Документ z1415-10, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.01.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
08.12.2010 N 446
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1415/18710

Про затвердження
форми звітності N 3-етр (квартальна)
"Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного)
господарства" та Інструкції
щодо її заповнення

Відповідно до статті 19-1 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ), статті 9 Закону України "Про міський електричний
транспорт" ( 1914-15 ), підпункту 3 пункту 4 Положення про
Міністерство з питань житлово-комунального господарства України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007
N 717 ( 717-2007-п ), та з метою удосконалення спостережень у
сфері міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Форму звітності N 3-етр (квартальна) "Звіт про роботу
трамвайного (тролейбусного) господарства", що додається.
1.2. Інструкцію щодо заповнення форми звітності N 3-етр
(квартальна) "Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного)
господарства", що додається.
2. Департаменту благоустрою, комунального обслуговування та
міського електротранспорту (Ігнатенко О.П.) довести затверджені
пунктом 1 цього наказу форму звітності N 3-етр та Інструкцію щодо
її заповнення до Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій та забезпечити щоквартальне узагальнення даних цієї
звітності.
3. Установити, що форма звітності N 3-етр (квартальна) "Звіт
про роботу трамвайного (тролейбусного) господарства" та Інструкція
щодо її заповнення, затверджені пунктом 1 цього наказу,
поширюються на підприємства міського електротранспорту, які
надають транспортні послуги з перевезень пасажирів трамваями та
(або) тролейбусами.
4. Підприємствам міського електротранспорту забезпечити
збирання та подання інформації за формою звітності N 3-етр
(квартальна) "Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного)
господарства" до Департаменту благоустрою, комунального
обслуговування та міського електротранспорту Міністерства з питань
житлово-комунального господарства України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра С.Г.Зіміна.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Ю.Є.Хіврич
ПОГОДЖЕНО:
Міністр фінансів України Ф.О.Ярошенко
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
В.о. Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
08.12.2010 N 446

ЗВІТНІСТЬ
ЗВІТ
про роботу трамвайного
(тролейбусного) господарства
за ______________ рік
(складається окремо по трамвайному
та тролейбусному господарству
( необхідне підкреслити ))

--------------------------------------------- | Подають | Термін | Форма N 3-етр | | подання | |--------------------------------+----------| (квартальна) |Підприємства міського |не пізніше| |електротранспорту, які надають | 20 числа | ЗАТВЕРДЖЕНО |транспортні послуги з перевезень| місяця, | |пасажирів трамваями та (або) |що настає | Наказ Міністерства |тролейбусами, |за звітним| з питань житлово- | | періодом | комунального |- центральному органу виконавчої| |господарства України |влади з питань житлово- | | 08.12.2010 N 446 |комунального господарства | | |України | | З погодженням з --------------------------------------------- Держкомстатом
----------------------------------------------------------------- |Респондент: | |Найменування __________________________________________________| | | |Місцезнаходження | |_______________________________________________________________| |(поштовий індекс, область/Автономна республіка Крим, район, | | населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, | | | |_______________________________________________________________| | N будинку/корпусу) | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Найменування показників | Код | За період| | | рядка | з початку| | | | року | |---------------------------------------------+-------+----------| | А | Б | 1 | |----------------------------------------------------------------| | Розділ I. Рухомий склад | |----------------------------------------------------------------| |Придбано пасажирських трамвайних вагонів | 01 | | |(тролейбусів), од. | | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Списано з балансу пасажирських трамвайних | 02 | | |вагонів (тролейбусів), од. | | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ II. Депо | |----------------------------------------------------------------| |Кількість депо, од. | 03 | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ III. Використання рухомого складу | |----------------------------------------------------------------| |Вагоно(тролейбусо)-дні перебування рухомого | 04 | | |складу у господарстві, тис. | | | |вагоно(тролейбусо)-днів | | | |---------------------------------------------+-------+----------| | у тому числі у русі | 05 | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Загальний пробіг трамвайних вагонів | 06 | | |(тролейбусів), тис. км* | | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ IV. Енергогосподарство | | | |----------------------------------------------------------------| |Число тягових перетворювальних електричних | 07 | | |підстанцій на кінець звітного періоду - | | | |всього, од. | | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Витрати електроенергії - | 08 | | |всього, тис. кВт x год | | | |---------------------------------------------+-------+----------| | у тому числі на пасажирський рух | 09 | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ V. Фінансово-економічні показники | | | |----------------------------------------------------------------| |Доходи від основної діяльності - всього | 10 | | |(сума рядків 16,17,18), тис. грн. | | | |---------------------------------------------+-------+----------| | у тому числі: | 11 | | | від продажу пасажирських квитків та | | | | перевезення багажу | | | |---------------------------------------------+-------+----------| | компенсаційні виплати за пільгові | 12 | | | пасажироперевезення з державного | | | | бюджету (на кінець поточного кварталу) | | | |---------------------------------------------+-------+----------| | фінансування з місцевого бюджету (на | 13 | | | кінець поточного кварталу) | | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Доходи від інших видів діяльності, тис. грн. | 14 | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Експлуатаційні витрати-всього, тис. грн. | 15 | | |---------------------------------------------+-------+----------| | у тому числі на перевезення пасажирів | 16 | | | та багажу | | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Передбачено субвенції з державного бюджету | 17 | | |на поточний рік, тис. грн. | | | |---------------------------------------------+-------+----------| | у тому числі на поточний квартал | 18 | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Передбачено фінансування з місцевого бюджету | 19 | | |на поточний рік, тис. грн. | | | |---------------------------------------------+-------+----------| | у тому числі на поточний квартал | 20 | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ VI. Заборгованість (на кінець звітного періоду) | |----------------------------------------------------------------| |Із виплати заробітної плати працівникам | 21 | | |підприємства, тис. грн. | | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Із сплати єдиного внеску на | 22 | | |загальнообов'язкове державне соціальне | | | |страхування, в т.ч. нараховані штрафні | | | |санкції, тис. грн. | | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Банкам за кредити, що надані для виплати | 23 | | |заробітної плати, тис. грн. | | | |---------------------------------------------+-------+----------| |За використану електроенергію, тис. грн. | 24 | | |----------------------------------------------------------------| | Розділ VII. Інші показники діяльності підприємства | |----------------------------------------------------------------| |Затверджений тариф на проїзд, грн.** | 25 | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Розрахунковий тариф на проїзд, грн.** | 26 | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Собівартість перевезення одного пасажира, | 27 | | |грн.** | | | |---------------------------------------------+-------+----------| |Середньооблікова кількість штатних | 28 | | |працівників, осіб | | | ------------------------------------------------------------------
_______________
* Дані наводяться з точністю до 0,1.
** Дані наводяться з точністю до 0,01
Керівник ____________________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер ___________ _______________________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
телефон: _________ факс: ________ електронна адреса: ____________
Директор Департаменту благоустрою,
комунального обслуговування
та міського електротранспорту О.П.Ігнатенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства з питань
житлово-комунального
господарства України
08.12.2010 N 446
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 грудня 2010 р.
за N 1415/18710

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми
звітності N 3-етр (квартальна)
"Звіт про роботу трамвайного
(тролейбусного) господарства"

I. Загальні положення
1.1. Інструкція щодо заповнення звітності про роботу міського
електротранспорту за формою N 3-етр (квартальна) "Звіт про роботу
трамвайного (тролейбусного) господарства" (далі - Інструкція)
встановлює єдиний порядок обліку показників міського
електротранспорту (трамвая, тролейбуса), наявності основних
виробничих засобів (у натуральному та вартісному вираженні) з
метою одержання зведеної інформації про роботу міського
електротранспорту.
1.2. Форму звітності складають підприємства міського
електротранспорту, які надають транспортні послуги з перевезень
пасажирів трамваями та (або) тролейбусами (далі - підприємства).
1.3. Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з
початку поточного року в тих одиницях виміру, які вказані у
затвердженій формі, і повинна ґрунтуватися на даних
бухгалтерського обліку та первинних документів. Основною вимогою
при заповненні звіту є однозначність та достовірність наведеної
інформації.
1.4. Звітним періодом, за який подається звіт, є період
(I квартал, І півріччя, 9 місяців) поточного року або рік, що
зазначається у заголовку форми звітності N 3-етр (квартальна)
"Звіт про роботу трамвайного (тролейбусного) господарства".
1.5. Підприємства подають звітність не пізніше 20 числа
місяця, що настає за звітним періодом, центральному органу
виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства
України.
II. Порядок заповнення звіту
за формою N 3-етр (квартальна)
2.1. Заповнення розділів I "Рухомий склад" та II "Депо":
(містять дані про основні виробничі засоби в натуральному
вираженні). 2.1.1. У рядку 01 вказують кількість одиниць рухомого складу,
яка придбана та зарахована до балансу підприємства. 2.1.2. У рядку 02 вказують кількість одиниць рухомого складу,
яка непридатна для експлуатації та списана з балансу підприємства
протягом звітного періоду. 2.1.3. У рядку 03 вказують кількість депо, що має
підприємство.
2.2. Заповнення розділу III "Використання рухомого складу": 2.2.1. У рядку 04 вказують вагоно(тролейбусо)-дні перебування
рухомого складу у господарстві. Показник рядка 04 обчислюється як
добуток інвентарної кількості пасажирських трамвайних вагонів
(тролейбусів) на кінець звітного періоду і кількості календарних
днів у відповідному періоді. 2.2.2. У рядку 05 вказують вагоно(тролейбусо)-дні перебування
рухомого складу, у тому числі у русі. Показник рядка 05
обчислюється відповідно до обліку використання рухомого складу,
який здійснюється підприємством за даний (звітний) період. Дані
заповнюються у тис. вагоно(тролейбусо)-днів. 2.2.3. У рядку 06 "Загальний пробіг трамвайних вагонів
(тролейбусів)" вказується фактичний пробіг рухомого складу
підприємства при наданні послуг у звітному періоді. Обраховується
у тисячах кілометрів з одним десятковим знаком.
2.3. Заповнення розділу IV "Енергогосподарство": 2.3.1. У рядку 07 зазначається число тягових перетворювальних
електричних підстанцій на кінець звітного періоду. 2.3.2. У рядку 08 вказують витрати електроенергії - всього,
тис. кВт. год. 2.3.3. У рядку 09 вказують витрати електроенергії, у тому
числі на пасажирський рух, тис. кВт годин.
2.4. Заповнення розділу V "Фінансово-економічні показники": 2.4.1. Із рядка 10 "Доходи від основної діяльності - всього,
тис. грн." виділяються у тому числі доходи: 2.4.2. Рядок 11 - від продажу пасажирських квитків та
перевезення багажу; 2.4.3. Рядок 12 - компенсаційні виплати за пільгові
пасажироперевезення з державного бюджету (на кінець поточного
кварталу); 2.4.4. Рядок 13 - фінансування з місцевого бюджету (на кінець
поточного кварталу). 2.4.5. У рядку 14 вказують доходи від інших видів діяльності. Підставою для заповнення є документи бухгалтерського обліку
(рахунки щодо надходження коштів за перевезення пасажирів). До
загальної суми доходів входить податок на додану вартість. 2.4.6. У рядку 15 "Експлуатаційні витрати - всього,
тис. грн." включаються усі витрати, що безпосередньо пов'язані з
основним видом діяльності підприємства (витрати на оплату праці,
матеріалів, палива, електроенергії, амортизаційні відрахування на
повне поновлення, соціальне страхування тощо). До цього показника
включаються також витрати, що пов'язані з іншими видами діяльності
підприємства. 2.4.7. У рядку 16 із загальної суми витрат виділяються у тому
числі витрати "на перевезення пасажирів та багажу". Підставою для
заповнення є документи бухгалтерського обліку. 2.4.8. У рядку 17 "Передбачено субвенції з державного бюджету
на поточний рік, тис. грн." проставляється обсяг субвенції на
пільговий проїзд окремих категорій громадян, передбачений місцевим
бюджетом в межах асигнувань державного бюджету на поточний рік. 2.4.9. У рядку 18 проставляється обсяг субвенції на пільговий
проїзд окремих категорій громадян, передбачений місцевим бюджетом
в межах асигнувань державного бюджету, у тому числі на поточний
квартал. 2.4.10. У рядку 19 "Передбачено фінансування з місцевого
бюджету на поточний рік, тис. грн." проставляється обсяг субвенції
на пільговий проїзд окремих категорій громадян, передбачений
місцевим бюджетом. 2.4.11. У рядку 20 проставляється обсяг субвенції на
пільговий проїзд окремих категорій громадян, передбачений місцевим
бюджетом, у тому числі на поточний квартал.
2.5. Заповнення розділу VI "Заборгованість (на кінець
звітного періоду)": 2.5.1. У рядку 21 відображаються суми заборгованостей із
виплати заробітної плати працівникам підприємства . 2.5.2. У рядку 22 відображаються суми заборгованостей із
сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, у т.ч. нараховані штрафні санкції. 2.5.3. У рядку 23 відображаються суми заборгованостей банкам
за кредити, що надані для виплати заробітної плати. 2.5.4. У рядку 24 відображаються суми заборгованостей за
використану електроенергію, терміни виплати яких минув до кінця
звітного періоду.
2.6. Заповнення розділу VII "Інші показники діяльності
підприємства": 2.6.1. У рядок 25 "Затверджений тариф на проїзд, грн."
вноситься діючий у звітному періоді тариф, затверджений в
установленому порядку. Тариф відображається відповідно до рішень
уповноваженого органу у гривнях з двома десятковими знаками,
враховуючи податок на додану вартість. 2.6.2. У рядку 26 "Розрахунковий тариф на проїзд, грн." - це
величина тарифу, розрахованого відповідно до Порядку формування
тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус), затвердженого наказом Мінжитлокомунгоспу від
25.07.2007 N 96 ( z0906-07 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 07.08.2007 за N 906/14173. 2.6.3. У рядку 27 собівартість перевезення одного пасажира
обчислюється як частка експлуатаційних витрат підприємства на
загальну кількість перевезених пасажирів. Дані наводяться у грн. з
точністю до 0,01. 2.6.4. У рядку 28 проставляється середньооблікова кількість
штатних працівників, яка визначається згідно з положеннями
розділу III. Інструкції зі статистики кількості працівників,
затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 N 286
( z1442-05 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
30.11.2005 за N 1442/11722 (зі змінами).
Директор Департаменту благоустрою,
комунального обслуговування
та міського електротранспорту О.П.Ігнатенковгору