Документ z1431-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - z1359-18

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

31.07.2012  № 1073


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2012 р.
за № 1431/21743

Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства та Змін до Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 823 від 14.05.2013
№ 737 від 23.04.2013
№ 1250 від 23.09.2014
№ 1714 від 16.12.2014
№ 621 від 29.04.2015
№ 1433 від 11.09.2015
№ 950 від 27.09.2016
№ 529 від 14.07.2017
№ 764 від 06.11.2018}

{У тексті Порядку слова «організатор торгівлі» у всіх відмінках замінено словами «фондова біржа» у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

Відповідно до пунктів 1 і 3 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини десятої статті 6, статей 28-30, 32, 33, 35 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», частини четвертої статті 14, частини першої статті 15, частини першої статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства», з метою встановлення порядку реєстрації випуску акцій акціонерних товариств при збільшенні або зменшенні статутного капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що додається.

Дія Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого цим рішенням, розповсюджується на емітентів, яким Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуски акцій відповідно до вимог зазначеного Порядку.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 764 від 06.11.2018}

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 737 від 23.04.2013}

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2007 року № 942 «Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 12 червня 2007 року за № 619/13886 (із змінами).

4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А.Папаіка) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Відділу зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Ю.Жулій) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства України.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку А.Амеліна.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 31.07.2012 р. № 35
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
31.07.2012  № 1073


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 серпня 2012 р.
за № 1431/21743

ПОРЯДОК
реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

{У тексті Порядку слово "нотаріальному" замінено словами "встановленому законодавством", слова "нотаріально", "нотаріально або" виключено згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

І. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу (далі - товариства).

Дія цього Порядку не поширюється на випадки реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства у зв’язку з реорганізацією.

2. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та проспекту емісії акцій, реєстрація змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати публічного розміщення акцій або реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган).

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015}

3. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та проспекту емісії акцій, реєстрація змін до проспекту емісії акцій, реєстрація звіту про результати публічного розміщення акцій або реєстрація звіту про результати приватного розміщення акцій є підставою для внесення відповідної інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

4. Реєстрація реєструвальним органом випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

5. При публічному або приватному розміщенні додаткових акцій у разі збільшення статутного капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійснюється реєстрація випуску акцій, проспекту емісії акцій та реєстрація звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій. Реєстрація випуску акцій та проспекту емісії акцій здійснюється одночасно.

6. При збільшенні статутного капіталу товариства за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

7. При зменшенні статутного капіталу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості здійснюється реєстрація випуску акцій, звіт про результати розміщення акцій до реєструвального органу для реєстрації не подається.

8. Реєструвальний орган:

а) після отримання заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску акцій або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, здійснює реєстрацію випуску акцій або здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії акцій або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів, або в день отримання відповідних документів (для банків у разі запровадження Національним банком України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно до статті 32 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);

{Підпункт "а" пункту 8 розділу І із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1714 від 16.12.2014}

б) повертає у передбачений підпунктом «а» цього пункту строк документи емітентові без розгляду.

9. Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії або відмовляє в реєстрації.

10. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з дати отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту про результати розміщення акцій здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в реєстрації.

11. Реєструвальний орган протягом 14 календарних днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення акцій видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

12. Датою отримання документів є дата реєстрації таких документів у підрозділі центрального апарату Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

{Пункт 12 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1433 від 11.09.2015}

13. Рішення про розміщення акцій, рішення про випуск акцій, про збільшення або зменшення статутного капіталу товариства, інші рішення загальних зборів акціонерів товариства з питань, пов’язаних з процедурою зміни розміру статутного капіталу, оформлюються протоколом або випискою з протоколу загальних зборів акціонерів товариства відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціонерні товариства» та повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписами голови, секретаря зборів, підписом керівника та печаткою товариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних зборів акціонерів товариства додається протокол або виписка з протоколу про підсумки голосування з відповідних питань порядку денного, які повинні відповідати вимогам статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», та перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства.

{Пункт 13 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

14. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення банки подають фінансову звітність (далі - фінансова звітність) (для банків - за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами про складання фінансової звітності банків України, затвердженими постановами Правління Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення, емітент подає фінансову звітність, складену за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка складається із:

звіту про фінансовий стан на кінець періоду;

звіту про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

звіту про зміни у власному капіталі за період;

звіту про рух грошових коштів за період;

приміток до фінансової звітності.

{Пункт 14 розділу I в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016, № 529 від 14.07.2017}

15. Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії акцій та в інших поданих документах, а також повноважень органів товариства. До закінчення встановленого для реєстрації строку уповноважена особа реєструвального органу може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих товариством для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій.

16. За письмовим зверненням емітента, поданим до реєструвального органу до прийняття реєструвальним органом рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій, реєструвальний орган може повернути всі документи, подані для реєстрації випуску акцій, проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій, на доопрацювання.

17. Зареєстровані проспект емісії акцій, зміни до проспекту емісії акцій, звіт про результати публічного розміщення акцій або звіт про результати приватного розміщення акцій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій після реєстрації повертається емітенту.

Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним органом рішення щодо реєстрації випуску акцій, випуску акцій та проспекту їх емісії, змін до проспекту емісії акцій, звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

{Пункт 17 доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

18. Підставами для повернення емітентові без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, або реєстрації змін до проспекту емісії акцій є:

а) подання документів не в повному обсязі;

б) подання документів з порушенням вимог, встановлених цим Порядком, до їх оформлення.

19. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та проспекту емісії акцій є:

а) визнання емісії акцій недобросовісною;

б) виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу та/або розміщення акцій, у тому числі порушень порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу та/або розміщення акцій;

в) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

г) недостовірність інформації у поданих документах.

20. Підставами для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії акцій є:

а) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

б) виявлення порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії акцій;

в) недостовірність інформації у поданих документах.

21. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій, звіту про результати приватного розміщення акцій є:

а) виявлення порушення вимог законодавства, пов’язаного з розміщенням акцій, зокрема:

порушення порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення;

порушення порядку скликання та/або проведення загальних зборів акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства та розміщення акцій, внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу;

проведення розміщення акцій з порушенням умов, зазначених у рішенні про розміщення акцій та проспекті емісії акцій;

б) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

в) прийняття уповноваженою особою реєструвального органу або судом рішення про зупинення розміщення акцій, яке є чинним на дату реєстрації, у порядку, передбаченому законодавством;

г) подання документів не в повному обсязі згідно з пунктами 2, 3 глави 3 розділу II цього Порядку;

ґ) визнання емісії акцій недобросовісною.

22. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій доводиться до товариства письмово і має містити правове обґрунтування такої відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що подані для реєстрації випуску акцій, або реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, або реєстрації змін до проспекту емісії акцій, доводиться до емітента письмово шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані підстави для залишення документів без розгляду та перелік порушень.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію випуску акцій повертається заявнику.

У разі коли в реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту емісії акцій, звіту про публічне розміщення акцій або звіту про приватне розміщення акцій відмовлено з мотивів, які товариство уважає необґрунтованими, воно може звернутися до суду.

{Пункт 22 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 621 від 29.04.2015}

23. Реєстрація наступного випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій здійснюється реєструвальним органом тільки за умови реєстрації звіту про результати публічного або приватного розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього випуску акцій.

24. Після реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні розміру статутного капіталу за рахунок додаткових внесків емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 1, 2), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій у разі відсутності діючого договору, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 3, 4) видається емітенту одночасно із примірником зареєстрованого звіту про результати публічного розміщення акцій або звіту про результати приватного розміщення акцій.

25. Після реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу (його частини) або спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини), або після реєстрації випуску акцій при зменшенні статутного капіталу емітенту видається свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 3, 4), яке є підставою для присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій у разі відсутності діючого договору переоформлення та депонування глобального сертифіката.

26. У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на весь випуск з урахуванням попередніх випусків та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та свідоцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій.

У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам права інші, ніж за раніше розміщеними акціями, реєструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій тільки на цей випуск та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Анулювання раніше виданих свідоцтв (тимчасових свідоцтв) про реєстрацію випуску акцій здійснюється шляхом унесення запису до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що видається реєструвальним органом.

27. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який вказаний у рішенні про розміщення та у проспекті емісії акцій, не було розміщено жодної акції, у разі відмови від розміщення акцій, а також у разі незатвердження у встановлені строки результатів розміщення акцій реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації випуску акцій, що розміщувались додатково, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій відповідно до нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок скасування реєстрації випусків акцій.

{Пункт 27 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

28. Обіг акцій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення акцій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

29. Для реєстрації випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій, змін до проспекту акцій, звіту про публічне розміщення або звіту про приватне розміщення акцій заявник подає документи, визначені цим Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого з документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реєструвального органу передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

{Абзац другий пункту 29 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1250 від 23.09.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

II. Реєстрація випуску акцій, випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні розміру статутного капіталу товариства

1. Документи, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості

1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при приватному розміщенні додаткових акцій товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення акцій подає до реєструвального органу такі документи:

1.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій, складену згідно з додатком 5 до цього Порядку.

1.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

{Абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення);

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій;

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства,

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

оформлені відповідно до пункту 13 розділу І цього Порядку, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

{Підпункт 1.2 пункту 1 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

Рішення про приватне розміщення акцій має містити відомості відповідно до додатка 6 до цього Порядку.

1.3. Проспект емісії акцій, що подається реєструвальному органу у двох примірниках, повинен бути пронумерований, прошнурований та підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми). Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника та печаткою андеррайтера. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідної фондової біржі. Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб’єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб’єкта оціночної діяльності.

Проспект емісії акцій повинен містити відомості відповідно до додатка 7 до цього Порядку.

1.4. Копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

1.5. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми).

{Підпункт 1.5 пункту 1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.6. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) або аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), складений відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

{Підпункт 1.6 пункту 1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.7. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

{Підпункт 1.7 пункту 1 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.8 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.9 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.10 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 1.11 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

1.8. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та приватне розміщення акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

{Підункт 1.13 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

{Підункт 1.14 пункту 1 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

1.9. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій.

1.10. Засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій.

1.11. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

1.12. Документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

1.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

1.14. Рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій або його копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 1 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом 1.14 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

2. Для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій при публічному розміщенні додаткових акцій товариство не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рішення про розміщення акцій подає до реєструвального органу такі документи:

2.1. Заяву про реєстрацію випуску акцій та проспекту емісії акцій згідно з додатком 5 до цього Порядку.

2.2. Рішення загальних зборів акціонерів товариства про:

{Абзац перший підпункту 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом публічного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків;

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

публічне розміщення акцій;

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

визначення уповноваженого органу емітента (якщо це не визначено статутом), якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі публічного розміщення акцій;

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

визначення за потреби уповноваженого органу емітента (виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому надаються повноваження, визначені нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства,

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

оформлені відповідно до пункту 13 розділу І цього Порядку, або їх копії, засвідчені у встановленому законодавством порядку.

{Підпункт 2.2 пункту 2 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

Рішення про публічне розміщення акцій має містити відомості відповідно до додатка 8 до цього Порядку.

2.3. Проспект емісії акцій, що подається реєструвальному органу у двох примірниках, повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором (керівником аудиторської фірми) і засвідчений печатками емітента, аудитора (аудиторської фірми).

Проспект емісії акцій погоджується з фондовою біржею, через яку прийнято рішення здійснювати публічне розміщення акцій, і засвідчується підписом керівника та печаткою такої фондової біржі.

Якщо ринкова вартість акцій була визначена суб’єктом оціночної діяльності, проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідного суб’єкта оціночної діяльності. Якщо акції емітента перебувають в обігу на фондовій біржі і їх ринкова вартість була визначена відповідно до законодавства, з урахуванням результатів торгів на фондовій біржі проспект емісії акцій засвідчується підписом керівника і печаткою відповідної фондової біржі.

Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій, проспект емісії акцій погоджується з андеррайтером і засвідчується підписом керівника і печаткою андеррайтера.

Проспект емісії акцій повинен містити відомості відповідно до додатка 9 до цього Порядку.

{Пункт 2.3 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

2.4. Копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента, або його засвідчену копію (якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення акцій).

2.5. Фінансову звітність у повному обсязі відповідно до вимог пункту 14 розділу I цього Порядку за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, та за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту емісії акцій, засвідчені підписами та печатками емітента й аудитора (аудиторської фірми).

{Підпункт 2.5 пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.6. Висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій (крім випадку, коли попереднім звітним періодом є рік) та аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії акцій, складені відповідно до нормативно-правового акта Комісії, що встановлює вимоги до аудиторського висновку, що подається до Комісії у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування).

{Підпункт 2.6 пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.7. Довідку про персональне повідомлення акціонерів товариства про проведення загальних зборів акціонерів (у спосіб, передбачений статутом товариства), на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства, що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб надсилання повідомлення акціонерам, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів; номер та дату офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано відповідне повідомлення про проведення загальних зборів.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів товариства були внесені зміни, також надається засвідчена підписом керівника та печаткою товариства довідка про повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному (у спосіб, передбачений статутом товариства), що містить дані про дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів товариства про зміни у порядку денному загальних зборів акціонерів товариства.

{Підпункт 2.7 пункту 2 глави 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 2.8 пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 2.9 пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 2.10 пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

{Підпункт 2.11 пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 950 від 27.09.2016}

2.8. Рішення відповідного органу акціонерного товариства (наглядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій, або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

2.9. Засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та публічне розміщення акцій.

2.10. Засвідчену підписом керівника та печаткою товариства довідку про повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов’язкового викупу належних їм акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;

кількість та загальну номінальну вартість належних таким акціонерам акцій;

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій.

2.11. Рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2.12. Документ, що підтверджує визначення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2.13. Копію платіжного документа, який підтверджує сплату державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», засвідчену підписом керівника і печаткою товариства.

2.14. Рішення уповноваженого органу емітента про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій у процесі публічного розміщення акцій або його копію, засвідчену у встановленому законодавством порядку.

{Пункт 2 глави 1 розділу II доповнено новим підпунктом 2.14 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 529 від 14.07.2017}

2. Документи, які надаються для реєстрації змін до проспекту емісії акцій

1. Для реєстрації змін до проспекту емісії емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін подає до реєструвального органу такі документи:

{Пункт 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 823 від 14.05.2013}

1.1. Заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії акцій згідно з додатком 10 до цього Порядку.

1.2. Зміни до проспекту емісії, засвідчені підписом керівника та печаткою емітента, у двох примірниках. Якщо емітент користується послугами андеррайтера щодо розміщення цього випуску акцій, то зміни до проспекту також погоджуються андеррайтером, засвідчуються підписом керівника і печаткою андеррайтера. У разі внесення до проспекту емісії відомостей про фондову біржу, на якому планується здійснити розміщення акцій, зміни до проспекту емісії акцій також погоджуються з фондовою біржею і засвідчуються підписом керівника і печаткою фондової біржі.

1.3. Рішення уповноваженого органу товариства про внесення змін до проспекту емісії акцій або його засвідчену копію.

2. У разі внесення до проспекту емісії відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про андеррайтинг, крім документів, зазначених у пункті 1 цієї глави, подається копія договору про андеррайтинг, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента.

3. Документи, які надаються для реєстрації звіту про результати розміщення акцій

1. У 30-денний строк з дня внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, товариство повинно подати до реєструвального органу документи для реєстрації звіту про результати розміщення акцій.вгору