Про затвердження Порядку допуску до професії приватного виконавця
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Свідоцтво, Зразок, Опис, Форма типового документа, Журнал від 25.10.20163053/5
Документ z1445-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.08.2019, підстава - z0930-19

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.10.2016  № 3053/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1445/29575

Про затвердження Порядку допуску до професії приватного виконавця

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 3640/5 від 13.12.2016
№ 1513/5 від 05.05.2017
№ 1828/5 від 07.06.2017
№ 2905/5 від 18.09.2017
№ 3793/5 від 27.11.2017
№ 226/5 від 25.01.2018
№ 1191/5 від 12.04.2019
№ 2402/5 від 05.08.2019}

Відповідно до статей 17, 2022, 24, 26 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок допуску до професії приватного виконавця, що додається.

2. Державному підприємству «Національні інформаційні системи» (Лур’є С.С.) вжити відповідних організаційно-технічних заходів щодо:

створення електронної системи для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця (далі – Система тестування), та налаштування Системи тестування на комп’ютерному обладнанні Міністерства юстиції України, призначеному для проведення кваліфікаційного іспиту шляхом анонімного тестування;

навчання представників Кваліфікаційної комісії приватних виконавців роботі із Системою тестування та порядку її наповнення тестовими завданнями;

технічної підтримки роботи Системи тестування.

3. Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки Міністерства юстиції України (Олійник О.М.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Шкляра С.В.

Міністр

П. ПетренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
25.10.2016  № 3053/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 листопада 2016 р.
за № 1445/29575

ПОРЯДОК
допуску до професії приватного виконавця

І. Загальні положення

Цей Порядок визначає єдину процедуру допуску до професії приватного виконавця осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця (далі – особи).

II. Порядок проходження навчання

1. Навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця (далі - особа), полягає у проведенні навчальними закладами (установами), які відповідають встановленим у пункті 4 цього розділу вимогам (далі - заклади), навчальних курсів з отримання знань у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (далі - курси) з видачею свідоцтва про проходження навчання.

2. Структурний підрозділ Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - структурний підрозділ Міністерства), на підставі письмових повідомлень закладів про намір проводити курси формує перелік закладів, що проводять курси (далі - Перелік закладів), та забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

3. Особа проходить курси на підставі договору, укладеного між нею і закладом.

4. Проводити курси може заклад, який відповідає таким вимогам:

надає освітні послуги у сфері вищої освіти;

здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за напрямом (спеціальністю) «Право»;

має третій або четвертий рівень акредитації із напряму (спеціальності) «Право» протягом не менше трьох років або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними органами виконавчої влади за цим напрямом (цією спеціальністю) не менше 10 років.

5. Курси проводяться на принципах доступності, поєднання теорії і практики, диференціації і системності та відповідно до переліку обов'язкових питань, за якими проводиться навчання осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця (далі - Перелік питань), визначених структурним підрозділом Міністерства та розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

6. Заклад, який має намір проводити курси, на кожний календарний рік готує навчальний план проведення курсів (далі - План).

План складається з навчальних програм і містить конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення, їх обсяг та викладачів, які будуть залучені до проведення вивчення дисципліни.

План має містити всі питання, визначені у Переліку питань, в обсязі, необхідному для належного вивчення конкретної дисципліни.

7. Для внесення відомостей до Переліку закладів та проведення курсів заклад подає до структурного підрозділу Міністерства письмове повідомлення, до якого додаються засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують відповідність вимогам, наведеним у пункті 4 цього розділу, та План.

8. План підлягає погодженню структурним підрозділом Міністерства протягом 15 робочих днів. Структурний підрозділ Міністерства  відмовляє у погодженні Плану у разі, якщо План подано закладом з порушенням вимог пункту 6 цього розділу, та надає письмові пропозиції щодо його опрацювання.

9. Структурний підрозділ Міністерства відмовляє закладу у включенні до Переліку закладів, якщо:

заклад не відповідає вимогам, встановленим у пункті 4 цього розділу;

копії документів, зазначених у пункті 4 цього розділу, не відповідають вимогам законодавства;

у поточному році заклад виключено з Переліку закладів відповідно до пункту 18 цього розділу;

до повідомлення про включення закладу до Переліку закладів не додано План або у погодженні Плану відмовлено.

10. Про відмову у включенні закладу до Переліку закладів структурний підрозділ Міністерства письмово повідомляє заклад.

Заклад має право повторно подати повідомлення про включення до Переліку закладів після усунення причин, які стали підставою для відмови у включенні його до Переліку закладів.

11. У разі відповідності закладу вимогам, встановленим у пункті 4 цього розділу, та погодження Плану структурний підрозділ Міністерства включає заклад до Переліку закладів.

12. У разі внесення змін до Переліку питань структурний підрозділ Міністерства інформаційним листом повідомляє про це заклади та розміщує на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України оновлений Перелік питань не пізніше наступного робочого дня після його затвердження.

Заклади зобов’язані привести План у відповідність до Переліку питань та подати його на погодження в порядку, визначеному пунктами 6-11 цього розділу. При цьому погоджений попередній План вважається недійсним.

Якщо зміни до Переліку питань внесено після оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України інформації про проведення курсів, попередньо погоджений План приведенню у відповідність до Переліку питань не підлягає.

13. Організація проведення курсів закладом розпочинається після внесення закладу до Переліку закладів.

14. Строк проведення курсів становить не менше одного календарного місяця.

15. Курси проводяться за місцезнаходженням закладу або в іншому належно облаштованому для проведення курсів місці, обраному закладом.

16. Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку проведення курсів заклад надсилає інформацію до структурного підрозділу Міністерства про намір проведення курсів, строк та місце їх проведення з метою оприлюднення її на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

17. Навчання на курсах завершується проведенням у закладі, який здійснював навчання, підсумкового заліку. Порядок проведення підсумкового заліку визначається закладом і затверджується його керівником. У разі успішного складання заліку заклад не пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня складання заліку видає особам свідоцтво про проходження навчання у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (далі - свідоцтво).

18. Заклад виключається з Переліку закладів у разі наявності однієї з таких підстав:

непроведення закладом курсів протягом року з дати включення закладу до Переліку закладів;

порушення вимог, передбачених пунктами 4, 6 - 8, 12 цього розділу;

якщо за підсумками календарного року більше ніж 30 % осіб, які навчалися у цьому закладі, не склали кваліфікаційний іспит.

Структурний підрозділ Міністерства надсилає до закладу інформаційний лист про виключення закладу з Переліку закладів та розміщує цю інформацію на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України. Право закладу на повторне подання документів, передбачених пунктами 4, 7 цього розділу, виникає з 01 січня наступного календарного року.

19. Строк дії свідоцтва становить один рік з дати його видачі.

20. Заклад веде облік виданих свідоцтв і подає до структурного підрозділу Міністерства інформацію про видані свідоцтва про проходження навчання у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів особам, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, у тижневий строк після їх видачі.

21. Структурний підрозділ Міністерства веде узагальнений облік осіб, яким видано свідоцтва.

Свідоцтва, видані закладами, які не включені до Переліку закладів на дату його видачі, вважаються недійсними.

{Розділ II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 3793/5 від 27.11.2017}

III. Порядок проходження стажування

1. Стажування осіб проводиться з метою закріплення отриманих під час навчання знань та набуття практичних навичок у сфері примусового виконання судових рішень і рішень інших органів.

2. Стажування особи в органі державної виконавчої служби забезпечується Головними територіальними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (далі - Головне територіальне управління юстиції).

Стажування особи у приватного виконавця забезпечується Радою приватних виконавців регіону, а у разі, якщо у виконавчому окрузі Раду приватних виконавців регіону не сформовано,- Радою приватних виконавців України (далі - Рада приватних виконавців).

{Пункт 2 розділу III в редакції Наказів Міністерства юстиції № 3640/5 від 13.12.2016, № 1191/5 від 12.04.2019}

3. Керівниками стажування осіб можуть бути керівники органів державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції або приватний виконавець, строк здійснення діяльності якого становить більше одного року та до якого протягом останнього року не застосовувались дисциплінарні стягнення.

{Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

4. Керівник стажування визначається Головним територіальним управлінням юстиції, а у разі проходження стажування у приватного виконавця - Радою приватних виконавців.

{Абзац перший пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

Стажування у приватного виконавця можуть проходити одночасно не більше трьох осіб.

{Абзац другий пункту 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

5. Строк проходження стажування становить 1 місяць.

6. Для проходження стажування особи подають до Головного територіального управління юстиції або до Ради приватних виконавців заяву, до якої додаються копії:

документа, що посвідчує особу;

диплома про вищу юридичну освіту;

свідоцтва про проходження навчання.

Копії документів, які додаються до заяви, мають бути засвідчені підписом особи.

{Пункт 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

7. Про проходження особою стажування Головне територіальне управління юстиції видає наказ.

Проходження стажування у приватного виконавця здійснюється на підставі рішення Ради приватних виконавців.

{Пункт 7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

8. Особою складається план проходження стажування (далі - план стажування), який затверджується керівником стажування.

План стажування складається особою на підставі типового плану про проходження стажування, який розробляється структурним підрозділом Міністерства та розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

{Пункт 8 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

9. Подані особою документи формуються Головним територіальним управлінням юстиції, Радою приватних виконавців в особову справу особи, до якої долучаються наказ про проходження стажування (рішення), план стажування та документи за результатами проходження стажування. Особова справа зберігається в Головному територіальному управлінні юстиції, Раді приватних виконавців.

{Пункт 9 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

10. Під час проходження стажування особа може бути присутня при вчиненні заходів примусового виконання судових рішень та рішень інших органів.

{Пункт 10 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

11. За результатами проходження особою стажування складається довідка, яка повинна містити інформацію про:

дату початку та закінчення стажування;

перелік виконаних особою завдань згідно з планом стажування;

дотримання норм поведінки;

особисті якості (працездатність, уміння навчатися, прагнення до підвищення професійного рівня, почуття відповідальності, комунікативні навички, стресостійкість, лідерські якості тощо).

Довідка про проходження особою стажування складається та підписується керівником стажування в останній день проходження особою стажування у двох примірниках. Стажування вважається таким, що відбулось, якщо особою виконано всі передбачені планом стажування завдання у встановлені строки.

Підпис керівника стажування скріплюється печаткою.

{Абзац сьомий пункту 11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

Один примірник довідки надається особі в останній день стажування для подальшого отримання свідоцтва про проходження стажування за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, інший долучається до особової справи особи.

12. Про проходження стажування Головне територіальне управління юстиції не пізніше ніж у п’ятиденний строк з дня отримання довідки видає особі свідоцтво про проходження стажування.

{Абзац перший пункту 12 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2402/5 від 05.08.2019}

У разі проходження стажування у приватного виконавця свідоцтво про проходження стажування за поданням Ради приватних виконавців видається Головним територіальним управлінням юстиції за місцезнаходженням виконавчого округу приватного виконавця, у якого особа пройшла стажування.

{Пункт 12 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

IV. Порядок допуску до складання кваліфікаційного іспиту

Особа, яка пройшла навчання та стажування, подає до Кваліфікаційної комісії приватних виконавців (далі – Кваліфікаційна комісія) заяву про допуск до складання кваліфікаційного іспиту та документи, які підтверджують відповідність особи вимогам, встановленим статтею 18 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», а саме:

копію диплома про вищу юридичну освіту;

довідку про відсутність судимості;

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

копії документів про наявність  відповідного стажу роботи;

копію документа, що посвідчує особу;

копію свідоцтва про проходження особою навчання;

копію свідоцтва про проходження особою стажування (крім осіб, які відповідно до частини першої статті 20 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» звільнені від проходження стажування);

копію посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

{Розділ IV доповнено новим абзацом дев’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

заяву про надання згоди на обробку персональних даних у довільній формі;

{Розділ IV доповнено новим абзацом десятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

дві фотокартки розміром 40x30 мм.

Копії документів, які додаються до заяви, повинні бути засвідчені особистим підписом особи.

V. Порядок складання кваліфікаційного іспиту

1. Структурний підрозділ Міністерства організовує розміщення повідомлення про проведення кваліфікаційного іспиту на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніш як за сім днів до дня його проведення.

{Пункт 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1828/5 від 07.06.2017}

2. Кваліфікаційною комісією затверджується графік проведення кваліфікаційного іспиту із зазначенням дати та часу його складання.

{Пункт 2 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1828/5 від 07.06.2017}

3. Повідомлення про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту повинно містити прізвища, імена та по батькові осіб з відміткою про допуск чи недопуск до його складання, а також графік проведення кваліфікаційного іспиту.

У разі зміни графіка, а також місця проведення кваліфікаційного іспиту Кваліфікаційна комісія не пізніше ніж за п’ять днів повідомляє про це осіб, допущених до його складання, телефоном, а також розміщує відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України.

Особа, яка не має можливості з’явитися на кваліфікаційний іспит на дату, призначену Кваліфікаційною комісією, подає до Кваліфікаційної комісії заяву про перенесення дати іспиту.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

У разі неявки на кваліфікаційний іспит без подання заяви про перенесення дати іспиту особа може бути допущена до складання іспиту в порядку, передбаченому розділом IV цього Порядку.

{Пункт 3 розділу V доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

4. Для складання кваліфікаційного іспиту використовується електронна система для проведення автоматизованого анонімного тестування осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця (далі - Система тестування).

Кваліфікаційний іспит проводиться в окремому приміщенні, в якому розміщуються автоматизовані робочі місця осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, окреме автоматизоване робоче місце для адміністрування Системи тестування з підключеним до нього принтером та відповідне комунікаційне обладнання.

Серверна частина програмного забезпечення Системи тестування розміщується на технічних ресурсах адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

Налаштування автоматизованих робочих місць осіб, допущених до складання кваліфікаційного іспиту, повинні забезпечувати відсутність доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет.

Створення та налаштування Системи тестування, її технічне обслуговування та модернізація, а також вжиття технічних заходів для збереження даних, що містяться на сервері Системи тестування, здійснюються адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

{Пункт 4 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1828/5 від 07.06.2017}

5. Приміщення для проведення кваліфікаційного іспиту має відповідати умовам зручного розміщення та забезпечувати можливість індивідуальної роботи над тестами.

6. У день проведення іспиту особа, допущена до його складання, проходить реєстрацію, для чого подає секретарю кваліфікаційної комісії документ, що посвідчує особу.

7. Генерація облікових записів (імен доступу та паролів) осіб, допущених до іспиту, та внесення їх до Системи тестування здійснюється секретарем Кваліфікаційної комісії.

Перед початком іспиту особи, допущені до іспиту, отримують у секретаря Кваліфікаційної комісії на вибір запечатаний конверт з ім’ям доступу та відповідним паролем, що необхідні для реєстрації у Системі тестування. Другий примірник імені доступу та пароля скріплюється підписом особи із зазначенням її прізвища, імені та по батькові і розкривається секретарем Кваліфікаційної комісії лише після формування та роздрукування екзаменаційної відомості.

Після отримання імені доступу та відповідного пароля всіма особами секретар Кваліфікаційної комісії роз’яснює порядок проведення іспиту, а також демонструє процедуру виконання автоматизованого анонімного тестування у Cистемі тестування.

8. Тестові завдання (перелік тестових питань теоретичної частини, ситуаційні завдання та практичні завдання) для кваліфікаційного іспиту затверджуються Кваліфікаційною комісією.

Тестові завдання та варіанти відповідей оприлюдненню не підлягають.

{Абзац другий пункту 8 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2905/5 від 18.09.2017}

Безпосереднє внесення до Системи тестування тестових завдань та відповідей на них здійснюється відповідальною особою, визначеною Кваліфікаційною комісією.

Розподіл тестових завдань здійснюється Системою тестування індивідуально для кожної особи шляхом випадкового вибору із загального переліку тестових питань та завдань.

9. Під час складання кваліфікаційного іспиту забороняється використовувати будь-які джерела інформації на паперових чи електронних носіях, а також засоби зв’язку. У разі виявлення, що особа під час складання кваліфікаційного іспиту користується забороненими джерелами інформації або засобами зв’язку, така особа за рішенням Кваліфікаційної комісії відсторонюється від участі в іспиті і вважається такою, що його не склала.

10. Присутнім представникам Асоціації приватних виконавців України, громадських об’єднань, засобів масової інформації забороняється:

втручатися у процес проведення іспиту;

перешкоджати проведенню іспиту, чинити дії, що порушують порядок його проведення або заважають здійснювати повноваження членам Кваліфікаційної комісії;

спілкуватися в будь-якій формі з учасниками іспиту під час виконання ними завдань, зокрема допомогати чи заважати їм;

чинити дії, що відволікають увагу учасників іспиту (фото- та відеозйомка зі спалахами, телефонні розмови тощо).

У разі порушення цих правил Кваліфікаційна комісія може видалити порушника.

11. Загальний час автоматизованого анонімного тестування становить чотири години. Перебіг часу для кожної особи розпочинається індивідуально після її авторизації у Системі тестування.

{Пункт 11 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2905/5 від 18.09.2017}

12. У разі неможливості проведення автоматизованого анонімного тестування в Системі тестування з технічних причин у засіданні Кваліфікаційної комісії оголошується перерва до їх усунення.

13. Автоматизоване анонімне тестування складається з теоретичної частини, ситуаційних завдань та практичного завдання і проводиться одночасно для всіх осіб, допущених до іспиту.

14. Теоретична частина автоматизованого анонімного тестування складається зі ста тестових питань, які обираються для кожного учасника тестування Системою тестування автоматично із загального переліку питань.

До кожного питання пропонується чотири варіанти відповідей, один з яких є правильним.

На виконання теоретичної частини автоматизованого анонімного тестування відводиться дві години.

{Абзац третій пункту 14 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2905/5 від 18.09.2017}

Кожна правильна відповідь оцінюється Системою тестування в 0,5 бала.

Якщо не обрано жодної відповіді, у тому числі через закінчення встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

Теоретична частина вважається виконаною, якщо набрано не менше тридцяти п’яти балів. У цьому випадку особа автоматично допускається Системою тестування до виконання ситуаційних завдань.

{Абзац шостий пункту 14 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1513/5 від 05.05.2017}

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання теоретичної частини, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала іспит.

Результати виконання теоретичної частини автоматизованого анонімного тестування формуються Системою тестування у вигляді відповідного повідомлення.

15. Ситуаційні завдання автоматизованого анонімного тестування (далі – ситуаційні завдання) включають в себе п’ять завдань по п’ять питань кожне.

До кожного питання ситуаційного завдання пропонується чотири варіанти відповідей, один з яких є правильним та оцінюється Системою тестування в один бал.

На виконання ситуаційних завдань відводиться одна година.

Якщо не обрано жодної відповіді, у тому числі через закінчення встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

Після закінчення виконання ситуаційних завдань або часу, відведеного для їх виконання, тестування автоматично припиняється Системою тестування незалежно від стану виконання завдання.

Ситуаційні завдання вважаються виконаними, якщо за результатами їх виконання набрано не менше двадцяти балів. У цьому випадку особа автоматично допускається Системою тестування до виконання практичного завдання.

У разі набрання меншої кількості балів, у тому числі через закінчення часу, відведеного для виконання ситуаційних завдань, автоматизоване анонімне тестування автоматично припиняється Системою тестування та особа вважається такою, що не склала іспит.

Результати виконання ситуаційних завдань формуються Системою тестування у вигляді відповідного повідомлення.

16. Виконання практичного завдання полягає у вирішенні особою запропонованої їй Системою тестування практичної ситуації, що виникає під час примусового виконання судових рішень і рішень інших органів, шляхом надання ґрунтовної відповіді та за необхідності складання проекту процесуального документа.

На виконання практичного завдання відводиться одна година.

17. Практичне завдання складається державною мовою та містить набір конкретних вихідних даних у вигляді відповідних документів, на основі яких особа, використовуючи комп’ютер, повинна підготувати ґрунтовну мотивовану відповідь та за необхідності проект процесуального документа з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством.

Оцінювання виконаного особою практичного завдання здійснюється Кваліфікаційною комісією без присутності осіб, що виконували практичне завдання, та за відсутності у Кваліфікаційної комісії інформації про те, якою саме особою виконано практичне завдання.

Показник успішності вирішення практичного завдання визначається Кваліфікаційною комісією відповідно до трьох критеріїв:

{Абзац третій пункту 17 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

законність прийнятого рішення;

обґрунтованість прийнятого рішення;

відповідність проекту процесуального документа формі і змісту згідно з вимогами законодавства.

{Абзац сьомий пункту 17 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

{Абзац восьмий пункту 17 розділу V виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

Дотримання вимог кожного критерію оцінюється Кваліфікаційною комісією у п’ять балів.

Якщо особою не надано відповіді, у тому числі через закінчення встановленого часу, така відповідь зараховується як неправильна.

Практичне завдання оцінюється індивідуально кожним членом Кваліфікаційної комісії за п’ятибальною шкалою оцінювання, в якій:

5 - досконалий рівень;

4 - добрий рівень;

3 - посередній рівень;

2 - низький рівень;

1 - дуже низький рівень.

Остаточна оцінка вираховується з використанням формули

де

а

-

сума балів, виставлених індивідуально кожним членом Кваліфікаційної комісії за результатом оцінки критерія;


b

-

кількість членів Кваліфікаційної комісії;


z

-

бал за результатом оцінки членами Кваліфікаційної комісії окремого критерію, округлений до сотої.

Загальний бал вираховується шляхом складання балів кожного критерію оцінювання. Практичне завдання вважається виконаним, якщо за результатами його виконання набрано не менше дев’яти балів.

{Абзац двадцятий пункту 17 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1191/5 від 12.04.2019}

Результат оцінювання практичного завдання вноситься до Системи тестування секретарем Кваліфікаційної комісії окремо щодо кожної особи, яка його виконувала.

{Пункт 17 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2905/5 від 18.09.2017}

18. Після закінчення виконання автоматизованого анонімного тестування всіма особами або часу, відведеного для його виконання, секретар Кваліфікаційної комісії формує в Системі тестування та роздруковує екзаменаційну відомість.

Екзаменаційна відомість містить перелік імен доступу осіб, які проходили автоматизоване анонімне тестування, кількість набраних за кожне завдання балів, загальний підсумковий результат та вільне поле для зазначення прізвищ, імен та по батькові, яке заповнюється після ідентифікації результатів автоматизованого анонімного тестування.

Ідентифікація результатів автоматизованого анонімного тестування здійснюється секретарем Кваліфікаційної комісії після формування та роздрукування екзаменаційної відомості у присутності всіх членів Кваліфікаційної комісії, що беруть участь у засіданні. Прізвища, імена та по батькові осіб, що складали іспит, заносяться секретарем Кваліфікаційної комісії до роздрукованої екзаменаційної відомості, яка скріплюється підписами всіх присутніх на засіданні членів Кваліфікаційної комісії.

19. Після закінчення іспиту секретар Кваліфікаційної комісії складає протокол, в якому зазначаються:

дата, час та місце проведення іспиту;

прізвища, імена та по батькові присутніх членів Кваліфікаційної комісії;

прізвища, імена та по батькові, реквізити паспортів осіб, допущених до складання іспиту;

отримані бали за результатами автоматизованого анонімного тестування;

прізвища, імена та по батькові осіб, які склали та які не склали іспит.

Протокол підписується головою та усіма присутніми на засіданні членами Кваліфікаційної комісії.

20. Кваліфікаційна комісія на підставі результатів складеного іспиту приймає рішення, що затверджується протоколом за результатами складання кваліфікаційного іспиту.

21. Кваліфікаційна комісія на підставі рішення про затвердження результатів складання кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу Міністерством юстиції України особам, які склали кваліфікаційний іспит, посвідчення приватного виконавця.

Кваліфікаційний іспит вважається складеним, якщо особою набрано прохідний бал за кожним тестовим завданням.

{Абзац другий пункту 21 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1513/5 від 05.05.2017, № 2905/5 від 18.09.2017}

22. Після закінчення іспиту Кваліфікаційна комісія повідомляє про його проведення та прізвища, імена, по батькові осіб, щодо яких за результатами проведення іспиту прийнято рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України посвідчення приватного виконавця.

Повідомлення про результати проведення іспиту розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України не пізніше наступного дня після ухвалення Кваліфікаційною комісією відповідного рішення.

VI. Порядок видачі посвідчення приватного виконавця та його помічника

1. Посвідчення приватного виконавця, зразок якого наведено у додатку 2 видається Міністерством юстиції України за підписом Міністра або його заступника особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення Кваліфікаційної комісії протягом десяти днів з дня складання кваліфікаційного іспиту.

{Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 226/5 від 25.01.2018}

2. Посвідчення про право на здійснення діяльності приватного виконавця видається без обмеження строку його дії.

За видачу посвідчення приватного виконавця особа, яка склала кваліфікаційний іспит, вносить плату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

3. Посвідчення помічника приватного виконавця (додаток 3) видається Міністерством юстиції України за підписом Міністра або його заступника на підставі заяви приватного виконавця.

{Пункт 3 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 226/5 від 25.01.2018}

4. Власник посвідчення повинен дбайливо ставитись до посвідчення і мати його при собі під час виконання обов’язків приватного виконавця.

5. Забороняється передавати посвідчення іншим особам.

6. У разі втрати посвідчення його власник повинен протягом десяти календарних днів письмово повідомити про це Міністерство юстиції України, а в разі викрадення - також звернутися до органів Національної поліції України за місцем викрадення та дати оголошення про втрату або викрадення посвідчення до місцевих засобів масової інформації.

Втрачені посвідчення вважаються недійсними.

7. У разі пошкодження посвідчення й неможливості подальшого його використання приватний виконавець (помічник приватного виконавця) звертається протягом десяти календарних днів з моменту виявлення таких обставин із заявою про його заміну до Міністерства юстиції України.

8. Замість втраченого або пошкодженого посвідчення Міністерство юстиції України протягом десяти робочих днів з дня отримання заяви приватного виконавця (помічника приватного виконавця) про його заміну видає нове посвідчення з новим номером.

За повторну видачу посвідчення приватний виконавець вносить плату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.

9. Пошкоджене посвідчення здається до Міністерства юстиції України для його знищення.

10. Про повернуті, пошкоджені та втрачені посвідчення робиться відмітка в журналі обліку та видачі посвідчень приватного виконавця, який ведеться Міністерством юстиції України, за формою, визначеною у додатку 4 до цього Порядку.

11. Забороняється використання посвідчення після припинення діяльності приватного виконавця.

VII. Порядок виготовлення печатки приватного виконавця

1. Для виготовлення печатки приватний виконавець, який внесений до Єдиного реєстру приватних виконавців України та має розпочати свою діяльність, зобов’язаний замовити її виготовлення.

2. Печатка виготовляється за єдиним описом за рахунок коштів приватного виконавця, опис якої наводиться у додатку 5.

3. Виготовлення печаток здійснюється підприємствами згідно з чинним законодавством.

4. Приватний виконавець зобов’язаний у строк, що не перевищує 20 календарних днів з дня реєстрації діяльності приватного виконавця, надіслати до Міністерства юстиції України інформацію про виготовлення печатки та зразок її відбитка.

5. У разі пошкодження або знищення печатки приватний виконавець у одноденний термін подає заяву про цей факт до Міністерства юстиції України.

Повторне виготовлення печатки відбувається в порядку та з дотриманням вимог, встановлених цим Порядком.

6. Забороняється використання печатки після припинення діяльності приватного виконавця.

VIII. Доступ до автоматизованої системи виконавчого провадження

1. Доступ особи до Автоматизованої системи виконавчого провадження та інших Єдиних та Державних реєстрів, необхідних для здійснення діяльності приватного виконавця, надається після внесення інформації про неї до Єдиного реєстру приватних виконавців України за умови отримання нею теоретичних знань та практичних вмінь по роботі з Системою та Реєстрами.

Директор Департаменту
з питань правосуддя
та національної безпекиО.М. Олійник


Додаток 1
до Порядку допуску до професії
приватного виконавця
(пункт 11 розділу III)

СВІДОЦТВО
про проходження стажування


Додаток 2
до Порядку допуску до професії
приватного виконавця
(пункт 1 розділу VI)

ЗРАЗОК
посвідчення приватного виконавця

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 226/5 від 25.01.2018}


Додаток 3
до Порядку допуску до професії
приватного виконавця
(пункт 3 розділу VI)

ЗРАЗОК
посвідчення помічника приватного виконавця

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 226/5 від 25.01.2018}Додаток 4
до Порядку допуску до професії
приватного виконавця
(пункт 10 розділу VI)

ФОРМА
журналу обліку та видачі посвідчень _______________________________________________________
(найменування органу юстиції)

№ з/п

Серія, номер посвідчення

Прізвище, ім’я, по батькові приватного виконавця

Посада

Дата видачі

Підпис приватного виконавця про отримання посвідчення

Відмітка про повернення (підпис відповідальної особи)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 5
до Порядку допуску до професії
приватного виконавця
(пункт 2 розділу VII)

ОПИС
печатки приватного виконавця

Печатка має форму правильного кола діаметром 45 мм, краї печатки обрамлено бортиком завтовшки 1 мм.

По бортику за годинниковою стрілкою інверсним мікрошрифтом розміщується напис, який містить:

повне найменування виконавчого округу;

слова «Приватний виконавець»;

прізвище, ім'я та по батькові приватного виконавця.

Складові цього напису розділяються семикутними зірочками.

По зовнішньому колу печатки зліва направо центровим способом розміщуються:

верхнім рядком – слова «Приватний виконавець»;

нижнім рядком – повне найменування виконавчого округу відповідно до статті 25 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», що закінчується семикутною зірочкою.

На нижньому стику напису «Приватний виконавець» розміщується напис, що містить прізвище, ім’я та по батькові приватного виконавця, який з обох боків виділено семикутними зірочками. Усі написи виконано спеціальним шрифтом (Arial).

У центрі печатки розміщується зображення малого Державного Герба України, яке обрамляється колом діаметром 24 мм (товщина лінії – 0,1 мм).

Для підвищення захисту вільна від зображення частина кола заповнюється складним малюнком. Вільна від зображення частина кола між бортиком і написом на зовнішньому колі заповнюється захисним растровим зображенням.

Печатка виготовляється з гуми або поліуретану.

Для печатки використовується штемпельна фарба синього кольору.вгору