Документ z1442-10, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.01.2013, підстава - z2137-12

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 1024
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1442/18737
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 1248 ( z2137-12 ) від 30.11.2012 }
Про затвердження форми
надання Інформації суб'єктами господарювання,
які провадять посередницьку діяльність,
пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості
(рієлтери), про укладені за їх посередництвом
цивільно-правові договори (угоди)

З метою виконання підпункту 170.1.6 пункту 170.1 статті 170
розділу IV Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та відповідно
до статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в
Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форму надання Інформації суб'єктами
господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану
з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), про укладені за
їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) (додається).
2. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.) у
встановленому порядку:
2.1 подати цей наказ до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації;
2.2 забезпечити оприлюднення наказу.
3. Державним податковим адміністраціям в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести
наказ до відома підпорядкованих органів державної податкової
служби та платників податків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1024

ІНФОРМАЦІЯ
суб'єктів господарювання,
які провадять посередницьку діяльність,
пов'язану з наданням послуг
з оренди нерухомості (рієлтери),
про укладені за їх посередництвом
цивільно-правові договори (угоди)

_________________________________________________________________
(найменування або прізвище, ім'я, по батькові, місцезнаходження
або місце проживання, податковий номер або серія та номер
паспорта* суб'єкта господарювання, за посередництвом якого були укладені цивільно-правові договори про надання
в оренду нерухомості фізичними особами)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Відомості про орендодавця (фізичну особу) |Відомості про орендаря | Дані договору | |з/п|-------------------------------------------------------------------------+-----------------------+----------------------------------------------------------------------------------| | | Реєстра- |Прізвище,| Місце реєстрації |найменування|податковий| Дата |Строк| Адреса об'єкта оренди |Орендована| Сума | | | ційний |ім'я, по |----------------------------------------------------| юридичної | номер |укладання| дії |----------------------------------------------| площа, |орендної| | | номер |батькові |краї-|область\|район|населений|вулиця|буд.|корп.|кв.| особи або | (або | | |область\|район|населений|вулиця|буд.|корп.|кв.| кв.м |плати за| | |облікової | |на** | регіон | | пункт | | | | | прізвище, |серія | | | регіон | | пункт | | | | | |звітний | | | картки | | | | | | | | | | ім'я, по |і номер | | | | | | | | | | | період | | | платника | | | | | | | | | | батькові |паспорта*)| | | | | | | | | | | (грн) | | | податків | | | | | | | | | | фізичної | | | | | | | | | | | | | | |(або серія| | | | | | | | | | особи | | | | | | | | | | | | | | | і номер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |паспорта*)| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+---------+----------------------------------------------------+-----------------------+---------+-----+----------------------------------------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------+---------+----------------------------------------------------+-----------------------+---------+-----+----------------------------------------------+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---+----------+---------+-----+--------+-----+---------+------+----+-----+---+------------+----------+---------+-----+--------+-----+---------+------+----+-----+---+----------+--------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дата подання
інформації _________________________
(дд/мм/рррр)
Надана інформація є достовірною
Суб'єкт
господарювання
(рієлтер) ________ М.П. ____________ ____________ __________ (підпис) (прізвище (тел.) Електронна та ініціали) адреса
(E-mail)
_______________
* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті. ** Для іноземців та осіб без громадянства, які не мають
постійного місця проживання в Україні, але відповідно до
законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяквгору