Документ z1435-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.01.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.11.2011 N 643
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2011 р.
за N 1435/20173

Про затвердження Порядку здійснення
державного контролю за дотриманням уповноваженими
суб'єктами господарювання вимог до проведення
обов'язкового технічного контролю тракторів,
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших механізмів

Відповідно до статті 35 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ), статті 21 Закону України "Про систему
інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу
України" ( 229-16 ) та підпункту "є" підпункту 1 пункту 4
Положення про Державну інспекцію сільського господарства України,
затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 N 459
( 459/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення державного контролю за
дотриманням уповноваженими суб'єктами господарювання вимог до
проведення обов'язкового технічного контролю тракторів, самохідних
шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів, що додається.
2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.):
2.1. Забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному
сайті Мінагрополітики України.
2.2. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра О.В.Сень
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва С.І.Свищева
Т.в.о. Міністра внутрішніх
справ України С.Є.Попков
Голова Державної інспекції
сільського господарства України С.М.Тригубенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
22.11.2011 N 643
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 грудня 2011 р.
за N 1435/20173

ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за дотриманням
уповноваженими суб'єктами господарювання вимог
до проведення обов'язкового технічного контролю
тракторів, самохідних шасі, самохідних
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних
і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного
контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, які здійснюють
обов'язковий технічний контроль тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших
механізмів (далі - машини), вимог законодавства в цій сфері.
2. Державний контроль здійснюється щодо суб'єктів
господарювання, які здійснюють обов'язковий технічний контроль
машин та внесені до реєстру суб'єктів господарювання, які
здійснюють обов'язковий технічний контроль машин, а також щодо
суб'єктів господарювання, внесених до реєстру суб'єктів
господарювання, уповноважених здійснювати перевірку технічного
стану машин, та які здійснюють обов'язковий технічний контроль
машин протягом року з дня набрання чинності Законом України від
05.07.2011 N 3565-VI ( 3565-17 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо усунення надмірного державного
регулювання у сфері автомобільних перевезень" (далі - суб'єкти).
3. Державний контроль здійснюється посадовими особами
Держсільгоспінспекції України та її територіальних органів
(далі - інспекція) відповідно до вимог Закону України "Про основні
засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності" ( 877-16 ) (далі - Закон).
4. Державний контроль здійснюється відповідно до Закону
( 877-16 ) шляхом проведення планових або позапланових перевірок.
5. Для проведення планової або позапланової перевірки
відповідно до статті 7 Закону ( 877-16 ) оформлюються відповідні
розпорядчі документи.
6. Планова перевірка проводиться відповідно до затвердженого
річного плану за місцем провадження суб'єктом господарської
діяльності.
7. Інспекція не пізніше ніж за 10 днів до здійснення
перевірки письмово повідомляє суб'єкта про проведення планової
перевірки відповідно до статті 5 Закону ( 877-16 ). Повідомлення про проведення планової перевірки повинно
містити: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких
здійснюється захід; найменування органу державного контролю.
8. Позапланові заходи державного контролю здійснюються за
наявності підстав та відповідно до вимог, передбачених у статті 6
Закону ( 877-16 ).
9. Суб'єкти під час здійснення державного контролю мають
права, визначені статтею 10 Закону ( 877-16 ), та зобов'язані: допускати посадових осіб інспекції до здійснення перевірки за
умови дотримання порядку здійснення державного нагляду (контролю),
передбаченого Законом ( 877-16 ); виконувати вимоги інспекції щодо усунення виявлених порушень
вимог законодавства; надавати документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали
з питань, що виникають під час перевірки, відповідно до закону; одержувати примірник припису або акта інспекції за
результатами проведеної планової чи позапланової перевірки.
10. За результатами перевірки суб'єкта складається акт
перевірки (додаток 1) у двох примірниках. Один примірник акта
вручається суб'єктові або уповноваженій ним особі, другий
зберігається в інспекції, яка проводила перевірку. В останній день перевірки два примірники акта підписуються
посадовими особами інспекції та суб'єктом або уповноваженою ним
особою. Посадова особа інспекції зазначає в акті стан виконання
вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі
невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на
відповідну вимогу законодавства. У випадку, якщо суб'єкт не погоджується зі змістом акта
перевірки, він підписує акт із зауваженнями, які є невід'ємною
частиною такого акта. У разі відмови суб'єкта підписати акт посадовою особою
інспекції вноситься до акта відповідний запис.
11. Якщо за результатами перевірки було виявлено, що
обов'язковий технічний контроль машини було здійснено суб'єктом з
порушенням Порядку здійснення обов'язкового технічного контролю
тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської
техніки, інших механізмів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 16.11.2011 N 1201 ( 1201-2011-п ), суб'єкту
чи уповноваженій ним особі на підставі акта перевірки протягом
п'яти робочих днів з дня завершення перевірки видається для
виконання припис (додаток 2) щодо усунення виявлених порушень
законодавства у сфері обов'язкового технічного контролю, про що
робиться відповідна відмітка в реєстрі. Суб'єкт зобов'язаний усунути виявлені під час перевірки
порушення законодавства та повідомити про це в письмовому вигляді
відповідну інспекцію в установлений у приписі строк. У разі невиконання суб'єктом приписів щодо усунення виявлених
порушень законодавства матеріали перевірки передаються інспекцією
до Держсільгоспінспекції України для прийняття нею рішення про
виключення суб'єкта з реєстру.
12. Дії або рішення посадових осіб інспекції можуть бути
оскаржені до Голови Держсільгоспінспекції України або суду в
установленому законом порядку.
Директор
Департаменту землеробства О.А.Демидов

Додаток 1
до Порядку здійснення
державного контролю
за дотриманням
уповноваженими суб'єктами
господарювання вимог
до проведення обов'язкового
технічного контролю
тракторів, самохідних шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
(Державний
Герб
України)
_______________________________________________
(найменування інспекції)

АКТ ПЕРЕВІРКИ N ___
"__" __________ 20__ року ________________________
(місце складання)

Комісія у складі ________________________________________________ _________________________________________________________________
в присутності ___________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові
представника суб'єкта господарювання, що перевіряється)
провела перевірку _______________________________________________
(найменування, місцезнаходження, посада,
прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________________________________
керівника суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання фізичної особи - підприємця))
щодо дотримання законодавства у сфері обов'язкового технічного
контролю машин та встановила: ___________________________________
(суть порушення)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках, один з яких видається
суб'єктові, другий зберігається в інспекції, яка проводила
перевірку.
Підписи голови та членів комісії:
/_________________________/ /__________/ /____________________/
(голова комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
/_________________________/ /__________/ /___________________/*
(уповноважений представник (підпис) (прізвище, ініціали)
суб'єкта господарювання,
що перевіряється, посада)
/_________________________/ /__________/ /____________________/
(член комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
/_________________________/ /__________/ /____________________/
(член комісії, посада) (підпис) (прізвище, ініціали)
Акт перевірки отримав ___________________________________________ _________________________________________________________________
(дата, посада, прізвище, ім'я, по батькові,
підпис особи, що отримала акт)
Додатки: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
_______________
* У разі відмови підписати акт про це робиться відмітка.

Додаток 2
до Порядку здійснення
державного контролю
за дотриманням
уповноваженими суб'єктами
господарювання вимог
до проведення обов'язкового
технічного контролю
тракторів, самохідних шасі,
самохідних
сільськогосподарських,
дорожньо-будівельних
і меліоративних машин,
сільськогосподарської
техніки, інших механізмів
(Державний
Герб
України)
______________________________________________
(найменування інспекції)

ПРИПИС N ___
"__" __________ 20__ року ________________________
(місце складання)

_________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис)
При перевірці __________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, посада, прізвище,
________________________________________________________________
ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця))
щодо дотримання законодавства у сфері обов'язкового технічного
контролю машин на підставі акта перевірки від "__" ____ 20__ року
N ___
ВСТАНОВИВ(ЛА):
------------------------------------------------------------------------------ | N |Виявлені порушення, які потребують| Заходи, яких необхідно | Термін | |з/п| ужиття необхідних заходів |вжити для усунення порушень|виконання| |---+----------------------------------+---------------------------+---------| | | | | | |---+----------------------------------+---------------------------+---------| | | | | | |---+----------------------------------+---------------------------+---------| | | | | | |---+----------------------------------+---------------------------+---------| | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Виконання цього припису є обов'язковим.
Про виконання припису повідомити ________________________________
(найменування інспекції)
до "___" _____________ 20__ року за адресою: ____________________ _________________________________________________________________
(індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок)
_________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище та підпис посадової особи інспекції,
яка склала припис)
М.П.
Припис отримав(ла) *
_________________________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище та підпис особи, яка отримала припис)
_______________
* У разі відмови від отримання припису про це робиться
відмітка.вгору