Документ z1401-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 27.11.2018
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2018. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2018  № 939


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2018 р.
за № 1401/32853

Про затвердження Змін до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 лютого 2017 року № 307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2017 року за № 384/30252 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 листопада 2017 року № 976), що додаються.

2. Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації УкраїниЛ.О. ЄвдоченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27 листопада 2018 року № 939


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 2018 р.
за № 1401/32853

ЗМІНИ
до Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі

1. У розділі I:

1) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

«7. Звітний період для складання проміжної фінансової звітності охоплює відповідний період (I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців), що починається 01 січня і закінчується в останній день звітного періоду.»;

2) друге речення абзацу першого пункту 8 після слів «звітного періоду» доповнити словами «та показники за аналогічний період попереднього року»;

3) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. Фінансова звітність суб’єктів державного сектору подається контролюючим суб’єктам державного сектору з відміткою органів Казначейства щодо відповідності аналогічним даним, відображеним у бухгалтерському обліку органів Казначейства.

Усі форми фінансової звітності суб’єктів державного сектору, а також консолідована фінансова звітність перевіряються і візуються відповідним органом Казначейства шляхом:

накладання кваліфікованого електронного підпису на кожну форму фінансової звітності (у разі подання звітності із застосуванням автоматизованої системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства (далі - АС «Є-Звітність»);

засвідчення підписом, печаткою або штампом на кожній сторінці всіх форм фінансової звітності (у разі подання звітності на паперових носіях).

Контролюючі суб’єкти державного сектору до фінансової звітності додають форми фінансової звітності контрольованих суб’єктів державного сектору, які територіально розміщені в інших областях, з відміткою відповідних органів Казначейства.»;

4) у пункті 10:

в абзаці першому після слів «антитерористичної операції» доповнити словами «або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (далі - заходів ООС)»;

в абзаці другому після слів «антитерористичної операції» доповнити словами «або заходів ООС»;

5) пункт 12 доповнити новим реченням такого змісту: «При поданні фінансової звітності із застосуванням АС «Є-Звітність» кількість аркушів за кожною формою звітності не зазначається.»;

6) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. У процесі подання звітності органам Казначейства може здійснюватися обмін документами в електронному вигляді, в тому числі електронними документами. При поданні звітності в електронному вигляді застосовуються вимоги Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Форми звітності складаються та подаються із застосуванням АС «Є-Звітність».

Казначейство забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Казначейства інформації щодо порядку роботи в АС «Є-Звітність».

При поданні звітності до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про статус документа.

Підтвердженням успішної передачі звітності до органів Казначейства є повідомлення про статус переданого документа в АС «Є-Звітність».

У разі невдалої спроби передавання звітності в електронному вигляді до органів Казначейства АС «Є-Звітність» формує повідомлення про неприйняття звітності. Суб’єкти державного сектору здійснюють заходи щодо повторного передавання звітності.

У разі неможливості подання звітності до АС «Є-Звітність» через мережу Інтернет з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, звітність подається до АС «Є-Звітність» з окремо налаштованого робочого місця в органі Казначейства.

У разі неможливості подання звітності до АС «Є-Звітність» в порядку, визначеному в абзацах другому, сьомому цього пункту, звітність до органів Казначейства подається на паперових носіях.»;

7) пункт 14 виключити.

У зв’язку з цим пункт 15 вважати пунктом 14.

2. У розділі II:

1) у розділі II «Фінансові активи» Активу пункту 1:

в абзацах п’ятнадцятому, шістнадцятому слова «грошові кошти в дорозі,» виключити;

доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у національній валюті в дорозі» - кошти, які перераховані в останні дні звітного періоду на реєстраційні/поточні рахунки, але будуть зараховані в наступному звітному періоді.».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять другий вважати абзацами відповідно вісімнадцятим - двадцять третім;

2) абзаци перший, другий розділу III «Виконання бюджету (кошторису)» пункту 2 викласти в такій редакції:

«У статтях 2530-2790 розділу III Звіту про фінансові результати органами Казначейства та державними цільовими фондами відображається інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету порівняно із затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).

У цих статтях визначається різниця між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та затвердженими показниками плану на звітний рік (за загальним фондом) та показниками плану на звітний рік з урахуванням змін (за спеціальним фондом).»;

3) у розділі I «Рух коштів у результаті операційної діяльності» пункту 3:

доповнити після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

«У статті «Надходження грошових коштів за внутрішніми операціями» відображаються надходження готівкових коштів та грошових документів у касу суб’єкта державного сектору, коштів у дорозі.».

У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим;

доповнити після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:

«У статті «Витрати грошових коштів за внутрішніми операціями» відображається використання готівкових коштів, грошових документів з каси суб’єкта державного сектору та зарахування коштів у дорозі на відповідні рахунки.».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами двадцятим - двадцять першим.

Директор Департаменту
прогнозування доходів бюджету
та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюквгору