому присутній (співучасники, свідки, сторонні особи), що передувало правопорушенню та його наслідки (травми, загибель, матеріальна та моральна шкода).

2. Коли, яким органом досудового розслідування здійснюється провадження, попередня правова кваліфікація. Обставини події, яка трапилась, коли, яким органом досудового розслідування (заявником) її внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3. Прізвище, ім’я, по батькові, військове звання, вид військової служби, посада, рік народження, громадянство, коли і яким військовим комісаром призваний на військову службу, освіта, сімейний стан кожного учасника і потерпілого.вгору