Документ z1421-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.12.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 18.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.12.2018  № 1879


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2018 р.
за № 1421/32873

Про затвердження Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

Відповідно до статті 38 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», статті 30 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 500 «Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків», Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, що додається.

2. Департаменту інтелектуальної власності забезпечити в установленому законодавством порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бровченка Ю.П.

Перший
віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Голова Державної регуляторної служби УкраїниЮ. Терентьєв

К. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
12 грудня 2018 року № 1879


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2018 р.
за № 1421/32873

ПОЛОЖЕННЯ
щодо конкурсного відбору проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків

1. Цим Положенням визначається процедура організації та проведення на конкурсних засадах відбору проектів, пов’язаних із створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності, для державного стимулювання, а також визначення та прийняття рішення про переможців зазначеного відбору (далі - конкурс) у рамках експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків.

2. Метою конкурсу є стимулювання фізичних осіб та суб’єктів господарювання до створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

3. Основними завданнями конкурсу є:

1) державне стимулювання створення і використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;

2) розроблення механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності;

3) покращення інвестиційного клімату в Україні.

4. Конкурс проводиться на принципах прозорості, об’єктивності та недискримінації.

5. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у таких значеннях:

конкурсна комісія - консультативно-дорадчий орган організатора конкурсу, який здійснює підготовку пропозицій та рекомендацій щодо організації та проведення конкурсу;

оператор надання послуг - юридичні особи, які надають послуги учасникам конкурсу щодо реалізації діяльності, на яку спрямоване фінансування за конкурсом;

оператор фонду - Державна інноваційна фінансово-кредитна установа;

організатор конкурсу - Мінекономрозвитку;

стартап - проект, пов’язаний зі створенням та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності;

фонд - фонд державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, який є поточним рахунком оператора фонду і наповнюється за рахунок коштів, одержаних від сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності.

6. Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію та затверджує склад конкурсної комісії і положення про неї.

7. Головою конкурсної комісії є Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

8. Засідання конкурсної комісії проводяться не рідше ніж один раз на три місяці.

Результати засідання конкурсної комісії оформлюються протоколом, у якому містяться рекомендації щодо істотних умов відповідних договорів, які будуть укладені між оператором фонду та переможцями конкурсу.

9. Підготовку і проведення конкурсу забезпечує оператор фонду, який:

1) подає на розгляд конкурсної комісії пропозиції щодо плану фінансування заходів з проведення конкурсів;

2) здійснює матеріально-технічне та організаційне забезпечення діяльності конкурсної комісії;

3) здійснює реєстрацію заявок на участь у конкурсі та інших необхідних документів, проводить перевірку стартапів на відповідність вимогам конкурсу та реєстрацію його учасників;

4) надає консультації щодо формування заявок та організації проведення конкурсу;

5) створює на своєму веб-сайті в мережі Інтернет окрему сторінку (далі - веб-сторінка експериментального проекту), на якій розміщується текст цього Положення, та забезпечує її організаційно-технічну та інформаційну підтримку;

6) організовує та проводить процедури закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» з відбору оператора надання послуг окремо для кожного учасника другого етапу конкурсу;

7) здійснює моніторинг ефективності отримання послуг учасниками другого етапу конкурсу та впровадження стартапів переможцями конкурсу;

8) подає організатору конкурсу та конкурсній комісії пропозиції щодо вдосконалення умов конкурсного відбору;

9) виконує інші функції, встановлені цим Положенням.

10. Проведення конкурсу здійснюється в межах фонду, наповнення та використання коштів якого здійснюються відповідно до порядку наповнення та використання коштів фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків, затвердженого організатором конкурсу відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 500 «Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків».

11. У конкурсі можуть брати участь фізичні особи та суб’єкти господарювання, які виявили заінтересованість щодо участі в конкурсі (далі - претенденти).

12. У конкурсі не можуть брати участь особи, до яких застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції» або засновником (власником), кінцевим бенефіціарним власником, або пов’язаною особою яких є резиденти держави-агресора.

13. До участі в конкурсі приймаються стартапи, які:

1) відповідають пріоритетним напрямам конкурсу, визначеним відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1056 «Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2017-2021 роки»;

2) не є стартапами, створеними в рамках інших програм державної допомоги;

3) не є стартапами, які мають власне серійне виробництво.

14. Конкурс оголошується оператором фонду на підставі умов конкурсу, затверджених організатором конкурсу.

15. Оператор фонду забезпечує поширення інформації про оголошення конкурсу в засобах масової інформації, мережі Інтернет та інших засобах, у тому числі шляхом розміщення на веб-сайті оператора фонду та веб-сторінці експериментального проекту.

16. Конкурс проводиться у три етапи:

1) перший етап («Приймання заявок») - подання претендентом заявки на конкурс та отримання статусу учасника другого етапу конкурсу;

2) другий етап («Стимулювання») - організація надання послуг учаснику

другого етапу конкурсу (за бажанням учасника конкурсу);

3) третій етап («Розвиток») - отримання учасником другого етапу конкурсу статусу переможця конкурсу та організація діяльності переможця конкурсу.

17. Перший етап конкурсу («Приймання заявок») передбачає:

1) подання претендентом заявки на участь у конкурсі шляхом її заповнення на веб-сторінці експериментального проекту у строки, визначені в умовах конкурсу, але не менше ніж один календарний місяць. Заявки, що надійшли пізніше зазначеного строку, до розгляду та участі в конкурсі не приймаються.

У процесі підготовки заявки претенденти мають право звертатися за потреби до оператора фонду для одержання довідкової інформації. Звернення до оператора фонду може бути усним або письмовим. Письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет. Відповідь надається оператором фонду протягом п’яти робочих днів після отримання звернення на електронну адресу або на інші засоби зв’язку, зазначені претендентом;

2) проведення оператором фонду перевірки заявки щодо її відповідності умовам проведення конкурсу з метою прийняття рішення про реєстрацію претендента як учасника конкурсу або відмову в реєстрації в разі невідповідності умовам проведення конкурсу.

Підставами для відмови в реєстрації претендента як учасника конкурсу є:

відповідність претендента вимогам пункту 12 цього Положення;

невідповідність стартапу вимогам пункту 13 цього Положення;

заповнення заявки неналежним чином;

3) передання оператором фонду конкурсній комісії заявки учасника конкурсу разом з пропозицією щодо переліку послуг для технічного завдання з метою проведення процедур закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо відбору оператора надання послуг.

До послуг, які може запропонувати оператор фонду, належать:

розроблення бізнес-моделі;

підготовка презентаційних матеріалів;

проведення лабораторних тестувань;

підготовка патентної заявки, аналіз патентної чистоти;

консалтингові послуги;

4) надання конкурсною комісією рекомендацій щодо допуску учасника до другого етапу конкурсу або щодо відмови в допуску з урахуванням таких критеріїв:

новизна - стартап є новим або значно покращеним варіантом стартапів, відомих на період проведення конкурсу;

можливість упровадження - організаційно-технічна та економічна можливість упровадження стартапу в цивільний обіг з метою отримання прибутку або для забезпечення суспільних благ;

соціальна або ринкова доцільність - відповідність стартапу потребам ринку, наявність попиту, доцільність упровадження;

вид охоронного документа - наявні документи (патент на винахід, патент на промисловий зразок тощо), передбачені законодавством України у сфері захисту прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, ноу-хау та інші результати інтелектуальної, творчої діяльності;

ступінь розробки винаходу - проведені роботи та досягнуті результати щодо розроблення стартапу;

строк упровадження - період часу до початку впровадження в серійне виробництво;

5) підготовку на підставі рекомендацій конкурсної комісії проекту наказу організатора конкурсу щодо визначення учасників другого етапу конкурсу.

18. Другий етап конкурсу («Стимулювання») передбачає:

1) проведення оператором фонду організації відбору оператора надання послуг відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» для реалізації стратегії розвитку стартапу.

Для одного учасника другого етапу конкурсу відбирається тільки один оператор надання послуг, який зобов’язаний надати перелік послуг, визначених оператором фонду;

2) організацію підготовки стартапу до третього етапу конкурсу.

19. Третій етап конкурсу («Розвиток») передбачає:

1) надання учасником другого етапу конкурсу оператору фонду клопотання про отримання статусу переможця конкурсу та звіту про надання послуг оператором надання послуг у строки, визначені в умовах конкурсу;

2) надання оператором фонду конкурсній комісії:

документів, визначених підпунктом 1 цього пункту;

підготовленої оператором фонду рецензії на стартап;

3) надання конкурсною комісією рекомендацій щодо визначення учасника другого етапу конкурсу переможцем конкурсу з урахуванням таких критеріїв:

оцінка команди стартапу - склад команди, наявність фахівців, досвіду, рівень кваліфікації;

оцінка ринку - глобальність, рівень конкуренції тощо;

оцінка перспективності стартапу - наявність конкурентів, темпи розвитку сегменту ринку тощо;

оцінка патентної чистоти - оцінка об’єктів права інтелектуальної власності щодо можливості їх використання без порушення прав на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать третім особам;

оцінка строку впровадження стартапу - оцінка періоду часу до впровадження стартапу в серійне виробництво;

4) підготовку на підставі рекомендацій конкурсної комісії проекту наказу організатора конкурсу щодо визначення переможців конкурсу;

5) укладення договору між оператором фонду та переможцем конкурсу щодо подальшого впровадження стартапу.

20. Оператор фонду забезпечує фінансування стартапу переможця конкурсу відповідно до укладеного з ним договору.

21. Результати конкурсу можуть бути оскаржені згідно із законодавством.

Директор департаменту
інтелектуальної власності


В.О. Жалдаквгору