Про затвердження Правил формування та ведення баз даних про вкладників
Фонд гарант.вкладів фізич.осіб; Рішення, Правила, Структура [...] від 09.07.20123
Документ z1430-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 08.11.2016, підстава - z1352-16

Документ, що посвідчує особу

Ознака*

серія та номер

ким виданий

дата видачі

8

9

10

11


__________
* до поля 11 «ознака» вводяться такі значення:
4 - для осіб, які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку.

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}Додаток 8
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 12 розділу ІІ)

СТРУКТУРА
інформаційного рядка файла «N»

Назва

Зміст

Формат

1

2

3

4

1

№ з/п

Номер інформаційного рядка у файлі (номер за порядком)

N10

2

П. І. Б.

Прізвище, ім’я та по батькові

C50

3

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо у фізичної особи є право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, реквізит заповнюється значенням «0000000000». Якщо реєстраційний номер невідомий, реквізит заповнюється значенням «0000099999». Ведучі нулі зазначаються

C = 10

4

Область

Назва області

C30

5

Район

Назва району

C60

6

Населений пункт

Назва населеного пункту

C60

7

Вулиця, номер будинку, номер квартири

Назва вулиці, номери будинку та квартири

C100

8

Серія та номер

Серія, номер документа, що посвідчує особу

C20

9

Ким виданий

Ким виданий документ, що посвідчує особу

C100

10

Дата видачі

Дата видачі документа, що посвідчує особу

D = 10

11

Ознака

4 - для осіб, які є пов’язаними з банком особами або були такими особами протягом останнього року;
5 - для осіб, які надають та надавали банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі якщо з дня припинення надання послуг не минув один рік;
6 - для власників істотної участі банку

С10

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}
Додаток 9
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 14 розділу II)

ПРИКЛАД
введення інформації про вкладників

__________________________________________
(найменування банку)

_________________________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ___________________ року

№ рядка у файлі «D»

П. І. Б.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місцеперебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7

1

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

2

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

3

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25

4

БАСОВ ІВАН ІВАНОВИЧ

1224455778М. КИЇВ

ВУЛ. ГОГОЛЯ, 7, КВ. 25


Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення строку дії

номер

8

9

10

11

12

13

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2010

24.03.2012

456/478

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2010

24.03.2012

456/478

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2008

24.03.2014

1/12БВ

СА489456

ПОДІЛЬСЬКИМ РУ ГУ МВС УКРАЇНИ В М. КИЄВІ

15.12.1998

24.03.2008

00.00.0000

1/12БР

Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Номер рахунку, на якому обліковуються нараховані витрати за вкладом

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Процентна ставка

Код валюти вкладу

Ознака

№ рядка у файлі «Z»

14

15

16

17

18

19

20

21

26354037836002

12500000

26387037836002

0

18,5

980

1

256

26354037836002

0

26387037836002

50000

18,5

980

1

256

26007001018805

3000000

26085001018805

250000

10

980

0

256

26056121008805

1000000

26083221218805

0

0

980

0

256

Усього

16500000


300000

{Додаток в редакції Рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014, № 229 від 17.12.2015, № 1916 від 22.09.2016}
Додаток 10
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 15 розділу ІІ)

ОПИС
файлів архіву інформації з бази даних про вкладників

Назви файлів даних про вкладників:

mmmmmmDDMMYYYY.t,

де mmmmmm - код (МФО) банку;

DDMMYYYY - дата звітного періоду (день, місяць, рік);

t - тип файла:

«D» - інформація про вкладників у розрізі рахунків згідно з додатком 1 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

«Z» - зведена інформація про вкладників згідно з додатком 2 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

«М» – інформація згідно з додатком 6 до Правил (зазначається великою латинською літерою);

«N» - інформація про членів спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, осіб, які надавали і надають банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності;власників істотної участі банку згідно з додатком 8 до Правил (зазначається великою латинською літерою).

Під час формування архіву даних про вкладників зазначений файл архівується за допомогою архіватора ARJ32. Найменування файла архіву:

mmmmmmDDMMYYYY.ARJ.

Загальна структура файлів

Файли складаються з інформаційних рядків змінної довжини, кожний з яких закінчується символами «CrLf» (коди 0D - 0A). Кожний інформаційний рядок описує одного вкладника.

Інформаційний рядок складається з фіксованої кількості значень реквізитів, після кожного з яких ставиться символ табуляції (код 09).

Якщо значення реквізиту порожнє, одразу після попереднього символу табуляції знову ставиться символ табуляції, що має розміщуватися після порожнього значення.

Якщо значення реквізиту містить символ табуляції, цей символ у процесі вивантаження слід замінити символом прогалина (код 20).

Використовується кодова таблиця Windows 1251.

Для опису форматів реквізитів використовуються такі умовні позначення можливих типів даних (де n - довжина реквізиту):

Cn

Символьний тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

C = n

Символьний тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n

Nn

Числовий цілий беззнаковий тип даних змінної довжини. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n

N = n

Числовий цілий беззнаковий тип даних фіксованої довжини. Довжина значення реквізиту точно дорівнює зазначеній довжині n. Якщо фактична довжина значення реквізиту менше n, то воно доповнюється ліворуч нулями до зазначеної довжини n

D = 10

Дата. Зазначається у форматі дд/мм/рррр, де дд - день місяця, мм - місяць, рррр - рік. Пробіли недопустимі (наприклад, 1 січня 2000 року подається у вигляді 01/01/2000)

Nn.Tt

Числовий дробний беззнаковий тип даних змінної довжини та точності показника. Довжина значення реквізиту менше або дорівнює зазначеній довжині n, а точність показника менше або дорівнює зазначеній довжині t.

Довжина даних показника - максимальна розмірність чи довжина цілої частини показника.

Точність даних показника - кількість знаків після крапки у випадку надання даних в форматі з десятичними знаками (процентна ставка надається за шаблоном 9999.9999).

Для реквізитів, у яких зазначений тип даних змінної довжини, початкові та останні пробіли (пропуски) вилучаються.

Усі реквізити, що містять суму грошей, подаються у вигляді цілого беззнакового числа, сума виражена в сотих долях грошової одиниці (у копійках).


{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 1916 від 22.09.2016}

{Додаток 11 виключено на підставі Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 229 від 17.12.2015}
Додаток 11
до Правил формування та ведення
баз даних про вкладників
(пункт 1 розділу IV)

АКТ № ___
звірки бази даних та балансових рахунків
станом на __________________ року

коп.

№ з/п

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки

За даними

бази даних

балансу

розбіжність

1

2

3

4

5


Підсумкові значення сум залишків за вкладами і нарахованими за ними відсотками, зменшеними на суму податку

Усього:

Керівник банку

__________________

«___» ________________ р.

{Додаток в редакції Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 99 від 25.09.2014}вгору