Документ z1441-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.12.2017. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

РІШЕННЯ

02.11.2017  № 2043


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2017 р.
за № 1441/31309

Про внесення змін до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

Відповідно до статті 12 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", статті 17, частини другої статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги, затвердженого рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 21 січня 2016 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 лютого 2016 року за № 251/28381, що додаються.

2. Телерадіоорганізаціям та провайдерам програмної послуги протягом місяця після набрання чинності цим рішенням надіслати рекомендованим листом до Національної ради адреси своєї постійно діючої електронної пошти для авторизації на модулі офіційного веб-сайту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

3. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

Голова

Ю. Артеменко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
ради України з питань
телебачення і радіомовлення
02.11.2017 № 2043


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2017 р.
за № 1441/31309

ЗМІНИ
до Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

1. У розділі I:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

"Вимоги, установлені цим Порядком, також застосовуються при поданні до Національної ради заяви про видачу (продовження), а також про переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера).";

2) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

"9. У разі наявності у структурі власності суб’єкта інформаційної діяльності іноземних юридичних або фізичних осіб суб’єкт інформаційної діяльності подає також документи, що підтверджують належність цій особі корпоративних прав у суб’єкті інформаційної діяльності.

10. Щодо кінцевих бенефіціарних власників подаються також документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.".

2. У розділі II:

1) доповнити пункт 2 новим підпунктом такого змісту:

"7) відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 2.";

2) в абзаці другому пункту 5 слова "та в електронній формі повинні бути ідентичними" замінити словами "повинні відповідати за змістом документам в електронній формі";

3) абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:

"6. Документи у паперовому вигляді прошиваються та підписуються керівником суб’єкта інформаційної діяльності.";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Документи в електронній формі можуть надсилатися на електронну пошту, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради, або через модуль офіційного веб-сайту Національної ради.

Кожен документ, надісланий електронною поштою, подається у форматах PDF та EXCEL з можливістю копіювання.

Авторизація на модулі офіційного веб-сайту Національної ради здійснюється протягом 15 днів з дня отримання надісланої ліцензіатом до Національної ради адреси електронної пошти.

Адреса електронної пошти ліцензіата має бути постійно діючою.

Документи (форми), заповнені на модулі офіційного веб-сайту Національної ради, роздруковуються для подання їх у паперовій формі і не потребують заповнення в інших паперових формах.";

5) в абзаці першому пункту 8 слова "у колонці "Адреса" виключити.

3. У розділі III:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"III. Порядок подання інформації про структуру власності заявниками на отримання (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера)";

2) абзац перший викласти у такій редакції:

"1. Заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) подає до Національної ради:";

3) доповнити розділ після підпункту 2 новим підпунктом 3 такого змісту:

"3) відомості про зміни у структурі власності за поточний рік станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 4;".

У зв’язку з цим підпункти 3 - 5 вважати відповідно підпунктами 4 - 6;

4) у підпункті 5 слова "станом на 31 грудня року" замінити словами "станом на останнє число місяця";

5) підпункт 6 викласти в такій редакції:

"6) відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821).";

6) доповнити розділ двома новими пунктами такого змісту:

"2. Національна рада додатково на підставі мотивованого запиту може витребовувати від заявника копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації кінцевого бенефіціарного власника.

3. У разі зміни інформації щодо діяльності ліцензіата, яка потребує внесення змін до ліцензії щодо відомостей про структуру власності ліцензіата, зокрема складу пов’язаних осіб, ліцензіат подає до Національної ради відомості за відповідною формою, передбаченою цим Порядком.".

4. У розділі IV:

у пункті 6:

в абзаці першому слова "на мовлення" замінити словами "або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера)";

підпункт 1 після слів "заяву про видачу (продовження) ліцензії" доповнити словами "або переоформлення ліцензії у зв’язку зі зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера)".

5. У формах:

1) у формі № 1:

після слів "суб’єкта інформаційної діяльності" доповнити словами ", код згідно з ЄДРПОУ";

слова "в електронній формі (вказується спосіб подання документів в електронній формі: на CD-диску, флеш-накопичувачі USB, електронною поштою на адресу Національної ради) у кількості (...) файлів" замінити словами "в електронній формі: на електронну пошту, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради, або через модуль офіційного веб-сайту Національної ради";

2) у формі № 2:

у назві форми слова та цифри "станом на 31 грудня 20_ року" замінити словами та цифрами "станом на __ __________ 20_ року";

після слів "суб’єкта інформаційної діяльності" доповнити словами ", код згідно з ЄДРПОУ";

у пункті 4:

у підпункті 1 слова "- громадян України -" замінити словами "(громадян України) - дата народження,";

у підпункті 2 слова "- іноземців та осіб без громадянства -" замінити словами "(іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження,";

3) у формі № 3:

у назві форми слова та цифри "станом на 31 грудня 20_ року" замінити словами та цифрами "станом на __ __________ 20_ року";

після слів "суб’єкта інформаційної діяльності" доповнити словами ", код згідно з ЄДРПОУ";

у пункті 3:

у підпункті 1 слова "- громадян України -" замінити словами "(громадян України) - дата народження,";

у підпункті 2 слова "- іноземців та осіб без громадянства -" замінити словами "(іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження,";

4) у формі № 5:

у назві форми слова та цифри "станом на 31 грудня 20_ року" замінити словами та цифрами "станом на __ __________ 20_ року";

після слів "суб’єкта інформаційної діяльності" доповнити словами ", код згідно з ЄДРПОУ";

у пункті 3:

у підпункті 1 слова "- громадян України -" замінити словами "(громадян України) - дата народження,";

у підпункті 2 слова "- іноземців та осіб без громадянства -" замінити словами "(іноземців та осіб без громадянства) - громадянство, дата народження,".

Начальник
юридичного управління


Г. Чумаченковгору