Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова від 11.08.20161418
Документ z1446-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2016. Подивитися в історії? )

Ознайомлення побутового споживача із запланованими датою та часом встановлення лічильника газу має бути підтверджено позначкою про вручення йому письмового попередження про встановлення лічильника газу, яке має бути надане побутовому споживачеві не пізніше ніж за десять робочих днів до запланованої дати встановлення лічильника газу.

При цьому представник Оператора ГРМ в акті про порушення має попередити споживача під особистий підпис про те, що розрахунки за спожитий газ за граничними об'ємами споживання природного газу населенням буде здійснено через 20 днів з дня складання акта про порушення, і про те, що до цього часу споживач має забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ для безкоштовного встановлення лічильника газу. У разі забезпечення споживачем протягом цього строку доступу представникам Оператора ГРМ для безкоштовного встановлення лічильника газу процедура нарахування за граничними об'ємами споживання природного газу населенням не застосовується.».

У зв’язку з цим пункти 6-12 вважати відповідно пунктами 7-13;

у пункті 7 слова «видів споживання не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються видів споживання газу» замінити словами «не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються збільшення опалюваної площі та збільшення кількості осіб, зареєстрованих на об’єкті побутового споживача»;

абзац перший пункту 8 після слова «некоректно» доповнити словами «(не в повному обсязі)»;

у пункті 11:

після слів «пломб на ньому» доповнити словами «та/або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу»;

після слів «за актом про порушення не здійснюються» доповнити словами «за період після дати прострочення періодичної повірки лічильника»;

в абзаці першому пункту 13 слова «процедура, передбачена цією главою, не застосовується» замінити словами «чи пошкодження пломби з прихованими заходами процедура, передбачена цією главою, не застосовується (крім періоду відсутності пошкодженого лічильника газу, який був направлений на експертизу та/або позачергову чи експертну повірку)»;

4) у главі 4:

у пункті 4:

абзац перший викласти у такій редакції:

«4. У разі виявлення Оператором ГРМ пропущення строку періодичної повірки лічильника газу або звужуючого пристрою з вини споживача, несправності лічильника газу або звужуючого пристрою (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ перерахунок об'єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з урахуванням такого:»;

підпункт 1 після слів «експертної повірки» доповнити словами «, а також при пропущенні строку періодичної повірки лічильника газу або звужуючого пристрою з вини споживача», після слів «з дати виходу з ладу ЗВТ» доповнити словами «(з дати початку прострочення періодичної повірки)»;

у пункті 5:

абзац перший викласти у такій редакції:

«5. У разі виявлення Оператором ГРМ пропущення строку періодичної повірки датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об'єму газу, несправності датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об'єму газу, що сталася внаслідок їх пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ проводяться перерахунки об'єму розподіленого (спожитого) природного газу, зокрема у таких випадках:»;

в абзаці дев’ятому:

після слів «пошкодженні пломб» доповнити словами «, а також при пропущенні строку періодичної повірки зазначених ЗВТ з вини споживача»;

після слів «розрахункового періоду» доповнити словами «(з дати початку прострочення періодичної повірки)»;

в абзаці першому пункту 8 слова «явних ознак пошкодження пломби чи навмисного втручання в ЗВТ/лічильник газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується» замінити словами «пошкодження пломби з прихованими заходами чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується (крім періоду відсутності пошкодженого ЗВТ/лічильника газу, що був направлений на експертизу та/або позачергову чи експертну повірку)»;

5) доповнити пункт 9 глави 5 після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«У разі відмови метрологічної організації або територіального органу Регулятора в делегуванні свого представника для участі на постійній основі у складі комісії комісія створюється без участі такого представника.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим.

9. В абзаці другому пункту 2 глави 2 розділу ХІІ слова «споживачів є обов'язковими для його постачальника у відносинах між постачальником та Оператором ГТС при» замінити словами «споживача є обов'язковими у відносинах між постачальником та Оператором ГТС при наданні послуг з балансування та».

10. Розділ ХІІІ викласти у такій редакції:

«XIII. Правила поведінки на випадок збоїв у роботі газорозподільних систем

1. Для забезпечення безпеки, а також підтримання відповідного рівня надійності роботи газорозподільної системи Оператор ГРМ проводить необхідні експлуатаційні, діагностичні, ремонтні роботи, а також роботи з модернізації та технічного переоснащення.

2. При розробці планів ремонтів, технічного обслуговування та технічного діагностування Оператор ГРМ враховує технічні заходи, передбачені планом розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років.

3. Оператор ГРМ до 01 листопада календарного року розміщує на власному веб-сайті інформацію про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу. Оператор ГРМ зазначає список місць (міста, селища, села, вулиці тощо), в яких можуть відбутися такі обмеження, а також очікуваний час тривалості цих обмежень.

4. Можливе уточнення обсягу та термінів проведення робіт має відбутися не пізніше ніж за 21 календарний день перед їх початком.

5. За період призупинення розподілу природного газу внаслідок робіт, що виконуються Оператором ГРМ, здійснюється перерахунок розміру плати за потужність (в сторону зменшення) на період впровадження обмежень.

6. Якщо через проведення ремонтів або здійснення технічного обслуговування чи заходів з безпеки (включаючи перевірки газових пристроїв споживачів щодо дотримання норм безпеки) об'єктів ГРМ Оператор ГРМ має припинити розподіл (газопостачання) природного газу більше ніж на 5 годин, він має повідомити споживача про час та тривалість такого припинення не пізніше ніж за 5 робочих днів до такого припинення (за умови, що таке припинення є запланованим). Якщо припинення не є запланованим, Оператор ГРМ має повідомити споживача про таке припинення якомога скоріше.

7. Оператор ГРМ може не повідомляти споживача про таке припинення за умови, що припинення триватиме менше ніж 5 годин.

8. Якщо Оператор ГРМ заявляє про необхідність тимчасового обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового), він може дати вказівку споживачам (на недискримінаційній та рівній основі) зменшити або припинити споживання природного газу в обсязі та на час, що необхідні йому для обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового). Про таке обмеження Оператор ГРМ якомога скоріше повідомляє постачальника.

9. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка загрожує безпеці функціонування ГРМ, Оператор ГРМ негайно вживає заходів, які мають на меті усунення аварійної ситуації, а також відновлення належної роботи ГРМ згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розробленим відповідно до вимог чинного законодавства.

10. У разі виникнення кризової ситуації або якщо існує загроза безпеці населення, руйнування ГРМ чи цілісності ГРМ, Оператор ГРМ вживає заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 686, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2015 року за № 1489/27934, та Національним планом дій, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 687, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2015 року за № 1458/27903.

11. Оператор ГРМ негайно має повідомити відповідних суміжних суб'єктів ринку природного газу, зокрема споживачів, підключених до/через ГРМ, та їх постачальників, про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може впливати на роботу їх пристроїв, установок або мереж, у тому числі про очікуваний час тривалості та період обмежень у розподілі природного газу.

12. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації Оператор ГРМ має право не приймати газ в точках його надходження до ГРМ або не розподіляти/не передавати природний газ із ГРМ, якщо це може спричинити загрозу безпеці функціонування ГРМ, здоров'ю або життю людей, природному середовищу або завдати шкоду майну.

13. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації в газовій мережі (системі) суміжного суб'єкта ринку природного газу, зокрема споживача, підключеного до/через ГРМ, що може спричинити обмеження в переміщенні/доставці або одержанні природного газу, він повинен негайно повідомити Оператора ГРМ. Суміжний суб'єкт ринку природного газу зобов'язаний негайно повідомити оператора ГРМ про очікуваний час тривалості та обсяг обмежень. Порядок обміну інформацією щодо аварійних або надзвичайних ситуацій між Оператором ГТС та Оператором ГРМ визначається Кодексом ГТС.

14. В аварійній або кризовій ситуації суміжний суб'єкт ринку природного газу зобов'язаний співпрацювати з Оператором ГРМ.

15. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків здійснюються Оператором ГРМ відповідно до вимог розділу VI Кодексу цивільного захисту України.

16. Розслідування аварій I та II категорій проводиться згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.».

11. У додатку 2 до Кодексу:

у пункті 3 розділу І слова «у встановленому Кодексом газотранспортної системи порядку» замінити словами «за процедурою номінацій та реномінацій відповідно до вимог розділу XI Кодексу газотранспортної системи»;

в абзаці шостому пункту 9 розділу ІІІ слова «Сторони повинні» замінити словами «За необхідності сторони можуть»;

у розділі IV:

в абзаці другому пункту 2 слова «роблять записи в журналі та» виключити;

в абзаці другому пункту 5 слово «атестації» замінити словом «повірки»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Спільна перевірка метрологічних характеристик ЗВТ проводиться еталонними засобами вимірювання. Еталонні засоби повинні бути повіреними відповідним органом у сфері метрології та метрологічної діяльності. Після закінчення спільної перевірки метрологічних характеристик ЗВТ представники обох Сторін підписують протокол перевірки. Представник Сторони 2 після закінчення перевірки має право опломбувати вимірювальні комплекси в робочому стані, про що складається відповідний акт. Забезпечення збереження пломб здійснює власник вузла обліку.»;

пункт 2 розділу V викласти у такій редакції:

«2. Контрактна година для всіх типів приладів обліку встановлюється з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі - UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду. Поточний (звітний) місяць закінчується о 05:00 UTC (07:00 за київським часом) для зимового періоду та о 04:00 UTC (07:00 за київським часом) для літнього періоду першого числа наступного місяця.».

12. У преамбулах додатків 6, 7 до Кодексу слова «методологією розрахунку плати за приєднання» замінити словами «методологією встановлення плати за приєднання».

13. У додатку 10 до Кодексу слова «не вище двох поверхів» виключити.

14. У тексті Кодексу та в додатках 6, 7 слова «методологія визначення плати за приєднання» у всіх відмінках замінити словами «методологія встановлення плати за приєднання» у відповідних відмінках.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябухавгору