Документ z1441-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.10.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.12.2015. Подивитися в історії? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.10.2015  № 1772


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2015 р.
за № 1441/27886

Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про депозитарну систему України» та з метою удосконалення регулювання провадження депозитарної діяльності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (із змінами) (далі - Зміни), що додаються.

2. Центральному депозитарію цінних паперів, депозитарним установам привести свої внутрішні документи у відповідність до вимог цього рішення не пізніше шести місяців з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 3 та пункту 6 Змін, які набирають чинності з дня набрання чинності Законом України від 07 квітня 2015 року № 289-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», але не раніше дня офіційного опублікування цього рішення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Д. Тарабакіна.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
Л.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
27.10.2015  № 1772


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2015 р.
за № 1441/27886

ЗМІНИ
до Положення про провадження депозитарної діяльності

1. В абзаці двадцять третьому пункту 2 розділу І слово «(наказ)» виключити.

2. В абзаці другому пункту 8 розділу ІІ слово «(накази)» виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) абзац десятий пункту 7 викласти в такій редакції:

«довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів, інформації (матеріалів) щодо порядку реалізації власником цінних паперів прав на цінні папери та прав за цінними паперами.»;

2) абзац перший пункту 10 викласти в такій редакції:

«10. Депозитарні операції (крім депозитарної операції з відкриття рахунку в цінних паперах) виконуються Центральним депозитарієм, депозитарною установою не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, крім випадку, коли у розпорядженні або у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про обслуговування випуску цінних паперів, договорі про кореспондентські відносини, договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про обслуговування Розрахункового центру, договорі про обслуговування клірингової установи) встановлений інший (пізніший) строк його виконання або протягом вказаного строку контрагентом за відповідним правочином не було надано розпорядження на проведення відповідної депозитарної операції, що має бути здійснена на виконання цього правочину.»;

3) у пункті 18:

в абзаці першому слова «При здійсненні» замінити словами «В рамках здійснення»;

в абзаці четвертому слово «засвідчення» замінити словом «посвідчення»;

абзац восьмий виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий вважати відповідно абзацами восьмим, дев’ятим;

доповнити пункт після абзацу восьмого новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«Депозитарні установи можуть надавати додаткові послуги щодо виконання функцій реєстраційної комісії, лічильної комісії.».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим.

4. У розділі V:

1) у главі 1:

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

«Вказаний порядок засвідчення копій документів уповноваженим працівником Центрального депозитарію, депозитарної установи не поширюється на судові документи, постанови державного виконавця або інші документи виконавчого провадження, визначені Законом України «Про виконавче провадження».»;

доповнити пункт 13 новим абзацом такого змісту:

«Розпорядження про внесення змін до системи депозитарного обліку щодо призначення керуючого рахунком може бути підписано особою, яка має відповідні повноваження та цим розпорядженням призначається керуючим рахунком депонента.»;

абзац перший пункту 16 викласти в такій редакції:

«16. Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами державної власності та управління якими здійснюється органами державної влади або іншими органами, визначеними Законом України «Про управління об’єктами державної власності», які не є суб’єктами господарювання, рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я держави. Керуючим рахунком у цінних паперах держави є суб'єкт управління об'єктами державної власності, який відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених законом, рішенням Кабінету Міністрів України, виконує функції з управління відповідними цінними паперами (далі - суб'єкт управління).»;

абзац перший пункту 21 викласти в такій редакції:

«21. Для обліку прав на цінні папери, які є об'єктами комунальної власності та управління якими здійснюється органами місцевого самоврядування або їх виконавчими органами, визначеними Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», рахунок у цінних паперах у депозитарній установі відкривається на ім'я територіальної громади.»;

речення третє абзацу четвертого пункту 22 після слів «на підставі модельного статуту, подається» доповнити словами «оригінал або»;

у пункті 23:

речення перше абзацу четвертого викласти в такій редакції: «копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для нерезидентів за наявності).»;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

«Фізична особа - резидент або нерезидент також пред'являє свій паспорт або інший документ, що посвідчує особу відповідно до вимог законодавства. У випадку, коли рахунок відкривається представником за дорученням, депозитарній установі пред'являється паспорт представника або інший документ, що посвідчує особу представника відповідно до вимог законодавства, та надаються нотаріально засвідчені копії сторінок паспорта депонента або іншого документа, що посвідчує особу депонента відповідно до вимог законодавства, які містять дані, необхідні для проведення ідентифікації особи (крім випадку пред’явлення депонентом паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, особисто).»;

абзац дев’ятий пункту 25 після цифри «22» доповнити словами та цифрою «або пунктом 24»;

в абзаці шостому пункту 46 слова «, засвідчені органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально» виключити;

в абзаці п’ятому пункту 47 слова «, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально» виключити;

речення друге абзацу другого пункту 65 викласти в такій редакції: «У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника в обраній ним депозитарній установі, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, а також у разі переведення прав на цінні папери на рахунок спадкоємця при спадкуванні скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.»;

2) у главі 2:

у пункті 1:

у підпункті 7 слова «нотаріально засвідчених» виключити;

речення перше абзацу двадцять п’ятого викласти в такій редакції: «У випадку переведення прав на цінні папери, що обмежені в обігу (крім випадку обмежень в обігу всього випуску відповідних цінних паперів), з рахунку в цінних паперах депонента в одній депозитарній установі з метою їх зарахування на рахунок у цінних паперах цього самого депонента в іншій депозитарній установі до розпорядження на зарахування депозитарною установою прав на такі цінні папери додаються копії документів, що були підставою для встановлення депозитарною установою таких обмежень у системі депозитарного обліку, засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою депозитарної установи, в якій на рахунку у цінних паперах депонента обліковуються права на цінні папери, що підлягають списанню.»;

в абзаці сьомому пункту 12 слова «, що приймається на строк до усунення порушень, що стали підставою для його прийняття» виключити;

пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску здійснюється Центральним депозитарієм. Підставою для проведення Центральним депозитарієм таких операцій є оригінали або копії таких документів:

постанови уповноваженої особи Комісії про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів у вигляді зупинення розміщення (продажу) та обігу цінних паперів;

розпорядження уповноваженої особи Комісії про зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, прийнятого на підставі рішення про визнання емісії цінних паперів недобросовісною, про поновлення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, про зупинення обігу цінних паперів, про відновлення обігу цінних паперів;

рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента;

рішення Комісії щодо визнання емітента та його цінних паперів такими, що мають ознаки фіктивності, та включення його до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності;

інших документів, визначених законодавством України.

Для проведення Центральним депозитарієм операції щодо обмеження здійснення облікових операцій щодо розміщення та обігу цінних паперів корпоративного або пайового інвестиційного фонду при прийнятті рішення про його ліквідацію до Центрального депозитарію подаються такі документи:

повідомлення щодо прийнятого рішення про ліквідацію ІСІ з доданням:

розпорядження щодо обмеження здійснення облікових операцій з цінними паперами відповідного випуску, оформленого відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію;

для пайового інвестиційного фонду - протоколу або іншого документа, який містить рішення уповноваженого органу компанії з управління активами про прийняття відповідного рішення. У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду до закінчення строку його діяльності, встановленого регламентом/здійснення розрахунків з учасниками іншими, ніж кошти, активами такого фонду додається(ються) копія(ї) документа(ів), що підтверджує(ють) згоду всіх учасників пайового інвестиційного фонду на прийняття уповноваженим органом компанії з управління активами відповідного рішення (зазначений(і) документ(и) не подається(ються), якщо протокол або інший документ містить письмову згоду всіх учасників такого фонду).

Разом із зазначеними документами до Центрального депозитарію можуть подаватися інші додаткові (супровідні) документи.

Для корпоративного інвестиційного фонду не пізніше десяти робочих днів з дати прийняття рішення про його ліквідацію подається протокол (копія протоколу) загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду або рішення одноосібного учасника корпоративного інвестиційного фонду, оформлене ним письмово (у формі рішення, наказу тощо), або протокол засідання наглядової ради щодо прийняття відповідного рішення.

Центральний депозитарій протягом операційного дня, коли була проведена безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску, надає депозитарним установам відповідне повідомлення про проведення такої операції. Копія документа, що є підставою для її проведення, розміщується на офіційному сайті Центрального депозитарію. У разі проведення Центральним депозитарієм операції щодо обмеження здійснення облікових операцій щодо розміщення та обігу цінних паперів корпоративного або пайового інвестиційного фонду при прийнятті рішення про його ліквідацію Центральний депозитарій розміщує на офіційному сайті копію повідомлення щодо прийнятого рішення про ліквідацію ІСІ.»;

3) у главі 3:

підпункт 5 пункту 7 викласти в такій редакції:

«5) відомості про контрагента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія, номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається "00000000" та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; у коді за ЄДРПОУ зазначається "99999999" та в дужках вказується код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію), найменування депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента), код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента));»;

у пункті 9:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

«3) картка зі зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи - заставодержателя, та відбитком печатки, що затверджена керівником або іншою уповноваженою особою юридичної особи - заставодержателя (подається у разі, якщо заставодержателем є юридична особа). У випадку відсутності у юридичної особи - заставодержателя печатки картка із зразками підписів уповноважених осіб має бути підписана в присутності спеціаліста депозитарної установи або засвідчена нотаріально;»;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Для проведення операції розблокування прав на цінні папери у зв'язку з припиненням застави відповідних цінних паперів до депозитарної установи разом з розпорядженням подається документ, що підтверджує наявність підстав для проведення цієї операції, яким є згода заставодержателя на розблокування прав на цінні папери, підписана заставодержателем або його уповноваженою особою (крім випадку проведення безумовної операції відповідно до умов договору застави). У разі необхідності депозитарна установа має право отримувати додаткові документи, що підтверджують наявність підстав для проведення такої операції, якщо це передбачено внутрішніми документами депозитарної установи.»;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

«У випадку зміни інформації щодо особи заставодержателя, яка міститься в анкеті заставодержателя, до депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подається нова анкета заставодержателя.

У випадку зміни осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, до депозитарної установи разом з документом, який підтверджує згоду заставодержателя на списання прав на цінні папери або на розблокування прав на цінні папери, подаються копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені заставодержателя, а також картка із зразками підписів осіб, уповноважених діяти від імені заставодержателя, оформлена в порядку, встановленому абзацами третім, четвертим цього пункту.

У випадку зміни заставодержателя до депозитарної установи подаються документи, визначені підпунктами 1-5 цього пункту, щодо нового заставодержателя, а також копії документів, що підтверджують зміну заставодержателя за договором застави.»;

абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

«11. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані реєструвати всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з дати їх отримання.»;

у пункті 12:

доповнити пункт після абзацу дев’ятнадцятого новим абзацом двадцятим такого змісту:

«анулювання ліцензії компанії з управління активами на провадження професійної діяльності з управління активами інституційних інвесторів у разі отримання від неї розпорядження щодо активів ІСІ (за умови отримання депозитарною установою інформації про анулювання ліцензії від Центрального депозитарію та/або Комісії);».

У зв’язку з цим абзаци двадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять п’ятим;

доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:

«Підстави для відмови Центральним депозитарієм або депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції, передбачені абзацом чотирнадцятим цього пункту, не застосовуються у випадках:

виконання операції щодо розблокування цінних паперів, прав на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента як заблоковані за договорами застави цінних паперів або договорами, гарантованими цінними паперами, або для виставлення цінних паперів на продаж на фондовій біржі;

виконання безумовної операції щодо блокування/розблокування цінних паперів на виконання рішення суду.»;

4) у главі 4:

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

«4. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, або за розпорядженням депонента. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту відповідну виписку. З метою збереження інформації про права на цінні папери депонента договором про обслуговування рахунку в цінних паперах може бути передбачено обов’язок депозитарної установи щодо складання та передання до Центрального депозитарію кожного операційного дня у формі електронного документа виписки про стан рахунку в цінних паперах, якщо інше не передбачено цим договором. Центральний депозитарій здійснює зберігання отриманих виписок про стан рахунку в цінних паперах депонентів депозитарних установ та їх надання цим депонентам у порядку, передбаченому його внутрішніми документами.»;

в абзаці першому пункту 5 слово «Запит» замінити словом «Розпорядження»;

5) у главі 5:

в абзаці другому пункту 11 слова «зведеного облікового реєстру» замінити словами «реєстру власників іменних цінних паперів»;

пункт 17 викласти в такій редакції:

«17. Погашення боргових цінних паперів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до умов випуску цінних паперів (проспекту емісії цінних паперів) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.

Емітент надає Центральному депозитарію розпорядження про проведення погашення та відповідні документи, на підставі яких здійснюється погашення. Розпорядження має містити реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення, термін та спосіб виконання зобов'язань емітента за борговими цінними паперами, що погашаються. Датою обліку вважається дата, що передує даті початку погашення.

За наслідками погашення Центральний депозитарій засвідчує емітенту факт погашення (непогашення) цінних паперів певного випуску шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента про наслідки погашення цінних паперів.

Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента про наслідки погашення цінних паперів виключно в кількості цінних паперів, які станом на дату засвідчення звіту обліковуються в Центральному депозитарії на рахунку емітента як такі, що погашаються.

Погашення цінних паперів коштами здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох робочих днів з дати їх надходження) на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів. Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.

Депозитарна установа перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв’язку із їх погашенням складає виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента у формі паперового або електронного документа та забезпечує його зберігання протягом п’яти років з дня проведення такої операції.»;

доповнити главу новим пунктом 18 такого змісту:

«18. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України та обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється Центральним депозитарієм на підставі документів, передбачених законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно.

Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків власників є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.».

У зв’язку з цим пункти 18 - 32 вважати відповідно пунктами 19 - 33;

доповнити главу новим пунктом такого змісту:

«34. Центральний депозитарій забезпечує здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України.

Центральний депозитарій здійснює переказ дивідендів (доходів) у грошових коштах за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або у міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з рахунку Центрального депозитарію, відкритого в іноземній фінансовій установі, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів.

Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі доходи залишаються на рахунку Центрального депозитарію (повертаються на рахунок Центрального депозитарію) до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.

Якщо виплата доходів за цінними паперами, що обліковуються (обліковувались) на рахунку Центрального депозитарію у депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється у цінних паперах, Центральний депозитарій зараховує ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депозитарних установ (депозитаріїв-кореспондентів), які обслуговують власників цінних паперів, які мають отримати цей дохід у цінних паперах, після зарахування таких доходів (цінних паперів) на рахунок Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі. Депозитарні установи зобов'язані зарахувати зазначені доходи (права на цінні папери) на рахунки в цінних паперах їх власників на підставі відповідних розпоряджень власників про зарахування цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання розпорядження, якщо у розпорядженні не встановлено інший (більший) строк його виконання.».

5. В абзаці десятому пункту 11 розділу VI слова «для резидентів» виключити.

6. Доповнити Положення після розділу VIІ новим розділом VIII такого змісту:

«VIII. Порядок посвідчення депозитарними установами довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства

1. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

2. Перед вчиненням дій щодо посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства депозитарна установа установлює особу, яка має намір видати таку довіреність, за пред’явлення такою особою документів, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо такої особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця або документ, що його замінює, тощо).

3. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені).

За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

4. У тексті довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства мають бути зазначені:

місце і дата її видачі;

прізвище, ім’я, по батькові довірителя;

реквізити документа, що посвідчує особу довірителя, а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності). Зазначені реквізити вказуються згідно з інформацією, яка міститься в системі депозитарного обліку;

місце реєстрації/проживання довірителя (за наявності);

прізвище, ім’я, по батькові (для фізичної особи) або повне найменування та код за ЄДРПОУ (для резидентів)/країна реєстрації та ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності (для нерезидентів) (для юридичної особи) повіреного;

реквізити документа, що посвідчує особу повіреного (для фізичної особи), а також його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (вказується для резидентів за наявності);

місце реєстрації/проживання (за наявності) (для фізичної особи) або місцезнаходження (для юридичної особи) повіреного;

кількість акцій, які належать довірителю та право голосу за якими доручається у разі, якщо право голосу розподілено серед декількох осіб, або зазначення фрази «всіма належними мені акціями»;

перелік дій, які має право вчинити повірений (повірені).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

Підпис особи довірителя виконується на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства власноруч. Використання факсимільного підпису не допускається.

У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства вказується повне найменування акціонерного товариства, для участі у загальних зборах якого видається довіреність.

5. При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис.

При посвідченні довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства від особи, яка діє за згодою батьків (усиновлювачів) (одного з них - у разі документально підтвердженої смерті, позбавлення батьківських прав або права опіки другого із батьків, а також у разі, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень проводився за прізвищем та громадянством матері, а ім'я та по батькові батька дитини були записані за її вказівкою чи взагалі відсутні у свідоцтві про народження відомості про батька) або піклувальника, депозитарна установа вчиняє на відповідній довіреності посвідчувальний напис.

Вчинення посвідчувального напису на довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства здійснюється уповноваженою особою депозитарної установи.

6. Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства, що ведеться відповідною депозитарною установою.».

У зв’язку з цим розділ VIІІ вважати розділом IX.

7. Доповнити розділ IX після пункту 21 новим пунктом 22 такого змісту:

«22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов’язаних з набуттям/припиненням цих прав.».

У зв’язку з цим пункт 22 вважати пунктом 23.

Директор департаменту
регулювання депозитарної
та клірингової діяльностіІ. Курочкінавгору