Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності лічильників гарячої води
Держспоживстандарт України; Наказ, Регламент, Форма типового документа від 28.10.2004234
Документ z1435-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 30.12.2009, підстава - z1209-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
Н А К А З
28.10.2004 N 234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2004 р.
за N 1435/10034
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики
N 428 ( z1209-09 ) від 30.11.2009 }
Про затвердження Технічного регламенту
з підтвердження відповідності лічильників
гарячої води

Відповідно до Закону України "Про підтвердження
відповідності" ( 2406-14 ), постанови Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 2003 року N 2022 ( 2022-2003-п ) "Про делегування
Державному комітету з питань технічного регулювання та споживчої
політики повноважень на затвердження нормативно-правових актів",
а також для забезпечення збереження теплових ресурсів
при водопостачанні Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Технічний регламент з підтвердження
відповідності лічильників гарячої води (додається).
2. Доручити Національному науковому центру "Інститут
метрології" (Сидоренко Г.С.) здійснювати розробку і перегляд
національних стандартів, що можуть сприйматись як доказ
відповідності вимогам Технічного регламенту з підтвердження
відповідності лічильників гарячої води.
3. Управлінню стандартизації (Нелепов А.А.) забезпечити
щорічне внесення до Плану державної стандартизації робіт
з розробки та перегляду національних стандартів, що можуть
сприйматись як доказ відповідності вимогам Технічного регламенту
з підтвердження відповідності лічильників гарячої води.
4. Державному підприємству "Український науково-дослідний
і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості"
(Жарков Ю.В.) забезпечити публікацію в "Бюлетені інформаційних
матеріалів зі стандартизації, метрології та сертифікації" переліку
уповноважених органів з підтвердження відповідності
та національних стандартів, що можуть сприйматись як доказ
відповідності вимогам Технічного регламенту з підтвердження
відповідності лічильників гарячої води.
5. Департаменту технічного регулювання (Онопрієнко В.В.):
5.1. У п'ятиденний термін з дня підписання цього наказу
забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5.2. У тримісячний термін з дня реєстрації цього наказу
в Міністерстві юстиції України забезпечити розроблення проекту
плану поетапного впровадження Технічного регламенту
з підтвердження відповідності лічильників гарячої води.
6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти
на директора Департаменту технічного регулювання Онопрієнка В.В.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
Голова Л.Школьник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держспоживстандарту
України
28.10.2004 N 234
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 листопада 2004 р.
за N 1435/10034

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
з підтвердження відповідності лічильників
гарячої води

1. Загальні положення Цей Технічний регламент, розроблений відповідно до Директиви
Ради Європейського Союзу від 11 вересня 1979 року щодо зближення
законодавства держав-членів ЄЕС стосовно лічильників гарячої води
(79/830/ЄЕС), установлює вимоги до лічильників гарячої води (далі
- лічильники) та процедури з підтвердження їх відповідності
метрологічним та технічним вимогам, а також правила маркування
та введення лічильників у обіг.
1.1. Дія цього Технічного регламенту поширюється на: виробників лічильників; уповноважених виробниками осіб - резидентів України
або уповноважених осіб, які відповідають за введення лічильників
у обіг; центральний орган виконавчої влади у сфері метрології; уповноважені в державній метрологічній системі органи, які
проводять державні випробування і повірку лічильників. У цьому Технічному регламенті лічильники є самостійними
інтегруючими вимірювальними приладами для безперервного
вимірювання об'єму води, що протікає через них. Робота лічильників ґрунтується на механічному принципі,
що передбачає застосування об'ємних камер з рухомими стінками
або дію води, що протікає, на швидкість обертання рухомого
елемента (турбіни, імпелера тощо).
1.2. Лічильники повинні нормально функціонувати
за температури води від 30 до 90 град.С включно.

1.3. Лічильники можуть бути допущені в обіг, якщо на них є
маркування згідно з розділом 5 цього Технічного регламенту.
1.4. Центральний орган виконавчої влади у сфері метрології
повинен забезпечувати, щоб уведення в обіг та експлуатацію
лічильників було можливе тільки за умови, якщо вони задовольняють
вимоги цього Технічного регламенту, враховуючи процедури
підтвердження відповідності, регламентовані розділом 6 цього
Технічного регламенту, і які мають маркування відповідно
до розділу 5 цього Технічного регламенту.
2. Терміни та визначення
2.1. У цьому Технічному регламенті використовуються терміни
в таких значеннях: 2.1.1. Об'ємна витрата (далі - витрата) - фізична величина,
що дорівнює значенню границі відношення об'єму води, яка протікає
через лічильники, до проміжку часу, який потрібний для протікання
цього об'єму води, при необмеженому зменшенні проміжку часу,
виражена в куб.м/год. 2.1.2. Максимальна витрата (q ) - найбільша витрата води,
max за якої лічильник повинен нормально функціонувати не більше
1 години на добу без пошкодження і перевищення максимально
допустимої втрати тиску, при цьому похибка лічильника не повинна
виходити за границі допустимих значень. 2.1.3. Номінальна витрата (q ) - витрата води, за якої
n лічильник повинен нормально функціонувати в безперервному
або циклічному робочих режимах, при цьому похибка лічильника
не повинна виходити за границі допустимих значень. Номінальна
витрата (q ) дорівнює половині максимальної витрати (q ).
n max
Числове значення q використовується для ідентифікації лічильника.
n 2.1.4. Мінімальна витрата (q ) - витрата води, вище якої
min похибка лічильника не виходить за границі допустимих значень і яка
встановлена як функція від q .
n 2.1.5. Діапазон витрат - діапазон витрат лічильника,
обмежений мінімальною (q ) та максимальною (q ) витратами. Він
min max поділяється на дві області, що визначаються як верхня і нижня,
з різними нормованими границями допустимої похибки, розділені
перехідною витратою. 2.1.6. Перехідна витрата (q ) - витрата, що розділяє верхню
t і нижню області діапазону витрати і при якій границі допустимої
похибки змінюють своє значення. 2.1.7. Границі допустимої похибки - найбільші значення
відносної похибки (позитивної або від'ємної), що допускаються цим
Технічним регламентом при затвердженні типу і проведенні первинної
та періодичної повірки (калібрування). 2.1.8. Втрата тиску - необоротне зниження тиску, спричинене
наявністю лічильника на трубопроводі. 2.1.9. Показувальний пристрій - сукупність елементів
лічильника, що дозволяють чітко, легко та безпомилково зчитувати
покази об'єму води, яка пройшла через лічильник.
2.2. Терміни "державні випробування", "державні контрольні
випробування", "повірка", "первинна повірка", "калібрування"
та "державна метрологічна атестація" вживаються в цьому Технічному
регламенті у значеннях, визначених Законом України "Про метрологію
та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ).
3. Метрологічні характеристики
3.1. Границі допустимої похибки в нижній області від q
min
(включно) до q (не включаючи) становлять + - 5%.
t
3.2. Границі допустимої похибки у верхній області від q
t
(включно) до q (включно ) становлять + - 3%.
max
3.3. Поріг чутливості лічильників повинен бути не більше 0,5
q .
min
3.4. Лічильники поділяють на чотири класи залежно від значень
q і q , як зазначено в таблиці 1.
min t
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | | q | | Класи | n | | |---------------------------------------------------| | | < 15 куб.м/год | > 15 куб.м/год | | | | - | |------------+---------------------+-----------------------------| | Клас А | | | | q | 0,04 q | 0,08 q | | min | n | n | | | | | | q | 0,10 q | 0,20 q | | t | n | n | |------------+---------------------+-----------------------------| | Клас В | | | | q | 0,02 q | 0,04 q | | min | n | n | | | | | | q | 0,08 q | 0,15 q | | t | n | n | |------------+---------------------+-----------------------------| | Клас С | | | | q | 0,01 q | 0,02 q | | min | n | n | | | | | | q | 0,06 q | 0,10 q | | t | n | n | |------------+---------------------+-----------------------------| | Клас D | | | | | | | | q | 0,01 q | - | | min | n | | | | | | | q | 0,015 q | - | | t | n | | ------------------------------------------------------------------
4. Технічні характеристики
4.1. Конструкція 4.1.1. Конструкція лічильників повинна забезпечувати: середнє напрацювання до відмови - не менше 10 000 годин; середній повний термін служби - не менше 12 років. 4.1.2. Конструкція лічильників повинна забезпечувати
відповідність лічильників вимогам цього Технічного регламенту
в нормальних умовах застосування. 4.1.3. Якщо лічильники призначені для застосування
в конструкціях, що передбачають випадкову зміну напрямку потоків,
вони повинні функціонувати без пошкоджень і зберігати свої
метрологічні характеристики в нормальних умовах застосування
та враховувати такі зміни. 4.1.4. Конструкція лічильників повинна забезпечувати захист
від несанкціонованого доступу, який може вплинути
на функціонування лічильника або його метрологічні характеристики.
4.2. Матеріали 4.2.1. Усі матеріали лічильників, які контактують з водою,
що проходить через них, повинні бути неруйнівними і не шкідливими
для здоров'я. 4.2.2. Зміни температури води в границях робочого діапазону
не повинні несприятливо впливати на матеріали, що використовуються
для виготовлення лічильників. 4.2.3. Матеріали повинні відповідати вимогам чинних
національних стандартів. 4.2.4. Лічильники повинні виготовлятися з корозієстійких
матеріалів або бути захищені антикорозійним покриттям. 4.2.5. Лічильники повинні виготовлятися з матеріалів,
що відповідають умовам їхньої роботи. 4.2.6. Лічильники повинні витримувати максимально допустимий
робочий тиск (далі - МРТ) - максимальний внутрішній тиск, який
може витримувати лічильник протягом тривалого проміжку часу
за даної температури. Для потоків води при постійній температурі 90 град.С
використовуються лічильники з незмінним МРТ і номінальний тиск
дорівнює МРТ. Мінімальне значення МРТ становить 10 (в ступ. 6) Па
(10 бар).
4.3. Показувальний пристрій 4.3.1. Показувальний пристрій повинен містити засоби
візуального контролю і градуювання. 4.3.2. Показувальний пристрій може мати додаткові елементи
контролю і градуювання за допомогою інших методів, наприклад,
автоматичних. 4.3.3. Вимірюваний об'єм повинен відображатися в кубічних
метрах. Позначення одиниці вимірювання об'єму (куб.м або куб.m)
повинно вказуватися на шкалі або безпосередньо на цифровому
показувальному пристрої. 4.3.4. Показувальний пристрій повинен реєструвати об'єм
без обнуління показів протягом щонайменше 1999 годин роботи
лічильника за номінальної витрати, зазначеної в таблиці 2.
Таблиця 2
----------------------------------------------------------- | Номінальна витрата, | Діапазон показувального пристрою, | | q , куб.м/год | куб.м (мінімальний) | | n | | |---------------------+-----------------------------------| | q < = 5 | 9 999 | | n | | | | | | 5 < q < = 50 | 99 999 | | n | | | | | | 50 < q < = 500 | 999 999 | | n | | | | | | 500 < q < = 4000 | 9 999 999 | | n | | -----------------------------------------------------------
4.3.5. Декади показувального пристрою, що показують об'єм
води в кубічних метрах, повинні бути чорного кольору, а декади,
що відлічують об'єм води в частках кубічного метра, - червоного. 4.3.6. Обертове переміщення у стрілочних або кругових шкалах
повинно здійснюватися за годинниковою стрілкою. Лінійне
переміщення в стрілочних шкальних показувальних пристроях повинно
здійснюватися зліва направо. Переміщення оцифрованого ролика
показувальних пристроїв повинно здійснюватися вгору. Зростаюча
зміна в електронних цифрових показувальних пристроях повинна бути
миттєвою. 4.3.7. Типи показувальних пристроїв: а) тип 1 - аналоговий пристрій. Покази об'єму води
позначаються постійним переміщенням: однієї або кількох стрілок, що рухаються відносно
відградуйованої шкали; однієї або декількох кругових шкал чи роликів для кожного
проходження стрілки. Кожна поділка шкали, виражена в кубічних метрах, повинна бути
кратною 10 (в ступ. n), де n - додатне або від'ємне ціле число
або нуль, унаслідок встановлення системи послідовних десяткових
розрядів. Кожну шкалу потрібно або відградуювати у значеннях, виражених
у кубічних метрах, або вказати множник (х 0,001; х 0,01; х 0,1;
х 1; х 10; х 100; х 1000 і т.ін.); б) тип 2 - цифровий пристрій. Покази об'єму води визначаються
рядом послідовних цифр, що з'являються в одному або декількох
віконцях. Поява цифрових даних повинна зупинятися, поки змінюються
значення наступного нижнього розряду від 9 до 0. Віконце повинне
бути достатньо великим, щоб уможливити однозначне зчитування
значення найменшого десяткового розряду. Висота цифр повинна бути
не менше 4 мм; в) тип 3 - поєднання аналогових і цифрових пристроїв. Покази
об'єму води подаються комбінацією типів 1 і 2 показувальних
пристроїв, і відповідні вимоги будуть стосуватися кожного типу. Найменший десятковий розряд цифрового показувального пристрою
може безперервно переміщуватися. 4.3.8. Показувальний пристрій повинен бути захищений прозорим
вікном (склом чи іншим матеріалом). 4.3.9. Повинен бути передбачений спосіб видалення конденсату,
що з'являється на внутрішній поверхні прозорого вікна, яке
закриває показувальний пристрій, без демонтажу лічильника.
4.4. Контрольні пристрої 4.4.1. Показувальний пристрій, що має найменший десятковий
розряд, називається контрольним елементом. Найменше значення
поділки шкали називається поділкою контрольної шкали. Видима контрольна позначка може мати безперервний
або дискретний рух. Кожний показувальний пристрій повинен бути забезпечений
засобами для візуальної однозначної перевірки і градуювання
за допомогою контрольного елемента. Для способу контролю з візуальним показувальним пристроєм
допускається використовувати додаткові елементи для швидкого
контролю (диски, зірки тощо), зчитування за допомогою зовнішніх
електронних засобів, які перетворюють сигнали, що реєструються,
в числові дані. Ці пристрої не повинні мати жодного впливу на метрологічні
характеристики лічильників. 4.4.2. Ціна поділки контрольної шкали, виражена в кубічних
метрах, повинна зазначатися так: 1 х 10 (в ступ. n); 2 х 10
(в ступ. n) або 5 х 10 (в ступ. n), де n - додатне або від'ємне
ціле число або нуль. Для аналогових і цифрових показувальних пристроїв
з безперервним рухом контрольного елемента поділку контрольної
шкали можна одержати шляхом поділу на 2, 5 чи 10 рівних частин
інтервалу між двома послідовними показами контрольного елемента.
Указані дробові поділки не нумеруються. Для цифрових показувальних пристроїв з дискретним рухом
контрольного елемента ціна поділки контрольної шкали є інтервалом
між двома послідовними показами або різницею переміщення
контрольного елемента. 4.4.3. На показувальних пристроях з безперервним рухом
контрольного елемента довжина поділки контрольної шкали повинна
бути не менше 1 мм і не більше 5 мм. Шкала повинна складатися з ліній рівної товщини, яка
не перевищує чверті відстані між осями двох послідовних ліній,
що відрізняються тільки довжиною; або з контрастних смужок,
постійна ширина яких дорівнює довжині поділки шкали. Ширина кінчика стрілки не повинна перевищувати чверті
відстані між двома поділками шкали і в будь-якому випадку повинна
бути не більшою 0,5 мм. 4.4.4. Дробові поділки контрольної шкали повинні бути
невеликими, щоб максимальне значення неточності вимірювання,
спричинене зчитуванням під час перевірки, не перевищувало 0,5%
і щоб при мінімальній витраті на проведення випробування
витрачалося не більше 1 год 30 хв. Коли покази контрольного елемента є безперервними, то можлива
неточність, спричинена зчитуванням, повинна бути не більше однієї
цифри (поділки шкали). 4.4.5. Додаткові контрольні елементи можуть бути використані
за умови, якщо ціна поділки їх контрольної шкали є достатньо малою
і неточність вимірювання, спричинена зчитуванням показів
лічильника, не перевищує 0,5% об'ємної витрати. 4.4.6. Лічильники можуть бути приєднаними до регулюючого
пристрою, що дозволяє вносити зміни у відношення між показаним
об'ємом і об'ємом, що реально пройшов через лічильник. Цей
пристрій є обов'язковим для лічильників, в яких застосовується
вплив швидкості води на обертання рухомої частини. 4.4.7. Застосування пристрою для збільшення швидкості
обертання рухомого елемента лічильників при витраті нижче q
min
забороняється.
5. Маркування
5.1. Усі лічильники повинні мати чітке незмивне маркування,
яке містить інформацію, що зазначена на корпусі приладу, шкалі
показувального пристрою, маркувальній табличці або незнімній
кришці: назву або торговий знак виробника; клас, позначення лічильника і втрати тиску в паскалях або,
якщо числове значення позначення лічильника не відповідає
числовому значенню номінальної витрати q , то значення q вказують
n n додатково після позначення лічильника;
рік випуску і серійний номер;
одну або дві стрілки, які вказують напрям потоку; напрям
потоку не можна вказувати на кришці, а тільки на корпусі
лічильника; означення типу лічильника; номінальний тиск у паскалях (барах), якщо він може
перевищувати 10 (в ступ. 6) Па (10 бар); букву "V", якщо лічильник може працювати належним чином лише
у вертикальній позиції, або букву "Н", якщо лічильник може
працювати належним чином лише у горизонтальній позиції; позначення лічильника або номінальний розмір у разі
розбіжності зі значеннями у відповідних стандартах; знак затвердження типу згідно з ДСТУ 3400-2000. Метрологія.
Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні
положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів
(далі - ДСТУ 3400); національний знак відповідності, нанесений відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 N 1599
( 1599-2001-п ) "Про затвердження опису та правил застосування
національного знака відповідності".
5.2. Маркування повинні бути такими, щоб їх можна було бачити
без демонтажу лічильника.
5.3. Лічильники повинні мати запобіжний пристрій (пломбу
або кришку), який би після правильного встановлення лічильника
забезпечував неможливість демонтажу або переналагоджування
лічильника та регулювального пристрою без його пошкодження.
5.4. Для кольорового оформлення складових частин лічильників
(кришки, пломбувального кільця тощо) та маркування треба
використовувати червоний колір.
6. Процедури підтвердження відповідності
Для підтвердження відповідності лічильників вимогам цього
Технічного регламенту застосовуються модулі процедур оцінки
відповідності або їх комбінації відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 07.10.2003 N 1585 ( 1585-2003-п )
"Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки
відповідності та вимог щодо маркування національним знаком
відповідності, які застосовуються в технічних регламентах
з підтвердження відповідності".
6.1. Модуль В 6.1.1. Модуль В для лічильників реалізується через державні
випробування. 6.1.2. При позитивних результатах державних випробувань
повинен бути виданий сертифікат затвердження (перевірки) типу.
6.2. Модуль С 6.2.1. Модуль С для лічильників реалізується за допомогою
державних контрольних випробувань.
6.3. Виробник або уповноважена ним особа - резидент України
складає декларацію про відповідність (додаток), копію якої він має
зберігати протягом 10 років після виготовлення останнього зразка
лічильника.
6.4. Затвердження типу лічильників (модуль В)
та підтвердження відповідності лічильників затвердженому типу
(модуль С) проводяться за процедурами, передбаченими ДСТУ 3400. При затвердженні типу та встановленні відповідності
затвердженому типу лічильники підлягають таким випробуванням: на тиск (герметичність); визначення кривих похибки вимірювань у функції витрати
у залежності від температури та тиску; на втрату тиску; на прискорене зношення. 6.4.1. Випробування проводяться при температурі води
(85 + - 5) град.С за умови, що протягом одного випробування зміна
температури не повинна перевищувати 5 град.С і температура
в жодній секції повірочної установки не повинна падати нижче
30 град.С. 6.4.2. Випробування проводяться відповідно до вимог
та за методиками ДСТУ 3709.3-98 (ISO 4064-3:-1978). Вимірювання
витрати води в закритих каналах. Лічильники холодної питної води.
Частина 3. Методи і засоби випробувань (далі - ДСТУ 3709.3). 6.4.3. При випробуваннях на тиск (герметичність) кожний
лічильник повинен витримувати без витікання, просочування крізь
стінки і пошкодження тиск, що дорівнює: 16 х 10(в ступ. 5) Па (16 бар) або в 1,6 раза більше
номінального тиску, якщо він перевищує 10(в ступ. 6) Па (10 бар)
за період 15 хв.; 20 х 10 (в ступ. 5) Па (20 бар) або в 2 рази більше
номінального тиску, якщо він перевищує 10 (в ступ. 6) Па (10 бар)
за період 1 хв. 6.4.4. При визначенні кривої похибки вимірювання як функції
витрати похибку показів лічильника (під час вимірювання об'єму)
випробування, звичайно, проводять на гарячій воді, що має
температуру (50 + - 5) град.С, щонайменше на трьох витратах: від 0,9 q до q ;
max max
від q до 1,1q ;
t t
від q до 1,1 q .
min min
Визначення кривої похибки може бути проведене на холодній
воді, якщо це описано в методиці випробувань при затвердженні типу
лічильника. Позначка про це має бути внесена в сертифікат відповідності
затвердження типу. 6.4.5. Випробування на втрату тиску проводять при
максимальній витраті. За результатами випробувань лічильники
діляться на чотири групи залежно від втрати тиску при максимальній
витраті, виходячи з таких максимальних значень: 10 (в ступ.5) Па
(1 бар); 6 х 10 (в ступ. 4) Па (0,6 бар); 3 х 10 (в ступ. 4) Па
(0,3 бар) і 10 (в ступ. 4) Па (0,1 бар). Відповідна величина
втрати тиску повинна бути вказана в сертифікаті затвердження типу. 6.4.6. Випробування на прискорене зношення проводять за умов,
що наведені в таблиці 3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------------------------ |Номінальна|Випробувальна| Вид | Число |Тривалість|Тривалість |Тривалість| | витрата | витрата |випробувань |зупинок| зупинок |роботи при |запуску та| | q | | | | |випробувальній|зупинки, с| | n, | | | | |витраті | | |куб.м/год | | | | | | | |----------+-------------+------------+-------+----------+--------------+----------| |< = 10 | q |перервний |100 000| 15 с | 15 с | 0,15 q , | | | n | | | | | n | | | | | | | |але не | | | | | | | |менше 1 | | |-------------+------------+-------+----------+--------------+----------| | |2 q |безперервний| - | - | 100 год | | | | n | | | | | | |----------+-------------+------------+-------+----------+--------------+----------| |> 10 | q |безперервний| - | - | 500 год | | | | n | | | | | | |----------+-------------+------------+-------+----------+--------------+----------| | |2 q |безперервний| - | - | 200 год | | | | n | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------
6.4.7.Перед першим випробуванням та після кожного
випробування криву похибки вимірювання слід визначати,
як зазначено в пункті 6.4.4. 6.4.8. Після кожного випробування зміщення кривої похибки
не повинно перевищувати 3 % в межах від q до q або 1,5% від
min t q до q . Максимальна похибка лічильника в межах від q до q
t max min t
складає + - 6%, а від q до q - + - 2,5%.
t max 6.4.9. При проведенні випробувань лічильників,
при затвердженні їх типу, підтвердженні відповідності
затвердженому типу, метрологічній атестації та повірці
(калібруванні) уповноважений орган, що проводить ці випробування,
повинен переконатися в тому, що засоби вимірювальної техніки (далі
- ЗВТ), які використовуються під час проведення випробувань,
відповідають таким вимогам: границі допустимої похибки при вимірюванні об'єму
не перевищують + - 0,2%; границі допустимої похибки при вимірюванні тиску
не перевищують + - 5%; границі допустимої похибки при вимірюванні втрати тиску
не перевищують + - 2,5%; границі допустимої похибки при вимірюванні температури
не перевищують + - 1 град.С. Протягом 6 років після введення цього Технічного регламенту
під час проведення випробувань при затвердженні типу лічильників,
підтвердженні відповідності затвердженому типу, метрологічній
атестації та повірці (калібруванні) допускається застосовувати
ЗВТ, що забезпечують границі допустимої похибки при вимірюванні
об'єму залежно від діаметра умовного проходу при мінімальному
об'ємі води за пропуск в діапазоні витрат від q до q - 1,25%,
min t а в діапазоні від q до q - (+-) 0,5%.
t max Випробування на стійкість до змін температури складається
з 25 випробувальних циклів, що проходять за умов, зазначених
у таблиці 4.
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Температура води | Витрата | Тривалість | |---------------------+----------------------+-------------------| | (85 + - 5) град.C | Qmax | 8 хв. | |---------------------+----------------------+-------------------| | - | 0 | 1 або 2 хв. | |---------------------+----------------------+-------------------| | Холодна вода | Qmax | 8 хв. | |---------------------+----------------------+-------------------| | - | 0 | 1 або 2 хв. | ------------------------------------------------------------------
6.4.10. Під час проведення випробувань слід підтримувати
постійну витрату. Відносна зміна витрати під час кожного випробування
(за винятком вимикання та вмикання) не повинна перевищувати: + 2,5% в діапазоні від q (включно) до q (виключаючи q ); - min t t
+ 5,0% в діапазоні від q (включно) до q (включно). - t max
Значення витрати при побудові кривої похибки вимірювання
дорівнює об'єму води, що пройшла протягом випробування, поділеному
на час. Ця зміна витрати буде прийнятною, якщо відносна зміна
тиску (в потоку на відкритому повітрі) або відносна зміна втрати
тиску ( в закритих каналах) не перевищує: + 5% в діапазоні від q (включно) до q (виключаючи q ); - min t t
+ 10% в діапазоні від q (включно) до q (включно). - t max
6.4.11. ЗВТ, що застосовуються під час проведення
випробувань, повинні мати відмітку (тавро або свідоцтво)
про повірку, калібрування або метрологічну атестацію. 6.4.12. Тип лічильників буде затверджено, якщо результати
державних випробувань мають позитивні висновки.
6.5. Модуль F Модуль F для лічильників реалізується у комбінації з модулем
В за допомогою повірки або калібрування. 6.5.1. При випуску лічильників з виробництва вони повинні
підлягати первинній повірці. При цьому повинно бути встановлено,
що всі подані лічильники відповідають затвердженому типу і вимогам
чинних нормативних документів. 6.5.2. Повірка (калібрування) проводиться за ДСТУ 3709.3
та ГОСТ 8.156-83. "ГСИ. Счетчики холодной воды. Методы и средства
поверки". 6.5.3. Тиск на виході всіх лічильників повинен бути достатньо
високим, щоб виключити виникнення кавітації. 6.5.4. Установка для проведення повірки (калібрування)
повинна забезпечувати наявність строго визначеного випробувального
контуру між лічильниками, що повіряються (калібруються),
і контрольної ємності, а також можливість перевірки герметичності
в будь-який час. 6.5.5. Якщо паралельно працюють декілька випробувальних
контурів, необхідно виключити їхній взаємний вплив, щоб уникнути
порушень пункту 6.4.10 цього Технічного регламенту. 6.5.6. Якщо всі похибки знаходяться в одній області,
лічильник повинен бути відрегульований таким чином, щоб похибки
не перевищували половину максимально допустимих значень. 6.5.7. Якщо результати повірки (калібрування) позитивні,
на пломбу лічильника або незнімну кришку повинно бути нанесене
повірочне тавро (чи інше позначення, передбачене відповідними
стандартами) та зроблена позначка в експлуатаційній документації. Лічильники без відбитка тавра (іншого позначення,
передбаченого відповідними стандартами) до експлуатації
не допускаються. 6.5.8. Приміщення та обладнання, що використовуються під час
проведення випробувань, повинні забезпечити умови, що передбачені
пунктами 6.4.9, 6.4.10, і дозволити надійне проведення випробувань
без зайвої втрати часу для осіб, що проводять ці випробування.
6.6. Модуль G 6.6.1. Модуль G для лічильників реалізується за допомогою
державної метрологічної атестації. 6.6.2. Державна метрологічна атестація лічильників
проводиться у відповідності до вимог, що викладені в пункті 6.4
цього Технічного регламенту, та з урахуванням вимог ДСТУ 3215-95.
Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.
Організація та порядок проведення. 6.6.3. При позитивних результатах державної метрологічної
атестації повинно бути видане свідоцтво про державну метрологічну
атестацію. Лічильники без свідоцтва про державну метрологічну
атестацію до експлуатації не допускаються. 6.6.4. Умови проведення державної метрологічної атестації
повинні також відповідати пунктам 6.5.3-6.5.6, 6.5.8 цього
Технічного регламенту.
Начальник управління
підтвердження відповідності О.Я.Сердюков

Додаток
до пункту 6.3
Технічного регламенту
з підтвердження
відповідності лічильників
гарячої води

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

__________________________________________________________________
(повна назва виробника або його уповноваженої особи, які є
__________________________________________________________________
резидентами України, або постачальника;
__________________________________________________________________
їх місцезнаходження, код ЄДРПОУ (за наявності))
в особі __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
підтверджує, що лічильники ______________________________________,
(повна назва, тип, марка, модель)
які випускаються за _____________________________________________,
(назва та позначення документації)
відповідають Технічному регламенту з підтвердження відповідності
лічильників гарячої води згідно з ________________________________
(назва та позначення __________________________________________________________________
нормативних документів (за наявності))
та підлягають оцінці відповідності згідно з модулями зазначеного
Технічного регламенту. Сертифікат затвердження типу* __________________________________________________________________
(номер сертифіката затвердження типу, дата його реєстрації, термін
_________________________________________________________________.
дії, назва та місцезнаходження уповноваженого органу)
Декларацію складено під цілковиту відповідальність
виробника/уповноваженої особи/постачальника.
______________ ________________ _________________________
(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

М.П. ____________________
(дата)
--------------- * Наведений абзац застосовується за умови підтвердження
відповідності за пунктами 6.1, 6.2 і 6.5 цього Технічного
регламенту.
Начальник управління
підтвердження відповідності О.Я.Сердюковвгору