Документ z1432-10, перша редакція — Прийняття від 24.12.2010
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
24.12.2010 N 1037
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1432/18727

 
Про затвердження Порядку направлення
органами державної податкової
служби податкових вимог
платникам податків

 
     Відповідно до статей 59 та 60 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ) та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Порядок направлення органами державної податкової служби податкових вимог платникам податків, що додається.
 
     2. Визнати такими, що втратили чинність:
     наказ Державної податкової адміністрації України від 03.07.2001 N 266 ( z0595-01 ) "Про затвердження Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2001 за N 595/5786;
     наказ Державної податкової адміністрації України від 08.10.2001 N 401 ( z0899-01 ) "Про внесення змін та доповнень до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.10.2001 за N 899/6090;
     наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.2003 N 259 ( z0488-03 ) "Про затвердження Змін та доповнень до Порядку направлення органами державної податкової служби України податкових вимог платникам податків", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17.06.2003 за N 488/7809;
     пункт 6 наказу Державної податкової адміністрації України від 24.07.2006 N 427 ( z0994-06 ) "Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 N 80 "Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків" та інших нормативно-правових актів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.08.2006 за N 994/12868.
 
     3. Департаменту погашення прострочених податкових зобов'язань (Чмерук М.О.) забезпечити в установленому порядку:
 
     3.1 подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації;
 
     3.2 оприлюднення цього наказу.
 
     4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Матвєєва О.В.
 
 Голова                        О.О.Папаіка 
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1037
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2010 р.
за N 1432/18727

 
ПОРЯДОК
направлення органами державної
податкової служби податкових
вимог платникам податків

 
I. Загальні положення
 
     1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 59 та 60 розділу II Податкового кодексу України ( 2755-17 ) (далі - Кодекс) та статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ).
 
     1.2. Цей Порядок визначає порядок формування, надсилання, вручення та відкликання податкових вимог органами державної податкової служби.
 
     1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Кодексі ( 2755-17 ).
 
II. Умови формування органами
державної податкової служби
податкових вимог
 
     2.1. Податкова вимога формується органами державної податкової служби за місцем обліку платника податків.
 
     2.2. Податкова вимога формується, якщо:
     платник податків не сплатив суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, у встановлені Кодексом ( 2755-17 ) строки;
     платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання, визначену в податковому повідомленні-рішенні, в установлені законами строки;
     контролюючий орган, що визначив суми грошового зобов'язання платника податків, не є органом державної податкової служби та надіслав відповідному органу державної податкової служби подання про здійснення заходів з погашення податкового боргу платника податків, а також розрахунок його розміру.
 
     2.3. Протягом строків оскарження суми грошових зобов'язань, визначених Кодексом ( 2755-17 ), податкова вимога з податку, що оскаржується, не надсилається.
 
III. Порядок формування органами
державної податкової служби
податкової вимоги
 
     3.1. Податкові вимоги формуються:
     а) автоматично на підставі даних облікової інформаційної системи органів державної податкової служби;
     б) на підставі розрахунку розміру податкового боргу, зазначеного у поданні інших контролюючих органів про здійснення заходів з погашення податкового боргу, яке надіслано таким контролюючим органом до відповідного органу державної податкової служби.
     Відповідно до пункту 59.2 статті 59 розділу II Кодексу ( 2755-17 ) форма зазначеного подання затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
     3.2. Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
 
     3.3. Податкова вимога, окрім загальних реквізитів, повинна містити відомості про факт виникнення грошового зобов'язання та права податкової застави, розмір податкового боргу, який забезпечується податковою заставою, обов'язок погасити податковий борг та можливі наслідки його непогашення в установлений строк, попередження про опис майна, яке відповідно до законодавства може бути предметом податкової застави, дату та час проведення публічних торгів з їх продажу.
 
     3.4. Сума податкового боргу в податковій вимозі проставляється у гривнях з двома десятковими знаками.
 
     3.5. Форма податкової вимоги для платника податків - юридичної особи наведена у додатку 1 ( za432-10 ) до цього Порядку, а для платника податків - фізичної особи - у додатку 2 ( za432-10 ) до цього Порядку.
 
     3.6. У разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надсилання (вручення) податкової вимоги.
 
IV. Порядок надсилання (вручення)
органами державної податкової
служби податкових вимог
платникам податків
 
     4.1. Податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого Кодексом ( 2755-17 ) граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.
 
     4.2. При формуванні податкових вимог їм автоматично присвоюється порядковий номер за певний рік та заноситься до відповідного реєстру податкових вимог.
 
     4.3. Після формування податкової вимоги та внесення даних до відповідного реєстру в той самий день податкова вимога передається структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, для вручення платнику податків.
 
     4.4. Реєстри податкових вимог ведуться органами державної податкової служби в електронному вигляді.
 
     4.5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції органу державної податкової служби, в день отримання податкової вимоги від структурного підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань надсилає (вручає) податкову вимогу платнику податків, при цьому корінець податкової вимоги залишається в органі державної податкової служби.
 
     4.6. Податкова вимога вважається надісланою (врученою):
     юридичній особі, якщо її передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення;
     фізичній особі, якщо її вручено особисто такій фізичній особі або її законному представникові чи надіслано листом на її адресу за місцем проживання або останнього відомого місця її знаходження з повідомленням про вручення.
 
     4.7. У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкову вимогу в зв'язку з:
     відсутністю за місцезнаходженням посадових осіб,
     відмовою посадових осіб прийняти податкову вимогу,
     незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків
     або з інших причин,
     податкова вимога вважається врученою платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.
 
     4.8. Працівник структурного підрозділу, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, отримавши повідомлення про вручення (із зазначенням причин невручення за їх наявності), повідомляє про неможливість вручення податкової вимоги підрозділ погашення прострочених податкових зобов'язань.
 
V. Порядок обліку в податкових
органах податкових вимог, отриманих
платниками податків
 
     5.1. Після вручення платнику податків податкової вимоги структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, передає структурному підрозділу погашення прострочених податкових зобов'язань корінець такої податкової вимоги з відміткою поштової служби про вручення або невручення.
 
     5.2. Структурний підрозділ погашення податкового боргу вносить відповідні дані до реєстру податкових вимог, підшиває корінець податкової вимоги до справи платника податків та, зокрема:
     якщо рішення контролюючого органу про нарахування суми грошового зобов'язання або сума податкового боргу скасовується чи змінюється судом, підшиває примірник (копію) рішення суду до справи платника податків поряд з корінцем податкової вимоги, щодо якої відбувався судовий розгляд;
     у разі прийняття органом державної податкової служби рішення про розстрочення (відстрочення) податкового боргу підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги;
     у разі прийняття органом державної податкової служби рішення про визнання податкового боргу безнадійним підшиває примірник (копію) такого рішення до справи платника податків поряд з корінцем відповідної податкової вимоги.
 
VI. Порядок відкликання податкових вимог
 
     6.1. Податкова вимога вважається відкликаною:
     у день, протягом якого відбулося самостійне погашення суми податкового боргу платником податків або органом стягнення у повному обсязі;
     з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування податкової вимоги;
     з дня надходження до платника податків податкової вимоги, яка містить зменшену контролюючим органом або судом суму податкового боргу, визначену в раніше направленій податковій вимозі;
     у день набрання законної сили рішенням суду, яким скасовано суму податкового боргу, визначену у податковій вимозі.
 
     6.2. У випадках, коли рішення суду стосуються податкового боргу, який виник у результаті несплати платником податків грошового зобов'язання, узгодженого іншим контролюючим органом, такий контролюючий орган зобов'язаний надати органу державної податкової служби інформацію про скасування або зміну суми нарахованого грошового зобов'язання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
     6.3. Якщо сума податкового боргу збільшується внаслідок його адміністративного оскарження, раніше надіслана податкова вимога не відкликається. На суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається.
 
 Директор 
Департаменту погашення
прострочених податкових
зобов'язань М.О.Чмерук

Додаток 1
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби податкових
вимог платникам податків
 
Форма "Ю"
 
( za432-10 )

 
Додаток 2
до Порядку направлення
органами державної
податкової служби податкових
вимог платникам податків
 
Форма "Ф"
 вгору