Документ z1407-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 28.12.2018. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15 листопада 2018 року № 908


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2018 р.
за № 1407/32859

ЗМІНИ
до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання

1. У розділі І:

1) у пункті 1.1:

абзаци другий, п’ятий, десятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий, шостий-дев’ятий вважати відповідно абзацами другим-сьомим;

в абзаці другому слова «підпрограми (у разі їх формування)» виключити;

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«Напрями використання бюджетних коштів - дії (заходи), що спрямовуються на досягнення мети та забезпечують виконання завдань в межах коштів, передбачених рішенням про місцевий бюджет на виконання бюджетної програми.»;

абзац сьомий викласти у такій редакції:

«Результативні показники бюджетної програми визначаються відповідно до Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 № 553).»;

2) у пункті 1.2:

в абзаці першому слова «з відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду; з відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна, стягнутого в дохід держави;» виключити;

в абзаці третьому слова «та одержувачів» та «(у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі)» виключити;

3) абзац восьмий пункту 1.3 виключити.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий-дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим-одинадцятим;

4) у пункті 1.6 слова «третім-одинадцятим» замінити словами «третім-десятим»;

5) абзац сьомий пункту 1.10 виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий-десятий вважати відповідно абзацами сьомим-дев’ятим.

2. У розділі II:

1) у пункті 2.1:

в абзаці першому слова «третім-одинадцятим» замінити словами «третім-десятим»;

абзац другий виключити;

2) у пункті 2.2:

слова «третім-одинадцятим» замінити словами «третім-десятим»;

3) пункти 2.4, 2.5 викласти у такій редакції:

«2.4. У пункті 7 форми паспорта зазначаються завдання бюджетної програми, виконання яких забезпечує її реалізацію.

2.5. У пункті 8 форми паспорта зазначаються обсяги бюджетних призначень, встановлених рішенням про місцевий бюджет, на виконання бюджетної програми у розрізі напрямів використання бюджетних коштів.»;

4) пункт 2.7 викласти у такій редакції:

«2.7. У пункті 10 форми паспорта визначаються результативні показники бюджетної програми. У разі необхідності результативні показники бюджетної програми відображаються окремо за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету.

Результативні показники бюджетної програми можуть бути сформовані не за всіма групами результативних показників, визначеними у Загальних вимогах до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 червня 2015 № 553).

При цьому головні розпорядники самостійно обирають із визначеного Міністерством фінансів України переліку результативних показників бюджетних програм ті, які максимально ефективно та у повному обсязі відображають результати виконання бюджетних програм.»;

5) пункт 2.8 виключити.

3. У розділі III:

1) абзац другий пункту 3.1 виключити;

2) пункт 3.3 викласти у такій редакції:

«3.3. У пункті 5 форми звіту за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми, відображаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджених у паспорті бюджетної програми, і касових видатків, наданих кредитів з бюджету та відхилення.»;

3) у пункті 3.5 слова «з розподілом за підпрограмами (у разі їх формування) та завданнями бюджетної програми» виключити;

4) пункт 3.6 виключити.

4. У тексті Правил слова «регіональні цільові програми» у всіх відмінках замінити словами «місцеві/регіональні програми» у відповідних відмінках, слова «(підпрограма)» в усіх відмінках та «на відповідний бюджетний період» виключити.

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є. КузькінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

Директор Департаменту
місцевих бюджетів


Є.Ю. Кузькінвгору